Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 KAPITULO OTSO

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Unsa ang Gingharian sa Diyos?
  • Unsay giingon sa Bibliya kanato bahin sa Gingharian sa Diyos?

  • Unsay pagabuhaton sa Gingharian sa Diyos?

  • Kanus-a ipatuman sa Gingharian ang kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta?

1. Unsang bantogang pag-ampo ang pagasusihon karon?

MILYONMILYONG tawo sa tibuok kalibotan nasinati sa pag-ampo nga gitawag sa daghan ug Amahan Namo, o Pag-ampo sa Ginoo. Kanang duha ka pagtawag nagtumong sa usa ka bantogang pag-ampo nga gihatag ni Jesu-Kristo mismo ingong sulondan. Makahuloganon kaayo ang maong pag-ampo, ug ang paghisgot sa unang tulo ka hangyo niini makatabang kanimo nga mas mahibalo kon unsay tinuod nga gitudlo sa Bibliya.

2. Unsa ang tulo ka butang nga gitudlo ni Jesus nga iampo sa iyang mga tinun-an?

2 Sa sinugdanan niining sulondang pag-ampo, gisugo ni Jesus ang iyang mga tigpatalinghog: “Busa, mag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi: ‘Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.’” (Mateo 6:9-13) Unsa ang kahulogan sa maong tulo ka hangyo?

3. Unsay kinahanglan natong mahibaloan bahin sa Gingharian sa Diyos?

3 Daghan na kitag nakat-onan bahin sa ngalan sa Diyos, si Jehova. Ug igoigo na ang atong nahisgotan bahin sa kabubut-on sa Diyos—kon unsay iyang nahimo ug pagahimoon pa alang sa katawhan. Apan, unsay gitumong ni Jesus sa dihang iyang gisugo kita sa pag-ampo: “Paanhia ang imong gingharian”? Unsa ang Gingharian sa Diyos? Sa unsang paagi ang pag-abot niini magabalaan sa ngalan sa Diyos? Ug sa unsang paagi ang pag-abot  sa Gingharian nalangkit sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos?

KON UNSA ANG GINGHARIAN SA DIYOS

4. Unsa ang Gingharian sa Diyos, ug kinsa ang Hari niini?

4 Ang Gingharian sa Diyos maoy usa ka kagamhanan nga gitukod ni Jehova nga Diyos nga adunay usa ka Hari nga pinili sa Diyos. Kinsa ang Hari sa Gingharian sa Diyos? Si Jesu-Kristo. Ingong Hari, si Jesus labaw kay sa tanang tawhanong magmamando ug siya gitawag nga ang “Hari sa mga nagmando ingong mga hari ug Ginoo sa mga nagmando ingong mga ginoo.” (1 Timoteo 6:15) Siya adunay gahom sa pagbuhat ug labaw nga kaayohan kay kang bisan kinsa nga tawhanong magmamando, bisan pa ang kinamaayohan nila.

5. Diin gikan magmando ang Gingharian sa Diyos, ug ibabaw sa unsa?

5 Diin ba gikan magmando ang Gingharian sa Diyos? Buweno, hain man si Jesus? Makahinumdom ka nga imong nasayran nga siya gipatay diha sa usa ka kahoy sa pagsakit, ug unya siya gibanhaw. Wala madugay human niadto, siya misaka ngadto sa langit. (Buhat 2:33) Busa, atua didto ang Gingharian sa Diyos—sa langit. Kanay hinungdan gitawag kini sa Bibliya nga usa ka “langitnong gingharian.” (2 Timoteo 4:18) Bisan pag ang Gingharian sa Diyos atua sa langit, kini magmando ibabaw sa yuta.Pinadayag 11:15.

6, 7. Unsay nakapahimo kang Jesus nga talagsaong Hari?

6 Unsay nakapahimo kang Jesus nga talagsaong Hari? Ang usa ka katarongan mao nga siya dili gayod mamatay. Kon itandi si Jesus sa tawhanong mga hari, ang Bibliya nagtawag kaniya nga “mao lamang ang nagbaton sa pagkawalay-kamatayon, nga nagpuyo sa kahayag nga dili-maduol.” (1 Timoteo 6:16) Nagpasabot kini nga ang tanang maayong butang nga buhaton ni Jesus magmalungtaron. Ug iyang pagabuhaton gayod ang dagko ug maayong mga butang.

