Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 KAPITULO DOSE

Pagkinabuhi sa Paagi nga Makapahimuot sa Diyos

Pagkinabuhi sa Paagi nga Makapahimuot sa Diyos
  • Sa unsang paagi ikaw mahimong higala sa Diyos?

  • Sa unsang paagi nalangkit ka sa hagit ni Satanas?

  • Unsang panggawi ang dili makapahimuot kang Jehova?

  • Sa unsang paagi ikaw mahimong magkinabuhi nga makapahimuot sa Diyos?

1, 2. Paghatag ug pipila ka pananglitan sa mga tawo nga giisip ni Jehova nga suod niyang mga higala.

UNSANG matanga sa tawo ang pilion nimo ingong usa ka higala? Lagmit kaayo nga buot nimong makig-uban sa usa ka tawo nga sama nimog mga panghunahuna, mga intereses, ug mga prinsipyo. Ug ikaw madani sa tawo nga adunay maayong mga hiyas, sama sa pagkamatinud-anon ug pagkamaluloton.

2 Sa tibuok kasaysayan, ang Diyos nagpili ug pipila ka tawo aron mahimong suod niyang mga higala. Pananglitan, si Jehova nagtawag kang Abraham nga iyang higala. (Isaias 41:8; Santiago 2:23) Ang Diyos nagtawag kang David nga “usa ka tawo nga gikahimut-an sa akong kasingkasing” tungod kay siya ang matang sa tawo nga gihigugma ni Jehova. (Buhat 13:22) Ug si Jehova nag-isip sa manalagnang si Daniel nga “tilinguhaon kaayo.”Daniel 9:23.

3. Nganong si Jehova nagpili ug pipila ka tawo nga mahimo niyang mga higala?

3 Nganong giisip ni Jehova si Abraham, David, ug Daniel nga iyang mga higala? Buweno, iyang giingnan si Abraham: “Ikaw namati sa akong tingog.” (Genesis 22:18) Busa si Jehova makigsuod sa mga tawo nga mapainubsanong mobuhat kon unsay iyang gihangyo kanila. “Tumana ninyo ang akong tingog,” iyang giingnan ang mga Israelinhon, “ug ako mahimong inyong Diyos, ug kamo mahimong akong katawhan.” (Jeremias 7:23) Kon ikaw magmasinugtanon kang Jehova, ikaw usab mahimong iyang higala!

 SI JEHOVA MAGPALIG-ON SA IYANG MGA HIGALA

4, 5. Sa unsang paagi gipakita ni Jehova ang iyang kusog alang sa iyang katawhan?

4 Hunahunaa kon unsay kahulogan sa pagpakighigala sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon nga si Jehova nagapangitag kahigayonan “aron ipakita ang iyang kusog alang niadtong kansang kasingkasing maoy bug-os alang kaniya.” (2 Cronicas 16:9) Sa unsang paagi ikapakita ni Jehova ang iyang kusog alang kanimo? Ang usa ka paagi gipahayag diha sa Salmo 32:8, diin atong mabasa: “Ihatag ko [Jehova] kanimo ang hait nga salabotan ug tudloan ko ikaw sa dalan nga imong pagalaktan. Ihatag ko ang tambag nga ang akong mata magatan-aw kanimo.”

5 Makapatandog kaayong pagpahayag sa pagmahal ni Jehova! Siya mohatag kanimo sa gikinahanglang instruksiyon ug magbantay kanimo samtang imong gipadapat kini. Gusto sa Diyos nga motabang kanimo nga makaagwanta sa imong mga kalisdanan ug mga pagsulay. (Salmo 55:22) Busa kon moalagad ka kang Jehova uban sa bug-os nga kasingkasing, makasalig ka sama sa salmista nga miingon: “Si Jehova gibutang ko sa kanunay sa akong atubangan. Tungod kay ania siya sa akong tuong kamot, ako dili matarog.” (Salmo 16:8; 63:8) Oo, si Jehova makatabang kanimo sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot kaniya. Apan, sumala sa imong nasayran, adunay kaaway ang Diyos nga buot mopugong kanimo sa pagbuhat niini.

