JUAN 8:12-36

  • GIPATIN-AW NI JESUS KON KINSA ANG ANAK

  • SA UNSANG PAAGI NAULIPON ANG MGA HUDIYO?

Sa kataposang adlaw sa Pista sa mga Tabernakulo, sa ikapitong adlaw, si Jesus nanudlo sa usa ka bahin sa templo nga duol sa “mga panudlanan.” (Juan 8:20; Lucas 21:1) Lagmit naa kini sa Sawang sa Kababayen-an, diin didto maghulog ug kontribusyon ang mga tawo.

Magabii panahon sa kapistahan, kini nga lugar sa templo hayag kaayo. Dunay upat ka dagkong tangkawan didto, kada usa may upat ka dagkong sudlanan nga punog lana. Ang kahayag niini nga mga tangkawan moabot bisan sa layo. Lagmit kini ang nahunahunaan sa mga tawong naminaw kang Jesus dihang siya miingon: “Ako mao ang kahayag sa kalibotan. Kadtong mosunod kanako dili gayod maglakaw sa kangitngit, apan makabaton sa kahayag sa kinabuhi.”—Juan 8:12.

Supak ang mga Pariseo sa gisulti ni Jesus, ug sila miingon: “Ikaw nagpamatuod bahin sa imong kaugalingon; ang imong pamatuod dili tinuod.” Si Jesus mitubag: “Bisan kon nagpamatuod ko bahin sa akong kaugalingon, ang akong pamatuod tinuod kay nahibalo ko kon diin ko gikan ug kon asa ko moadto. Apan wala mo mahibalo kon diin ko gikan ug kon asa ko moadto.” Siya midugang: “Kini nahisulat sa inyo mismong Balaod: ‘Ang pamatuod sa duha ka tawo tinuod.’ Ako nagpamatuod bahin sa akong kaugalingon, ug ang Amahan nga nagpadala kanako nagpamatuod usab bahin kanako.”—Juan 8:13-18.

Wala dawata sa mga Pariseo ang iyang pangatarongan. Sila nangutana: “Hain man ang imong Amahan?” Si Jesus mitubag: “Wala mo makaila kanako ug sa akong Amahan. Kon nakaila mo kanako, makaila sab mo sa akong Amahan.” (Juan 8:19) Bisag gusto sa mga Pariseo nga ipadakop si Jesus, walay nangahas sa paghimo niana.

Gibalik ni Jesus ang iyang gisulti: “Molakaw ko, ug mangita mo nako, apan kamo mamatay sa inyong sala. Kon asa ko moadto, dili mo makaadto.” Kay wala makasabot sa giingon ni Jesus,  ang mga Hudiyo naghunahuna: “Magpakamatay ba siya? Kay siya miingon, ‘Kon asa ko moadto, dili mo makaadto.’” Wala gyod sila makasabot sa giingon ni Jesus kay wala sila masayod sa iyang gigikanan. Siya nagpatin-aw: “Kamo gikan sa ubos; ako gikan sa itaas. Kamo gikan niining kalibotana; ako dili gikan niining kalibotana.”—Juan 8:21-23.

Ang gipasabot ni Jesus mao ang iyang kinabuhi sa didto pa siya sa langit ug nga siya ang gisaad nga Mesiyas, o Kristo. Angay unta siyang ilhon sa mga lider sa relihiyon. Pero ila hinuong gitamay si Jesus ug giingnan: “Kinsa diay ka?”—Juan 8:25.

Tungod sa ilang pagsupak, si Jesus miingon: “Nag-usik lang ko sa akong panahon sa pagpakig-estorya ninyo.” Pero gipokus gihapon niya ang atensiyon ngadto sa iyang Amahan ug gipatin-aw kon nganong kinahanglang paminawon sa mga Hudiyo ang Anak. Siya miingon: “Ang Usa nga nagpadala kanako kanunayng nagsulti sa tinuod, ug ang mga butang nga akong nadungog gikan kaniya akong ginasulti sa kalibotan.”—Juan 8:25, 26.

Dayon gipakita ni Jesus ang iyang pagsalig sa iyang Amahan, nga wala ipakita niini nga mga Hudiyo: “Sa dihang maisa na ninyo ang Anak sa tawo, inyong mahibaloan nga ako mao siya. Ako walay gihimo sa akong kaugalingong pagbuot; apan ang gitudlo kanako sa Amahan mao ang akong ginasulti. Ug ang Usa nga nagpadala kanako nagauban kanako; wala ko niya biyai kay kanunay nakong gibuhat ang mga butang nga makapahimuot kaniya.”—Juan 8:28, 29.

Pero ang ubang Hudiyo nagpakitag pagtuo kang Jesus, ug siya miingon kanila: “Kon kanunay ninyong tumanon ang akong gitudlo, kamo ako gyong mga tinun-an, ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magpahigawas kaninyo.”—Juan 8:31, 32.

Natingala ang uban sa iyang gisulti, ug mireklamo: “Mga kaliwat mi ni Abraham ug wala pa mi sukad maulipon kang bisan kinsa. Nganong miingon man ka, ‘Kamo mapahigawas’?” Bisag nasayod ang mga Hudiyo nga dihay mga panahong naulipon sila sa ubang nasod, dili nila madawat nga tawgong ulipon. Pero gipakita ni Jesus nga ulipon gihapon sila: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, ang matag mamumuhat ug sala maoy ulipon sa sala.”—Juan 8:33, 34.

Kay dili madawat sa mga Hudiyo nga sila naulipon sa sala, nameligro sila. Si Jesus miingon: “Ang ulipon dili magpabilin sa panimalay hangtod sa hangtod; ang anak magpabilin hangtod sa hangtod.” (Juan 8:35) Ang ulipon walay katungod sa mga panulondon, ug puwede siyang palayason bisan unsang orasa. Ang tinuod nga anak o ang sinagop mao ray puwedeng magpabilin “hangtod sa hangtod,” o hangtod nga siya buhi.

Busa ang kamatuoran bahin sa Anak mao ang kamatuoran nga magpahigawas sa mga tawo hangtod sa hangtod gikan sa sala ug kamatayon. Si Jesus miingon: “Kon ang Anak magpahigawas kaninyo, kamo tinuod nga gawasnon.”—Juan 8:36.