Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

Indise sa mga Ilustrasyon

Indise sa mga Ilustrasyon

Ang mga numero mao ang mga kapitulo sa libro.

amahan nga andam mohatag 35

anak nga nawala 86

anak sa tag-iya gipatay sa mga mag-uuma 106

asin sa yuta 35

babayeng balo ug maghuhukom 94

bag-ong bino, daang panit nga sudlanan 28

bahandi nga gilubong sa uma 43

balay nga gitukod diha sa bato 35

baling 43

daotang mga mag-uuma 106

demonyo mosulod pag-usab 42

dili matarong nga piniyalan 87

drakma nga nakit-an 85

duha ka anak gipaadto sa ubasan 106

duha ka tawo nga utangan 40

gisala ang tagnok, gilamoy ang kamelyo 109

hari nag-andam ug kombira sa kasal 107

hari nga nagplanong makiggubat 84

higala nga nagsigeg hangyo 74

imbitasyon sa pagpangaon gibalibaran 83

kahoyng igos 79

kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom 96

karnero ug kanding 114

lebadura gisagol sa harina 43

lebadura sa mga Pariseo 58

liso sa mustasa, Gingharian 43

liso sa mustasa, pagtuo 89

lugas sa trigo namatay, dayon namunga 103

Maayong Magbalantay 80

magpupugas 43

magpupugas nga nakatulog 43

maluluy-ong Samarianhon 73

maniningil ug buhis ug mga Pariseo 94

mata sa dagom 96

matinumanong piniyalan 78

matinumanon ug maalamong ulipon 111

matuod nga punoan sa ubas 120

mga bata sa merkado 39

mga binhi diha sa lainlaing yuta 43

mga langgam ug mga lirio 35

mga mamumuo gisuholag denario 97

mga mangingisdag tawo 22

mga trabahante sa ubasan 97

mga ulipon naghulat sa pagbalik sa agalon 78

mina 100

nagtukod ug torre 84

napulo ka ulay (dalaga) 112

nawalang drakma 85

nasaag nga karnero 63

pagbalik sa nawalang anak 86

pagdapit sa mga kabos sa kombira 83

pagpilig lingkoranan nga para sa prominenteng bisita 83

pagtapak ug bag-ong panapton sa daang besti 28

pagtigom sa himungaan sa iyang mga piso 110

perlas gilabay ngadto sa baboy 35

perlas nga maayo kaayog klase 43

pundasyon sa balay 35

sigpit nga ganghaan 35

talanton 113

tawong dato nga nagpatukod ug kamalig 77

tawong dato ug si Lazaro 88

tawong nagdaro 65

trigo ug bunglayon 43

uhot sa mata sa igsoon 35

ulipon miabot gikan sa uma 89

utang gipapas sa hari 64

walay kaluoy nga ulipon 64

INDISE SA MGA KAHON

“Miabot na ang Panahon sa Pagputli Kanila” 6

Malipayong mga Pagbiyahe 10

Kinsa ang mga Samarianhon? 19

Tawong Gidemonyohan 23

Mga Ilustrasyon Bahin sa Pagpuasa 28

Pagtudlo Pinaagig Pagsubli 35

Ang Iyang Singot Nahisamag Tinulo sa Dugo 123

Ang Yuta sa Dugo 127

Paglatigo 129

“Patya Siya sa Estaka” 132