7 Tagda kining tagna sa Bibliya bahin kang Jesus: “Ang espiritu ni Jehova mopahiluna kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang espiritu sa tambag ug sa pagkagamhanan, ang espiritu sa kahibalo ug sa pagkahadlok kang Jehova; ug siya magkalipay diha sa pagkahadlok kang Jehova. Ug siya  dili mohukom sumala sa makita lamang sa iyang mga mata, ni mobadlong sumala sa butang nga nadungog lamang sa iyang mga dalunggan. Ug uban sa pagkamatarong siya magahukom sa mga timawa, ug uban sa katul-id siya magabadlong sa mga maaghop sa yuta.” (Isaias 11:2-4) Kanang mga pulonga nagpakita nga si Jesus mahimong usa ka matarong ug mahangawaon nga Hari ibabaw sa katawhan sa yuta. Buot ba nimo ang usa ka magmamando nga sama niana?

8. Kinsa ang magmando kauban ni Jesus?

8 Aniay laing kamatuoran bahin sa Gingharian sa Diyos: Si Jesus dili magmando nga mag-inusara. Aduna siyay kaubang mga magmamando. Pananglitan, si apostol Pablo miingon kang Timoteo: “Kon kita padayong mag-antos, kita usab magmando ingong mga hari uban kaniya.” (2 Timoteo 2:12) Sa pagkatinuod, si Pablo, Timoteo, ug ubang matinumanong mga tawo nga gipili sa Diyos magmando nga kauban ni Jesus diha sa langitnong Gingharian. Pila man ang makabaton sa maong pribilehiyo?

9. Pila man ang magmando kauban ni Jesus, ug kanus-a nagsugod ang Diyos sa pagpili kanila?

9 Sumala sa gipaila sa Kapitulo 7 niining basahona, si apostol Juan gihatagan ug usa ka panan-awon diin iyang nakita “ang Kordero [si Jesu-Kristo] nga nagbarog diha sa Bukid sa Zion [iyang harianong posisyon sa langit], ug uban kaniya ang usa ka gatos ug kap-atag-upat ka libo nga nakabaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang Amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang.” Kinsa ba ang 144,000? Si Juan mismo nagtug-an kanato: “Mao kini sila ang nagpadayon pagsunod sa Kordero bisan asa siya moadto. Kini sila gipalit gikan sa katawhan ingong mga unang bunga ngadto sa Diyos ug sa Kordero.” (Pinadayag 14:1, 4) Sa pagkatinuod, sila mao ang matinumanong mga sumusunod ni Jesu-Kristo nga gipili sa linain aron magmando uban kaniya sa langit. Human mabanhaw gikan sa pagkapatay ngadto sa langitnong kinabuhi, “sila magamando ingong mga hari ibabaw sa yuta” kauban ni Jesus. (Pinadayag 5:10) Sukad sa mga adlaw sa mga apostoles, ang Diyos nagpilig matinumanong mga Kristohanon aron mabug-os ang gidaghanong 144,000.

10. Nganong usa ka mahigugmaong kahikayan nga si Jesus ug ang 144,000 magmando sa katawhan?

 10 Mahigugmaon kaayo ang kahikayan nga si Jesus ug ang 144,000 magmando sa katawhan. Ang usa ka katarongan mao nga si Jesus nasinati kon unsay pagkatawhanon ug kon unsay pag-antos. Si Pablo miingon nga si Jesus “dili usa nga dili mobati sa atong mga kaluyahon, kondili usa nga nasulayan sa tanang paagi sama kanato, apan walay sala.” (Hebreohanon 4:15; 5:8) Ang iyang kaubang mga magmamando nag-antos usab ug nag-agwanta ingon nga mga tawo. Dugang pa, sila nakigbisog sa dili-hingpit nga kahimtang ug nag-antos sa tanang matang sa sakit. Segurado nga sila makasabot sa mga suliran nga giatubang sa katawhan!

UNSAY PAGABUHATON SA GINGHARIAN SA DIYOS?

