Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 SEKSIYON 6

Kataposang Bahin sa Ministeryo ni Jesus

“Ang imong hari moanha kanimo.”​—Mateo 21:5

Kataposang Bahin sa Ministeryo ni Jesus

NIINI NGA SEKSIYON

KAPITULO 101

Nanihapon sa Balay ni Simon sa Betania

Si Maria nga igsoon ni Lazaro dunay gihimo nga nakapasuko sa mga tinun-an, pero gidepensahan siya ni Jesus.

KAPITULO 102

Ang Hari Misulod sa Jerusalem Sakay sa Asno

Iyang gituman ang 500 anyos nga tagna.

KAPITULO 103

Gihinloan na Sab ang Templo

Morag dili man ilegal ang negosyo sa mga negosyante sa Jerusalem, pero nganong gitawag man sila ni Jesus ug tulisan?

KAPITULO 104

Nadungog sa mga Hudiyo ang Tingog sa Diyos—Motuo Kaha Sila?

May kalainan ba ang pagtuo lang kang Jesus ug ang paglihok uyon niana nga pagtuo?

KAPITULO 105

Kahoyng Igos—Gigamit sa Pagtudlog Leksiyon Bahin sa Pagtuo

Gitudloan ni Jesus ang mga tinun-an bahin sa gahom sa pagtuo ug gipatin-aw ang rason kon nganong gisalikway sa Diyos ang nasod sa Israel.

KAPITULO 106

Duha ka Ilustrasyon Bahin sa Ubasan

Sayra ang kahulogan sa duha ka ilustrasyon bahin sa tawo nga nagsugo sa iyang mga anak nga magtrabaho sa iyang ubasan ug sa tawo nga nagpatrabahog daotang mga mag-uuma sa iyang ubasan.

KAPITULO 107

Gipatawag sa Hari ang mga Dinapit sa Kombira sa Kasal

Ang ilustrasyon ni Jesus usa ka tagna.

KAPITULO 108

Napakyas ang Paningkamot nga Bitkon si Jesus

Gipahilom ni Jesus ang mga Pariseo, unya ang mga Saduseo, dayon ang nagkahiusa nga mga kaaway.

KAPITULO 109

Gisaway ang mga Magsusupak

Nganong wala konsentiha ni Jesus ang pagpakaaron-ingnon sa mga lider sa relihiyon?

KAPITULO 110

Kataposang Adlaw ni Jesus sa Templo

Iyang gigamit ang panig-ingnan sa pobreng biyuda aron magtudlog importanteng leksiyon.

KAPITULO 111

Nangayog Ilhanan ang mga Apostoles

Ang iyang tagna natuman sa unang siglo. Duna ba usab kini dakong katumanan sa umaabot?

KAPITULO 112

Leksiyon Bahin sa Pagbantay Kanunay—ang mga Dalaga

Si Jesus ba nagtudlo nga ang katunga sa iyang mga tinun-an buangbuang ug ang laing katunga maalamon?

KAPITULO 113

Leksiyon Bahin sa Pagkugi—Ang mga Talanton

Ang ilustrasyon ni Jesus nagpatin-aw sa iyang giingon: “Kadtong duna nay iya, dugangan pa.”

KAPITULO 114

Pagbalik ni Kristo Iyang Hukman ang mga Karnero ug Kanding

Miasoy si Jesus ug epektibo kaayong ilustrasyon sa pagpatin-aw sa basehanan sa paghukom nga permanente ang resulta.

KAPITULO 115

Hapit na ang Kataposang Paskuwa ni Jesus

Nganong makapainteres nga ang mga lider sa relihiyon miuyon nga bayran si Judas ug 30 ka salaping plata aron motraydor kang Jesus?

KAPITULO 116

Nagtudlog Pagpaubos Panahon sa Kataposang Paskuwa

Nakurat ang mga apostoles dihang gihimo niya ang buluhaton sa usa ka ulipon.

KAPITULO 117

Ang Panihapon sa Ginoo

Gisugdan ni Jesus ang memoryal nga kinahanglang saulogon sa iyang mga sumusunod kada tuig sa Nisan 14.

KAPITULO 118

Naglalis Kon Kinsay Kinalabwan

Nakalimtan dayon sa mga apostoles ang leksiyon nga bag-o rang gitudlo ni Jesus kanila.

