JUAN 14:1-31

  • SI JESUS MOBIYA ARON MAG-ANDAM UG DAPIT

  • GISAARAN NIYAG MAGTATABANG ANG MGA SUMUSUNOD

  • ANG AMAHAN LABAW PA KANG JESUS

Didto sa lawak sa itaas human sa memoryal, gidasig ni Jesus ang mga apostoles: “Ayaw mog kabalaka. Pagpakita mog pagtuo sa Diyos; pagpakita sab mog pagtuo kanako.”—Juan 13:36; 14:1.

Gipasaligan ni Jesus ang mga apostoles nga dili mabalaka sa iyang pagbiya: “Sa balay sa akong Amahan dunay daghang puloy-anan. . . . Kon ako moadto ug mag-andam ug dapit alang kaninyo, mobalik ko ug dad-on mo nako, aron nga kon asa ko atua usab mo.” Pero ang mga apostoles wala makasabot nga siya naghisgot sa iyang pag-adto sa langit. Si Tomas miingon: “Ginoo, wala mi mahibalo kon asa ka moadto. Unsaon man namo pagkahibalo sa dalan?”—Juan 14:2-5.

Si Jesus mitubag: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi.” Ang modawat kang Jesus ug sa iyang mga gitudlo ug mosundog sa iyang panig-ingnan maoy makasulod sa balay sa Amahan sa langit. Si Jesus miingon: “Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.”—Juan 14:6.

Si Felipe, nga naminaw pag-ayo, mihangyo: “Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug kini igo na alang kanamo.” Lagmit gusto ni Felipe nga makakitag ilhanan sa presensiya sa Diyos, sama sa panan-awon nga nakita ni Moises, Elias, ug Isaias. Pero labaw pa niana ang nakita sa mga apostoles. Gipasiugda kana ni Jesus dihang siya miingon: “Dugay na ko ninyong kauban, Felipe, ug wala pa gihapon ka makaila kanako? Kadtong nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.” Makita kang Jesus ang personalidad sa iyang Amahan. Busa, kay kauban nila si Jesus, samag nakita nila ang Amahan. Siyempre, mas labaw ang Amahan kay sa Anak, kay si Jesus miingon: “Ang akong ginasulti kaninyo dili kaugalingon nakong ideya.” (Juan 14:8-10) Nakita sa mga apostoles nga ang iyang mga gitudlo gikan sa iyang Amahan.

Ang mga apostoles nakakita kang Jesus nga naghimog mga milagro ug nagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Karon iya silang giingnan: “Siya nga magpakitag pagtuo kanako  maghimo usab sa mga buhat nga akong ginahimo; ug himoon niya ang mga buhat nga labaw pa niini.” (Juan 14:12) Wala ipasabot ni Jesus nga maghimo silag mga milagro nga labaw pa sa iyang nahimo. Pero magsangyaw sila sa mas taas nga panahon, sa mas dako nga teritoryo, ug sa mas daghang tawo.

Mobiya si Jesus pero dili niya sila pasagdan. Siya nagsaad: “Kon mohangyo mog bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, kini akong buhaton.” Miingon sab siya: “Mohangyo ko sa Amahan ug hatagan mo niyag usa pa ka magtatabang nga magauban kaninyo hangtod sa hangtod, ang balaang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran.” (Juan 14:14, 16, 17) Iya silang gipasaligan nga makadawat silag magtatabang, ang balaang espiritu. Nahitabo kini sa Pentekostes.

Si Jesus miingon: “Sa dili madugay ang kalibotan dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako kay ako mabuhi ug kamo mabuhi pag-usab.” (Juan 14:19) Gawas nga magpakita si Jesus kanila human sa pagkabanhaw, sa umaabot iya sab silang banhawon ingong espiritu aron iyang makauban sa langit.

Karon si Jesus miingon: “Kadtong modawat sa akong mga sugo ug mosunod niini mao ang nahigugma kanako. Ug kadtong nahigugma kanako higugmaon sa akong Amahan, ug higugmaon nako siya ug ipadayag nako ang akong kaugalingon ngadto kaniya.” Unya si apostol Judas, nga gitawag sab ug Tadeo, miingon: “Ginoo, nganong buot man nimong ipadayag ang imong kaugalingon kanamo ug dili ngadto sa kalibotan?” Si Jesus mitubag: “Kon ang usa nahigugma kanako, sundon niya ang akong pulong ug higugmaon siya sa akong Amahan . . . Kadtong wala mahigugma kanako wala magsunod sa akong mga pulong.” (Juan 14:21-24) Dili sama sa iyang mga sumusunod, wala ilha sa kalibotan si Jesus ingong ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi.

Si Jesus mobiya, busa sa unsang paagi mahinumdoman sa iyang mga tinun-an ang iyang mga gitudlo? Siya miingon: “Ang magtatabang, ang balaang espiritu, nga ipadala sa Amahan pinaagi sa akong ngalan magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nakong gisulti kaninyo.” Nakita sa mga apostoles kon unsay mahimo sa balaang espiritu, busa makapahupay kaayo kini nga pasalig. Si Jesus midugang: “Ang kalinaw nga akong gihatag magpabilin kaninyo. . . . Ayaw mog kabalaka o kahadlok.” (Juan 14:26, 27) Busa dili angayng mabalaka ang mga tinun-an kay giyahan ug panalipdan sila sa Amahan ni Jesus.

Sa dili madugay makita na ang ebidensiya nga ang Diyos manalipod. Si Jesus miingon: “Ang magmamando niining kalibotana nagsingabot na, ug siya dili makaimpluwensiya kanako.” (Juan 14:30) Nakontrolar sa Yawa si Judas. Pero walay kahuyangan si Jesus nga puwedeng gamiton ni Satanas aron si Jesus mosupak sa Diyos. Dili sab niya magamit ang kamatayon para pugngan si Jesus. Ngano man? Si Jesus miingon: “Akong ginabuhat ang gisugo kanako sa Amahan.” Segurado siya nga banhawon siya sa Amahan.—Juan 14:31.