JUAN 12:28-50

  • DAGHAN ANG NAKADUNGOG SA TINGOG SA DIYOS

  • BASEHANAN SA PAGHUKOM

Sa Lunes, Nisan 10, gihisgotan ni Jesus didto sa templo ang iyang nagsingabot nga kamatayon. Kay nabalaka sa mahimong epekto niini sa reputasyon sa Diyos, si Jesus miingon: “Amahan, himayaa ang imong ngalan.” Unya dihay kusog nga tingog gikan sa langit: “Gihimaya na nako kini, ug himayaon nako kini pag-usab.”—Juan 12:27, 28.

Naglibog ang mga tawo didto. Nagtuo ang uban nga midalugdog. Ang uban pod miingon: “Dunay anghel nga nakigsulti kaniya.” (Juan 12:29) Pero si Jehova ang bag-o ra nilang nadungog nga misulti! Ug dili kini ang unang higayon nga nakadungog ang mga tawo sa tingog sa Diyos sukad sa pagsugod sa ministeryo ni Jesus.

Sa bawtismo ni Jesus, tulo ka tuig ug tunga na ang milabay, nadungog ni Juan nga Tigbawtismo ang Diyos nga miingon bahin kang Jesus: “Kini mao ang akong Anak, ang akong gihigugma, nga akong giuyonan.” Dayon human sa Paskuwa sa 32 C.E. nakita ni Santiago, Juan, ug Pedro nga nausab ang dagway ni Jesus. Nadungog sab nila ang tingog sa Diyos nga miingon: “Kini mao ang akong Anak, ang akong gihigugma, nga akong giuyonan. Pamati kamo kaniya.” (Mateo 3:17; 17:5) Pero niining ikatulong higayon, si Jehova misulti sa paagi nga madunggan sa daghang tawo!

Si Jesus miingon: “Kadto nga tingog gipadungog dili alang kanako kondili alang kaninyo.” (Juan 12:30) Pamatuod kini nga siya gayod ang Anak sa Diyos, ang gitagna nga Mesiyas.

Sa laing bahin, ang pagkamatinumanon ni Jesus nagpakita kon sa unsang paagi angayng magkinabuhi ang mga tawo. Nagpamatuod sab kini nga angayng laglagon si Satanas nga Yawa, ang magmamando niining kalibotana. Si Jesus miingon: “Karon kining kalibotana ginahukman ug ang magmamando niining kalibotana palagpoton.” Dayon siya miingon: “Apan dihang ako igaisa na gikan sa yuta, akong kabigon ang tanang matang sa tawo ngari kanako.” (Juan 12:31, 32) Kini nagpakita nga ang mga tawo makabenepisyo sa kamatayon ni Jesus sa estaka. Iyang kabigon ang mga tawo, nga maghatag nilag paglaom nga mabuhi sa walay kataposan.

Pagkadungog sa mga tawo sa giingon ni Jesus nga siya “igaisa,” sila miingon: “Among nadungog gikan sa Balaod nga ang Kristo magpabilin hangtod sa hangtod. Nganong moingon man ka nga igaisa ang Anak sa tawo? Kinsa man kining Anak sa tawo?” (Juan 12:34) Bisan pa sa tanang ebidensiya, apil na ang pagkadungog sa tingog sa Diyos, kadaghanan nila wala motuo nga si Jesus ang tinuod nga Anak sa tawo, ang gisaad nga Mesiyas.

Sama sa iyang gihimo sa una, gitawag ni Jesus ang iyang kaugalingon ingong “ang kahayag.” (Juan 8:12; 9:5) Iyang giawhag ang katawhan: “Mubo na lang ang panahon nga ang kahayag maanaa kaninyo. Panglakaw mo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, aron dili mo dag-on sa kangitngit . . . Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, ipakita ang inyong pagtuo sa kahayag, aron kamo mahimong mga anak sa kahayag.” (Juan 12:35, 36) Dayon si Jesus miikyas, kay dili pa siya angayng mamatay sa Nisan 10. Siya “igaisa,” o ilansang sa estaka, sa Paskuwa, Nisan 14.—Galacia 3:13.

Klarong makita sa ministeryo ni Jesus nga natuman ang tagna nga ang mga Hudiyo dili motuo kaniya. Gitagna ni Isaias nga ang mga tawo mabutaan ug ang ilang kasingkasing dili makasabot ug sila dili mobalik aron maayo. (Isaias 6:10; Juan 12:40) Kadaghanan sa mga Hudiyo gahig ulo kay dili sila motuo sa ebidensiya nga si Jesus ang gisaad nga Manluluwas, ang dalan paingon sa kinabuhi.

Si Nicodemo, si Jose sa Arimatea, ug daghang lider “mituo” kang Jesus. Pero ipakita ba nila ang ilang pagtuo o mahadlok nga palagpoton sa sinagoga? Mas pabilhan kaha nila ang “pag-uyon sa mga tawo”?—Juan 12:42, 43.

 Gipatin-aw ni Jesus kon unsay angayng himoon niadtong dunay pagtuo kaniya: “Kadtong motuo kanako motuo dili lang kanako kondili kaniya usab nga nagpadala kanako; ug kadtong nakakita kanako nakakita usab sa Usa nga nagpadala kanako.” Importante kaayo ang mga kamatuoran nga gisugo sa Diyos nga itudlo ni Jesus ug padayon niyang ginasangyaw. Siya miingon: “Kadtong dili manumbaling kanako ug dili modawat sa akong mga pulong, dunay maghukom kaniya. Ang pulong nga akong gisulti mao ang maghukom kaniya sa kataposang adlaw.”—Juan 12:44, 45, 48.

Dayon si Jesus miingon: “Ang akong gisulti dili kaugalingon nakong ideya, apan ang Amahan nga nagpadala kanako nagsugo kanako kon unsay akong isulti ug itudlo. Ug nahibalo ko nga ang iyang sugo nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 12:49, 50) Nahibalo si Jesus nga hapit na niyang ihalad ang iyang kinabuhi para sa mga tawong may pagtuo kaniya.—Roma 5:8, 9.