Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO NUYBE

Nagkinabuhi na ba Kita sa “Kataposang mga Adlaw”?

Nagkinabuhi na ba Kita sa “Kataposang mga Adlaw”?
 • Unsang mga panghitabo sa atong panahon ang gitagna diha sa Bibliya?

 • Unsay giingon sa Pulong sa Diyos bahin sa mga kinaiya sa mga tawo sa “kataposang mga adlaw”?

 • Bahin sa “kataposang mga adlaw,” unsang makapadasig nga mga butang ang gitagna sa Bibliya?

1. Asa ba kita makakat-on bahin sa umaabot?

IKAW ba nakatan-aw sa balita sa telebisyon ug naghunahuna, ‘Unsay kaugmaon niining kalibotana?’ Ang mga katalagman mohugpa nga kalit kaayo ug wala damha nga walay tawong makatagna kon unsay mahitabo ugma. (Santiago 4:14) Hinunoa, si Jehova nahibalo kon unsay mahitabo sa umaabot. (Isaias 46:10) Gitagna dugay na kanhi sa iyang Pulong, ang Bibliya, dili lamang ang daotang mga butang nga nagakahitabo sa atong adlaw kondili ang talagsaong mga butang nga hapit nang mahitabo.

2, 3. Unsang pangutana ang gisukna sa mga tinun-an kang Jesus, ug unsay iyang tubag?

2 Si Jesu-Kristo naghisgot bahin sa Gingharian sa Diyos, nga maghanaw sa pagkadaotan ug maghimo sa yuta nga paraiso. (Lucas 4:43) Gustong masayran sa mga tawo kon kanus-a moabot ang maong Gingharian. Sa pagkatinuod, ang mga tinun-an ni Jesus nangutana kaniya: “Unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang?” (Mateo 24:3) Gitubag sila ni Jesus nga si Jehova nga Diyos lamang ang tukmang nahibalo kon kanus-a moabot ang kataposan niining sistemaha sa mga butang. (Mateo 24:36) Apan si Jesus mitagna ug mga panghitabo sa yuta una pa ang Gingharian  magpatunghag tinuod nga kalinaw ug kasegurohan sa katawhan. Ang iyang gitagna nagakahitabo na karon!

3 Sa dili pa nato susihon ang ebidensiya nga kita nagkinabuhi na sa “kataposan sa sistema sa mga butang,” hisgotan nato kadiyot ang usa ka gubat nga hayan walay tawong nakakita. Kana nahitabo sa dili-makita nga kalangitan, ug kita apektado sa sangpotanan niana.

USA KA GUBAT SA LANGIT

4, 5. (a) Unsay nahitabo sa langit wala madugay sa pagsugod paghari ni Jesus? (b) Sumala sa Pinadayag 12:12, unsay sangpotanan sa gubat sa langit?

4 Ang miaging kapitulo niining basahona nagpatin-aw nga si Jesu-Kristo nagsugod paghari sa langit sa tuig 1914. (Daniel 7:13, 14) Wala madugay human niana, may gihimo si Jesus. “Miulbo ang gubat sa langit,” matod sa Bibliya. “Si Miguel [laing ngalan ni Jesus] ug ang iyang mga manulonda nakiggubat sa dragon [Satanas nga Yawa], ug ang dragon ug ang mga manulonda niini nakiggubat.” * Si Satanas ug ang iyang daotang mga manulonda, ang mga demonyo, napildi sa gubat ug gikan sa langit gitambog nganhi sa yuta. Ang matinumanong mga manulonda sa Diyos nalipay nga si Satanas ug ang iyang mga demonyo gipalagpot na gikan sa langit. Ugaling lang, ang maong kalipay wala masinati sa mga tawo. Ang Bibliya mitagna hinuon: “Alaot ang yuta . . . tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.”Pinadayag 12:7, 9, 12.