11. Nganong si Jesus miingon nga ang iyang mga tinun-an angayng mag-ampo nga matuman unta ang kabubut-on sa Diyos sa langit?

11 Sa dihang miingon si Jesus nga ang iyang mga tinun-an angayng mag-ampo nga moanhi ang Gingharian sa Diyos, siya miingon usab nga angay silang mag-ampo nga matuman unta ang kabubut-on sa Diyos “maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” Ang Diyos anaa sa langit, ug ang iyang kabubut-on kanunayng gibuhat didto sa matinumanong mga manulonda. Ugaling lang, sa Kapitulo 3 niining basahona atong nahibaloan nga ang usa ka daotang manulonda mihunong sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos ug siya maoy hinungdan nga nakasala si Adan ug Eva. Sa Kapitulo 10, dugang natong mahibaloan ang gitudlo sa Bibliya mahitungod nianang daotang manulonda, kinsa atong nailhang si Satanas nga Yawa. Si Satanas ug ang espiritung mga manulonda nga mipili sa pagsunod kaniya nga gitawag ug mga demonyo gitugotan nga magpabilin kadiyot sa langit. Busa, dili tanan nga didto niadto sa langit nagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Kana mausab ra sa dihang ang Gingharian sa Diyos mosugod na unya sa pagmando. Ang bag-ong naentrono nga Hari, si Jesu-Kristo, makiggubat kang Satanas.Pinadayag 12:7-9.

12. Unsang duha ka hinungdanong mga hitabo ang gibatbat sa Pinadayag 12:10?

12 Ang mosunod nga matagnaong mga pulong nagbatbat kon  unsay mahitabo: “Nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog didto sa langit nga nag-ingon: ‘Ania na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Diyos ug ang awtoridad sa iyang Kristo, tungod kay ang magsusumbong sa atong mga igsoon [si Satanas] gitambog na, kinsa nagsumbong kanila adlaw ug gabii atubangan sa atong Diyos!’” (Pinadayag 12:10) Imo bang namatikdan ang duha ka hinungdanon kaayong mga hitabo nga gibatbat nianang bersikuloha sa Bibliya? Una, ang Gingharian sa Diyos ubos kang Jesu-Kristo nagsugod na sa pagmando. Ikaduha, si Satanas gipalagpot na gikan sa langit ug gitambog nganhi sa yuta.

13. Unsay sangpotanan sa pagpalagpot kang Satanas gikan sa langit?

13 Unsay mga sangpotanan nianang duha ka hitabo? Mahitungod sa nahitabo sa langit, atong mabasa: “Tungod niini, paglipay kamong kalangitan ug kamong nanagpuyo niini!” (Pinadayag 12:12) Sa pagkatinuod, ang matinumanong mga manulonda sa langit naglipay tungod kay sa pagkawala ni Satanas ug sa iyang mga demonyo, ang tanan sa langit maoy matinumanon kang Jehova nga Diyos. Adunay bug-os, way-bugto nga kalinaw ug panag-uyon didto. Sa pagkakaron ang kabubut-on sa Diyos ginatuman na sa langit.

Ang pagpalagpot kang Satanas ug sa iyang mga demonyo gikan sa langit nagdalag kaalaotan sa yuta. Ang maong mga suliran duol nang mahanaw

14. Unsay nahitabo tungod kay si Satanas gitambog na nganhi sa yuta?

14 Apan, komosta man ang yuta? Ang Bibliya nag-ingon: “Alaot ang yuta ug ang dagat, tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pinadayag 12:12) Si Satanas nasuko tungod kay siya gipalagpot gikan sa langit ug tungod kay siya aduna na lamay hamubong panahon. Sa iyang kasuko siya nagpahinabog kasakitan o ‘kaalaotan’ sa yuta. Dugang natong mahibaloan ang maong ‘kaalaotan’ sa sunod kapitulo. Apan tungod sa maong mga panghitabo, kita makasukna, Sa unsang paagi ipatuman sa Gingharian ang kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta?

