Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 110

Kataposang Adlaw ni Jesus sa Templo

Kataposang Adlaw ni Jesus sa Templo

MATEO 23:25–24:2 MARCOS 12:41–13:2 LUCAS 21:1-6

  • GISAWAY NA SAB NI JESUS ANG MGA LIDER SA RELIHIYON

  • LAGLAGON ANG TEMPLO

  • POBRENG BIYUDA MIAMOT UG DUHA KA GAGMAYNG SENSILYO

Padayong giyagyag ni Jesus ang pagpakaaron-ingnon sa mga eskriba ug Pariseo dihang didto siya sa templo sa kataposang higayon. Gitawag niya sila nga mga salingkapaw. Migamit siyag ilustrasyon: “Inyong gihinloan ang gawas sa kopa ug sa yahong, apan sa sulod kini puno sa kadalo ug pagpatuyang. Buta nga Pariseo, hinloi una ang sulod sa kopa ug sa yahong, ug mahinlo usab ang gawas niini.” (Mateo 23:25, 26) Kutihan ang mga Pariseo kon bahin sa pagkahinlo ug panggawas nga dagway, pero hugaw ang ilang pagkatawo ug kasingkasing.

Klaro usab ang ilang pagkasalingkapaw kay gusto silang mohimog mga lubnganan sa mga propeta ug dekorasyonan kini. Pero sumala pa kang Jesus, sila ‘mga kaliwat niadtong mga nagpatay sa mga propeta.’ (Mateo 23:31) Makita kini sa ilang mga paningkamot nga patyon si Jesus.—Juan 5:18; 7:1, 25.

Dayon gihisgotan ni Jesus kon unsay mahitabo sa maong mga lider sa relihiyon kon dili sila maghinulsol: “Mga halas, kaliwat sa mga bitin, unsaon ninyo pag-ikyas sa paghukom sa Gehenna?” (Mateo 23:33) Ang Gehenna mao ang Walog sa Hinnom, ug dinhi ginasunog ang mga basura. Nagrepresentar kini sa permanenteng kalaglagan nga mahitabo sa daotang mga eskriba ug Pariseo.

Ang mga tinun-an ni Jesus mao ang iyang mga representante ingong “mga propeta, mga tawong maalamon, ug mga magtutudlo sa publiko.” Unsaon unya sila pagtratar? Giingnan ni Jesus ang mga lider sa relihiyon: “Ang uban [sa akong mga tinun-an] inyong patyon ug ibitay sa estaka, ug ang uban usab inyong lapdosan diha sa inyong mga sinagoga ug lutoson sa matag siyudad, mao nga kamo manubag sa dugo sa tanang matarong nga gipatay, gikan kang Abel hangtod kang Zacarias . . . kinsa inyong gipatay.” Siya nagpasidaan: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kining tanan modangat niini nga kaliwatan.” (Mateo 23:34-36) Nahitabo kini sa 70 C.E., dihang gilaglag sa Romanong mga sundalo ang Jerusalem ug libolibong Hudiyo ang nangamatay.

Naguol si Jesus sa paghunahuna niining makuyaw nga panghitabo. Siya miingon: “Jerusalem, Jerusalem, inyong gipamatay ang mga propeta ug gibato kadtong gipadala kaninyo! Pagkadaghang higayon nga buot nakong tigomon ang inyong mga anak sama sa pagtigom sa himungaan sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako! Apan midumili mo. Tan-awa! Ang inyong templo mabiniyaan.”—Mateo 23:37, 38.

Si Jesus mipadayon: “Sultihan ko kamo, sukad karon dili gyod mo makakita kanako hangtod nga kamo moingon, ‘Bulahan siya nga mianhi sa ngalan ni Jehova!’” (Mateo 23:39) Ang iyang gisulti gikutlo gikan sa tagna sa Salmo 118:26: “Dalayegon ang Usa nga moanhi sa ngalan ni Jehova; kami nagpanalangin kaninyo gikan sa balay ni Jehova.” Dihang malaglag na ang templo, klaro nga wala nay moadto didto aron mosimba sa Diyos.

Dayon miadto si Jesus sa bahin sa templo diin gibutang ang panudlanag bahandi. Ang mga tawo makahulog ug donasyon sa gamayng buho ibabaw niini. Nakita ni Jesus ang datong mga Hudiyo nga “naghulog ug daghang sensilyo.” Karon may kabos nga babayeng balo nga naghulog ug “duha ka gagmayng sensilyo nga ubos kaayog bili.” (Marcos 12:41, 42) Seguradong nahibalo si Jesus nga nalipay ang Diyos sa gihatag sa babayeng balo.

Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kining kabos nga babayeng balo naghulog ug labaw pa kay sa tanang naghulog ug salapi sa mga panudlanag bahandi.” Ngano man? Siya miingon: “Silang tanan naghulog sa ilang sobra, apan siya,  bisan pa sa iyang kakabos, naghulog sa tanan niyang nabatonan, ang tibuok niyang panginabuhian.” (Marcos 12:43, 44) Lahi kaayo ang babayeng balo kay sa mga lider sa relihiyon!

Hapit nang mahuman ang Nisan 11, ug mibiya si Jesus sa templo sa kataposang higayon. Usa sa iyang mga tinun-an miingon: “Magtutudlo, tan-awa! Pagkadagko ug pagkanindot sa mga bato ug mga tinukod!” (Marcos 13:1) Dagko kaayo ang ubang bato sa paril sa templo, ug walay makaingon nga malumpag kini. Busa kahibulongan kaayo nga si Jesus miingon: “Nakita ninyo nga nindot ug dagko kaayo kini nga mga tinukod. Apan wala unyay bato dinhi nga magpabiling nagpatong sa laing bato kay kining tanan pagalumpagon.”—Marcos 13:2.

Human niya isulti kini, si Jesus ug ang mga apostoles mitabok sa Walog sa Kidron ug mitungas sa usa ka bahin sa Bukid sa mga Olibo. Niining tungora kauban niya ang upat ka apostoles—sila Pedro, Andres, Santiago, ug Juan. Gikan didto ilang malantaw ang nindot kaayong templo.