5 Matikdi palihog kon unsay sangpotanan sa gubat sa langit. Sa iyang kasuko, si Satanas nagpatunghag kaalaotan o kasamok sa mga nagpuyo sa yuta. Sumala sa imong makita, kita karon nagkinabuhi nianang panahon sa kaalaotan. Apan kini maoy kadiyot lamang—nga ‘hamubo lamang nga panahon.’ Bisan si Satanas nasayod niana. Ang Bibliya nagtawag niining yugtoa ingong “kataposang mga adlaw.” (2 Timoteo 3:1) Pagkadako sa atong kalipay nga ang Diyos hapit nang magwagtang  sa impluwensiya sa Yawa ibabaw sa yuta! Atong hisgotan ang pipila sa mga butang nga gitagna diha sa Bibliya nga nagakahitabo karon. Kini nagpamatuod nga kita nagkinabuhi na sa kataposang mga adlaw ug nga ang Gingharian sa Diyos duol nang magpatunghag walay-kataposang mga kaayohan alang sa mga nahigugma kang Jehova. Una, susihon nato ang upat ka bahin sa ilhanan nga sumala ni Jesus mahimong timaan sa panahon nga atong gikinabuhian.

DAGKONG MGA PANGHITABO SA KATAPOSANG MGA ADLAW

6, 7. Sa unsang paagi natuman karon ang mga pulong ni Jesus bahin sa mga gubat ug mga kanihit sa pagkaon?

6 “Ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian.” (Mateo 24:7) Milyonmilyong tawo ang namatay sa mga gubat sa miaging siglo. Usa ka Britanikong historyano misulat: “Nahitabo sa ika-20ng siglo ang kinadaghanan nga pag-ulag dugo sa nahisulat nga kasaysayan. . . . Kadto maoy usa ka siglo sa halos way-undang nga gubat, kay kanunay nga may organisadong pagpakiggubat sa usa ka bahin sa yuta gawas lamang sa pipila ka mugbong mga yugto.” Usa ka taho sa Worldwatch Institute nag-ingon: “Tulo ka pilo ang gidaghanon sa mga tawo nga namatay sa gubat sa [ika-20ng] siglo kay sa tanang gubat sukad sa unang siglo AD ngadto sa 1899.” Kapig 100 ka milyong tawo ang namatay ingong resulta sa mga gubat sukad  sa 1914. Bisan pag atong nasabtan ang kasub-anan sa pagkanamatyan ug usa ka minahal diha sa panggubatan, atong mahanduraw lamang ang maong labihan nga pag-antos ug kasakit nga napilopilo ug milyonmilyong beses.

7 “Aduna unyay mga kanihit sa pagkaon.” (Mateo 24:7) Nag-ingon ang mga tigdukiduki nga ang abot sa pagkaon dakog pag-uswag sa miaging 30 ka tuig. Bisan pa niana, ang mga kanihit sa pagkaon nagpadayon tungod kay daghang tawo walay igong salapi nga ikapalit ug pagkaon o walay yuta nga katamnan. Sa kabos nga mga nasod, kapig usa ka bilyong tawo ang nabuhi sa kinitaan nga usa lang ka dolyar o menos pa sa usa ka adlaw. Kinabag-an kanila kanunayng nag-antos sa gutom. Gibanabana sa World Health Organization nga ang pagkakulang ug sustansiya maoy usa ka dakong hinungdan sa pagkamatay sa kapig lima ka milyong bata kada tuig.

8, 9. Unsay nagpakita nga ang mga tagna ni Jesus bahin sa mga linog ug mga kamatay nangatuman?

8 “Aduna unyay dagkong mga linog.” (Lucas 21:11) Sumala sa U.S. Geological Survey, sa aberids 19 ka dagkong linog ang gidahom kada tuig. Kini kusog nga mangaguba ang mga tinukod ug mangliki ang yuta. Ug sa aberids, kada tuig mahitabo ang kusog nga mga linog nga ang mga tinukod bug-os mapayhag. Adunay mga rekord nga nagpakita nga ang mga linog nakapatayg kapig duha ka milyon sukad sa 1900. Usa ka  reperensiya nag-ingon: “Ang mga kauswagan sa teknolohiya nakapakunhod lamang ug diyutay sa gidaghanon sa nangamatay.”

