MATEO 2:1-12

  • GISUNDAN SA MGA ASTROLOGO ANG “BITUON” PAINGON SA JERUSALEM UG DAYON KANG JESUS

Dunay mga lalaki gikan sa Sidlakan. Mga astrologo sila—mga lalaki nga nagtuon sa posisyon sa mga bituon kay para nila makatabang kini aron ilang masayran ang kahulogan sa mga panghitabo sa kinabuhi sa tawo. (Isaias 47:13) Samtang naa sila sa Sidlakan, ilang nakita ang usa ka “bituon” ug ila kining gisundan gatosan ka kilometro ang gilay-on padulong sa Jerusalem, dili sa Betlehem.

Pag-abot sa mga astrologo didto, nangutana sila: “Hain man ang bata nga mahimong hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon sa didto pa mi sa Sidlakan, ug nanganhi mi sa pagyukbo kaniya.”—Mateo 2:1, 2.

Nakabalita niini si Haring Herodes ug wala siya mahimutang. Maong iyang gipatawag ang pangulong mga saserdote ug ang ubang Hudiyong mga lider sa relihiyon ug gipangutana sila kon asa matawo ang Kristo. Mitubag sila base sa Kasulatan: “Sa Betlehem.” (Mateo 2:5; Miqueas 5:2) Nianang higayona, sekretong gipatawag ni Herodes ang mga astrologo, ug giingnan sila: “Lakaw, pangitaa ninyo ang bata, ug kon makaplagan na ninyo siya, balitai ko aron moadto sab ko ug moyukbo kaniya.” (Mateo 2:8) Pero ang tinuod, gipapangita niya ang bata aron patyon!

Pagbiya sa mga astrologo, dunay katingalahang panghitabo. Gigiyahan sila sa “bituon” nga ilang nakita dihang didto sila sa Sidlakan. Dili gyod to ordinaryo nga bituon, kondili gituyo to aron giyahan sila. Gisundan kini sa mga astrologo hangtod nga mihunong kini sa tungod sa balay nga gipuy-an ni Jose ug Maria kauban sa ilang anak.

Pagsulod sa mga astrologo sa balay, ilang nakita si Maria ug ang batang si Jesus. Sila miyukbo sa bata ug mihatag kaniyag bulawan, kamangyan, ug mira. Human niana, dihang mopauli na sila, gipasidan-an sila sa Diyos pinaagig damgo nga dili sila mobalik kang Herodes. Maong miagi silag laing agianan.

Kang kinsa kaha gikan ang “bituon” nga naggiya sa mga astrologo? Hinumdomi, wala ni mogiya kanila deretso kang Jesus sa Betlehem. Gigiyahan hinuon sila niini paingon sa Jerusalem, diin ilang nakaestorya si Haring Herodes, kinsa gustong mopatay kang Jesus. Mahitabo unta kana kon wala pa pasidan-i sa Diyos ang mga astrologo nga dili sultihan si Herodes kon asa si Jesus. Ang bituon seguradong gikan sa kaaway sa Diyos, si Satanas, nga maoy gustong mopatay kang Jesus. Iya kining gigamit aron matuman ang iyang gusto.