Lagmit ganahan kang makadungog ug maayong balita. Ug duna gayoy maayong balita para nimo ug sa imong minahal sa kinabuhi.

Kini nga maayong balita naa sa Bibliya. Gipasulat kini sa nagbuhat sa uniberso, si Jehova nga Diyos, daghang katuigan na ang milabay. Niini nga publikasyon, atong hisgotan ang upat ka basahon sa Bibliya nga dunay maayo kaayong balita para kanatong tanan. Ang ngalan niini nga mga basahon gibase sa ngalan sa mga tawong gigamit sa Diyos sa pagsulat niini—Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan.

Kining upat ka asoy nailhang upat ka Ebanghelyo. Ang upat nag-asoy sa ebanghelyo, o maayong balita, bahin kang Jesus—nga siya ang gitagana sa Diyos alang sa kaluwasan ug nga siya ang Hari sa Gingharian sa Diyos nga magdalag walay kataposang mga panalangin niadtong magpakitag pagtuo kaniya.—Marcos 10:17, 30; 13:13.

NGANONG UPAT MAN KA EBANGHELYO?

Lagmit nahibulong ka kon nganong upat ka asoy ang gipasulat sa Diyos.

Naay kaayohan nga gipasulat ang kinabuhi ug mga gitudlo ni Jesus sa upat ka lainlaing asoy. Sa pag-ilustrar, hunahunaa nga dunay upat ka tawong naminaw sa usa ka iladong magtutudlo. Ang naa sa atubangan dunay opisina sa buhis ug ang naa sa tuo doktor. Ang naminaw sa wala, mangingisda ug suod kaayong higala sa magtutudlo. Ug ang ikaupat nga naa sa likod naniid lang ug siyay kinabataan nilang tanan. Silang upat matinud-anon, ug lainlaig interes ug hilig. Kon ang tagsatagsa nila magsulat ug asoy bahin sa gisulti ug gibuhat sa magtutudlo, lagmit ang upat ka rekord dunay lainlaing detalye ug anggulo. Dihang atong konsiderahon kining upat ka asoy ug hunahunaon ang nagkalainlaing panglantaw ug katuyoan sa nagsulat, atong makita kon unsa gayod ang mga gisulti ug gihimo sa magtutudlo. Busa seguradong makabenepisyo ta sa upat ka lainlaing asoy bahin sa kinabuhi sa Dakong Magtutudlo, si Jesus.

Sa pagpadayon sa ilustrasyon, gusto sa tigkolektag buhis nga maabot ang kasingkasing sa mga Hudiyo, busa gisulat niya ang ubang gitudlo ug mga hitabo  sa paagi nga makatabang kanila. Ang doktor nagpasiugda sa pagpang-ayo sa masakiton ug baldado, busa wala niya iapil ang ubang gisulat sa tigkolektag buhis o gilahi niya kini paghan-ay. Gipasiugda sab sa suod nga higala ang pagbati ug kinaiya sa magtutudlo. Sa laing bahin, ang asoy sa batan-on mas mubo ug direkta sa punto. Pero tukma ang tanan nilang gisulat. Gipakita niini nga ilustrasyon kon sa unsang paagi ang tanang upat ka asoy sa kinabuhi ni Jesus makatabang nato aron masabtan pag-ayo ang iyang gihimo, gitudlo, ug personalidad.

Ang uban moingong ‘Ebanghelyo ni Mateo’ o ‘Ebanghelyo ni Juan.’ Dili kana sayop, kay silang tanan dunay “maayong balita bahin kang Jesu-Kristo.” (Marcos 1:1) Pero kon buot hunahunaon, usa ra ang ebanghelyo, o maayong balita, bahin kang Jesus—kini mabasa diha sa upat ka asoy.

Gikomparar ug gihan-ay sa daghang nagtuon sa Pulong sa Diyos ang mga hitabo ug impormasyon nga makita sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Niadtong mga 170 C.E., ang Siryanhong magsusulat nga si Tatian naningkamot sa pagbuhat niana. Iyang napamatud-an nga ang upat ka basahon tukma ug gikan gayod sa Diyos. Iyang gigama ang Diatessaron, ang gihan-ay nga asoy bahin sa kinabuhi ug ministeryo ni Jesus.

Mao usab kana ang makita dinhi sa librong Jesus​—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi. Pero mas tukma ug kompleto kini kay nadugangan karon ang atong kahibalo bahin sa katumanan sa daghang tagna ug ilustrasyon ni Jesus. Tungod niana, mas masabtan nato ang iyang gisulti ug gihimo, lakip na ang pagkasunodsunod sa mga panghitabo. Nakatabang sab ang nadiskobrehan sa mga arkeologo aron maklaro ang pipila ka detalye, lakip na ang panglantaw sa mga magsusulat. Siyempre, walay makaingon kon unsa gyod ang pagkahan-ay sa matag hitabo. Pero gipresentar dinhi sa librong Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi kon unsa ang makataronganon ug lohikal.

ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KINABUHI

Samtang imong basahon kini nga libro, hunahunaa ang pangunang mensahe alang kanimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Hinumdomi ang giingon ni Jesus sa iyang apostoles nga si Tomas: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.”—Juan 14:6.

Matabangan ka niining libroha nga masabtan kon nganong si Jesus gayod “ang dalan.” Pinaagi lamang kaniya nga kita makaampo kang Jehova. Siya sab ang dalan aron kita mapasig-uli sa Diyos. (Juan 16:23; Roma 5:8) Busa pinaagi lamang kang Jesus nga kita makabaton ug suod nga relasyon sa Diyos.

Si Jesus “ang kamatuoran.” Ang iyang mga pulong ug pagkinabuhi uyon sa kamatuoran; sama rag miabot ang kamatuoran dihang miabot si Jesus. Iyang gituman ang daghang tagna, nga nahimong “Oo pinaagi kaniya.” (2 Corinto 1:20; Juan 1:14) Ang maong mga tagna makatabang nato aron masabtan ang iyang hinungdanong papel sa pagtuman sa katuyoan sa Diyos.—Pinadayag 19:10.

Si Jesu-Kristo sab “ang kinabuhi.” Tungod sa iyang lukat—paghatag sa iyang hingpit nga kinabuhi ug dugo—atong mabatonan ang “tinuod nga kinabuhi,” nga mao ang “kinabuhing walay kataposan.” (1 Timoteo 6:12, 19; Efeso 1:7; 1 Juan 1:7) Siya pod “ang kinabuhi” alang niadtong minilyon nga namatay apan banhawon nga may paglaom nga mabuhi sa Paraiso hangtod sa hangtod.—Juan 5:28, 29.

Kinahanglang pabilhan natong tanan ang papel ni Jesus sa kabubut-on sa Diyos. Hinaot nga malipay ka sa pagkat-on pag dugang bahin kang Jesus—“ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi.”