Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 KAPITULO DESISIYETE

Pakigsuod sa Diyos Pinaagi sa Pag-ampo

Pakigsuod sa Diyos Pinaagi sa Pag-ampo
  • Nganong angay tang moampo sa Diyos?

  • Unsay kinahanglan natong buhaton aron patalinghogan sa Diyos?

  • Sa unsang paagi tubagon sa Diyos ang atong mga pag-ampo?

“Ang Magbubuhat sa langit ug sa yuta” andam magpatalinghog sa atong mga pag-ampo

1, 2. Nganong pagaisipon nato ang pag-ampo ingong dakong pribilehiyo, ug nganong kinahanglang mahibalo kita sa gitudlo sa Bibliya bahin niini?

KON itandi sa dako kaayong uniberso, ang yuta gamay gayod kaayo. Sa pagkatinuod, alang kang Jehova, “ang Magbubuhat sa langit ug yuta,” ang mga nasod sama ra sa gamayng tinulo sa tubig gikan sa timba. (Salmo 115:15; Isaias 40:15) Bisan pa niana, ang Bibliya nag-ingon: “Si Jehova haduol kanilang tanan nga nagatawag kaniya, kanilang tanan nga nagatawag kaniya sa kamatinud-anon. Pagatumanon niya ang tinguha niadtong nahadlok kaniya, ug ang ilang pagtuaw alang sa tabang iyang pagadunggon.” (Salmo 145:18, 19) Hunahunaa kon unsay ipasabot niana! Ang labing-gamhanang Maglalalang haduol kanato ug iya kitang dunggon kon kita ‘magatawag kaniya sa kamatinud-anon.’ Talagsaon kaayong pribilehiyo nga kita makaampo sa Diyos!

2 Hinunoa, kon buot natong dunggon ni Jehova ang atong mga pag-ampo, kinahanglang moampo kita kaniya sa paagi nga iyang giuyonan. Sa unsang paagi makaampo kita sa paagi nga iyang giuyonan gawas kon kita nakasabot sa gitudlo sa Bibliya bahin sa pag-ampo? Hinungdanon nga mahibalo kita sa giingon sa Kasulatan bahin sa pag-ampo, kay kana makatabang kanato nga masuod kang Jehova.

NGANONG MOAMPO KANG JEHOVA?

3. Unsay usa ka hinungdanong katarongan nga kita angayng moampo kang Jehova?

3 Ang usa ka hinungdanong katarongan nga kita angayng moampo  kang Jehova mao nga siya nagdapit kanato sa pag-ampo. Ang iyang Pulong nagdasig kanato: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos; ug ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip pinaagi kang Kristo Jesus.” (Filipos 4:6, 7) Seguradong dili nato buot nga di-tagdon kanang malulotong kahikayan nga gihimo alang kanato sa Supremong Magmamando sa uniberso!

4. Sa unsang paagi ang regular nga pag-ampo kang Jehova makapalig-on sa atong relasyon kaniya?

4 Ang laing katarongan nganong mag-ampo mao nga ang regular nga pag-ampo kang Jehova maoy usa ka paagi sa pagpalig-on sa atong relasyon kaniya. Ang tinuod nga mga higala dili lang mag-estoryahay dihang sila adunay gikinahanglan. Hinunoa, ang suod nga mga higala interesado sa usag usa, ug mas malig-on ang ilang paghigalaay samtang ipahayag nilang walay pagpanuko ang ilang mga hunahuna, kabalaka, ug pagbati. Sa pipila ka bahin, ang kahimtang maoy susama bahin sa atong relasyon kang Jehova nga Diyos. Sa tabang niining basahona, daghan ang imong nakat-onan sa gitudlo sa Bibliya bahin kang Jehova, sa iyang personalidad, ug sa iyang mga katuyoan. Imo siyang  nailhan ingong tinuod nga persona. Ang pag-ampo mohatag kanimo sa kahigayonan sa pagpahayag sa imong mga hunahuna ug kinasulorang mga pagbati ngadto sa imong langitnong Amahan. Samtang buhaton mo kana, ikaw masuod kang Jehova.Santiago 4:8.

UNSANG MGA KINAHANGLANON ANG KINAHANGLAN NATONG KAB-OTON?

