Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 138

Si Kristo Naa sa Tuong Kamot sa Diyos

Si Kristo Naa sa Tuong Kamot sa Diyos

BUHAT 7:56

  • MILINGKOD SI JESUS SA TUONG KAMOT SA DIYOS

  • NAHIMONG TINUN-AN SI SAULO

  • DUNA TAY KATARONGAN NGA MAGLIPAY

Napulo ka adlaw human sa pagsaka ni Jesus sa langit, ang balaang espiritu gibubo sa adlaw sa Pentekostes. Kini nagpamatuod nga siya tua na sa langit. Ug duna pay dugang ebidensiya. Ayha patya ang tinun-ang si Esteban tungod sa pagsangyaw, siya miingon: “Tan-awa! Nakita ko ang mga langit nga nabuksan ug ang Anak sa tawo nga nagabarog diha sa tuong kamot sa Diyos.”—Buhat 7:56.

Samtang naa sa langit uban sa iyang Amahan, naghulat si Jesus ug espesipikong sugo nga gitagna sa Pulong sa Diyos. Si David misulat: “Ang giingon ni Jehova sa akong Ginoo[ng Jesus] mao: ‘Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil.’” Dihang mahuman na ang panahon sa paghulat, “magapangdaog [siya] taliwala sa [iyang] mga kaaway.” (Salmo 110:1, 2) Pero unsay buhaton ni Jesus samtang naghulat nga mohimog aksiyon batok sa iyang mga kaaway?

Natukod ang Kristohanong kongregasyon niadtong Pentekostes 33 C.E. Didto sa langit, nagsugod pagmando si Jesus sa iyang mga tinun-ang dinihogan sa espiritu dinhi sa yuta. (Colosas 1:13) Iyang gigiyahan sila sa pagsangyaw ug giandam sa ilang buluhaton sa umaabot. Unsa kana? Kadtong matinumanon hangtod sa kamatayon mabanhaw ug maghari uban ni Jesus sa Gingharian.

Ang maayo kaayong pananglitan sa tinun-an nga mahimong hari sa umaabot mao si Saulo, mas nailhan sa iyang Romanhon nga ngalang Pablo. Siya usa ka Hudiyong debotado sa Balaod sa Diyos. Pero nahisalaag siya tungod sa impluwensiya sa Hudiyong mga lider sa relihiyon ug iyang gipabato si Esteban. Dayon siya miadto sa Damasco kay naglungotlungot gihapon ug gustong pamatyon ang mga tinun-an sa Ginoo. Gihatagan siyag awtoridad sa hataas nga saserdoteng si Caifas nga dakpon ang mga tinun-an ni Jesus ug dalhon sa Jerusalem. (Buhat 7:58; 9:1) Pero pagpadulong niya didto, dihay silaw kaayong kahayag nga iyang nakita ug natumba siya.

Dayon nakadungog si Saulo ug tingog nga wala siya kahibalo kon diin gikan. Kini miingon: “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?” Siya mitubag: “Kinsa ka man, Ginoo?” Kini mitubag: “Ako si Jesus, kinsa imong ginalutos.”—Buhat 9:4, 5.

 Gisugo ni Jesus si Saulo nga moadto sa Damasco ug maghulat ug dugang instruksiyon, pero kinahanglang giyahan siya padulong didto kay nabuta siya tungod sa kahibulongang kahayag. Sa laing panan-awon, nagpakita si Jesus kang Ananias, usa sa mga tinun-an nga nagpuyo sa Damasco. Gipaadto ni Jesus si Ananias sa lugar diin didto si Saulo. Nahadlok moadto si Ananias, pero gipasaligan siya ni Jesus: “Kining tawhana maoy usa ka piniling sudlanan alang kanako aron magdala sa akong ngalan ngadto sa tanang kanasoran maingon man sa mga hari ug sa mga anak sa Israel.” Nakakita pag-usab si Saulo, ug sa Damasco “siya misugod sa pagwali kang Jesus, nga Siya mao ang Anak sa Diyos.”—Buhat 9:15, 20.

Sa tabang ni Jesus, si Pablo ug ang uban nakapadayon sa buluhaton nga gisugdan ni Jesus—ang pagsangyaw. Gipanalanginan sila sa Diyos maong sila nagmalamposon. Mga 25 ka tuig human magpakita si Jesus kaniya didto sa dalan paingon sa Damasco, si Pablo misulat nga ang maayong balita “giwali [na] sa tibuok kalalangan ilalom sa langit.”—Colosas 1:23.

Pipila ka tuig sa ulahi, gihatagan ni Jesus si apostol Juan ug mga panan-awon nga mabasa sa basahon sa Bibliya, ang Pinadayag. Pinaagi niini nga mga panan-awon, morag nagkinabuhi na si Juan sa panahon nga mibalik si Jesus ingong Hari sa Gingharian. (Juan 21:22) Pinaagi sa giya sa Diyos, nakita ni Juan ang “adlaw sa Ginoo.” (Pinadayag 1:10) Kanus-a ang maong adlaw?

Gipakita sa makugihong pagtuon sa mga tagna sa Bibliya nga ang “adlaw sa Ginoo” magsugod sa modernong panahon. Niadtong 1914, mibuto ang Gubat sa Kalibotan I. Ug daghang tuig sukad niadto, misamot ang mga gubat, sakit, gutom, linog, ug ubang ebidensiya sa dakong katumanan sa mga “ilhanan” nga gihatag ni Jesus sa mga apostoles bahin sa iyang “presensiya” ug sa “kataposan.” (Mateo 24:3, 7, 8, 14) Ang pagsangyaw sa maayong balita ginahimo karon dili lang sa teritoryo sa Imperyo sa Roma kondili sa tibuok kalibotan.

Gigiyahan si Juan sa balaang espiritu nga ipasabot ang kahulogan niini: “Ania na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Diyos ug ang awtoridad sa iyang Kristo.” (Pinadayag 12:10) Ang Gingharian sa Diyos nga gisangyaw ni Jesus nagmando na gayod sa langit!

Makapalipay gayod kana nga balita para sa tanang maunongong tinun-an ni Jesus. Makasalig sila sa mga pulong ni Juan: “Tungod niini, paglipay kamong kalangitan ug kamong nanagpuyo niini! Alaot ang yuta ug ang dagat, tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.”—Pinadayag 12:12.

Busa si Jesus wala na maglingkod karon sa tuong kamot sa Diyos nga naghulat. Nagmando na siya ingong Hari, ug sa dili madugay iyang laglagon ang tanang kaaway. (Hebreohanon 10:12, 13) Unsang makapalipay nga mga kabag-ohan ang mahitabo sa umaabot?