MATEO 21:28-46 MARCOS 12:1-12 LUCAS 20:9-19

  • ILUSTRASYON BAHIN SA DUHA KA ANAK

  • ILUSTRASYON BAHIN SA MGA TRABAHANTE SA UBASAN

Ang pangulong mga saserdote ug kadagkoan sa mga Hudiyo, nga nagkuwestiyon sa awtoridad ni Jesus, naglibog tungod sa iyang gisulti didto sa templo. Wala silay ikatubag sa giingon ni Jesus. Dayon nag-asoy siyag ilustrasyon nga nagyagyag sa ilang tinuod nga pagkatawo.

Si Jesus miingon: “Dunay usa ka tawo nga may duha ka anak. Iyang giduol ang magulang ug giingnan, ‘Anak, lakaw ug pagtrabaho sa ubasan karong adlawa.’ Siya mitubag, ‘Dili ko,’ apan sa ulahi, siya nagbasol ug miadto. Giduol niya ang manghod ug mao gihapon ang iyang gisulti. Siya mitubag, ‘Oo, moadto ko Tay,’ apan wala siya moadto. Kinsa nilang duha ang nagbuhat sa kabubut-on sa ilang amahan?” (Mateo 21:28-31) Klaro ang tubag—ang magulang nga anak.

Busa si Jesus miingon sa mga magsusupak: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, ang mga maniningil ug buhis ug ang mga pampam mag-una kaninyo sa pagsulod sa Gingharian sa Diyos.” Sa una, ang mga maniningil ug buhis ug mga pampam wala mag-alagad sa Diyos. Pero sama sa magulang nga anak, sila naghinulsol ug nag-alagad kaniya sa ulahi. Sa laing bahin, ang mga lider sa relihiyon nahisama sa manghod, nga nag-angkong nag-alagad sa Diyos. Pero ang tinuod, wala nila kana himoa. Si Jesus miingon: “Si Juan [nga Tigbawtismo] mianhi kaninyo sa pagtudlo sa dalan sa pagkamatarong, apan wala mo motuo kaniya. Apan ang mga maniningil ug buhis ug ang mga pampam mituo kaniya, ug bisag nakakita mo niini, kamo wala magbasol ug wala motuo kaniya.”—Mateo 21:31, 32.

Nag-asoy si Jesus ug usa pa ka ilustrasyon. Niining higayona, iyang gipakita nga dili lang kay wala mag-alagad sa Diyos ang mga lider sa relihiyon kondili daotan gyod sila. Si Jesus miasoy: “May usa ka tawo nga nagtanom sa iyang ubasan, ug gikoralan kini. Nagkalot siyag pug-anag bino ug nagtukod ug torre. Dayon gipaatiman niya sa mga mag-uuma ang ubasan, ug siya milangyaw. Sa tingpamupo na, gipaadto niya ang usa ka ulipon ngadto sa mga mag-uuma aron kuhaon ang iyang bahin sa abot sa ubasan. Apan ilang gikuptan siya, gibun-og, ug gipalakaw nga walay dala. Gipaadto sab niya ang laing ulipon ngadto kanila, apan ila kining gibunalan sa ulo ug gipakaulawan. Lain na sab ang iyang gipaadto, apan ila kining gipatay. Gani daghan pa ang iyang gipaadto, apan ila kining gipangbun-og ug ang uban gipamatay.”—Marcos 12:1-5.

Masabtan kaha sa mga naminaw kang Jesus ang ilustrasyon? Lagmit nahinumdom sila sa giingon ni Isaias: “Ang parasan ni Jehova sa mga panon mao ang balay sa Israel, ug ang mga tawo sa Juda mao ang katanoman nga iyang gimahal. Ug siya padayong naglaom alang sa paghukom, apan, tan-awa! ang paglapas sa balaod.” (Isaias 5:7) Parehas kini sa ilustrasyon ni Jesus. Ang tag-iya mao si Jehova ug ang ubasan mao ang nasod sa Israel, nga gikoralan ug giproteksiyonan sa Balaod sa Diyos. Si Jehova nagpadalag mga propeta aron tudloan ang iyang katawhan ug tabangan sila nga makapamungag maayong bunga.

Pero gikulata ug gipatay sa “mga mag-uuma” ang “mga ulipon.” Si Jesus miingon: “Sa kataposan, gipaadto [sa tag-iya sa ubasan] ang iyang pinanggang anak nga lalaki kay siya naghunahuna, ‘Tahoron nila ang akong anak.’ Apan ang mga mag-uuma nagsultihanay, ‘Mao kini ang manununod. Dali, patyon nato siya aron maatoa ang panulondon.’ Busa ilang gikuptan siya, gipatay, ug giguyod sa gawas sa ubasan.”—Marcos 12:6-8.

Dayon nangutana si Jesus: “Unsay buhaton sa tag-iya sa ubasan?” (Marcos 12:9) Ang mga lider sa relihiyon mitubag: “Kay daotan man sila, iya silang pamatyon ug ipaatiman niya ang ubasan sa laing mga mag-uuma kinsa mohatag kaniya sa iyang bahin pag-abot sa tingpamupo.”—Mateo 21:41.

Tungod sa ilang tubag, nahukman nila ang ilang kaugalingon, kay “mga mag-uuma” sab sila sa “ubasan” ni Jehova, ang nasod sa Israel. Ang usa sa mga bunga nga gidahom ni Jehova sa mga mag-uuma mao ang ilang pagpakitag pagtuo sa iyang  Anak, ang Mesiyas. Giingnan ni Jesus ang mga lider sa relihiyon: “Wala ba mo makabasa sa giingon sa Kasulatan? Kini nag-ingon: ‘Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong pangunang bato nga pamag-ang. Kini naggikan kang Jehova, ug kahibulongan kini alang kanato.’” (Marcos 12:10, 11) Dayon giklaro ni Jesus ang iyang punto: “Mao nga sultihan ko kamo, ang Gingharian sa Diyos kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa usa ka nasod nga magpatunghag mga bunga.”—Mateo 21:43.

Nahibalo ang mga eskriba ug pangulong mga saserdote nga “silay gitumong sa iyang ilustrasyon.” (Lucas 20:19) Busa misamot ang ilang tinguha nga patyon siya, ang tinuod nga “manununod.” Pero nahadlok sila kay giisip sa mga tawo si Jesus nga propeta, busa wala lang usa sila misulay pagpatay kaniya.