Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 137

Gatosan ang Nakakita Kaniya sa Wala pa ang Pentekostes

Gatosan ang Nakakita Kaniya sa Wala pa ang Pentekostes

MATEO 28:16-20 LUCAS 24:50-52 BUHAT 1:1-12; 2:1-4

  • SI JESUS NAGPAKITA SA DAGHANG TAWO

  • MISAKA SIYA SA LANGIT

  • GIBUBO NI JESUS SA 120 KA TINUN-AN ANG BALAANG ESPIRITU

Human mabanhaw si Jesus, nakigkita siya sa iyang 11 ka apostoles sa usa ka bukid sa Galilea. Didto sab ang ubang tinun-an, mga 500 ka buok. Ang pipila kanila nagduhaduha sa primero. (Mateo 28:17; 1 Corinto 15:6) Pero karon dunay isulti si Jesus kanila aron makombinsir silang tanan nga nabanhaw gyod siya.

Gipatin-aw ni Jesus nga ang Diyos naghatag kaniya sa tanang awtoridad sa langit ug sa yuta. Gidasig sila ni Jesus: “Adtoa ninyo ang mga tawo sa tanang kanasoran ug tudloi sila aron mahimong akong mga tinun-an. Bawtismohi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa balaang espiritu. Tudloi ninyo sila sa pagtuman sa tanan nakong gisugo kaninyo.” (Mateo 28:18-20) Tinuod gyod nga nabanhaw si Jesus ug gusto niyang masangyaw ang maayong balita.

Ang tanang sumusunod ni Jesus—lalaki, babaye, ug mga bata—gisugo nga maghimog mga tinun-an. Tingali maningkamot ang mga magsusupak sa pagpahunong sa ilang pagsangyaw ug pagpanudlo, busa gipasaligan sila ni Jesus: “Ang tanang awtoridad sa langit ug sa yuta gihatag na kanako.” Unsay ipasabot niini para sa iyang mga sumusunod? Giingnan niya sila: “Hinumdomi nga ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa hinapos sa sistema sa mga butang.” Bisag wala mag-ingon si Jesus nga makahimog milagro ang tanang makigbahin sa pagsangyaw sa maayong balita, tabangan gihapon sila sa balaang espiritu.

Human banhawa, nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an “sulod sa kap-atan ka adlaw.” Nagpakita siya kanila sa lainlaing unodnong lawas ug gipamatud-ang buhi siya pinaagig lig-ong mga ebidensiya, nga nagtudlo kanila bahin sa Gingharian sa Diyos.—Buhat 1:3; 1 Corinto 15:7.

Lagmit didto pa sa Galilea ang mga apostoles dihang gipabalik sila ni Jesus sa Jerusalem. Dihang nagkita sila sa siyudad, si Jesus miingon: “Ayaw pagbiya sa Jerusalem, kondili padayong hulata ang gisaad sa Amahan, bahin niining inyong nadunggan gikan kanako; tungod kay si Juan, sa pagkatinuod, nagbawtismo pinaagi sa tubig, apan kamo pagabawtismohan sa balaang espiritu pipila ka adlaw human niini.”—Buhat 1:4, 5.

Sa ulahi nakigkita na pod si Jesus sa iyang mga apostoles. “Iyang gidala sila sa Betania,” sa sidlakang bahin sa Bukid sa mga Olibo. (Lucas 24:50) Bisan pa sa tanang gisulti ni Jesus bahin sa iyang pagbiya, nagtuo gihapon sila nga sa yuta ang iyang Gingharian.—Lucas 22:16, 18, 30; Juan 14:2, 3.

Gipangutana sa mga apostoles si Jesus: “Ginoo, ipasig-uli mo ba ang gingharian sa Israel niining panahona?” Siya miingon kanila: “Dili inyoha ang pagkahibalo sa mga panahon o mga yugto sa panahon nga gitudlo sa Amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kamandoan.” Dayon gipasiugda na pod niya ang buluhaton nga angay nilang himoon. Siya miingon: “Kamo magadawat ug gahom sa dihang ang balaang espiritu mokunsad kaninyo, ug kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.”—Buhat 1:6-8.

Ang mga apostoles naa sa Bukid sa mga Olibo uban sa nabanhawng si Jesus dihang siya anam-anam nga misaka sa langit. Dayon dili na nila siya makita tungod sa panganod. Human siya banhawa, si Jesus nagmateryalisar sa unodnong lawas. Pero niining higayona si Jesus dili na ingon niana ug misaka siya sa langit ingong espirituhanong linalang. (1 Corinto 15:44, 50; 1 Pedro 3:18) Samtang nagtan-aw kaniya ang matinumanong mga apostoles, “duha ka lalaki nga nagbestig maputi nagbarog tupad kanila.” Mga anghel sila, ug sila nangutana: “Mga tawong Galileanhon, nganong nagabarog man kamo dinhi nga nagatan-aw sa langit? Kining maong Jesus nga gidawat sa itaas ngadto sa langit gikan kaninyo mobalik sa samang paagi nga inyong nakita siya nga misaka sa langit.”—Buhat 1:10, 11.

Ang matinumanong mga apostoles lang ang nakakita niya dihang mibiya siya sa yuta. Mobalik  unya siya sa “samang paagi”—sa ato pa, ang iyang matinumanong mga sumusunod lang ang mahibalo dihang mobalik siya ingong Hari sa Gingharian.

Namalik sa Jerusalem ang mga apostoles. Sa misunod nga mga adlaw, nagtigom na pod sila ug ang ubang tinun-an, apil si “Maria nga inahan ni Jesus ug . . . iyang mga igsoong lalaki.” (Buhat 1:14) Kanunay silang nag-ampo. Apil sa ilang giampo ang pagpilig tinun-an nga ipuli kang Judas Iskariote aron mahimong 12 na pod ang apostoles. (Mateo 19:28) Gusto nila kadtong nakasaksi sa mga gihimo ni Jesus ug sa iyang pagkabanhaw. Nagripa sila aron mahibaloan ang kabubut-on sa Diyos ug kini ang kataposang higayon nga gihisgotan sa Bibliya ang paggamit ug ripa. (Salmo 109:8; Proverbio 16:33) Si Matias, nga lagmit usa sa 70 nga gipadala ni Jesus, maoy napili ug giisip siya nga kauban sa 11 ka apostoles.—Buhat 1:26.

Napulo ka adlaw human misaka si Jesus sa langit, gisaulog ang Pista sa Pentekostes 33 C.E. Mga 120 ka tinun-an ang nagtigom sa usa ka lawak didto sa Jerusalem. Kalit lang nga may kabanha nga samag kusog nga huros sa hangin diha sa tibuok balay. Ug dihay mga dila nga samag kalayo nga nagpatong sa tanang tua didto. Dayon makasulti nag lainlaing pinulongan ang tanang tinun-an. Mao kini ang pagbubo sa balaang espiritu nga gisaad ni Jesus!—Juan 14:26.