ADUNAY mga pulong diha sa basahong Pinadayag nga dili pagasabton nga literal. (Pinadayag 1:1) Pananglitan, kini naghisgot sa usa ka babaye nga diha sa iyang agtang nahisulat ang ngalang “Dakong Babilonya.” Kining bayhana giingong naglingkod ibabaw sa “mga panon sa katawhan ug kanasoran.” (Pinadayag 17:1, 5, 15) Sanglit ang literal nga babaye dili makahimo niini, ang Dakong Babilonya maoy simboliko gayod. Busa, unsay gihawasan niining simbolikong bigaon?

Sa Pinadayag 17:18, ang samang simbolikong babaye gibatbat ingong “ang dakong siyudad nga adunay gingharian ibabaw sa mga hari sa yuta.” Ang terminong “siyudad” nagpaila sa usa ka organisadong grupo sa katawhan. Sanglit kining “dakong siyudad”  nagmando man ibabaw sa “mga hari sa yuta,” ang babaye nga ginganlag Dakong Babilonya usa gayod ka impluwensiyadong organisasyon nga naglangkit ug daghang nasod. Kini tukmang matawag nga tibuok-kalibotan nga imperyo. Unsang matanga sa imperyo? Usa ka relihiyosong imperyo. Matikdi kon sa unsang paagi ang pipila ka may-kalangkitang mga teksto diha sa basahong Pinadayag motultol kanato sa maong pangagpas.

Mahimong politikanhon, komersiyal, o relihiyoso ang usa ka imperyo. Ang babaye nga ginganlang Dakong Babilonya dili politikanhong imperyo tungod kay ang Pulong sa Diyos nag-ingon nga “ang mga hari sa yuta,” o ang politikanhong mga elemento niining kalibotana, “nakighilawas” kaniya. Ang iyang pagpakighilawas nagpunting sa mga alyansa nga iyang gihimo uban sa mga magmamando niining yutaa ug kanay hinungdan nga siya gitawag ang “dakong bigaon.”Pinadayag 17:1, 2; Santiago 4:4.

Dili mahimong komersiyal nga imperyo ang Dakong Babilonya tungod kay ang “mga magpapatigayon sa yuta,” nga naghawas sa komersiyal nga mga elemento, magbangotan sa dihang siya pagalaglagon. Sa pagkatinuod, ang mga hari ug mga magpapatigayon gibatbat ingong nagtan-aw sa “halayo” sa Dakong Babilonya. (Pinadayag 18:3, 9, 10, 15-17) Busa, makataronganon ang pagtuo nga ang Dakong Babilonya maoy relihiyosong imperyo, dili politikanhon o komersiyal.

Ang relihiyosong pagkaimperyo sa Dakong Babilonya dugang gipamatud-an sa mga pulong nga siya nagpahisalaag sa tanang nasod pinaagi sa iyang “espiritistikanhong mga buhat.” (Pinadayag 18:23) Sanglit ang tanang matang sa espiritismo maoy relihiyoso ug dinasig sa demonyo, dili katingad-an nga ang Bibliya nagtawag sa Dakong Babilonya nga “puloy-anan sa mga demonyo.” (Pinadayag 18:2; Deuteronomio 18:10-12) Kining imperyoha gibatbat usab ingon nga aktibong nagasupak sa matuod nga relihiyon, nga nagalutos sa “mga manalagna” ug “mga balaan.” (Pinadayag 18:24) Sa pagkatinuod, ang Dakong Babilonya adunay dulot-sa-bukog nga pagdumot sa matuod nga relihiyon mao nga siya mapintasong nagalutos ug nagapatay pa gani sa “mga saksi ni Jesus.” (Pinadayag 17:6) Busa, kining bayhana nga ginganlag Dakong Babilonya tin-awng naghawas sa tibuok-kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon, nga naglakip sa tanang relihiyon nga nagsupak kang Jehova nga Diyos.