Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 80

Ang Maayong Magbalantay ug ang mga Toril

Ang Maayong Magbalantay ug ang mga Toril

JUAN 10:1-21

  • SI JESUS NAGHISGOT SA MAAYONG MAGBALANTAY UG SA MGA TORIL

Padayong nanudlo si Jesus sa Judea. Karon, duna siyay gihisgotan nga pamilyar kaayo sa mga mamiminaw—ang karnero ug toril. Pero iya kining gihisgotan sa mahulagwayong paagi. Lagmit nahinumdoman sa mga Hudiyo ang mga pulong ni David: “Si Jehova ang akong Magbalantay. Walay makulang kanako. Sa lunhaw nga mga sibsibanan siya nagpahigda kanako.” (Salmo 23:1, 2) Sa lain pang salmo, giawhag ni David ang mga Hudiyo: “Moluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong Magbubuhat. Kay siya mao ang atong Diyos, ug kita ang katawhan sa iyang sibsibanan.” (Salmo 95:6, 7) Ang mga Israelinhon nga nailalom sa Balaod dugay nang gipakasama sa panon sa mga karnero.

Kini nga mga “karnero” naa sa sulod sa “toril” kay nailalom sila sa pakigsaad sa Moisesnong Balaod. Ang Balaod nagsilbing koral nga manalipod nila sa makadaot nga mga binuhatan sa mga tawong wala magsunod sa Balaod. Pero ang ubang Israelinhon nagdaogdaog sa mga karnero sa Diyos. Si Jesus miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kadtong mosulod sa toril nga dili moagi sa pultahan kondili mokatkat sa paril, kana siya usa ka kawatan ug tulisan. Apan kadtong mosulod agi sa pultahan mao ang magbalantay sa mga karnero.”—Juan 10:1, 2.

Tingali gihunahuna sa mga tawo kadtong mga nangangkon nga Mesiyas, o Kristo. Sama silag kawatan ug tulisan. Dili gayod angayng sundon sa mga tawo ang maong mga impostor. Kinahanglan nilang sundon ang “magbalantay sa mga karnero.” Si Jesus miingon:

“Siya pagabuksan sa magbalantay sa pultahan, ug ang mga karnero mamati sa iyang tingog. Iyang tawgon ang iyang mga karnero sa ilang ngalan ug giyahan sila pagawas. Dihang mapagawas na niya ang tanan niyang karnero, siya mag-una kanila, ug ang mga karnero mosunod kaniya kay sila nakaila man sa iyang tingog. Dili gayod sila mosunod sa usa ka estranyo apan sila magpahilayo kaniya, kay sila wala man makaila sa tingog sa mga estranyo.”—Juan 10:3-5.

Sa miagi, si Juan nga Tigbawtismo, nga samag magbalantay sa pultahan, nagpaila kang Jesus nga maoy angayng sundon sa simbolikong mga karnero ilalom sa Balaod. Ang ubang karnero sa Galilea ug dinhi sa Judea nakaila sa tingog ni Jesus. Asa sila moadto nga angay man silang “giyahan” ni Jesus? Unsay resulta sa ilang pagsunod niya? Ang pipila nga nakadungog niini nga ilustrasyon tingali naglibog kay “wala nila masabti kon unsay buot niyang ipasabot.”—Juan 10:6.

Si Jesus mipatin-aw: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, ako ang pultahan alang sa mga karnero. Ang tanang nangangkon nga sila ang tinuod nga magbalantay maoy mga kawatan ug tulisan; apan ang mga karnero wala mamati kanila. Ako ang pultahan; kadtong mosulod agi kanako maluwas, ug siya mosulod ug mogawas ug makakaplag ug sibsibanan.”—Juan 10:7-9.

Si Jesus nagtudlo ug bag-ong kamatuoran. Nahibalo ang iyang mga mamiminaw nga dili siya ang pultahan sa pakigsaad sa Balaod, nga naglungtad na sa daghang katuigan. Busa iyang gipasabot nga ang karnero nga iyang ‘giyahan pagawas’ mosulod sa laing toril. Unsay mahitabo nila?

Aron ipatin-aw pag dugang ang iyang papel, si Jesus miingon: “Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhing walay kataposan. Ako ang maayong magbalantay; ang maayong magbalantay magtugyan sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero.” (Juan 10:10, 11) Sa miagi, gipalig-on ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-ingon: “Ayawg kahadlok gamayng panon, kay gihatag na kaninyo sa inyong Amahan ang Gingharian.” (Lucas 12:32) Busa kadtong sakop sa “gamayng panon” mao ang giyahan ni Jesus pasulod sa bag-ong toril aron sila makabaton ug “kinabuhing walay kataposan.” Pagkanindot nga panalangin alang sa maong mga karnero!

Pero duna pay laing gisulti si Jesus. Siya miingon: “Ako dunay ubang mga karnero nga wala niining  torila; kinahanglang giyahan usab nako sila, ug sila mamati sa akong tingog. Sila mahimong usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay.” (Juan 10:16) Kining ‘ubang mga karnero wala niining torila.’ Sa ato pa, naa sila sa laing toril, nga nalahi sa “gamayng panon” nga makapanunod sa Gingharian. Kining duha ka grupo sa mga karnero lainlaig dulnganan. Pero ang mga karnero niining duha ka toril makabenepisyo sa papel ni Jesus. Siya miingon: “Kini ang hinungdan nga gihigugma ko sa Amahan, kay itugyan nako ang akong kinabuhi.”—Juan 10:17.

Daghan ang miingon: “Siya gidemonyohan ug nabuang.” Pero ang uban naminaw ug interesadong mosunod sa Maayong Magbalantay. Sila miingon: “Dili makasultig ingon niini ang tawong gidemonyohan. Makaayo ba diay ang demonyo ug mga tawong buta?” (Juan 10:20, 21) Ang ilang gitumong mao ang pag-ayo ni Jesus sa makililimos nga natawong buta.