KAPITULO 119

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

Si Jesus nagtudlog importanteng kamatuoran kon unsaon pagduol sa Diyos.

KAPITULO 120

Mga Sangang Mamunga, mga Higala ni Jesus

Sa unsang paagi “mamunga” ang mga tinun-an ni Jesus?

KAPITULO 121

“Magmalig-on Kamo! Gidaog na Nako ang Kalibotan”

Sa unsang paagi nadaog ni Jesus ang kalibotan nga gipatay man siya sa kalibotan?

KAPITULO 122

Kataposang Pag-ampo ni Jesus Didto sa Lawak

Iyang giklaro nga may nahimo siya nga mas importante pa kay sa pagtaganag kaluwasan sa katawhan.

KAPITULO 123

Nag-ampo Panahon sa Grabeng Kaguol

Nganong miampo si Jesus: “Kuhaa kining kopa gikan kanako”? Miatras ba siya sa iyang papel ingong Manlulukat?

KAPITULO 124

Gitraydor si Kristo ug Gidakop

Natultolan ni Judas si Jesus bisag gabii na kaayo.

KAPITULO 125

Gidala si Jesus Kang Anas, Dayon Kang Caifas

Gituis ang hustisya sa paghusay kang Jesus.

KAPITULO 126

Gilimod Didto sa Balay ni Caifas

Nganong si Pedro—kinsa segurado nga siya maunongon ug lig-on kaayog espirituwalidad—nakahimo sa paglimod dayon kang Jesus?

KAPITULO 127

Gihusay sa Sanhedrin, Dayon Gidala Kang Pilato

Nakita ang daotang motibo sa Hudiyong mga lider sa relihiyon.

KAPITULO 128

Para Kang Pilato ug Herodes, Walay Sala si Jesus

Nganong gipadala ni Pilato si Jesus kang Herodes aron hukman? Duna bay awtoridad si Pilato sa paghukom kang Jesus?

KAPITULO 129

Si Pilato Miingon: “Tan-awa! Mao Kining Tawhana!”

Bisan si Pilato nakamatikod sa talagsaong mga hiyas ni Jesus.

KAPITULO 130

Gihatag si Jesus Aron Patyon

Nganong giingnan ni Jesus ang mga babayeng naghilak nga dili siya ang hilakan kondili ang ilang kaugalingon ug ang ilang mga anak?

KAPITULO 131

Walay Sala nga Hari Gilansang sa Estaka

Gisaaran ni Jesus ug nindot nga kaugmaon ang usa sa mga kriminal nga gilansang tapad niya.

KAPITULO 132

“Kining Tawhana Mao Gayod ang Anak sa Diyos”

Ang kahibulongang pagngitngit bisag adlawng dako, linog, ug ang pagkagisi sa kortina sa templo usa rag ipasabot.

KAPITULO 133

Ang Lawas ni Jesus Giandam ug Gilubong

Nganong gidali man ang paglubong kang Jesus sa dili pa mosalop ang adlaw?

KAPITULO 134

Walay Sulod ang Lubnganan—Nabanhaw si Jesus!

Human mabanhaw si Jesus, siya unang nagpakita sa babayeng mga tinun-an imbes sa mga apostoles.

KAPITULO 135

Nagpakita sa Daghang Tawo ang Nabanhawng si Jesus

Giunsa pagpamatuod ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga nabanhaw na siya?

KAPITULO 136

Didto sa Baybayon sa Dagat sa Galilea

Tulo ka beses nga gipahinumdoman si Pedro kon unsay iyang himoon aron mapamatud-an ang iyang gugma kang Jesus.

KAPITULO 137

Gatosan ang Nakakita Kaniya sa Wala pa ang Pentekostes

Sukad sa iyang pagkabanhaw hangtod sa iyang pagsaka sa langit, pirmeng gipasiugda ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an kon unsay ilang madawat ug kon unsaon nila kini paggamit.

KAPITULO 138

Si Kristo Naa sa Tuong Kamot sa Diyos

Unsay gibuhat ni Jesus samtang naghulat sa panahon nga siya mohimog aksiyon batok sa iyang mga kaaway?

KAPITULO 139

Ipasig-uli ni Jesus ang Paraiso ug Taposon ang Gisugo sa Diyos

Daghan pa siyag angayng buhaton una niya ibalik sa iyang Diyos ug Amahan ang Gingharian.