Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO KINSE

Pagsimba nga Giuyonan sa Diyos

Pagsimba nga Giuyonan sa Diyos
  • Ang tanang relihiyon makapahimuot ba sa Diyos?

  • Sa unsang paagi maila nato ang matuod nga relihiyon?

  • Kinsa ang matuod nga mga magsisimba sa Diyos sa yuta karon?

1. Unsang mga kaayohan ang atong mabatonan kon atong simbahon ang Diyos sa hustong paagi?

MATINAGDANON kaayo si Jehova nga Diyos kanato ug gusto niya nga makapahimulos kita sa iyang mahigugmaong paggiya. Kon atong simbahon siya sa hustong paagi, kita magmalipayon ug kita makalikay sa daghang suliran sa kinabuhi. Maangkon usab nato ang iyang panalangin ug iyang tabang. (Isaias 48:17) Hinuon, gatosan ka relihiyon nag-angkon nga sila maoy nagtudlo sa kamatuoran bahin sa Diyos. Bisan pa niana, nagkalainlain kaayo ang ilang mga pagtulon-an bahin sa kon kinsa ang Diyos ug kon unsay gidahom niya kanato.

2. Sa unsang paagi masayran nato ang hustong paagi sa pagsimba kang Jehova, ug unsang ilustrasyon ang motabang kanato sa pagsabot niini?

2 Sa unsang paagi masayran nato ang hustong paagi sa pagsimba kang Jehova? Dili kinahanglan nga imong tun-an ug itandi ang mga pagtulon-an sa tanang relihiyon. Kinahanglan lang nga masayran nimo kon unsay tinuod nga gitudlo sa Bibliya bahin sa matuod nga pagsimba. Agig ilustrasyon: Adunay suliran bahin sa mini nga kuwarta diha sa daghang nasod. Kon ipasusi kanimo kanang mini nga kuwarta, unsaon nimo pag-ila kana? Pinaagi ba sa pagmemorya sa tanang matang sa mini nga kuwarta? Dili. Mas maayo pa unyang pagkagamit ang imong panahon kon tun-an nimo ang tinuod nga kuwarta. Human nimo mailhi ang dagway sa tinuod nga kuwarta, mailhan na nimo ang mini nga kuwarta. Sa susama, sa dihang masayran nato kon unsaon pag-ila ang matuod nga relihiyon, kita makaila na sa bakak nga mga relihiyon.

3. Sumala ni Jesus, unsay kinahanglan natong buhaton aron mauyonan sa Diyos?

 3 Hinungdanon nga simbahon nato si Jehova sa paagi nga iyang giuyonan. Daghang tawo nagtuo nga ang tanang relihiyon makapahimuot sa Diyos, apan wala kana itudlo sa Bibliya. Dili gani igo nga ang usa ka tawo moangkon nga siya maoy Kristohanon. Si Jesus miingon: “Dili ang matag usa nga magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa mga langit, kondili ang usa nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa mga langit.” Busa, aron mauyonan sa Diyos, kinahanglan nga kita mahibalo kon unsay gikinahanglan sa Diyos gikan kanato ug buhaton kana. Gitawag ni Jesus ug “mga mamumuhat sa kalapasan” kadtong wala magabuhat sa kabubut-on sa Diyos. (Mateo 7:21-23) Samag mini nga kuwarta, ang bakak nga relihiyon walay pulos. Grabe pa, makadaot gayod ang maong relihiyon.

4. Unsay kahulogan sa mga pulong ni Jesus bahin sa duha ka dalan, ug unsay sangkoanan sa matag dalan?

4 Si Jehova naghatag sa tanang tawo sa yuta sa kahigayonan nga maangkon ang kinabuhing walay kataposan. Ugaling lang, aron maangkon ang kinabuhing dayon sa Paraiso, kinahanglan natong simbahon ang Diyos sa hustong paagi ug magkinabuhi karon sa paagi nga iyang giuyonan. Ikasubo, daghan wala magbuhat niana. Kanay hinungdan si Jesus miingon: “Sulod kamo agi sa sigpit nga ganghaan; tungod kay halapad ug haluag ang dalan padulong sa kalaglagan, ug daghan ang mga nagasulod agi niini; samtang sigpit ang ganghaan ug hagip-ot ang dalan padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakakaplag niini.” (Mateo 7:13, 14) Kinabuhing walay kataposan ang sangkoanan sa matuod nga relihiyon. Kalaglagan ang sangkoanan sa bakak nga relihiyon. Dili gusto ni Jehova nga may tawo nga malaglag, ug kanay hinungdan nga iyang gihatagan ang mga tawo sa bisan diin sa kahigayonan nga makakat-on bahin kaniya. (2 Pedro 3:9) Busa, ang atong paagi sa pagsimba sa Diyos nagpasabot sa kinabuhi o sa kamatayon alang kanato.

