Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 133

Ang Lawas ni Jesus Giandam ug Gilubong

Ang Lawas ni Jesus Giandam ug Gilubong

MATEO 27:57–28:2 MARCOS 15:42–16:4 LUCAS 23:50–24:3 JUAN 19:31–20:1

  • GIKUHA ANG LAWAS NI JESUS GIKAN SA ESTAKA

  • GIANDAM ANG LAWAS PARA SA LUBONG

  • NAABTAN SA MGA BABAYE NGA WALAY SULOD ANG LUBNGANAN

Hapon na kaayo sa Biyernes, Nisan 14. Inigsalop sa adlaw, magsugod ang Igpapahulay sa Nisan 15. Patay na si Jesus, pero ang duha ka kriminal sa iyang tapad buhi pa gihapon. Sumala sa Balaod, ang mga patayng lawas “kinahanglang dili magpabilin sa estaka sa tibuok gabii” kondili ilubong gayod kini “nianang adlawa” mismo.—Deuteronomio 21:22, 23.

Dugang pa, ang Biyernes sa hapon gitawag nga Pagpangandam kay mangandam ang mga tawo ug pagkaon. Kinahanglan sab nilang taposon ang tanang buluhaton sa dili pa ang Igpapahulay. Inigsalop sa adlaw magsugod ang duha ka Igpapahulay, o “espesyal nga Igpapahulay.” (Juan 19:31) Tungod kini kay ang Nisan 15 mao ang unang adlaw sa pito ka adlaw nga Pista sa Tinapay nga Walay Pangpatubo, ug ang unang adlaw niini kanunayng Igpapahulay. (Levitico 23:5, 6) Niining higayona, ang unang adlaw sa Pista natunong sa ikapitong adlaw sa semana, nga Igpapahulay sab.

Busa giingnan sa mga Hudiyo si Pilato nga dalion pagpatay si Jesus ug ang duha ka kriminal sa iyang tapad. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagbali sa ilang mga bitiis. Inigkabali sa bitiis, dili na makapanukod ang tiil dihang moginhawa. Pag-abot sa mga sundalo, ilang gibali ang bitiis sa duha ka kriminal. Nakita nila nga patay na si Jesus, busa wala nila balia ang iyang bitiis. Kini nagtuman sa tagna sa Salmo 34:20: “Siya nagabantay sa tanan niyang mga bukog; walay usa kanila nga nabali.”

 Aron makaseguro nga patay na gyod si Jesus, giduslak ug bangkaw sa usa ka sundalo ang kilid ni Jesus, dapit sa kasingkasing. “Dihadiha migula ang dugo ug tubig.” (Juan 19:34) Natuman ang lain pang tagna: “Sila molantaw gayod sa Usa nga ilang gidughang.”—Zacarias 12:10.

Dihang namatay si Jesus, didto sab si Jose nga taga-Arimatea, “usa ka dato” ug tinahod nga membro sa Sanhedrin. (Mateo 27:57) Siya “maayo ug matarong nga tawo,” nga “nagpaabot sab sa Gingharian sa Diyos.” Gani, “tinun-an siya ni Jesus apan gitago niya kini kay siya nahadlok sa mga Hudiyo,” ug dili siya uyon sa desisyon sa hukmanan batok kang Jesus. (Lucas 23:50; Marcos 15:43; Juan 19:38) Walay kahadlok niyang gipangayo kang Pilato ang lawas ni Jesus. Dayon gipatawag ni Pilato ang opisyal sa kasundalohan nga nag-ingong patay na si Jesus. Busa gihatag ni Pilato ang lawas ni Jesus kang Jose.

Mipalit si Jose ug hinlo ug maayong klase nga lino, ug iyang gikuha ang lawas ni Jesus sa estaka. Dayon iyang giputos sa lino ang patayng lawas aron andamon kini sa paglubong. Si Nicodemo, “nga sa miagi miadto [kang Jesus] panahon sa kagabhion,” mitabang sab sa preparasyon. (Juan 19:39) Nagdala siyag mga 100 ka Romanhong libra (33 kilos) sa sinagol nga mira ug aloe, nga mahal kaayo. Ang lawas ni Jesus gibugkosan ug panaptong lino nga gibutangag humot nga mga yerba, sumala sa nabatasan sa mga Hudiyo sa paglubong.

Si Jose nanag-iya ug bag-ong lubnganang bato nga wala pa kalubngi, ug gibutang nila didto ang lawas ni Jesus. Dayon usa ka dakong bato ang gipaligid sa atubangan sa lubnganan. Gidali nila kini paghuman aron dili maabtag Igpapahulay. Lagmit mitabang sab si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago nga Gamay sa pag-andam sa lawas ni Jesus. Nagdali sila karon pag-uli “aron mag-andam ug humot nga mga yerba ug lana” para ibutang sa lawas ni Jesus human sa Igpapahulay.—Lucas 23:56.

Pagkaugma, adlawng Igpapahulay, ang pangulong mga saserdote ug Pariseo miadto kang Pilato ug miingon: “Nahinumdom mi nga ang impostor miingon sa buhi pa siya, ‘Human sa tulo ka adlaw, ako banhawon.’ Busa pagsugo nga bantayan pag-ayo ang lubnganan hangtod sa ikatulong adlaw, kay basig mangadto ang iyang mga tinun-an ug kawaton siya ug ingnon nila ang mga tawo, ‘Siya gibanhaw!’ Ug kini nga panglimbong mas daotan pa unya kay sa nauna.” Si Pilato miingon kanila: “Pagdala mog guwardiya ug pabantayi kinig maayo.”—Mateo 27:63-65.

Sayo kaayo sa Dominggo sa buntag, si Maria Magdalena, Maria nga inahan ni Santiago, ug ang laing babaye nagdalag humot nga mga yerba para sa lawas ni Jesus. Sila nagpangutan-anay: “Kinsa may atong paligiron sa bato aron maabli ang lubnganan?” (Marcos 16:3) Pero dihay nahitabong linog. Giligid sab sa anghel sa Diyos ang bato, wala na ang mga guwardiya, ug wala nay sulod ang lubnganan!