Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 124

Gitraydor si Kristo ug Gidakop

Gitraydor si Kristo ug Gidakop

MATEO 26:47-56 MARCOS 14:43-52 LUCAS 22:47-53 JUAN 18:2-12

  • GITRAYDOR NI JUDAS SI JESUS SA GARDEN SA GETSEMANE

  • GITIGBAS NI PEDRO ANG DALUNGGAN NI MALCO

  • GIDAKOP SI JESUS

Lapas na sa tungang gabii. Nagkasabot ang mga saserdote nga bayrag 30 ka sensilyong plata si Judas aron motraydor kang Jesus. Busa giubanan ni Judas ang dakong panon sa pangulong mga saserdote ug Pariseo nga nangita kang Jesus. Kuyog sab nila ang grupo sa Romanong mga sundalo ug ang komandante niini.

Dayag nga mideretso si Judas sa pangulong mga saserdote dihang gipalakaw siya ni Jesus panahon sa panihapon sa Paskuwa. (Juan 13:27) Ilang gitigom ang ilang mga guwardiya ug ang usa ka grupo sa mga sundalo. Lagmit gidala una sila ni Judas sa lawak diin si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagsaulog sa Paskuwa. Pero karon nagbaktas sila sa Walog sa Kidron padulong sa garden sa Getsemane. Gawas sa mga hinagiban, nagdala sab silag mga lampara ug sulo kay determinado silang madakpan si Jesus.

Samtang nagtungas sila sa Bukid sa mga Olibo, seguradong nahibalo si Judas kon asa si Jesus. Sa milabayng mga semana, si Jesus ug ang mga apostoles didto natulog sa Betania ug halos kada adlaw moadto sa Jerusalem, ug pirme silang mohapit sa garden sa Getsemane aron magpahulay. Karon gabii na, ug lagmit si Jesus didto sa ilalom sa mga kahoyng olibo sa garden. Pero unsaon man pagkaila sa mga sundalo kang Jesus nga wala pa man sila makakita niya sukad? Hatagan sila ni Judas ug ilhanan. Siya miingon: “Ang akong halokan, mao kana siya. Dakpa ninyo siya ug bantayi pag-ayo.”—Marcos 14:44.

Didto sa garden, nakita ni Judas si Jesus uban sa iyang mga apostoles busa iyang giduol ug giingnan siya: “Maayong gabii, Rabbi!” ug iya siyang gihalokan. Si Jesus miingon: “Nganong ania ka?” (Mateo 26:49, 50) Gitubag ra pod ni Jesus ang iyang pangutana: “Judas, gibudhian mo ba ang Anak sa tawo pinaagi sa usa ka halok?” (Lucas 22:48) Hinuon, dili na interesado si Jesus sa isulti niini nga traydor!

Karon si Jesus nagpakita sa grupo ug nadan-agan sa kahayag sa mga sulo ug lampara. Nangutana siya: “Kinsay inyong gipangita?” Sila mitubag: “Si Jesus nga Nasaretnon.” Siya way kahadlok nga miingon: “Ako ang inyong gipangita.” (Juan 18:4, 5) Nakurat sila ug nangatumba.

Imbes moikyas, si Jesus nangutanag balik kon kinsay ilang gipangita. Sila miingon pag-usab: “Si Jesus nga Nasaretnon.” Siya kalmadong miingon: “Giingnan na mo nako nga ako ang inyong gipangita. Busa kon ako ang inyong gipangita, palakta kining mga tawhana.” Bisan niining makuyaw nga panahon, nahinumdoman ni Jesus ang iya nang giingon nga walay usa kanila ang mawala. (Juan 6:39; 17:12) Giprotektahan ni Jesus ang iyang mga apostoles ug walay usa nga nawala “gawas sa anak sa kalaglagan”—si Judas. (Juan 18:7-9) Busa mihangyo siya karon nga dili hilabtan ang iyang maunongong mga sumusunod.

Dihang nakita sa mga apostoles nga mibarog ug miduol kang Jesus ang mga sundalo. Sila nangutana: “Ginoo, gamiton ba namo ang among espada?” (Lucas 22:49) Wala pa gani katubag si Jesus, gihulbot na ni Pedro ang usa sa duha ka espada nga dala sa mga apostoles. Iyang gitigbas ang tuong dalunggan ni Malco, ang ulipon sa hataas nga saserdote.

Gihikap ni Jesus ang dalunggan ni Malco ug giayo ang samad. Dayon nagtudlo siyag importanteng leksiyon. Iyang giingnan si Pedro: “Ibalik ang imong espada sa sakoban, kay ang tanang mogamit sa espada mamatay sa espada.” Andam si Jesus nga dakpon, kay siya miingon: “Unsaon pagkatuman sa Kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan kining mahitabo?” (Mateo 26:52, 54) Siya midugang: “Dili ba diay ko moinom sa kopa nga gihatag kanako sa Amahan?” (Juan 18:11) Andam si Jesus sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos, bisan hangtod sa kamatayon.

 Gipangutana ni Jesus ang mga tawo: “Tulisan ba ko nga nagdala man mog mga espada ug puspos sa pagdakop nako? Adlaw-adlaw kong naglingkoran sa templo nga nanudlo, apan wala ko ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta.”—Mateo 26:55, 56.

Gidakop ug gigapos si Jesus sa mga sundalo, sa komandante, ug sa mga guwardiya. Nanagan ang mga apostoles pagkakita niini. Pero “usa ka batan-ong lalaki”—lagmit ang tinun-ang si Marcos—nagpabilin kauban sa daghang tawo kay gusto niyang sundan si Jesus. (Marcos 14:51) Nailhan sa mga tawo ang batan-on, ug ila unta siyang dakpon, maong miikyas siya ug nahibilin ang iyang besti nga lino.