KON UNSAON PAG-ILA ANG MATUOD NGA RELIHIYON

5. Sa unsang paagi mailhan nato kadtong nagtuman sa matuod nga relihiyon?

5 Sa unsang paagi makaplagan ang ‘dalan padulong sa kinabuhi’? Miingon si Jesus nga ang matuod nga relihiyon madayag diha  sa kinabuhi sa mga tawo nga nagtuman niana. “Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila,” miingon siya. “Ang matag maayong kahoy mamungag maayong bunga.” (Mateo 7:16, 17) Sa laing mga pulong, kadtong nagtuman sa matuod nga relihiyon mailhan pinaagi sa ilang mga gituohan ug sa ilang panggawi. Bisan pag sila dili hingpit ug makahimog kasaypanan, isip usa ka grupo ang matuod nga mga magsisimba nagtinguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Atong hisgotan ang unom ka ilhanan sa mga tawong nagtuman sa matuod nga relihiyon.

6, 7. Unsay hunahuna sa mga alagad sa Diyos bahin sa Bibliya, ug sa unsang paagi si Jesus naghatag ug panig-ingnan bahin niini?

6 Ang mga alagad sa Diyos nagpasukad sa ilang mga pagtulon-an diha sa Bibliya. Ang Bibliya mismo nag-ingon: “Ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos ug mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagpanul-id sa mga butang, sa pagdisiplina diha sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Diyos mahimong takos gayod, bug-os nga masinangkapan alang sa tanang maayong buhat.” (2 Timoteo 3:16, 17) Ngadto sa iyang mga isigka-Kristohanon, si apostol Pablo misulat: “Sa dihang nadawat ninyo ang pulong sa Diyos, nga inyong nadungog gikan kanamo, inyong gidawat kini, dili ingong pulong sa mga tawo, kondili, ingon sa kon unsa kini sa pagkatinuod, ingong pulong sa Diyos.” (1 Tesalonica 2:13) Busa, ang mga gituohan ug mga tulumanon sa matuod nga relihiyon wala ipasukad sa mga panghunahuna o tradisyon sa tawo. Kana gipasukad sa inspiradong Pulong sa Diyos, ang Bibliya.

7 Gihatag ni Jesu-Kristo ang tukmang panig-ingnan pinaagi sa paghimo sa Pulong sa Diyos nga pasikaranan sa iyang mga pagtulon-an. Sa pag-ampo ngadto sa iyang langitnong Amahan, siya miingon: “Ang imong pulong maoy kamatuoran.” (Juan 17:17) Si Jesus nagtuo sa Pulong sa Diyos, ug ang tanang butang nga iyang gitudlo nahiuyon sa Kasulatan. Si Jesus kanunayng nag-ingon: “Kini nahisulat.” (Mateo 4:4, 7, 10) Unya si Jesus mokutlo ug teksto. Sa susamang paagi, ang katawhan sa Diyos karon wala magtudlo sa ilang kaugalingong mga ideya. Nagtuo sila nga ang Bibliya maoy Pulong sa Diyos, ug gipasukad nila kanunay ang ilang mga pagtulon-an diha sa giingon niini.

8. Unsay nalangkit sa pagsimba kang Jehova?

 8 Kadtong nagtuman sa matuod nga relihiyon nagsimba kang Jehova lamang ug nagpaila sa iyang ngalan. Si Jesus nagpahayag: “Si Jehova nga imong Diyos ang imong pagasimbahon, ug siya lamang ang imong pagahatagan ug sagradong pag-alagad.” (Mateo 4:10) Busa, si Jehova lamang ang gisimba sa mga alagad sa Diyos. Ang maong pagsimba naglakip sa pagpaila sa mga tawo kon kinsay ngalan sa matuod nga Diyos ug kon unsay iyang kinaiyahan. Ang Salmo 83:18 nag-ingon: “Ikaw, kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.” Gihatag ni Jesus ang sulondan diha sa pagtabang sa uban nga makaila sa Diyos, ingon sa iyang gisulti diha sa pag-ampo: “Gipadayag ko ang imong ngalan sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibotan.” (Juan 17:6) Sa susama, ang matuod nga mga magsisimba karon nagtudlo sa uban bahin sa ngalan sa Diyos, sa iyang mga katuyoan, ug sa iyang mga hiyas.