5. Unsay nagpakita nga dili patalinghogan ni Jehova ang tanang pag-ampo?

5 Patalinghogan ba ni Jehova ang tanang pag-ampo? Tagda ang iyang gisulti ngadto sa rebelyosong mga Israelinhon sa mga adlaw ni manalagnang Isaias: “Bisan pa kon kamo maghimog daghang mga pag-ampo, ako dili mamati; ang inyong mga kamot napuno sa pag-ula ug dugo.” (Isaias 1:15) Tungod diay sa pipila ka buhat, dili patalinghogan sa Diyos ang atong mga pag-ampo. Busa, aron dunggon sa Diyos ang atong mga pag-ampo, kinahanglang kab-oton nato ang pipila ka pangunang mga kinahanglanon.

6. Aron patalinghogan sa Diyos ang atong mga pag-ampo, unsa ang usa ka pangunang kinahanglanon, ug sa unsang paagi makab-ot nato kini?

6 Usa ka pangunang kinahanglanon mao nga kita magpasundayag ug pagtuo. (Marcos 11:24) Si apostol Pablo misulat: “Kon walay pagtuo imposible ang pagpahimuot [sa Diyos], kay siya nga moduol sa Diyos angay nga motuo nga siya mao ug nga siya maoy tigganti sa mga matinuorong nagapangita kaniya.” (Hebreohanon 11:6) Ang pagkadunay tinuod nga pagtuo dili lang pagkahibalo nga ang Diyos naglungtad ug nga iyang patalinghogan ug tubagon ang mga pag-ampo. Ang pagtuo pamatud-an sa atong mga buhat. Kinahanglang mohatag kita ug tin-awng ebidensiya nga kita adunay pagtuo pinaagi sa atong pagkinabuhi kada adlaw.Santiago 2:26.

7. (a) Nganong angayng magmatinahoron kita sa dihang makigsulti kang Jehova pinaagi sa pag-ampo? (b) Sa dihang mag-ampo ngadto sa Diyos, sa unsang paagi makapakita kita sa pagkamapaubsanon ug pagkasinsero?

7 Gikinahanglan usab ni Jehova nga kadtong moduol kaniya pinaagi sa pag-ampo maghimo niana uban ang pagkamapaubsanon ug pagkasinsero. Dili ba aduna kitay katarongan nga magpaubos sa dihang makigsulti kang Jehova? Sa dihang ang  mga tawo makahigayon sa pagpakigsulti sa usa ka hari o presidente, kasagarang makigsulti sila nga matinahoron kaayo, nga magaila sa hataas nga posisyon sa magmamando. Labi na gayod nga kita angayng magmatinahoron sa dihang mag-ampo kang Jehova! (Salmo 138:6) Kon buot sabton, siya maoy “Diyos nga Labing Gamhanan.” (Genesis 17:1) Sa dihang mag-ampo kita sa Diyos, ang paagi sa atong pagduol kaniya angayng magpadayag nga sa kamapaubsanon atong giila ang atong posisyon sa iyang atubangan. Ang maong pagkamapaubsanon motukmod kanato sa pag-ampo nga tim-os ug kinasingkasing, nga likayan ang naandan nga sublisubling mga pag-ampo.Mateo 6:7, 8.

8. Sa unsang paagi makalihok kita nga nahiuyon sa butang nga atong giampo?

8 Ang laing kinahanglanon aron dunggon sa Diyos mao nga kita molihok nga nahiuyon sa atong mga pag-ampo. Gidahom ni Jehova nga atong buhaton ang atong maarangan kon bahin sa butang nga atong giampo. Pananglitan, kon kita mag-ampo, “Ihatag kanamo karong adlawa ang among tinapay alang niining adlawa,” kinahanglang magkugi kita sa bisan unsang trabaho nga anaa nga atong maarangan sa pagbuhat. (Mateo 6:11; 2 Tesalonica 3:10) Kon kita mag-ampo nga tabangan sa pagbuntog sa kahuyangan sa unod, kinahanglang magbantay kita sa paglikay sa mga kahimtang nga mahimong motultol sa tentasyon. (Colosas 3:5) Gawas pa niining pangunang mga kinahanglanon, adunay mga pangutana bahin sa pag-ampo nga kinahanglang matubag.