15. Unsa ang kabubut-on sa Diyos alang sa yuta?

15 Ania, hinumdomi kon unsay kabubut-on sa Diyos alang sa yuta. Kana imong nahibaloan sa Kapitulo 3. Sa Eden, gipakita sa Diyos nga ang iyang kabubut-on mao nga kining yutaa mahimong  paraiso nga napunog dili-mamatay, matarong nga katawhan. Si Adan ug Eva nakasala tungod ni Satanas, ug kana nakalangan sa pagkatuman sa kabubut-on sa Diyos alang sa yuta apan kana wala makapausab niana. Katuyoan gihapon sa Diyos nga “ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” (Salmo 37:29) Ug kana pagatumanon sa Gingharian sa Diyos. Sa unsang paagi?

16, 17. Unsay gipadayag kanato sa Daniel 2:44 bahin sa Gingharian sa Diyos?

16 Hunahunaa ang tagna nga anaa sa Daniel 2:44. Atong mabasa dinha: “Sa mga adlaw nianang mga haria ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag. Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.” Unsay ginapadayag niini kanato bahin sa Gingharian sa Diyos?

17 Una, kini nagpadayag kanato nga ang Gingharian sa Diyos pagatukoron ‘sa mga adlaw niadtong mga haria,’ o samtang naglungtad pa ang ubang mga gingharian. Ikaduha, kini nagpadayag kanato nga ang Gingharian molungtad hangtod sa hangtod. Kini dili mabuntog ug dili pulihan sa laing kagamhanan. Ikatulo, atong masabtan nga aduna unyay gubat tali sa Gingharian sa Diyos ug sa mga gingharian niining kalibotana. Gingharian sa Diyos ang makadaog. Sa kataposan, kini na unya ang bugtong kagamhanan ibabaw sa katawhan. Dayon ang mga tawo magpahimulos sa labing maayong pagmando nga ilang masinati sukad.

18. Unsa ang ngalan sa kataposang gubat tali sa Gingharian sa Diyos ug sa mga kagamhanan niining kalibotana?

18 Daghan ug impormasyon ang Bibliya bahin nianang kataposang gubat tali sa Gingharian sa Diyos ug sa mga kagamhanan niining kalibotana. Pananglitan, kini nagtudlo nga samtang nagsingabot ang kataposan, ang daotang mga espiritu magpakaylap ug mga bakak aron limbongan ang “mga hari sa tibuok nga gipuy-ang yuta.” Unsay katuyoan? “Aron sa pagtigom kanila [sa mga hari] ngadto sa gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.” Ang mga hari sa yuta pagatigomon sa “dapit nga gitawag sa Hebreohanon ug Har–Magedon.”  (Pinadayag 16:14, 16) Tungod sa gipadayag nianang duha ka bersikulo, ang kataposang panag-away tali sa tawhanong mga kagamhanan ug sa Gingharian sa Diyos gitawag ug gubat sa Armagedon.

19, 20. Unsay nakapugong sa pagkatuman sa kabubut-on sa Diyos sa yuta karon mismo?

19 Unsay malampos sa Gingharian sa Diyos pinaagi sa Armagedon? Hunahunaa pag-usab kon unsa ang kabubut-on sa Diyos alang sa yuta. Ang katuyoan ni Jehova nga Diyos mao nga ang yuta mapunog matarong, hingpit nga katawhan nga mag-alagad kaniya sa Paraiso. Unsay nakapugong sa pagkahitabo niana karon mismo? Una, kita makasasala, ug kita masakit ug mamatay. Ugaling lang, atong nahibaloan sa Kapitulo 5 nga si Jesus namatay alang kanato aron kita mabuhi hangtod sa hangtod. Lagmit nga imong nahinumdoman ang mga pulong nga natala diha sa Ebanghelyo ni Juan: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”Juan 3:16.

20 Ang laing suliran mao nga daghang tawo nagbuhat ug daotang mga butang. Sila mamakak, manglimbong, ug mohimog imoralidad. Dili nila gustong mobuhat sa kabubut-on sa Diyos. Ang mga tawo nga nagbuhat ug daotang mga butang pagalaglagon panahon sa gubat sa Diyos sa Armagedon. (Salmo 37:10) Apan ang laing hinungdan nga ang kabubut-on sa Diyos wala pa matuman sa yuta mao nga ang mga kagamhanan wala magdasig sa katawhan sa pagbuhat niana. Daghang kagamhanan maoy mahuyang, mapintas, o dili matarong. Ang Bibliya prangkang nag-ingon: “Ang tawo nagmando sa tawo alang sa iyang kadaotan.”Ecclesiastes 8:9.

