MATEO 27:33-44 MARCOS 15:22-32 LUCAS 23:32-43 JUAN 19:17-24

  • SI JESUS GILANSANG SA ESTAKA SA PAGSAKIT

  • GIINSULTO SI JESUS TUNGOD SA NASULAT SA KARATULA

  • MISAAD SI JESUS UG KINABUHI SA PARAISO DINHI SA YUTA

Gidala si Jesus sa lugar nga dili layo sa siyudad, diin siya ug ang duha ka kawatan patyon. Gitawag kinig Golgotha, o Dapit sa Kalabera, ug makita kini “sa layo.”—Lucas 23:49.

Ang tulo ka patyonon gihuboan ug besti. Dayon gihatagan silag bino nga sinagolag mira ug pait nga apdo. Lagmit mga babayeng taga-Jerusalem ang nag-andam niini, ug gitugotan sa mga Romano ang pagpainom niini aron dili kaayo masakitan ang mga patyonon. Pero wala moinom si Jesus dihang natilawan niya kini. Ngano? Gusto niya nga sakto gihapon ang iyang panghunahuna niining panahon sa dakong pagsulay ug makapabiling matinumanon hangtod sa kamatayon.

Gipahigda si Jesus sa estaka. (Marcos 15:25) Gilansangan sa mga sundalo ang iyang kamot ug tiil lapos sa unod ug kaugatan, ug kini sakit kaayo. Misamot ka grabe ang kasakit dihang gipabarog ang estaka kay nagisi ang mga samad sa kabug-at sa lawas ni Jesus. Pero wala masuko si Jesus sa mga sundalo. Siya nag-ampo: “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang ginabuhat.”—Lucas 23:34.

Kasagaran, ang mga Romano magbutang ug karatula nga sulatan sa krimen nga nahimo sa patyonon. Niining higayona, si Pilato nagpasulat diha sa karatula: “Jesus nga Nasaretnon, ang Hari sa mga Hudiyo.” Gisulat kini sa pinulongang Hebreohanon, Latin, ug Grego, aron mabasa sa tanan. Ang gihimo ni Pilato nagpakita sa iyang kalagot sa mga Hudiyo nga miinsistir sa pagpatay kang Jesus. Ang nadismaya nga pangulong mga saserdote mireklamo: “Kadtong imong gisulat nga ‘Hari sa mga Hudiyo’ pulihi sa iyang giingon, ‘Ako ang Hari sa mga Hudiyo.’” Pero dili gusto ni Pilato nga diktaran na sab siya nila, busa siya mitubag: “Ang akong gisulat dili na nako usbon.”—Juan 19:19-22.

Gipanabi sa nasuko nga mga saserdote ang bakak nga testimonya nga gihatag panahon sa paghusay sa Sanhedrin. Busa dili ikatingala nga ang mga tawong nangagi naglingolingo ug nagbugalbugal: “Ikaw man kahay maglumpag sa templo ug magtukod niini sa tulo ka adlaw, nan luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa estaka sa pagsakit.” Ang pangulong mga saserdote ug mga eskriba miingon sab: “Kon siya ang Kristo, ang Hari sa Israel, pakanaoga siya sa estaka sa pagsakit, aron kita makakita ug motuo kaniya.” (Marcos 15:29-32) Bisan ang mga kawatan nga naa sa tuo ug wala ni Jesus nagbugalbugal kaniya, bisag siya lang ang walay sala nilang tulo.

Giyagayagaan sab sa upat ka sundalong Romano si Jesus. Lagmit nag-inom silag aslom nga bino, ug ilang giinsulto si Jesus kay ilang gitanyagan siyag bino nga klaro kaayong dili niya maabot. Gibiaybiay si Jesus sa mga Romano tungod sa karatula sa iyang ulohan, ug miingon: “Kon ikaw ang Hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon.” (Lucas 23:36, 37) Tiaw mo na! Ang tawo nga mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi gimaltrato ug gibiaybiay. Pero giantos niya kining tanan ug wala siya masuko sa  mga Hudiyo nga nagtan-aw, sa Romanong mga sundalo nga nagbiaybiay niya, o sa duha ka kriminal nga gilansang tapad niya.

Gikuha sa upat ka sundalo ang panggawas nga besti ni Jesus ug gibahin kini sa upat. Nagripa sila kon kang kinsa maadto ang matag parte. Maayo kaayong klase ang pang-ilalom nga besti ni Jesus, “kini walay tinahian, kay hinabol man kini gikan sa taas hangtod sa ubos.” Busa ang mga sundalo miingon: “Dili nato kini gision; magripa ta kon kinsay makapanag-iya niini.” Tungod niini, natuman ang tagna nga nag-ingon: “Gibahinbahin nila ang akong mga besti, ug giripahan nila ang akong sapot.”—Juan 19:23, 24; Salmo 22:18.

Sa ulahi, ang usa sa mga kriminal nakaamgo nga tinuod nga hari si Jesus. Iyang gibadlong ang iyang kauban: “Wala ba gyod ka mahadlok sa Diyos, karon nga nag-antos ka sa samang silot nga iyang nadawat? Kita angay lang nga silotan ug kamatayon tungod sa mga butang nga atong gibuhat, apan kining tawhana walay gibuhat nga daotan.” Dayon mihangyo siya kang Jesus: “Hinumdomi ko inig-abot nimo sa imong Gingharian.”—Lucas 23:40-42.

Si Jesus mitubag: “Akong ipasalig kanimo karong adlawa, ikaw makauban nako,” dili sa Gingharian, kondili “sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Kining saara lahi sa gisaad ni Jesus sa iyang mga apostoles, nga sila molingkod sa mga trono uban niya sa Gingharian. (Mateo 19:28; Lucas 22:29, 30) Pero kini nga kriminal lagmit nakadungog bahin sa Paraiso nga puy-anan ni Adan, Eva, ug sa ilang mga kaliwat, nga gitagana ni Jehova dinhi sa yuta. Karon bisag mamatay ang maong kriminal, siya may paglaom.