9, 10. Sa unsang mga paagi ang matuod nga mga Kristohanon magpakitag gugma alang sa usag usa?

9 Ang katawhan sa Diyos nagpakitag tinuod, dili-mahakogong gugma alang sa usag usa. Si Jesus miingon: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:35) Ang unang mga Kristohanon nakabaton sa maong gugma alang sa usag usa. Ang diyosnong gugma mogun-ob sa rasanhon, sosyal, ug nasodnong mga babag ug maghiusa sa mga tawo diha sa dili-mabugto nga bugkos sa matuod nga panag-igsoonay. (Colosas 3:14) Ang mga membro sa bakak nga mga relihiyon wala makabaton nianang mahigugmaong panag-igsoonay. Nganong nahibalo kita niana? Sila magpinatyanay tungod sa nasodnon o etnikong mga kabingkilan. Ang matuod nga mga Kristohanon dili mobakyaw ug mga hinagiban aron patyon ang ilang Kristohanong mga igsoon o si bisan kinsa. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang mga anak sa Diyos ug ang mga anak sa Yawa dayag niining butanga: Ang matag usa nga wala magpadayon sa pagbuhat ug pagkamatarong wala magagikan sa Diyos, ni siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon. . . . Kita kinahanglang magbaton ug gugma alang sa usag usa; dili sama kang Cain, nga naggikan sa usa nga daotan ug nagpatay sa iyang igsoon.”1 Juan 3:10-12; 4:20, 21.

 10 Hinuon, labaw pa kay sa paglikay sa pagpatay sa uban ang nalangkit sa tinuod nga gugma. Sa kawalay-kahakog gamiton sa matuod nga mga Kristohanon ang ilang panahon, kusog, ug kahinguhaan sa pagtabang ug pagdasig sa usag usa. (Hebreohanon 10:24, 25) Sila magtinabangay sa usag usa sa mga panahon sa kasakitan, ug sila matinud-anon sa ilang pagtagad sa uban. Sa pagkamatuod, gipadapat nila sa ilang kinabuhi ang tambag sa Bibliya nga ‘buhaton ninyo ang maayo ngadto sa tanan.’Galacia 6:10.

11. Nganong hinungdanon nga motuo nga si Jesu-Kristo maoy gigamit sa Diyos aron kita maluwas?

11 Ang matuod nga mga Kristohanon nagtuo nga si Jesu-Kristo mao ang gigamit sa Diyos aron kita maluwas. Ang Bibliya nag-ingon: “Walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pang lain, kay walay laing ngalan ilalom sa langit nga gikahatag taliwala sa mga tawo nga pinaagi niini kita gayod maluwas.” (Buhat 4:12) Ingon sa atong nasabtan diha sa Kapitulo 5, gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi ingong usa ka lukat alang sa masinugtanong mga tawo. (Mateo 20:28) Lain pa, si Jesus gitudlo sa Diyos ingong Hari sa langitnong Gingharian nga maoy magamando sa tibuok yuta. Ug giobligar sa Diyos nga kita magmasinugtanon kang Jesus ug magpadapat sa iyang mga pagtulon-an kon gusto natog kinabuhing walay kataposan. Kanay hinungdan ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga magpasundayag ug pagtuo sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan; siya nga dili mosugot sa Anak dili makakita sa kinabuhi.”Juan 3:36.

