ANG mga Kristohanon gisugo sa pagsaulog sa Memoryal sa pagkamatay ni Kristo. Ang maong saulog gitawag usab ug “Panihapon sa Ginoo.” (1 Corinto 11:20) Nganong makahuloganon man kaayo kini? Kanus-a ug sa unsang paagi angayng saulogon kini?

Gisugdan ni Jesu-Kristo ang pagsaulog niini sa gabii sa Hudiyohanong Paskuwa sa 33 K.P. Ang Paskuwa maoy saulog nga himoon kas-a lang sa usa ka tuig, sa ika-14ng adlaw sa Hudiyohanong bulan sa Nisan. Sa pagkalkulo sa maong petsa, ang mga Hudiyo lagmit nagpaabot sa spring equinox. Mao kini ang adlaw sa dihang adunay mga 12 ka oras nga kahayag ug 12 ka oras nga kangitngit. Ang unang adlaw sa Nisan magsugod dihang makita na ang bag-ong bulan nga kinadul-an sa spring equinox. Ang Paskuwa magsugod 13 ka adlaw human niana.

Gisaulog ni Jesus ang Paskuwa uban sa iyang mga apostoles, gipapahawa na si Judas Iskariote, ug unya gisugdan ang Panihapon sa Ginoo. Ang maong panihapon maoy mipuli sa Hudiyohanong Paskuwa ug busa angayng saulogon kas-a lang sa usa ka tuig.

Ang Ebanghelyo ni Mateo nagtaho: “Si Jesus nagkuhag tinapay ug, human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini ug, naghatag niini sa mga tinun-an, siya miingon: ‘Pagkuha kamo, kaon. Kini nagkahulogan sa akong lawas.’ Unya, siya nagkuhag usa ka kopa ug, human makapasalamat, siya naghatag niini  kanila, nga nag-ingon: ‘Inom kamo gikan niini, kamong tanan; kay kini nagkahulogan sa akong “dugo sa pakigsaad,” nga igabubo alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.’”Mateo 26:26-28.

Nagtuo ang pipila nga ang tinapay gihimo ni Jesus nga iyang literal nga unod ug ang bino nga iyang dugo. Ugaling lang, ang unodnong lawas ni Jesus maoy tibuok pa sa dihang iyang gidulot ang maong tinapay. Ang mga apostoles ni Jesus nagkaon ba gayod sa iyang literal nga unod ug nag-inom sa iyang dugo? Wala, kay kana mahimong kanibalismo ug paglapas sa balaod sa Diyos. (Genesis 9:3, 4; Levitico 17:10) Sumala sa Lucas 22:20, si Jesus miingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad tungod sa akong dugo, nga igabubo alang kaninyo.” Kadto bang kopa nahimong literal nga “bag-ong pakigsaad”? Imposible gayod kana, sanglit ang usa ka pakigsaad maoy usa ka kasabotan, dili materyal nga butang.

Busa, ang tinapay ug ang bino maoy mga simbolo lamang. Ang tinapay nagsimbolo sa hingpit nga lawas ni Kristo. Gigamit ni Jesus ang tinapay nga salin sa pagkaon sa Paskuwa. Ang tinapay giluto nga walay igpapatubo. (Exodo 12:8) Ang Bibliya sagad nagagamit sa igpapatubo ingong simbolo sa sala o kadunotan. Busa ang tinapay naghawas sa hingpit nga lawas nga gihalad ni Jesus. Kadto walay sala.Mateo 16:11, 12; 1 Corinto 5:6, 7; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 2:1, 2.

Ang pulang bino naghawas sa dugo ni Jesus. Ang maong dugo naghimong balido sa bag-ong pakigsaad. Si Jesus miingon nga ang iyang dugo igabubo “alang sa kapasayloan sa mga sala.” Busa ang mga tawo mahimong hinlo sa panan-aw sa Diyos ug mahimong makigbahin sa bag-ong pakigsaad uban kang Jehova. (Hebreohanon 9:14; 10:16, 17) Ang maong pakigsaad o kontrata maoy nagpaposible nga ang 144,000 ka matinumanong Kristohanon makaadto sa langit. Sila moalagad didto ingong mga hari ug mga saserdote aron panalanginan ang tanang katawhan.Genesis 22:18; Jeremias 31:31-33; 1 Pedro 2:9; Pinadayag 5:9, 10; 14:1-3.

Kinsay angayng makig-ambit sa maong mga emblema sa Memoryal? Makataronganon nga kadto lamang may bahin sa bag-ong pakigsaad—kadtong adunay paglaom nga moadto sa langit—ang angayng makig-ambit sa tinapay ug bino. Ang balaang espiritu sa Diyos nagkombinsir kanila nga sila napili aron mahimong mga hari  sa langit. (Roma 8:16) Sila usab nakigbahin sa pakigsaad sa Gingharian uban kang Jesus.Lucas 22:29.

Komosta man kadtong adunay paglaom nga mabuhing walay kataposan sa Paraiso sa yuta? Sila mosunod sa sugo ni Jesus ug motambong sa Panihapon sa Ginoo, apan sila motambong ingong matinahorong mga maniniid, dili makig-ambit. Kas-a sa usa ka tuig human sa pagsalop sa adlaw sa Nisan 14, ang mga Saksi ni Jehova magsaulog sa Panihapon sa Ginoo. Bisan pag pipila ra ka libo sa tibuok kalibotan ang nag-angkon nga adunay langitnong paglaom, ang maong saulog bililhon sa tanang Kristohanon. Usa kini ka okasyon sa dihang ang tanan makapamalandong sa kinalabwang gugma ni Jehova nga Diyos ug ni Jesu-Kristo.Juan 3:16.