ANG HAGIT NI SATANAS

6. Unsa ang akusasyon ni Satanas bahin sa mga tawo?

6 Ang Kapitulo 11 niining basahona nagpatin-aw kon sa unsang paagi gikuwestiyon ni Satanas nga Yawa ang pagkasoberano sa Diyos. Si Satanas nag-akusar sa Diyos sa pagpamakak ug nagpasabot nga si Jehova dili makataronganon kay wala tugoti si Adan ug Eva sa pagdesisyon sa ilang kaugalingon kon unsay matarong ug kon unsay daotan. Human makasala si Adan ug Eva ug samtang nagsugod pagkapuno ang yuta sa ilang mga kaliwat, si Satanas nagkuwestiyon sa motibo sa tanang tawo. “Ang mga tawo wala mag-alagad sa Diyos tungod kay sila nahigugma kaniya,” mao ang akusasyon ni Satanas. “Hatagi akog kahigayonan, ug patalikdon  ko si bisan kinsa sa Diyos.” Ang talaan bahin sa tawo nga ginganlag Job nagpakita nga kini ang pagtuo ni Satanas. Kinsa si Job, ug sa unsang paagi siya nalangkit sa hagit ni Satanas?

7, 8. (a) Unsay nakapahimo kang Job nga talagsaon taliwala sa mga tawo niadtong panahona? (b) Sa unsang paagi gikuwestiyon ni Satanas ang motibo ni Job?

7 Si Job nagkinabuhi mga 3,600 ka tuig kanhi. Siya usa ka maayong tawo, kay si Jehova miingon: “Walay usa nga sama kaniya sa yuta, usa ka tawo nga walay-ikasaway ug matul-id, mahadlokon sa Diyos ug naglikay sa daotan.” (Job 1:8) Si Job nakapahimuot sa Diyos.

8 Gikuwestiyon ni Satanas ang motibo ni Job sa pag-alagad sa Diyos. Ang Yawa miingon kang Jehova: “Dili ba ikaw nagbutang man ug alad libot [kang Job] ug libot sa iyang balay ug libot sa tanang butang nga anaa kaniya sa tibuok palibot? Ang buhat sa iyang mga kamot imong gipanalanginan, ug ang iyang kahayopan mikaylap sa ibabaw sa yuta. Apan, ingon nga kausaban, palihog bakyawa ang imong kamot, ug tandoga ang tanang butang nga anaa kaniya ug tan-awa kon dili ka ba niya tunglohon sa imong nawong mismo.”Job 1:10, 11.

9. Sa unsang paagi misanong si Jehova sa hagit ni Satanas, ug ngano?

9 Sa ingong paagi si Satanas nagpatuo nga si Job nag-alagad sa Diyos tungod lamang sa iyang makuha nga balos. Ang Yawa miakusar usab nga kon si Job pagasulayan, siya motalikod sa Diyos. Sa unsang paagi misanong si Jehova sa hagit ni Satanas? Sanglit ang isyu naglangkit man sa motibo ni Job, gitugotan ni Jehova si Satanas sa pagsulay kang Job. Niining paagiha, ang gugma ni Job alang sa Diyos—o pagkawalay gugma—tin-awng mapadayag.

SI JOB GISULAYAN

10. Unsang mga pagsulay ang midangat kang Job, ug unsay iyang reaksiyon?

10 Sa wala madugay gisulayan ni Satanas si Job sa nagkalainlaing paagi. Ang ubang mga hayop ni Job gipangawat, ug ang uban gipatay. Gipamatay ang kadaghanan niyang mga sulugoon. Kadto nakapalisod sa pangabuhi. Ang lain pang trahedya nahitabo sa dihang ang napulo ka anak ni Job namatay tungod sa usa ka bagyo. Hinunoa, bisan pa niining grabeng mga panghitabo, “si Job wala makasala ni magpasangil ug bisan unsang butang nga dili angay batok sa Diyos.”Job 1:22.

