LUCAS 13:1-21

  • GIGAMIT NI JESUS ANG DUHA KA TRAHEDYA SA PAGTUDLOG LEKSIYON

  • BABAYENG BALDADO GIAYO PANAHON SA IGPAPAHULAY

Daghag gihimong paagi si Jesus sa pagtabang sa mga tawo nga mamalandong bahin sa ilang relasyon sa Diyos. Nakahigayon na sab siya sa paghimo niini human sa iyang pagpakig-estorya sa mga tawo sa gawas sa balay sa Pariseo.

Ang pipila nila nag-asoy ug makapasubong panghitabo. Ilang gihisgotan nga gipapatay sa Romanong gobernador nga si Poncio Pilato ang mga Galileanhon didto sa templo. (Lucas 13:1) Nganong nakahisgot sila ana?

Lagmit kini ang mga Galileanhon nga gipamatay dihang nagprotesta ang libolibo ka Hudiyo kay gigamit ni Pilato ang salapi sa templo sa pagtukod ug agianan sa tubig padulong sa Jerusalem. Posibleng kakunsabo ni Pilato ang mga opisyal sa templo maong nagamit niya ang salapi. Kadtong naghisgot niini nga panghitabo lagmit naghunahuna nga namatay ang mga Galileanhon kay nakahimo silag daotan. Wala mouyon niana si Jesus.

Siya nangutana: “Naghunahuna ba mo nga kadto nga mga Galileanhon mas makasasala kay sa ubang Galileanhon kay nahitabo kini kanila?” Dili ang tubag ni Jesus. Pero gigamit niya ang maong trahedya aron pasidan-an ang mga Hudiyo: “Kon dili mo maghinulsol, kamong tanan mangalaglag usab.” (Lucas 13:2, 3) Dayon gihisgotan ni Jesus ang lain pang trahedya nga bag-o lang nahitabo, nga tingali konektado sa pagtukod sa agianan sa tubig. Siya nangutana:

“Naghunahuna ba mo nga kadtong 18 nga natumpagan sa torre sa Siloam ug namatay mas makasasala kay sa uban pa nga nagpuyo sa Jerusalem?” (Lucas 13:4) Ang mga tawo lagmit nagtuo nga kadtong mga tawhana namatay tungod sa ilang kadaotan. Wala gihapon mouyon si Jesus. Nahibalo siya nga nahitabo kadto tungod sab sa ‘panahon ug sa wala damhang panghitabo.’ (Ecclesiastes 9:11) Angay untang makakat-on ang mga tawo niini nga panghitabo. Si Jesus miingon: “Kon dili mo maghinulsol, kamong tanan mangalaglag sama kanila.” (Lucas 13:5) Pero nganong gipasiugda kini ni Jesus karon?

Tungod kay hapit nang matapos ang iyang ministeryo. Iya kining giilustrar niining paagiha: “Dunay tawo nga may kahoyng igos sa iyang ubasan, ug siya miadto aron mangitag bunga niini, apan wala siyay nakita. Busa siya miingon sa tig-atiman sa ubasan, ‘Tulo ka tuig na kong nangitag bunga niining kahoya, apan wala gyod koy nakita. Putla kini! Nganong himoong walay pulos ang yuta tungod niini?’ Ang tig-atiman mitubag, ‘Agalon, pasagdi kinig usa pa ka tuig. Kalotan una nako ang palibot niini ug abonohan. Kon kini mamunga sa umaabot, maayo. Apan kon dili, putlon kini.’”—Lucas 13:6-9.

Kapig tulo ka tuig nang gitabangan ni Jesus ang mga Hudiyo nga makabaton ug pagtuo. Pero diyutay lang ang misanong ingong bunga sa iyang mga paghago. Karon sa ikaupat nga tuig, mas naningkamot pa siya. Sama siyag nagkalot ug nag-abono palibot sa simbolikal nga kahoyng igos (mga Hudiyo) pinaagig pagsangyaw ug pagpanudlo sa Judea ug Perea. Unsay resulta? Pipila lang ka Hudiyo ang misanong. Sa katibuk-an, ang nasod wala maghinulsol ug gitakda na nga laglagon.

 Ang kawalay-pagtuo sa kadaghanan nadayag na pod wala madugay human sa Igpapahulay. Samtang nanudlo si Jesus sa usa ka sinagoga, iyang nakita ang babayeng gidemonyohan nga nagtikuko ug dili makatuyhad sulod na sa 18 ka tuig. Si Jesus naluoy niya ug miingon: “Babaye, mamaayo ka sa imong sakit.” (Lucas 13:12) Dayon gipatong ni Jesus ang iyang kamot sa babaye, ug dihadiha natul-id ang lawas sa babaye ug gidayeg ang Diyos.

Tungod niana nasuko ang tigdumala nga opisyal sa sinagoga ug miingon: “Dunay unom ka adlaw sa paghimo sa mga buluhaton. Busa panganhi mo ug magpaayo nianang mga adlawa, ug dili sa adlawng Igpapahulay.” (Lucas 13:14) Ang opisyal wala magkuwestiyon sa gahom ni Jesus sa pagpang-ayo, pero iyang gisaway ang mga tawo nga gustong magpaayo bisag Igpapahulay! Si Jesus miingon: “Mga salingkapaw, dili ba ginabadbaran ninyo ang inyong torong baka o asno bisag Igpapahulay ug ginadala kini sa gawas sa kuwadra aron paimnon? Kining bayhana nga anak ni Abraham gigapos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba angay lang siyang badbaran sa adlawng Igpapahulay?”—Lucas 13:15, 16.

Naulawan ang mga magsusupak, pero nalipay ang mga tawo sa mga milagro nga gihimo ni Jesus. Dayon gihisgotag balik ni Jesus dinhi sa Judea ang duha ka matagnaong ilustrasyon bahin sa Gingharian, nga iyang gihisgotan didto sa Dagat sa Galilea.—Mateo 13:31-33; Lucas 13:18-21.