PAGTUBAG SA PIPILA KA PANGUTANA BAHIN SA PAG-AMPO

9. Kang kinsa angayng mag-ampo kita, ug pinaagi ni kinsa?

9 Kinsa ang angay natong ampoan? Si Jesus nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo ngadto sa ‘Amahan nato nga anaa sa mga langit.’ (Mateo 6:9) Nan, ang atong mga pag-ampo kinahanglang ipunting lamang kang Jehova nga Diyos. Hinuon, gibaod ni Jehova nga atong ilhon ang posisyon sa iyang bugtong nga Anak, si Jesu-Kristo. Sumala sa atong nakat-onan sa Kapitulo 5, si Jesus gipadala nganhi sa yuta aron magsilbing usa ka lukat aron tubson kita gikan sa sala ug kamatayon. (Juan 3:16; Roma 5:12) Siya ang tinudlong Hataas nga Saserdote ug Maghuhukom.  (Juan 5:22; Hebreohanon 6:20) Busa, ang Kasulatan nagmando nga atong itanyag ang atong mga pag-ampo pinaagi ni Jesus. Siya mismo nag-ingon: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 14:6) Aron dunggon ang atong mga pag-ampo, kinahanglang moampo kita ngadto kang Jehova lamang pinaagi sa iyang Anak.

10. Nganong wala kinahanglana ang tino nga posisyon sa dihang kita magaampo?

10 Kinahanglan ba nga kita adunay linaing posisyon sa dihang magaampo? Dili. Wala ibaod ni Jehova ang bisan unsang tino nga posisyon, sa mga kamot kaha o sa tibuok lawas. Gitudlo sa Bibliya nga madawat ra ang daghang nagkadaiyang mga posisyon. Naglakip kini sa paglingkod, pagyukbo, pagluhod, ug pagtindog. (1 Cronicas 17:16; Nehemias 8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25) Ang tinuod nga mahinungdanon dili ang linaing posisyon nga makita sa uban, kondili ang hustong tinamdan sa kasingkasing. Sa pagkatinuod, sa atong kalihokan kada adlaw o sa dihang nag-atubang kitag emerhensiya, makaampo kita sa hilom bisag asa kita. Makadungog si Jehova sa maong mga pag-ampo bisan pag kadtong nag-alirong kanato tingali dili gayod makamatikod niana.Nehemias 2:1-6.

11. Unsa ang pipila ka personal nga mga butang nga angayng ilakip sa pag-ampo?

11 Unsay mahimo natong iampo? Ang Bibliya nagpatin-aw: “Bisan unsay atong pangayoon sumala sa iyang kabubut-on, [si Jehova] magpatalinghog kanato.” (1 Juan 5:14) Busa kita makaampo ug bisan unsa nga nahiuyon sa kabubut-on sa Diyos. Iya bang kabubut-on nga kita magaampo bahin sa personal nga mga butang? Segurado! Ang pag-ampo kang Jehova mahimong sama kaayo sa pagpakigsulti sa usa ka suod nga higala. Mahimo kitang mosulti nga walay pagpanuko, nga ‘ibubo ang atong kasingkasing’ ngadto sa Diyos. (Salmo 62:8) Angayng mangayo kita sa balaang espiritu, kay kini motabang kanato sa pagbuhat kon unsay matarong. (Lucas 11:13) Makapangayo usab kitag giya sa paghimog maalamong mga desisyon ug sa kusog aron sa pagsagubang sa mga kalisdanan. (Santiago 1:5) Sa dihang kita makasala, angay kitang mangayog pasaylo pinasukad sa halad ni  Kristo. (Efeso 1:3, 7) Siyempre, dili lamang personal nga mga butang ang mahimo natong iampo. Angayng ilakip nato sa atong mga pag-ampo ang ubang mga tawo—mga membro sa pamilya ug mga isigkamagsisimba.Buhat 12:5; Colosas 4:12.

12. Sa unsang paagi ang mga butang may kalangkitan sa atong langitnong Amahan mahimong hatagan natog unang dapit diha sa atong mga pag-ampo?

