Kon ikaw adunay higala nga imong gidayeg ug gitahod, ikaw maningkamot nga mahisama kaniya. “Maayo ug matul-id si Jehova,” matod sa Bibliya. (Salmo 25:8) Aron mahimong higala sa Diyos, kita kinahanglang maayo ug matul-id. Matod sa Bibliya: ‘Mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak, ug padayon sa paglakaw diha sa gugma.’ (Efeso 5:1, 2) Aniay pipila ka paagi sa pagbuhat niana:

Magmatinabangon sa uban. “Buhaton nato ang maayo ngadto sa tanan.”​—Galacia 6:10.

Pagkugi. “Ayaw na papangawata ang kawatan, apan hinuon pahagoa siya, nga magabuhat pinaagi sa iyang mga kamot kon unsay maayong buluhaton.”​—Efeso 4:28.

Pagpabiling hinlo sa moral ug pisikal nga paagi. “Hinloan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu, nga magahingpit sa kabalaan diha sa kahadlok sa Diyos.”​—2 Corinto 7:1.

 Tagda ang imong mga membro sa pamilya uban ang gugma ug pagtahod. “Higugmaon gayod sa matag usa kaninyo . . . ang iyang asawa ingon sa iyang ginahimo sa iyang kaugalingon; sa laing bahin, ang asawa angayng adunay halalom nga pagtahod alang sa iyang bana. Mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan.”​—Efeso 5:33–6:1.

Ipakita ang gugma sa uban. “Magpadayon kita sa paghigugmaay sa usag usa, tungod kay ang gugma gikan sa Diyos.”​—1 Juan 4:7.

Sunda ang mga balaod sa yuta. “Magpasakop ang tanang kalag sa [kagamhanan] . . . Ibayad ngadto sa tanan ang mga nahiangay kanila, kaniya nga nangayog buhis, ang buhis.”​—Roma 13:1, 7.