Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 107

Gipatawag sa Hari ang mga Dinapit sa Kombira sa Kasal

Gipatawag sa Hari ang mga Dinapit sa Kombira sa Kasal

MATEO 22:1-14

  • ILUSTRASYON BAHIN SA KOMBIRA SA KASAL

Bisan sa hinapos nga bahin sa iyang ministeryo, si Jesus padayon nga naggamit ug mga ilustrasyon aron iyagyag ang baho sa mga eskriba ug pangulong mga saserdote. Tungod niana, gusto nilang patyon siya. (Lucas 20:19) Pero wala pa mahuman si Jesus sa pagyagyag sa ilang binuhatan. Miasoy na pod siyag ilustrasyon:

“Ang Gingharian sa langit nahisamag hari nga naghikay ug kombira sa kasal sa iyang anak nga lalaki. Ug iyang gisugo ang iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kombira, apan ang mga dinapit midumili sa pag-adto.” (Mateo 22:2, 3) Gisugdan ni Jesus ang iyang ilustrasyon pinaagig paghisgot sa “Gingharian sa langit.” Klaro nga si Jehova nga Diyos ang “hari.” Pero kinsa ang anak sa hari ug ang mga dinapit sa kombira sa kasal? Siyempre, ang anak sa hari mao ang Anak ni Jehova, nga maoy nag-asoy sa ilustrasyon, ug ang mga dinapit mao kadtong makauban sa Anak didto sa Gingharian sa langit.

Kinsa ang unang giimbitar? Aw, kinsa may gisangyawan ni Jesus ug sa mga apostoles bahin sa Gingharian? Dili ba ang mga Hudiyo man? (Mateo 10:6, 7; 15:24) Gidawat niini nga nasod ang pakigsaad sa Balaod niadtong 1513 B.C.E., busa sila ang una sa listahan sa mga mahimong bahin sa “gingharian sa mga saserdote.” (Exodo 19:5-8) Pero kanus-a ba gyod sila giimbitar sa “kombira sa kasal”? Klaro nga nagsugod ang pagpangimbitar niadtong 29 C.E. dihang nagsugod si Jesus sa pagsangyaw bahin sa Gingharian sa langit.

Ug unsay reaksiyon sa kadaghanang Israelinhon sa imbitasyon? Si Jesus miingon nga “ang mga dinapit midumili sa pag-adto.” Kadaghanan sa mga lider sa relihiyon ug mga tawo wala motuo nga siya ang Mesiyas ug ang gipili sa Diyos nga Hari.

Pero gipakita ni Jesus nga may kahigayonan pa ang mga Hudiyo: “Nagsugo na usab [ang hari ug] laing mga ulipon, ‘Sultihi ang mga dinapit: “Nahikay na nako ang akong kombira. Ang akong mga torong baka ug kinamaayohang mga hayop naihaw na ug ang tanan andam na. Panganhi na mo sa kombira.”’ Apan sila wala manumbaling ug nanglakaw, ang usa ngadto sa iyang uma ug ang  lain ngadto sa iyang negosyo; apan ang uban nagdakop sa iyang mga ulipon, ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila.” (Mateo 22:4-6) Nahitabo kana dihang natukod ang Kristohanong kongregasyon. May kahigayonan unta ang mga Hudiyo nga mahimong bahin sa Gingharian, pero wala dawata sa kadaghanan ang maong imbitasyon. Gani, gibun-og pa nila ang mga ulipon sa hari.—Buhat 4:13-18; 7:54, 58.

Busa unsay nahitabo sa maong nasod? Si Jesus miingon: “Ang hari nasuko ug iyang gisugo ang iyang kasundalohan sa pagpatay niadtong mga nagpatay sa iyang mga ulipon ug sa pagsunog sa ilang siyudad.” (Mateo 22:7) Nasinati kana sa mga Hudiyo niadtong 70 C.E. dihang gilaglag sa mga Romano ang “ilang siyudad,” ang Jerusalem.

Ang ila bang pagbalibad sa imbitasyon sa hari nagpasabot nga wala nay laing imbitahon? Dili. Gipadayon ni Jesus ang iyang ilustrasyon: “Unya [ang hari] miingon sa iyang mga ulipon, ‘Ang kombira sa kasal andam na, apan ang mga dinapit dili takos sa pagtambong niini. Busa pangadto mo sa kadalanan pagawas sa siyudad, ug si bisan kinsa nga inyong makita dapita sa kombira sa kasal.’ Busa ang maong mga ulipon nangadto sa kadalanan ug gidapit ang tanan nilang nakita, daotan man o maayo; ug ang lawak sa seremonyas sa kasal napuno sa mga dinapit.”—Mateo 22:8-10.

Ingong katumanan, gitabangan ni apostol Pedro sa ulahi ang mga Hentil—dili Hudiyo o kinabig—nga mahimong tinuod nga Kristohanon. Niadtong 36 C.E., nakadawat ug balaang espiritu ang opisyal sa kasundalohan sa Roma nga si Cornelio ug iyang pamilya. Apil sila sa listahan sa mga mahimong bahin sa Gingharian sa langit nga gihisgotan ni Jesus.—Buhat 10:1, 34-48.

Gipakita ni Jesus nga dili tanang imbitado ang dawaton sa “hari.” Siya miingon: “Ang hari misulod sa pagsusi sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga nagbestig dili haom sa okasyon. Busa siya miingon kaniya, ‘Higala, nganong mianhi ka nga dili man haom ang imong besti?’ Ang tawo wala makatingog. Unya ang hari miingon sa iyang mga alagad, ‘Gaposa ninyo siya sa kamot ug tiil ug isalibay sa kangitngitan sa gawas. Didto siya magdanguyngoy ug magkagot sa iyang mga ngipon.’ Kay daghan ang dinapit, apan diyutay ra ang gipili.”—Mateo 22:11-14.

Ang mga lider sa relihiyon nga naminaw kang Jesus tingali wala mahibalo sa kahulogan o epekto sa tanan niyang gisulti. Nasuko hinuon sila ug misamot pa gyod ang ilang tinguha nga patyon siya kay giyagyag niya ang ilang baho.