Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 139

Ipasig-uli ni Jesus ang Paraiso ug Taposon ang Gisugo sa Diyos

Ipasig-uli ni Jesus ang Paraiso ug Taposon ang Gisugo sa Diyos

1 CORINTO 15:24-28

  • ANG DANGATAN SA MGA KARNERO UG SA MGA KANDING

  • DAGHAN ANG MAKAPUYO SA PARAISO SA YUTA

  • SI JESUS ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, UG ANG KINABUHI

Pagkahuman dayon sa iyang bawtismo ug sa wala pa siya makasugod sa iyang ministeryo, giatubang ni Jesus ang kaaway nga determinado sa pagpatalikod kaniya sa Diyos. Ang Yawa balikbalik nga misulay pagtental kang Jesus. Sa ulahi, si Jesus miingon bahin niining daotang kaaway: “Ang magmamando niining kalibotana nagsingabot na, ug siya dili makaimpluwensiya kanako.”—Juan 14:30.

Nakita ni apostol Juan sa panan-awon kon unsay mahitabo sa “dakong dragon, ang orihinal nga halas, ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas.” Kining mangtas nga kaaway sa mga tawo, gitambog sa yuta, “nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pinadayag 12:9, 12) Ang mga Kristohanon may rason nga motuo nga sila nagpuyo sa “hamubo na lamang” nga panahon ug ang “dragon, ang orihinal nga halas,” hapit nang itambog sa kahiladman ug gaposon sa 1,000 ka tuig samtang magmando si Jesus sa Gingharian sa Diyos.—Pinadayag 20:1, 2.

Nianang panahona, unsay mahitabo sa atong puy-anan, ang yuta? Kinsay magpuyo dinhi, ug unsay ilang kahimtang? Gihatag ni Jesus ang tubag. Sa iyang ilustrasyon bahin sa karnero ug kanding, iyang gipakita kon unsay ganti sa mga matarong nga samag karnero, kinsa mitabang ug naghimog maayo sa mga igsoon ni Jesus. Gipatin-aw sab niya kon unsay mahitabo sa wala maghimo niana, nga samag kanding. Si Jesus miingon: “Kini sila [mga kanding] mamatay hangtod sa hangtod, apan ang mga matarong [mga karnero] makadawat ug kinabuhing walay kataposan.”—Mateo 25:46.

Kini motabang kanato nga masabtan ang gisulti ni Jesus sa kriminal nga gilansang tupad niya. Wala niya saari ang maong tawo sa ganti nga iyang gisaad sa matinumanong mga apostoles—ang pagkahimong bahin sa Gingharian sa langit. Iya hinuong gisaaran ang naghinulsol nga  makasasala: “Akong ipasalig kanimo karong adlawa, ikaw makauban nako sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Busa ang maong tawo may paglaom nga mopuyo sa Paraiso—usa ka nindot kaayong garden. Maong makaingon ta nga kadtong matinumanon karon nga samag karnero ug “makadawat ug kinabuhing walay kataposan” makapuyo pod sa Paraiso.

Uyon kana sa gihisgotan ni apostol Juan nga kahimtang unya sa yuta. Siya miingon: “Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan. Ug ang Diyos makig-uban kanila. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:3, 4.

Kinahanglang mabanhaw una ang maong kriminal aron makapuyo sa Paraiso. Ug dili lang siya ang pagabanhawon. Giklaro kana ni Jesus dihang siya miingon: “Moabot ang panahon nga ang tanang anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug mangabanhaw. Kadtong nagbuhat ug maayo makadawat ug kinabuhing walay kataposan ug kadtong nagbuhat ug daotan pagahukman.”—Juan 5:28, 29.

Pero unsay himoon sa matinumanong mga apostoles ug sa limitadong gidaghanon nga makauban ni Jesus didto sa langit? Ang Bibliya miingon: “Sila mahimong mga saserdote sa Diyos ug sa Kristo, ug magamando ingong mga hari uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig.” (Pinadayag 20:6) Sila nga maghari uban ni Jesus maoy mga lalaki ug babaye nga gikan sa yuta. Busa sila seguradong maluluy-on ug masinabtanon sa mga tawo dinhi sa yuta dihang sila maghari na sa langit.—Pinadayag 5:10.

Tabangan ni Jesus ang mga tawo nga makabenepisyo sa iyang halad lukat ug luwason sila gikan sa napanunod nga sala. Tabangan sab niya ug sa iyang kaubang mga hari nga mahimong hingpit ang mga matinumanon. Matagamtam na unya nila ang kinabuhi nga maoy orihinal nga katuyoan sa Diyos para kang Adan ug Eva dihang iyang gisugo sila nga magdaghan ug pun-on ang yuta. Bisan ang kamatayon nga resulta sa sala ni Adan mawala na!

Busa nianang panahona, matapos na ni Jesus ang tanang gisugo ni Jehova kaniya. Inigkahuman sa iyang Usa ka Libo ka Tuig nga pagmando, ibalik ni Jesus ang Gingharian ug ang hingpit nga mga tawo ngadto sa iyang Amahan. Bahin niining mapaubsanon kaayong buhat ni Jesus, si apostol Pablo misulat: “Sa dihang ang tanang butang mapasakop na ngadto kaniya, niana ang Anak magpasakop usab ngadto sa Usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya, aron ang Diyos mahimong tanang butang ngadto sa tanan.”—1 Corinto 15:28.

Klaro nga hinungdanon kaayo ang papel ni Jesus sa pagpalampos sa katuyoan sa Diyos. Ug samtang padayong ipadayag kini nga katuyoan hangtod sa hangtod, padayong magkinabuhi si Jesus uyon sa iyang giingon bahin sa iyang kaugalingon: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi.”—Juan 14:6.