11. (a) Unsa ang ikaduhang akusasyon nga gihimo ni Satanas bahin kang Job, ug unsay sanong ni Jehova? (b) Unsay reaksiyon ni Job bahin sa iyang ngutngot nga sakit?

 11 Si Satanas wala mosurender. Naghunahuna gayod siya nga bisan pag si Job nakaagwanta sa pagkawala sa iyang mga kabtangan, mga sulugoon, ug mga anak, siya motalikod sa Diyos kon siya masakit. Gitugotan ni Jehova nga ipaagom ni Satanas kang Job ang mangil-ad, ngutngot nga sakit. Apan bisan pa sa maong sakit si Job wala mawad-ig pagtuo sa Diyos. Hinunoa, siya malig-ong miingon: “Hangtod nga ako mamatay dili ko wad-on ang akong integridad gikan kanako!”Job 27:5.

Si Job gigantihan tungod sa iyang pagkamatinumanon

12. Giunsa pagtubag ni Job ang hagit sa Yawa?

12 Wala masayod si Job nga si Satanas mao ang nakaingon sa iyang mga suliran. Kay wala mahibalo sa mga detalye bahin sa hagit sa Yawa sa pagkasoberano ni Jehova, si Job naghunahuna nga ang Diyos maoy hinungdan sa iyang mga suliran. (Job 6:4; 16:11-14) Bisan pa niana, nagpadayon siya sa paghupot sa iyang integridad kang Jehova. Ug ang pangangkon ni Satanas nga si Job nag-alagad sa Diyos tungod sa mahakogong mga hinungdan napamatud-ang bakak tungod kay si Job nagpabiling matinumanon!

13. Unsay nahitabo tungod kay si Job nagmatinumanon sa Diyos?

13 Tungod sa pagkamatinumanon ni Job, si Jehova nakahatag ug epektibong tubag sa mainsultohong hagit ni Satanas. Si Job tinuod gayod nga higala ni Jehova, ug gigantihan siya sa Diyos tungod sa iyang matinumanong pagkinabuhi.Job 42:12-17.

KON SA UNSANG PAAGI IKAW NALANGKIT

14, 15. Nganong makaingon kita nga ang hagit ni Satanas nga naglangkit kang Job mapadapat sa tanang tawo?

14 Ang isyu bahin sa integridad ngadto sa Diyos nga gipatungha ni Satanas wala lamang ipunting kang Job. Ikaw nalangkit usab. Tin-aw kining gipakita diha sa Proverbio 27:11, diin ang Pulong ni Jehova nag-ingon: “Magmaalamon, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing, aron matubag ko siya nga nagatamay kanako.” Kining mga pulonga, nga gisulat gatosan ka katuigan human sa pagkamatay ni Job, nagpakita nga si Satanas nagbiaybiay gihapon sa Diyos ug nag-akusar sa Iyang mga alagad. Sa dihang kita nagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot kang Jehova, kita aktuwal nga nagtabang sa paghatag ug tubag sa dili-tinuod nga mga akusasyon  ni Satanas, ug nianang paagiha atong malipay ang kasingkasing sa Diyos. Unsay imong pagbati bahin niana? Dili ba kahibulongan ang pagkadunay bahin sa pagtubag sa bakak nga mga akusasyon sa Yawa, bisan pag kini nagkahulogan sa paghimog pipila ka kausaban sa imong kinabuhi?

15 Matikdi nga si Satanas miingon: “Ang tanang butang nga anaa sa usa ka tawo iyang ihatag tungod sa iyang kalag.” (Job 2:4) Pinaagi sa pag-ingon “usa ka tawo,” gitin-aw ni Satanas nga ang iyang akusasyon mapadapat dili lamang kang Job kondili sa tanang tawo. Kana usa ka hinungdanon kaayong punto. Gikuwestiyon ni Satanas ang imong integridad ngadto sa Diyos. Gusto sa Yawa nga makakita kanimo nga dili magmasinugtanon sa Diyos ug mobiya sa matarong nga dalan inigtungha sa mga kalisdanan. Sa unsang paagi basin mosulay si Satanas paghimo niini?