12. Unsay nalangkit sa pagkadili-bahin sa kalibotan?

12 Ang matuod nga mga magsisimba dili bahin sa kalibotan. Sa dihang gihusay atubangan sa Romanong magmamando nga si Pilato, si Jesus miingon: “Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana.” (Juan 18:36) Bisan kon diing nasora sila nagpuyo, ang matuod nga mga sumusunod ni Jesus maoy mga ginsakpan sa iyang langitnong Gingharian ug busa naghupot sa estriktong neyutralidad sa politikanhong mga kahikayan sa kalibotan. Dili sila makigbahin sa mga away niini. Bisan pa niana, ang mga magsisimba ni Jehova dili manghilabot kon unsay buhaton sa uban kon bahin sa pag-anib sa usa ka politikanhong partido, pagkandidato alang sa katungdanan, o pagbotar. Ug bisan pag ang matuod  nga mga magsisimba sa Diyos maoy neyutral bahin sa politika, sila masinundanon sa balaod. Ngano? Tungod kay ang Pulong sa Diyos nagsugo kanila nga “magpasakop” sa panggobyernong “labaw nga mga awtoridad.” (Roma 13:1) Kon adunay panagsupak tali sa gibaod sa Diyos ug sa gibaod sa usa ka politikanhong sistema, ang matuod nga mga magsisimba mosunod sa panig-ingnan sa mga apostoles, nga miingon: “Kinahanglang among sugton ang Diyos ingong magmamando inay ang mga tawo.”Buhat 5:29; Marcos 12:17.

13. Unsay hunahuna sa matuod nga mga sumusunod ni Jesus bahin sa Gingharian sa Diyos, ug busa, unsay ilang gihimo?

 13 Ang matuod nga mga sumusunod ni Jesus nagwali nga ang Gingharian sa Diyos mao ang bugtong paglaom sa katawhan. Si Jesus mitagna: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.” (Mateo 24:14) Imbes magdasig sa mga tawo nga mosalig sa tawhanong mga magmamando sa pagsulbad sa ilang mga suliran, ang matuod nga mga sumusunod ni Jesu-Kristo nagmantala sa langitnong Gingharian sa Diyos ingong bugtong paglaom sa katawhan. (Salmo 146:3) Si Jesus nagtudlo kanato sa pag-ampo alang nianang hingpit nga kagamhanan sa miingon siya: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Ang Pulong sa Diyos mitagna nga kining langitnong Gingharian “magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian [nga naglungtad karon], ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.”Daniel 2:44.

14. Unsang relihiyona ang imong gituohan nga nakakab-ot sa mga kinahanglanon sa matuod nga pagsimba?

14 Pinasukad sa bag-o pa natong nahisgotan, suknaa ang imong kaugalingon: ‘Unsang relihiyosong grupo ang nagpasukad sa tanang pagtulon-an niini diha sa Bibliya ug nagpaila sa ngalan ni Jehova? Unsang grupoha ang nagtuman sa diyosnong gugma, nagpasundayag ug pagtuo kang Jesus, dili bahin sa kalibotan, ug nagmantala nga ang Gingharian sa Diyos mao ang bugtong matuod nga paglaom sa katawhan? Sa tanang relihiyon sa yuta, unsa ang relihiyon nga nakakab-ot niining tanang kinahanglanon?’ Ang mga kamatuoran tin-awng nagpakita nga kining grupoha mao ang mga Saksi ni Jehova.Isaias 43:10-12.

UNSAY IMONG BUHATON?

15. Unsay gikinahanglan sa Diyos gawas pa sa pagtuo nga siya naglungtad?

15 Ang pagtuo lamang sa Diyos dili igo aron makapahimuot kaniya. Ngani, ang Bibliya nag-ingon nga bisan ang mga demonyo nagtuo nga naglungtad ang Diyos. (Santiago 2:19) Hinuon, tin-aw nga sila wala magbuhat sa kabubut-on sa Diyos ug wala niya uyoni. Aron uyonan sa Diyos, dili lang kinahanglang motuo kita nga siya naglungtad kondili kinahanglang buhaton usab nato  ang iyang kabubut-on. Kinahanglang mobulag usab kita gikan sa bakak nga relihiyon ug dawaton ang matuod nga pagsimba.

16. Nganong dili kita angayng makigbahin sa bakak nga relihiyon?

16 Gipakita ni apostol Pablo nga kinahanglang dili kita makigbahin sa bakak nga pagsimba. Siya misulat: “‘Gumula kamo gikan sa ilang taliwala, ug ilain ang inyong kaugalingon,’ nagaingon si Jehova, ‘ug hunong na sa paghikap sa mahugaw nga butang’; ‘ug pasudlon ko kamo.’” (2 Corinto 6:17; Isaias 52:11) Busa ang matuod nga mga Kristohanon molikay sa bisan unsa nga nalangkit sa bakak nga pagsimba.