12 Ang mga butang may kalangkitan kang Jehova nga Diyos angayng hatagan ug unang dapit diha sa atong mga pag-ampo. Tino nga kita adunay katarongan sa pagpahayag ug kinasingkasing nga pagdayeg ug pagpasalamat kaniya tungod sa tanan niyang kaayo. (1 Cronicas 29:10-13) Gipahayag ni Jesus ang sulondang pag-ampo, nga natala sa Mateo 6:9-13, diin siya nagtudlo kanato sa pag-ampo nga ang ngalan sa Diyos balaanon, nga mao, tratahon ingong sagrado o balaan. Sunod nga gihisgotan mao nga ang Gingharian sa Diyos moanhi ug nga matuman ang iyang kabubut-on dinhi sa yuta ingon nga kini natuman sa langit. Human lamang sa paghisgot niining hinungdanong mga butang may kalangkitan kang Jehova nga gihisgotan ni Jesus ang personal nga mga butang. Kon hatagan usab nato ang Diyos sa labing hinungdanong dapit diha sa atong mga pag-ampo, atong gipakita nga kita interesado dili lamang sa atong kaugalingong kaayohan.

13. Unsay gipaila sa Kasulatan bahin sa gitas-on sa dalawaton nga mga pag-ampo?

13 Unsay angay nga gitas-on sa atong mga pag-ampo? Ang Bibliya wala magbutang ug limitasyon kon unsa ka taas ang pribado o publikong mga pag-ampo. Kana mahimong mubo nga pag-ampo sa dili pa mangaon o taas nga pribadong pag-ampo diin atong ipahayag ang sulod sa atong kasingkasing kang Jehova. (1 Samuel 1:12, 15) Hinuon, gisaway ni Jesus ang nagpakamatarong-sa-kaugalingon nga mga tawo nga naghimog tag-as, mapasundayagong mga pag-ampo atubangan sa ubang mga tawo. (Lucas 20:46, 47) Si Jehova dili moangay sa maong mga pag-ampo. Ang hinungdanon mao nga kita magaampo nga kinasingkasing. Busa, ang gitas-on sa dalawaton nga mga pag-ampo mahimong magkalainlain sumala sa mga panginahanglan ug mga kahimtang.

Ang imong pag-ampo mahimong dunggon sa bisan unsang higayon

14. Unsay ipasabot sa Bibliya sa dihang kini nagdasig kanato nga “mag-ampo nga mapinadayonon,” ug nganong makapahupay kini?

14 Unsa ka subsob kita magaampo? Ang Bibliya nagdasig kanato  nga “mag-ampo nga mapinadayonon,” ‘molahutay sa pag-ampo,’ ug sa “pag-ampo nga walay-hunong.” (Mateo 26:41; Roma 12:12; 1 Tesalonica 5:17) Hinuon, kining mga pulonga wala magpasabot nga kita kinahanglang mag-ampo kang Jehova sa tanang gutlo sa adlaw. Hinunoa, ang Bibliya nag-awhag kanato sa pag-ampo nga regular, nga magpasalamat nga mapinadayonon kang Jehova tungod sa iyang kaayo kanato ug pagtinguha sa iyang giya, paghupay, ug kusog. Dili ba makahupay nga mahibalo nga si Jehova wala magbutang ug limitasyon kon unsa ka taas o ka subsob kita makahimo sa pagpakigsulti kaniya pinaagi sa pag-ampo? Kon tinuod natong gipabilhan ang pribilehiyo sa pag-ampo, makakita kitag daghang kahigayonan sa pag-ampo ngadto sa atong langitnong Amahan.

15. Nganong angay kitang moingong “Amen” pagkahuman sa personal ug publikong mga pag-ampo?

15 Nganong angay kitang moingong “Amen” pagkahuman sa pag-ampo? Ang pulong “amen” nagpasabot “segurado,” o “matuman kana.” Ang mga pananglitan sa Kasulatan nagpakitang angay ang pag-ingong “Amen” pagkahuman sa personal ug publikong mga pag-ampo. (1 Cronicas 16:36; Salmo 41:13) Sa pag-ingong “Amen” pagkahuman sa atong kaugalingong pag-ampo, atong gipamatud-an nga sinsero kita sa atong mga gipahayag. Sa dihang kita moingong “Amen”—sa hilom kaha o kusog—pagkahuman sa publikong pag-ampo sa lain, atong gipaila nga kita uyon sa mga gipahayag.1 Corinto 14:16.

KON SA UNSANG PAAGI ANG DIYOS MOTUBAG SA ATONG MGA PAG-AMPO

16. Unsay atong masaligan kon bahin sa pag-ampo?

16 Motubag ba gayod si Jehova sa mga pag-ampo? Segurado kaayo! Duna kitay lig-ong pasikaranan sa pagsalig nga ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo” motubag sa sinserong mga pag-ampo nga gihimo sa milyonmilyong tawo. (Salmo 65:2) Lainlain ang mga paagi sa pagtubag ni Jehova sa atong mga pag-ampo.