16. (a) Pinaagi sa unsang mga metodo nga si Satanas nagsulay pagpatalikod sa mga tawo gikan sa Diyos? (b) Sa unsang paagi mahimong gamiton sa Yawa kining maong mga metodo batok kanimo?

16 Sumala sa gihisgotan sa Kapitulo 10, gigamit ni Satanas ang nagkalainlaing mga metodo sa pagsulay pagpatalikod sa mga tawo gikan sa Diyos. Sa usa ka bahin, siya moatake “sama sa usa ka leyon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob.” (1 Pedro 5:8) Busa, ang impluwensiya ni Satanas mahimong makita sa dihang ang mga higala, mga paryente, o ubang mga tawo mosupak sa imong paningkamot sa pagtuon sa Bibliya ug pagpadapat sa imong nakat-onan. * (Juan 15:19, 20) Sa laing bahin, si Satanas “kanunayng naghimo sa iyang kaugalingon nga usa ka manulonda sa kahayag.” (2 Corinto 11:14) Ang Yawa makagamit ug malinglahong paagi sa paglimbong kanimo ug paghaylo kanimo aron motalikod sa diyosnong pagkinabuhi. Siya makapabugnaw usab kanimo, nga tingali pabation ka nga ikaw dili makakab-ot sa mga kinahanglanon aron pahimut-an ang Diyos. (Proverbio 24:10) Kon si Satanas nagagawi nga sama sa “usa ka nagangulob nga leyon” o nagtakoban ingong “usa ka manulonda sa kahayag,”  ang iyang hagit nagpabiling mao gihapon: Siya nag-ingon nga sa dihang ikaw moatubang ug mga pagsulay o mga tentasyon, ikaw mohunong sa pag-alagad sa Diyos. Sa unsang paagi makatubag ka sa iyang hagit ug pamatud-an ang imong integridad ngadto sa Diyos, sama sa gibuhat ni Job?

PAGTUMAN SA MGA SUGO NI JEHOVA

17. Unsay pangunang katarongan sa pagtuman sa mga sugo ni Jehova?

17 Makatubag ka sa hagit ni Satanas pinaagi sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Diyos. Unsay nalangkit niini? Ang Bibliya nagtubag: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong kusog.” (Deuteronomio 6:5) Samtang modako ang imong gugma sa Diyos, ikaw mahupngan sa tinguha sa pagbuhat kon unsay iyang gikinahanglan kanimo. “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos,” misulat si apostol Juan, “nga atong bantayan ang iyang mga sugo.” Kon gihigugma mo si Jehova uban sa bug-os mong kasingkasing, imong makaplagan nga “ang iyang mga sugo dili mabug-at.”1 Juan 5:3.

18, 19. (a) Unsa ang pipila ka sugo ni Jehova? (Tan-awa ang kahon sa  panid 122.) (b) Nganong nahibalo kita nga ang Diyos dili magdahom ug labaw kay sa atong maarangan?

18 Unsa ang mga sugo ni Jehova? Ang pipila niini naglangkit sa panggawi nga kinahanglan natong likayan. Pananglitan, matikdi ang  kahon sa panid 122, nga nag-ulohang “Likayi ang mga Buhat nga Gidumtan ni Jehova.” Imong makaplagan niana ang listahan sa panggawi nga tin-awng gisaway sa Bibliya. Sa unang tan-aw, ang pipila ka buhat nga gilista tingali maorag dili kaayo daotan. Apan human sa pagpalandong sa gisitar nga mga teksto, lagmit imong masabtan ang pagkamaalamon sa mga balaod ni Jehova. Ang paghimog mga kausaban sa imong panggawi tingali mao ang labing lisod nga hagit nga imong maatubang sukad. Bisan pa niana, ang pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Diyos mohatag ug dakong katagbawan ug kalipay. (Isaias 48:17, 18) Ug kini usa ka butang nga mahimo nimong makab-ot. Nganong nahibalo kita niana?

