JUAN 15:1-27

  • ANG TINUOD NGA PUNOAN SA UBAS UG ANG MGA SANGA

  • KON SA UNSANG PAAGI MAKAPABILIN SA GUGMA NI JESUS

Gidasig pag-ayo ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Gabii na kaayo, lagmit pasado alas-12 na. Karon si Jesus nag-asoyg makapadasig nga ilustrasyon:

“Ako ang matuod nga punoan sa ubas, ug ang akong Amahan ang magtitikad.” (Juan 15:1) Kining ilustrasyona pareho sa dugay nang ilustrasyon bahin sa nasod sa Israel, nga gitawag ug punoang ubas ni Jehova. (Jeremias 2:21; Oseas 10:1, 2) Pero gisalikway ni Jehova ang maong nasod. (Mateo 23:37, 38) Busa may bag-ong gitudlo si Jesus. Siya mismo ang punoan nga giatiman sa iyang Amahan sukad nga siya gidihogan sa balaang espiritu sa 29 C.E. Pero ang maong punoan wala lang magrepresentar kang Jesus, kay siya miingon:

“Ang tanan nakong sanga nga dili mamunga [putlon sa akong Amahan], ug ang tanang sanga nga mamunga iyang hinloan, aron kini mamunga pag daghan. . . . Ang sanga dili makapamunga gawas kon kini magpabilin sa punoan. Kamo usab dili makapamunga gawas kon kamo magpabiling nahiusa kanako. Ako ang punoan sa ubas; kamo ang mga sanga.”—Juan 15:2-5.

Misaad si Jesus sa iyang matinumanong mga tinun-an nga human siya mobiya magpadala siyag magtatabang, ang balaang espiritu. Dihang nadawat sa mga apostoles ang maong espiritu, 51 ka adlaw sa ulahi, sila nahimong mga sanga sa punoan sa ubas. Ug ang tanang “sanga” kinahanglang magpabiling nahiusa kang Jesus. Ngano man?

Siya miingon: “Siya nga magpabiling nahiusa kanako ug ako nahiusa kaniya mamungag daghan; kay kon mobulag mo kanako kamo wala gyoy mahimo.” Kini nga mga “sanga”—iyang matinumanong mga sumusunod—mamungag daghan kay ilang sundogon ang mga kinaiya ni Jesus, aktibong magwali bahin sa Gingharian sa Diyos, ug maghimog dugang mga tinun-an. Komosta kon ang usa dili magpabiling nahiusa kaniya ug dili mamunga? Si Jesus miingon: “Kon ang usa dili magpabiling nahiusa kanako, siya mahisamag sanga nga ilabay.” Sa laing bahin, si Jesus miingon: “Kon kamo magpabiling nahiusa kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, pangayog bisan unsa nga gusto ninyo ug kini igahatag kaninyo.”—Juan 15:5-7.

Gihisgotan ni Jesus sa ikatulong higayon ang iyang giingon kaniadto bahin sa pagsunod sa iyang mga sugo. (Juan 14:15, 21) Iyang gipasiugda ang pangunang paagi nga mapamatud-an sa mga tinun-an nga sila nagbuhat niini: “Kon sundon ninyo ang akong mga sugo, kamo magpabilin sa akong gugma, sama nga ako nagsunod sa mga sugo sa Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma.” Pero labaw pa ang kinahanglan kay sa paghigugma lang kang Jehova nga Diyos ug sa iyang Anak. Si Jesus miingon: “Kini ang akong sugo, nga kamo maghigugmaay sama sa akong paghigugma kaninyo. Wala nay molabaw niining matanga sa gugma, nga ang usa andam mohatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Kamo akong mga higala kon inyong buhaton ang akong ginasugo kaninyo.”—Juan 15:10-14.

Pipila ka oras na lang, pamatud-an na ni Jesus ang iyang gugma pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi alang niadtong may pagtuo kaniya. Kini kinahanglang magpalihok sa iyang mga tinun-an sa pagpakita sab ug gugma nga andam mosakripisyo alang sa matag usa. Kini nga gugma mao ang magpaila kanila, sama sa giingon na ni Jesus: “Kon kamo dunay gugma sa usag usa, ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an.”—Juan 13:35.

Angayng hinumdoman sa mga apostoles nga giisip sila ni Jesus nga mga “higala.” Iyang gisulti kon ngano: “Gitawag mo nakong mga higala, kay akong gipahibalo kaninyo ang tanan nga akong nadungog sa akong Amahan.” Nindot kaayong pribilehiyo ang pagkahimong suod nga higala ni Jesus ug pagkahibalo sa mga gisulti sa Amahan kaniya. Pero aron magpabiling higala ni Jesus, kinahanglan silang ‘magpadayon sa pagpamunga.’ Kon ila kanang himoon, si Jesus miingon nga “bisan unsay inyong  pangayoon sa Amahan pinaagi sa akong ngalan, iya kining ihatag kaninyo.”—Juan 15:15, 16.

Ang gugma sa usag-usa niini nga “mga sanga,” o mga tinun-an, makatabang kanila sa pag-atubang sa umaabot nga paglutos. Siya nagpasidaan nga dumtan sila sa kalibotan, pero iya silang gidasig: “Kon ang kalibotan nagdumot kaninyo, hinumdomi nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo. Kon kamo bahin pa sa kalibotan, higugmaon unta mo sa kalibotan. Apan kay . . . dili mo bahin sa kalibotan, ang kalibotan nagdumot kaninyo.”—Juan 15:18, 19.

Gipatin-aw pag dugang ni Jesus kon nganong dumtan sila sa kalibotan. Siya miingon: “Kining tanan ilang himoon batok kaninyo tungod sa akong ngalan, kay sila wala man makaila sa Usa nga nagpadala kanako.” Si Jesus misulti bahin sa mga nagdumot kaniya: “Kon wala pa nila makita ang akong mga buhat nga walay laing nakahimo, wala unta silay sala; apan karon sila nakakita kanako ug sila nagdumot kanako ug sa akong Amahan.” Mora rag miingon si Jesus nga ang iyang mga milagro maghukom sa mga nagdumot kaniya. Ang tinuod, ang ilang pagdumot nagtuman sa tagna.—Juan 15:21, 24, 25; Salmo 35:19; 69:4.

Dayon misaad na sab si Jesus nga magpadalag magtatabang, ang balaang espiritu. Ang maong gamhanang puwersa mabatonan sa tanang sumusunod ug makatabang nila sa pagpamunga ug sa pagpamatuod.—Juan 15:27.