21. Sa unsang paagi ipatuman sa Gingharian ang kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta?

21 Human sa Armagedon, ang katawhan mailalom sa usa lamang ka kagamhanan, ang Gingharian sa Diyos. Ang maong Gingharian magbuhat sa kabubut-on sa Diyos ug mohatag ug daghang panalangin. Pananglitan, kini maghanaw kang Satanas  ug sa iyang mga demonyo. (Pinadayag 20:1-3) Ang epekto sa halad ni Jesus ipadapat aron ang matinumanong mga tawo dili na masakit ug mamatay. Hinunoa, ubos sa pagmando sa Gingharian sila mabuhi hangtod sa hangtod. (Pinadayag 22:1-3) Ang yuta mahimong paraiso. Sa maong paagi ipatuman sa Gingharian ang kabubut-on sa Diyos sa yuta ug kini magbalaan sa ngalan sa Diyos. Unsay ipasabot niini? Kini nagpasabot nga ilalom sa Gingharian sa Diyos ang tanang buhi sa kataposan magpasidungog na sa ngalan ni Jehova.

KANUS-A MOLIHOK ANG GINGHARIAN SA DIYOS?

22. Nganong nahibalo kita nga ang Gingharian sa Diyos wala pa moabot sa dinhi si Jesus sa yuta o human dayon sa iyang pagkabanhaw?

22 Sa dihang gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pag-ampo, “Paanhia ang imong gingharian,” tin-aw nga ang Gingharian wala pa moabot niadtong panahona. Kana ba miabot na sa dihang si Jesus mikayab ngadto sa langit? Wala, tungod kay si Pedro ug Pablo miingon nga sa pagkabanhaw ni Jesus, ang tagna sa Salmo 110:1 natuman diha kaniya: “Ang giingon ni Jehova sa akong Ginoo mao: ‘Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil.’” (Buhat 2:32-35; Hebreohanon 10:12, 13) Diha pay usa ka yugto sa pagpaabot.

Ubos sa pagmando sa Gingharian, ang kabubut-on sa Diyos matuman sa yuta maingon nga kana natuman sa langit

23. (a) Kanus-a nagsugod sa pagmando ang Gingharian sa Diyos? (b) Unsay hisgotan sa sunod kapitulo?

23 Unsa ka dugay? Panahon sa ika-19 ug sa sayong bahin sa ika-20 nga siglo, anam-anam nga nasabtan sa sinserong mga estudyante sa Bibliya nga ang yugto sa pagpaabot matapos sa 1914.  (Mahitungod niining petsaha, tan-awa ang Apendise, mga panid 215-18.) Ang mga panghitabo sa kalibotan nga nagsugod sa 1914 nagpamatuod nga husto ang pagsabot sa maong sinserong mga estudyante sa Bibliya. Ang pagkatuman sa tagna sa Bibliya nagpakita nga sa 1914, si Kristo nahimong Hari ug ang langitnong Gingharian sa Diyos nagsugod na sa pagmando. Busa, kita nagkinabuhi na sa ‘hamubong panahon’ nga nahibilin kang Satanas. (Pinadayag 12:12; Salmo 110:2) Segurado nga kita makasulti nga sa dili na madugay ang Gingharian sa Diyos molihok aron ipatuman ang kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta. Kini ba talagsaong balita alang kanimo? Nagtuo ka ba nga kini tinuod? Ang sunod kapitulo makatabang kanimo sa pagsabot nga ang Bibliya tinuod nga nagtudlo niining mga butanga.

Pagkat-og Dugang

PROGRAMA SA PAGTUON SA BIBLIYA

Nganong Tun-an ang Bibliya?

Ang Bibliya nagtabang sa minilyong tawo sa tibuok kalibotan nga masayran ang tubag sa dagkong pangutana bahin sa kinabuhi. Gusto ba sab nimong masayran kini?