17. Nganong ikaingon nga gamiton sa Diyos ang iyang mga manulonda ug iyang mga alagad sa yuta sa pagtubag sa atong mga pag-ampo?

17 Gamiton ni Jehova ang iyang mga manulonda ug iyang  mga alagad sa yuta sa pagtubag sa mga pag-ampo. (Hebreohanon 1:13, 14) Daghan ang mga kasinatian bahin sa mga tawo nga nag-ampo sa Diyos nga tabangan silang makasabot sa Bibliya ug sa wala madugay human niana giduaw sa usa sa mga alagad ni Jehova. Ang maong mga kasinatian mohatag ug ebidensiya nga ang buluhatong pagwali sa Gingharian gitultolan sa mga manulonda. (Pinadayag 14:6) Aron matubag ang atong mga pag-ampo nga gipahayag panahon sa dakong panginahanglan, si Jehova mahimong magdasig sa usa ka Kristohanon sa pagtabang kanato.Proverbio 12:25; Santiago 2:16.

Ingong tubag sa atong mga pag-ampo, si Jehova makadasig sa usa ka Kristohanon sa pagtabang kanato

18. Sa unsang paagi gamiton ni Jehova ang iyang balaang espiritu ug iyang Pulong sa pagtubag sa mga pag-ampo sa iyang mga alagad?

 18 Gamiton usab ni Jehova nga Diyos ang iyang balaang espiritu ug iyang Pulong, ang Bibliya, sa pagtubag sa mga pag-ampo sa iyang mga alagad. Mahimong tubagon niya ang atong mga pag-ampo alang sa tabang sa pagsagubang sa mga pagsulay pinaagi sa paghatag kanatog giya ug kusog pinaagi sa iyang balaang espiritu. (2 Corinto 4:7) Kasagaran nga ang tubag sa atong mga pag-ampo alang sa giya naggikan sa Bibliya, diin si Jehova mohatag kanatog tabang sa paghimog maalamong mga desisyon. Ang makatabang nga mga teksto tingali makaplagan panahon sa atong personal nga pagtuon sa Bibliya ug samtang kita nagbasag Kristohanong mga basahon, sama niining basahona. Ang Kasulatanhong mga punto nga kinahanglang tagdon nato tingali ipadayag kanato pinaagi sa gipamulong panahon sa Kristohanong tigom o sa mga komento sa usa ka ansiyano sa kongregasyon nga mahunahunaon sa atong kaayohan.Galacia 6:1.

19. Unsay angay natong hinumdoman kon ang atong mga pag-ampo maorag dili matubag usahay?

19 Kon si Jehova daw naglangan sa pagtubag sa atong mga pag-ampo, dili kini tungod kay siya dili makatubag niana. Hinunoa, kinahanglan natong hinumdoman nga si Jehova magatubag sa mga pag-ampo sumala sa iyang kabubut-on ug sa iyang gitakdang panahon. Siya labaw nga nahibalo sa atong mga panginahanglan ug kon unsaon pag-atiman niana kay kanato. Kasagarang itugot niya nga kita ‘magpadayon sa pagpangayo,  pagpangita, ug pagpanuktok.’ (Lucas 11:5-10) Ang maong pagkamalahutayon nagpakita nga ang atong tinguha dulot kaayo ug ang atong pagtuo maoy tinuod. Dugang pa, si Jehova mahimong motubag sa atong mga pag-ampo sa paagi nga dili dayag kanato. Pananglitan, tingali tubagon niya ang atong pag-ampo bahin sa usa ka pagsulay, dili pinaagi sa pagwagtang sa suliran, kondili pinaagi sa paghatag kanato sa kusog nga makaantos niana.Filipos 4:13.

20. Nganong angay natong bug-os pahimuslan ang bililhong pribilehiyo sa pag-ampo?

20 Pagkamapasalamaton nato nga ang Maglalalang niining dako kaayong uniberso haduol sa tanan nga tukmang nagatawag kaniya pinaagi sa pag-ampo! (Salmo 145:18) Hinaot bug-os natong pahimuslan ang bililhong pribilehiyo sa pag-ampo. Kon buhaton nato kana, kita makabaton sa makalilipayng kalaoman nga kanunayng masuod kang Jehova, ang Tigpatalinghog sa pag-ampo.