Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 66

Miabot sa Jerusalem Para sa Pista sa mga Tabernakulo

Miabot sa Jerusalem Para sa Pista sa mga Tabernakulo

JUAN 7:11-32

  • NANUDLO SI JESUS SA TEMPLO

Nailado pag-ayo si Jesus sukad siya nabawtismohan. Libolibo ka Hudiyo ang nakakita sa iyang mga milagro, ug nabaniog sa tibuok nasod ang iyang gihimo. Karon sa Pista sa mga Tabernakulo (o, Balongbalong) sa Jerusalem, daghan ang nangita niya.

Magkalahi ang opinyon sa mga tawo bahin kang Jesus. Ang uban miingon: “Maayo siya nga tawo.” Ang uban sab miingon: “Dili, kay gipahisalaag niya ang mga tawo.” (Juan 7:12) Kini nga mga hisgothisgot nahitabo pipila ka adlaw pagsugod sa pista. Pero walay usa nga nangahas sa pagdepensa kang Jesus sa publiko kay nahadlok sila sa reaksiyon unya sa Hudiyong mga lider.

Sa nanungatunga na ang kapistahan, miadto si Jesus sa templo. Daghan kaayo ang nahingangha sa iyang kamaayo motudlo. Wala siya sukad makatungha sa eskuylahan sa mga rabbi, maong natingala ang mga Hudiyo: “Diin kuhaa niining tawhana ang iyang kahibalo sa Kasulatan nga wala man unta siya makaeskuyla?”—Juan 7:15.

Si Jesus mipatin-aw: “Ang akong gitudlo dili akoa, kondili iya sa nagpadala kanako. Si bisan kinsa nga gustong mohimo sa kabubut-on sa Diyos mahibalo kon ang akong ginatudlo gikan ba sa Diyos o kaugalingon lang nakong ideya.” (Juan 7:16, 17) Ang gitudlo ni Jesus nahiuyon sa Balaod sa Diyos, busa madayag nga gusto niyang himayaon ang Diyos, dili ang iyang kaugalingon.

Dayon si Jesus miingon: “Si Moises naghatag kaninyo sa Balaod, dili ba? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman sa Balaod. Nganong nagtinguha man mo sa pagpatay kanako?” Pipila sa mga tawo nga tingali mga bisita gikan sa laing siyudad ang wala masayod niini. Dili gayod sila makatuo nga dunay gustong mopatay sa usa ka maayong magtutudlo sama niya. Busa nagtuo sila nga dunay diperensiya si Jesus kay nakasulti man siya niana. Ang mga tawo miingon: “Gidemonyohan ka. Kinsa bay nagtinguha sa pagpatay kanimo?”—Juan 7:19, 20.

Ang tinuod, usa ka tuig ug tunga sa miagi, si Jesus gustong ipapatay sa Hudiyong mga lider human niya ayoha ang usa ka tawo panahon sa Igpapahulay. Karon, giyagyag ni Jesus ang ilang sayop nga panghunahuna pinaagig maayong pagpangatarongan. Iyang gigamit ang nasulat sa Balaod nga kinahanglang tulion ang batang lalaki sa ikawalong adlaw, bisan pag matunong sa Igpapahulay. Dayon siya nangutana: “Kon ang usa ka tawo tulion sa igpapahulay aron dili malapas ang Balaod ni Moises, masuko diay mo pag-ayo nako kay akong giayo ang usa ka tawo panahon sa igpapahulay? Hunong na sa pagpanghukom base sa inyong makita, apan panghukom sa matarong nga paagi.”—Juan 7:23, 24.

Ang mga tawo sa Jerusalem nga nasayod niini nga situwasyon miingon: “Dili ba mao kining tawhana ang gusto nilang patyon? Apan tan-awa! siya nagsulti sa publiko, ug wala silay gisulti kaniya. Tungod ba kaha kay ang mga opisyal nahibalo gayod nga siya mao ang Kristo?” Pero nganong dili man motuo ang mga tawo nga si Jesus ang Kristo? Sila miingon: “Kita nahibalo kon diin gikan kining tawhana; apan inig-abot sa Kristo, walay mahibalo kon diin siya gikan.”—Juan 7:25-27.

Didto mismo sa templo, si Jesus miingon: “Kamo nakaila kanako ug nahibalo kon diin ko gikan. Ug wala ko moanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang Usa nga nagpadala kanako maoy tinuod, ug kamo wala makaila kaniya. Nakaila ko kaniya kay ako iyang representante, ug Siya ang nagpadala kanako.” (Juan 7:28, 29) Tungod sa gisulti ni Jesus, gusto siyang dakpon sa mga tawo aron tingali prisohon o patyon. Pero napakyas sila kay dili pa panahon ni Jesus nga mamatay.

Pero daghan ang nagpakitag pagtuo kang Jesus, nga maoy angay nilang himoon. Ilang nakita si Jesus nga milakaw sa tubig, nagpakalma  sa hangin, nagpakaon sa libolibo ka tawo pinaagig pipila ka tinapay ug isda, nag-ayog masakiton, bakol, buta, sanlahon, ug nagbanhawg patay. Duna gyod silay rason nga moingon: “Siya mao ang Kristo, kay walay makahimog mas daghan pang milagro kay sa gihimo niining tawhana, dili ba?”—Juan 7:31.

Pagkadungog niini sa mga Pariseo, sila ug ang pangulong mga saserdote nagpadalag mga guwardiya aron dakpon si Jesus.