17, 18. Unsa ang “Dakong Babilonya,” ug nganong dinalian nga ‘mogula gikan kaniya’?

17 Gipakita sa Bibliya nga ang tanang matang sa bakak nga relihiyon maoy bahin sa “Dakong Babilonya.” * (Pinadayag 17:5) Kanang ngalana magpahinumdom sa karaang siyudad sa Babilonya, diin nagsugod ang bakak nga relihiyon human sa Lunop sa adlaw ni Noe. Daghang pagtulon-an ug mga tulumanon nga ginasunod karon sa bakak nga relihiyon nagsugod dugay na kanhi sa Babilonya. Pananglitan, ang mga Babilonyanhon nagsimba ug mga trinidad sa mga diyos. Karong adlawa, ang pangunang doktrina sa daghang relihiyon mao ang Trinidad. Apan tin-awng gipakita sa Bibliya nga aduna lamay usa ka matuod nga Diyos, si Jehova, ug nga si Jesu-Kristo mao ang iyang Anak. (Juan 17:3) Ang mga Babilonyanhon nagtuo usab nga ang mga tawo adunay dili-mamatay nga kalag nga magpadayong buhi human sa kamatayon ug mahimong mag-antos diha sa usa ka dapit nga sakitanan. Karong adlawa, ang pagtuo sa dili-mamatay nga kalag o espiritu nga mahimong mag-antos diha sa impiyernong-kalayo gitudlo sa kadaghanang relihiyon.

18 Sanglit ang karaang Babilonyanhong pagsimba mikaylap sa tibuok yuta, ang modernong Dakong Babilonya mahimong ilhon nga tibuok-kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. Ug ang Diyos nagtagna nga kining imperyo sa bakak nga relihiyon modangat sa kalit nga kalaglagan. (Pinadayag 18:8) Nasabtan mo ba kon nganong hinungdanon nga ikaw mobulag sa tanang bahin sa Dakong  Babilonya? Buot ni Jehova nga Diyos nga ikaw ‘mogula gikan kaniya’ sa madali samtang aduna pay panahon.Pinadayag 18:4.

Pinaagi sa pag-alagad kang Jehova duyog sa iyang katawhan, labaw kaayo ang imong maangkon kay sa mawala kanimo

19. Unsay imong maangkon pinaagi sa pag-alagad kang Jehova?

19 Ingong resulta sa imong desisyon nga mohunong na sa pagtuman sa bakak nga relihiyon, ang pipila mahimong dili na makig-uban kanimo. Bisan pa niana, pinaagi sa pag-alagad kang Jehova duyog sa iyang katawhan, labaw kaayo ang imong maangkon kay sa mawala kanimo. Sama sa unang mga tinun-an ni Jesus nga mibiya sa ubang mga butang aron makasunod kaniya, sa kadugayan ikaw makabaton ug daghang espirituwal nga mga igsoong lalaki ug babaye. Ikaw mahimong bahin sa usa ka dako tibuok-kalibotang pamilya sa milyonmilyong matuod nga mga Kristohanon nga nagpakita kanimog tinuod nga gugma. Ug imong mabatonan ang kahibulongang paglaom sa kinabuhing walay kataposan “sa umaabot nga sistema sa mga butang.” (Marcos 10:28-30) Basin ngadtongadto, kadtong mibiya kanimo tungod sa imong mga tinuohan mosusi kon unsay gitudlo sa Bibliya ug mahimong mga magsisimba ni Jehova.

20. Unsay palaaboton niadtong nagtuman sa matuod nga relihiyon?

20 Ang Bibliya nagtudlo nga hapit nang laglagon sa Diyos kining daotang sistema sa mga butang ug pulihan kini sa matarong nga bag-ong kalibotan ubos sa pagmando sa iyang Gingharian. (2 Pedro 3:9, 13) Pagkakahibulongan unya kanang kalibotana! Ug sa maong matarong nga bag-ong sistema, adunay usa lamang ka relihiyon, usa ka matuod nga matang sa pagsimba. Dili ba maalamon nga imong himoon ang gikinahanglang mga tikang aron makig-uban sa matuod nga mga magsisimba karon dayon?

^ par. 17 Alang sa dugang impormasyon kon nganong ang Dakong Babilonya naghawas sa tibuok-kalibotan nga imperyo sa bakak nga relihiyon, tan-awa ang Apendise, mga panid 219-20.