Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 108

Napakyas ang Paningkamot nga Bitkon si Jesus

Napakyas ang Paningkamot nga Bitkon si Jesus

MATEO 22:15-40 MARCOS 12:13-34 LUCAS 20:20-40

  • IBAYAD NINYO SA CESAR ANG IYA SA CESAR

  • MAMINYO PA BA INIGKABANHAW?

  • KINALABWANG MGA SUGO

Naglagot na pag-ayo ang mga kaaway ni Jesus. Bag-o lang siya nag-asoy ug ilustrasyon nga nagyagyag sa ilang pagkadaotan. Karon nagkasabot ang mga Pariseo nga bitkon siya. Gusto nila nga may masulti siya nga puwedeng gamiton aron ipadakop siya sa gobernador sa Roma, ug ilang gisuholan ang ilang mga batabata aron bitkon siya.—Lucas 6:7.

Sila miingon: “Magtutudlo, nahibalo mi nga tinuod ang imong gisulti ug gitudlo, ug dili ka mapihigon. Gani nagtudlo ka sa dalan sa Diyos subay sa kamatuoran: Angay ba tang mobayad ug buhis sa Cesar o dili?” (Lucas 20:21, 22) Wala magpailad si Jesus sa ilang pag-ulog-ulog, kay siya nahibalo nga sila mga salingkapaw ug mga maro. Kon moingon siyag, ‘Dili na angayng mobayad ug buhis,’ puwede siyang akusahag rebelyon batok sa Roma. Pero kon moingon siyag, ‘Oo, bayri ang buhis,’ lagmit masuko ang mga tawo nga daan nang naglagot nga nailalom sila sa Roma. Busa unsay iyang tubag?

Si Jesus miingon: “Mga salingkapaw, nganong inyo kong gisulayan? Ipakita kanako ang sensilyo nga ibayad sa buhis.” Ilang gitunolan siyag usa ka denario. Siya miingon kanila: “Kang kinsa kining dagway ug ngalan?” Sila mitubag: “Sa Cesar.” Unya siya miingon kanila: “Kon mao, ibayad ninyo sa Cesar ang iya sa Cesar, apan ngadto sa Diyos ang iya sa Diyos.”—Mateo 22:18-21.

 Mibilib sila sa giingon ni Jesus. Wala silay ikatubag maong nanglakaw na lang sila. Pero taas pa ang adlaw ug wala pa sila mahuman sa ilang paningkamot nga bitkon si Jesus. Human mapakyas ang mga Pariseo, mipuli na sab ang laing grupo sa relihiyon sa pagbitik kang Jesus.

Ang mga Saduseo, kinsa nag-ingon nga walay pagkabanhaw, nangutana bahin sa pagkabanhaw ug sa pagpakigminyo sa bayaw nga lalaki. Sila nangutana: “Magtutudlo, si Moises miingon: ‘Kon ang usa ka tawo mamatay nga walay anak, ang iyang asawa kinahanglang minyoan sa iyang igsoon aron makapatunghag anak alang kaniya.’ Karon dihay pito ka magsoong lalaki sa amoa. Ang kinamagulangan naminyo ug namatay, ug kay walay anak, ang iyang asawa giminyoan sa iyang igsoon. Ingon usab niana ang nahitabo sa ikaduha ug sa ikatulo, hangtod sa ikapito. Sa ulahi, ang babaye namatay. Sa pagkabanhaw, kinsa man sa pito ang mahimo niyang bana nga silang tanan iya mang nabana?”—Mateo 22:24-28.

Base sa sinulat ni Moises, nga gituohan sa mga Hudiyo, si Jesus mitubag: “Sayop ang inyong gihunahuna, kay wala mo mahibalo sa Kasulatan ug sa gahom sa Diyos. Kay inigkabanhaw nila, ang mga lalaki ug babaye dili na magminyo. Mahisama sila sa mga anghel sa langit. Apan bahin sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba mo makabasa sa basahon ni Moises, sa asoy bahin sa tunokong tanom, dihang ang Diyos nag-ingon kaniya: ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob’? Diyos siya sa mga buhi, dili sa mga patay. Sayop gayod kamo.” (Marcos 12:24-27; Exodo 3:1-6) Ang mga naminaw mibilib sa maong tubag.

Wala katubag ang mga Pariseo ug Saduseo kang Jesus, busa nagkahiusa sila sa pagsulay kaniya. Usa sa mga eskriba nangutana: “Magtutudlo, unsa ang kinalabwang sugo sa Balaod?”—Mateo 22:36.

Si Jesus mitubag: “Ang una mao kini, ‘Paminaw, Oh Israel, si Jehova nga atong Diyos maoy usa ka Jehova, ug higugmaa si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kinabuhi, sa tibuok mong hunahuna, ug sa tibuok mong kusog.’ Ang ikaduha, ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.’ Walay laing sugo nga mas labaw pa niini.”—Marcos 12:29-31.

Pagkadungog sa tubag ni Jesus, ang eskriba miingon: “Magtutudlo, maayo ang imong tubag ug subay sa kamatuoran, ‘Usa ray Diyos, ug wala nay lain gawas Kaniya.’ Ug ang paghigugma kaniya sa tibuok kasingkasing, sa tibuok hunahuna, ug sa tibuok kusog, ug ang paghigugma sa isigkatawo sama sa kaugalingon labaw pa kaayog bili kay sa tanang halad nga sinunog ug uban pang halad.” Kay husto ang tubag sa eskriba, si Jesus miingon kaniya: “Ikaw dili halayo sa Gingharian sa Diyos.”—Marcos 12:32-34.

Mga tulo na ka adlaw (Nisan 9, 10, ug 11) nga nanudlo si Jesus sa templo. Ang pipila, sama sa maong eskriba, nalipay nga maminaw kaniya. Pero wala malipay ang mga lider sa relihiyon, kinsa wala na ‘mangahas sa pagpangutana kaniya.’