19 Si Jehova dili gayod magdahom ug labaw kay sa atong maarangan. (Deuteronomio 30:11-14) Siya mas nahibalo sa atong  natagong katakos ug atong mga limitasyon kay kanato. (Salmo 103:14) Dugang pa, si Jehova makahatag kanato ug kusog sa pagsugot kaniya. Si apostol Pablo misulat: “Ang Diyos kasaligan, ug dili niya itugot nga tentalon kamo nga labaw sa inyong maantos, apan uban sa tentasyon siya usab magtaganag kalingkawasan aron kamo makahimo sa pag-antos niini.” (1 Corinto 10:13) Aron tabangan kang makaantos, si Jehova makahatag gani kanimog “gahom nga labaw sa sa kasarangan.” (2 Corinto 4:7) Human makaantos ug daghang pagsulay, si Pablo nakaingon: “Sa tanang butang ako adunay kusog pinaagi kaniya nga naghatag ug gahom kanako.”Filipos 4:13.

 PAG-UGMAD UG DIYOSNONG MGA HIYAS

20. Unsang diyosnong mga hiyas ang angay nimong ugmaron, ug nganong hinungdanon kini?

20 Hinuon, ang pagpahimuot kang Jehova wala lamang magpasabot sa paglikay sa mga butang nga iyang gidumtan. Kinahanglang higugmaon mo usab kon unsay iyang gihigugma. (Roma 12:9) Dili ba gusto nimong mahigala ang mga tawo nga sama nimog mga panghunahuna, mga intereses, ug mga prinsipyo? Ingon usab niana si Jehova. Busa kat-oni ang paghigugma sa mga butang nga gimahal ni Jehova. Ang pipila niana gibatbat sa Salmo 15:1-5, diin makabasa kita bahin sa mga tawo nga giisip sa Diyos nga  iyang mga higala. Ang mga higala ni Jehova magpasundayag sa gitawag sa Bibliya ug “bunga sa espiritu.” Naglakip kini sa “gugma, kalipay, pakigdait, hataas-nga-pailob, kalulot, pagkamaayo, pagtuo, kalumo, pagpugong-sa-kaugalingon.”Galacia 5:22, 23.

21. Unsay makatabang kanimo sa pag-ugmad ug diyosnong mga hiyas?

21 Ang regular nga pagbasa ug pagtuon sa Bibliya makatabang kanimo sa pag-ugmad ug diyosnong mga hiyas. Ug ang pagkakat-on kon unsay gikinahanglan sa Diyos makatabang kanimo sa pagpahiuyon sa imong mga panghunahuna ngadto sa panghunahuna sa Diyos. (Isaias 30:20, 21) Kon mas palig-onon mo ang imong gugma kang Jehova, mas modako ang imong tinguha sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Diyos.

22. Unsay imong malampos kon ikaw magkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Diyos?

22 Gikinahanglan ang pagpaningkamot aron magkinabuhi sa paagi nga makapahimuot kang Jehova. Gipanig-ingon sa Bibliya ang pag-usob sa imong kinabuhi ngadto sa paghukas sa imong daang personalidad ug pagsul-ob sa bag-ong personalidad. (Colosas 3:9, 10) Apan bahin sa mga sugo ni Jehova, ang salmista misulat: “Sa pagtuman kanila adunay dakong ganti.” (Salmo 19:11) Imong makaplagan usab nga ang pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Diyos magantihon kaayo. Sa paghimo niana, ikaw makatubag sa hagit ni Satanas ug makalipay sa kasingkasing ni Jehova!

^ par. 16 Wala kini magpasabot nga kadtong nagsupak kanimo personal nga gikontrolar ni Satanas. Apan si Satanas mao ang diyos niining sistema sa mga butang, ug ang tibuok kalibotan nailalom sa iyang gahom. (2 Corinto 4:4; 1 Juan 5:19) Busa kita makadahom nga ang pagkinabuhi nga diyosnon mahimong dili-popular nga pagkinabuhi, ug ang pipila mosupak kanimo.