Si Satanas ug ang iyang mga demonyo dili buot nga ikaw moalagad sa Diyos. Buot nilang ipahilayo ang tanan gikan sa Diyos kon ilang maarangan. Sa unsang paagi sila naningkamot sa pagbuhat niini? Ang usa ka paagi maoy pinaagi sa bakak nga relihiyon. (2 Corinto 11:13-15) Bakak ang usa ka relihiyon kon kini wala magtudlo sa kamatuoran gikan sa Bibliya. Ang bakak nga relihiyon nahisamag mini nga salapi​—morag tinuod tan-awon, apan kini walay bili. Kini magpahinabo kanimog daghang kasamok.

Ang relihiyosong kabakakan dili gayod makapahimuot kang Jehova, ang Diyos sa kamatuoran. Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, dihay relihiyosong grupo nga buot mopatay kaniya. Naghunahuna sila nga ang ilang paagi sa pagsimba mao ang hustong paagi. Matod nila: “Kami adunay usa ka Amahan, ang Diyos.” Miuyon ba si Jesus? Wala! Iyang giingnan sila: “Kamo gikan sa inyong amahan nga Yawa.” (Juan 8:41, 44) Karong adlawa daghang tawo ang naghunahuna nga nagsimba sila sa Diyos, apan sa tinuoray nag-alagad sila kang Satanas ug sa iyang mga demonyo!​—1 Corinto 10:20.

 Sama nga ang daot nga punoan mamungag daot, ang bakak nga relihiyon magpatunghag mga tawo nga magbuhat ug daotang mga butang. Puno sa kasamok ang kalibotan tungod sa daotang mga butang nga gibuhat sa mga tawo. Anaay imoralidad, panag-away, pangawat, panglupig, pagbuno, ug panglugos. Ang kadaghanang nagabuhat niining daotang mga butang adunay relihiyon, apan ang ilang relihiyon wala magpalihok nila sa pagbuhat ug maayo. Dili sila mahimong mga higala sa Diyos gawas kon sila mohunong sa pagbuhat ug daotang mga butang.​—Mateo 7:17, 18.

Gitudloan sa bakak nga relihiyon ang mga tawo nga moampo sa mga idolo. Nag-ingon ang Diyos nga dili moampo sa mga idolo. Makataronganon kini. Moangay ka ba kon may tawo nga dili gayod makigsulti kanimo apan makigsulti lamang sa imong larawan? Mahimo kaha nimong tinuod nga higala ang maong tawo? Dili, dili siya mahimong higala. Buot ni Jehova nga ang mga tawo makigsulti kaniya, dili ngadto sa estatwa o larawan, nga walay kinabuhi.​—Exodo 20:4, 5.

Ang bakak nga relihiyon nagtudlo nga dili daotan ang pagpatay panahon sa gubat. Matod ni Jesus nga ang mga higala sa Diyos adunay gugma taliwala sa ilang kaugalingon. Dili nato patyon ang mga tawo nga atong gihigugma. (Juan 13:35) Sayop gani nga atong patyon ang daotang mga tawo. Sa dihang miabot ang mga kaaway ni Jesus aron siya dakpon, wala niya tugoti ang iyang mga tinun-an nga makig-away aron siya panalipdan.​—Mateo 26:51, 52.

Ang bakak nga relihiyon nagtudlo nga ang daotan mag-antos sa kalayonhong-impiyerno. Apan, ang Bibliya nagtudlo nga ang sala mosangpot sa kamatayon. (Roma 6:23) Si Jehova maoy Diyos sa gugma. Sakiton ba sa usa ka mahigugmaong Diyos ang mga tawo sa walay kataposan? Dili gayod! Sa Paraiso, aduna lamang unyay usa ka relihiyon, ang usa nga giuyonan ni Jehova. (Pinadayag 15:4) Ang tanang relihiyon nga gipasukad sa kabakakan ni Satanas mangahanaw.