Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 127

Gihusay sa Sanhedrin, Dayon Gidala Kang Pilato

Gihusay sa Sanhedrin, Dayon Gidala Kang Pilato

MATEO 27:1-11 MARCOS 15:1 LUCAS 22:66–23:3 JUAN 18:28-35

  • BUNTAG NGA PAGHUSAY SA SANHEDRIN

  • SI JUDAS ISKARIOTE MISULAY PAGHIKOG

  • SI JESUS GIPADALA KANG PILATO ARON HUKMAN

Kadlawon na dihang gilimod ni Pedro si Jesus sa ikatulong higayon. Nahuman na ang Sanhedrin sa ilang paghusay ug namauli na sila. Sayo sa buntag sa Biyernes, nagmiting silag balik aron tingali ingnong legal ang ilang ilegal nga paghusay sa gabii. Gidala na pod si Jesus sa ilang atubangan.

Miingon na sab sila: “Kon ikaw mao ang Kristo, sultihi mi.” Si Jesus mitubag: “Bisan pag sultihan ko kamo, dili gihapon mo motuo. Ug kon mangutana ko ninyo, dili mo motubag.” Pero maisogong gipakita ni Jesus kanila nga siya ang gitagna diha sa Daniel 7:13. Siya miingon: “Ang Anak sa tawo molingkod unya sa tuong kamot sa gamhanang Diyos.”—Lucas 22:67-69; Mateo 26:63.

Sila miinsistir: “Nan, ikaw ba ang Anak sa Diyos?” Si Jesus mitubag: “Kamo mismo ang nag-ingon niana.” Tungod niana, morag milig-on ang ilang akusasyon nga si Jesus nagpasipala ug angayang patyon. Busa sila miingon: “Nganong magkinahanglan pa kitag dugang pamatuod?” (Lucas 22:70, 71; Marcos 14:64) Busa gigapos nila si Jesus ug gidala siya ngadto sa Romanong gobernador nga si Poncio Pilato.

Lagmit nakita ni Judas Iskariote si Jesus nga gidala kang Pilato. Dihang nahibaloan ni Judas nga gihukman ug kamatayon si Jesus, nakonsensiya siya ug naguol. Pero imbes mangayog pasaylo sa Diyos ug magbasol, milakaw hinuon siya aron iuli ang 30 ka sensilyong plata. Giingnan ni Judas ang pangulong mga saserdote: “Nakasala ko dihang akong gibudhian ang usa ka inosenteng tawo.” Pero walay kaluoy ang ilang tubag: “Unsa may labot namo? Ikaw ang manubag niana!”—Mateo 27:4.

Gilabay ni Judas sa templo ang 30 ka sensilyong plata ug unya iyang gidugangan ang iyang mga sala kay misulay siya sa paghikog. Pero dihang maghikog na unta siya, lagmit nabali ang sanga nga gihigtan sa pisi. Nahulog siya sa kabatoan ug nabungkag ang iyang lawas.—Buhat 1:17, 18.

Sayo sa buntag pa gihapon dihang gidala si Jesus sa palasyo ni Poncio Pilato. Pero ang mga Hudiyo nga nagdala niya didto wala mosulod. Kay para  nila mahimo silang hugaw kon mosulod sila sa balay sa Hentil. Tungod niana, dili sila makakaon sa panihapon sa Nisan 15, ang unang adlaw sa Pista sa mga Tinapay nga Walay Lebadura, nga giisip nga bahin sa Paskuwa.

Migawas si Pilato ug nangutana kanila: “Unsang sumbong ang inyong ipasaka batok niining tawhana?” Sila mitubag: “Siya mamumuhat ug daotan. Kon dili pa, wala unta namo siya dad-a kanimo.” Lagmit gibati ni Pilato nga ila siyang gipresyur, busa siya miingon: “Dad-a ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod.” Nakita karon nga gusto nilang patyon si Jesus dihang sila miingon: “Kami wala hatagig awtoridad sa pagpatay kang bisan kinsa.”—Juan 18:29-31.

Kon patyon nila si Jesus panahon sa Paskuwa, basig magkagubot ang mga tawo. Pero kon ilang mapapatay si Jesus sa mga Romano tungod sa sumbong nga pagrebelde, wala na silay tulubagon kay may awtoridad ang mga Romano sa paghimo niini.

Wala sultihi sa mga lider sa relihiyon si Poncio Pilato nga ilang gihukman si Jesus sa kasong pagpasipala. Karon naghimo silag lahi nga mga akusasyon: “Kining tawhana nagpahinabog [1] kagubot sa among nasod, [2] iyang gidili ang pagbayad ug buhis sa Cesar, ug [3] nangangkon nga siya ang Kristo nga hari.”—Lucas 23:2.

Ingong representante sa Roma, dunay rason si Pilato nga mabalaka bahin sa akusasyon nga si Jesus nangangkong hari. Busa misulod ug balik sa palasyo si Pilato ug nangutana kang Jesus: “Ikaw ba ang Hari sa mga Hudiyo?” Sa laing pagkasulti, ‘Imo bang gilapas ang balaod sa imperyo kay miingon man ka nga mahimo kang hari batok kang Cesar?’ Pero tingali aron sayron kon unsay nahibaloan ni Pilato bahin kaniya, si Jesus miingon: “Nangutana ba ka niana kay mao kanay imong gihunahuna, o dunay nagsulti nimo bahin nako?”—Juan 18:33, 34.

Giangkon ni Pilato nga wala siyay nahibaloan bahin kang Jesus pero gusto niyang mailhan si Jesus, maong siya miingon: “Nahibalo ka nga dili ko Hudiyo.” Siya midugang: “Ang imong kaugalingong nasod ug ang pangulong mga saserdote nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa may imong nabuhat?”—Juan 18:35.

Dihang gitubag ni Jesus si Pilato, nagpokus siya sa Gingharian, ug seguradong nakurat si Pilato sa iyang tubag.