9 “Aduna unyay . . . mga kamatay.” (Lucas 21:11) Bisan pa sa medikal nga mga kauswagan, ang mga tawo gihampak sa daan ug bag-ong mga sakit. Usa ka taho nag-ingon nga 20 ka iladong mga sakit—apil ang tesis, malarya, ug suka-kalibang—nahimong mas kasagaran sa bag-o pang katuigan, ug mas lisod tambalan ang pipila ka matang sa sakit pinaagig mga droga. Ngani, mitungha ang labing menos 30 ka bag-ong mga sakit. Wala pay nasayran nga tambal nga makaayo sa pipila niini ug kini makamatay.

ANG MGA KINAIYA SA MGA TAWO SA KATAPOSANG MGA ADLAW

10. Unsang mga kinaiya nga gitagna diha sa 2 Timoteo 3:1-5 ang imong makita sa mga tawo karon?

10 Gawas pa sa pagbatbat ug pipila ka panghitabo sa kalibotan, ang Bibliya nagtagna nga ang kataposang mga adlaw mailhan tungod sa kausaban diha sa tawhanong katilingban. Gibatbat ni apostol Pablo ang mga kinaiya sa katibuk-ang katawhan. Sa 2 Timoteo 3:1-5, atong mabasa: “Sa kataposang mga adlaw moabot ang makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” Sa bahin, si Pablo miingon nga ang mga tawo

 • magmahigugmaon sa ilang kaugalingon

 • magmahigugmaon sa salapi

 •   dili-masinugtanon sa mga ginikanan

 • dili-maunongon

 • walay kinaiyanhong pagbati

 • walay pagpugong-sa-kaugalingon

 • mabangis

 • mga mahigugmaon sa kalipayan inay nga mga mahigugmaon sa Diyos

 • nagbaton sa dagway sa diyosnong pagkamahinalaron apan nagpanghimakak sa gahom niini

11. Sa unsang paagi gibatbat sa Salmo 92:7 kon unsay mahitabo sa mga daotan?

11 Ingon ba niana ang mga tawo sa inyong dapit? Walay duhaduha nga sila ingon niana. Adunay mga tawo sa bisan diin nga nakabaton ug dili-maayong mga kinaiya. Kini nagpadayag nga ang Diyos hapit nang molihok, kay ang Bibliya nag-ingon: “Sa dihang ang mga daotan manurok ingon sa katanoman ug molambo ang tanang mamumuhat sa butang nga makadaot, kini mao nga sila pagalaglagon hangtod sa kahangtoran.”Salmo 92:7.

MAKAPADASIG NGA MGA PANGHITABO!

12, 13. Sa unsang paagi ang “matuod nga kahibalo” nagmadagayaon niining “panahon sa kataposan”?

12 Ang kataposang mga adlaw tinuod nga napunog kaalaotan, sumala gayod sa gitagna sa Bibliya. Bisan pa niana, niining gubot nga kalibotan, adunay  makapadasig nga mga panghitabo taliwala sa mga magsisimba ni Jehova.

13 “Ang matuod nga kahibalo modagaya,” nagtagna ang basahong Daniel sa Bibliya. Kanus-a ba mahitabo kana? Sulod sa “panahon sa kataposan.” (Daniel 12:4) Ilabina sukad sa 1914, si Jehova nagtabang niadtong matinguhaon gayod nga moalagad kaniya aron mouswag ang ilang pagsabot sa Bibliya. Miuswag ang ilang pagsabot sa bililhong mga kamatuoran bahin sa ngalan ug katuyoan sa Diyos, sa halad lukat ni Jesu-Kristo, sa kahimtang sa mga patay, ug sa pagkabanhaw. Dugang pa, ang mga magsisimba ni Jehova nakakat-on kon unsaon pagkinabuhi sa paagi nga makahatag kanilag mga kaayohan ug makadayeg sa Diyos. Nabatonan usab nila ang mas tin-awng pagsabot sa papel sa Gingharian sa Diyos ug kon sa unsang paagi kini magatul-id sa mga kahimtang sa yuta. Unsay ilang gibuhat sa maong kahibalo? Ang maong pangutana modala kanato ngadto sa lain pang tagna nga ginatuman niining kataposang mga adlaw.

“Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta.”—Mateo 24:14

14. Unsa ka kaylap ang pagwali sa maayong balita sa Gingharian karon, ug kinsay nagwali niini?

14 “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta,” matod ni Jesu-Kristo diha sa iyang tagna bahin sa “kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mateo 24:3, 14) Sa tibuok yuta, ang maayong balita sa Gingharian—kon unsa ang Gingharian, kon unsay buhaton niini, ug kon sa unsang paagi makadawat kita sa mga panalangin niini—ginawali diha sa kapig 230 ka nasod ug diha sa kapig 400 ka pinulongan. Milyonmilyong Saksi ni Jehova masibotong nagwali sa maayong balita sa Gingharian. Sila naggikan sa “tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan.” (Pinadayag 7:9) Ang mga Saksi nagdumalag libreng mga pagtuon sa Bibliya diha sa balay uban sa milyonmilyong tawo nga buot mahibalo kon unsay tinuod nga gitudlo sa Bibliya. Kini maoy talagsaon kaayong katumanan sa tagna, ilabina kay gitagna ni Jesus nga ang matuod nga mga Kristohanon “pagadumtan sa tanang katawhan”!Lucas 21:17.

 UNSAY IMONG BUHATON?

15. (a) Nagtuo ka ba nga kita nagkinabuhi na sa kataposang mga adlaw, ug ngano? (b) Unsay ipasabot sa “kataposan” alang niadtong mosupak kang Jehova ug niadtong nagpasakop sa pagmando sa Gingharian sa Diyos?

15 Sanglit daghan kaayong tagna sa Bibliya ang nangatuman karon, dili ka ba mouyon nga kita nagkinabuhi na sa kataposang mga adlaw? Human ikawali ang maayong balita sa katagbawan ni Jehova, “ang kataposan” tinong moabot. (Mateo 24:14) “Ang kataposan” nagpasabot sa panahon sa dihang ang Diyos magwagtang sa pagkadaotan gikan sa yuta. Si Jehova mogamit kang Jesus ug sa gamhanang mga manulonda sa paglaglag sa tanan nga tinuyong mosupak Kaniya. (2 Tesalonica 1:6-9) Si Satanas ug ang iyang mga demonyo dili na makapahisalaag sa mga nasod. Human niana, ibubo sa Gingharian sa Diyos ang mga panalangin diha sa tanan nga nagpasakop sa matarong nga pagmando niini.Pinadayag 20:1-3; 21:3-5.

16. Unsay maalamon nimong pagabuhaton?

16 Sanglit duol na ang kataposan sa sistema ni Satanas, kinahanglang suknaon nato ang atong kaugalingon, ‘Unsay angay nakong buhaton?’ Maalamon nga ipadayon ang dugang pagkat-on bahin kang Jehova ug sa iyang mga gikinahanglan kanato. (Juan 17:3) Magkugi sa pagtuon sa Bibliya. Batasana ang pagpakig-uban kanunay sa mga tawo nga nagtinguha sa pagbuhat sa kabubut-on ni Jehova. (Hebreohanon 10:24, 25) Pagbaton ug dagayang kahibalo nga gitagana ni Jehova nga Diyos alang sa katawhan sa tibuok kalibotan, ug himoa ang gikinahanglang mga kausaban sa imong kinabuhi aron makatagamtam ka sa pag-uyon sa Diyos.Santiago 4:8.

17. Nganong ang kadaghanang tawo makalitan man sa pagpanglaglag sa mga daotan?

17 Gitagna ni Jesus nga ang kadaghanang tawo dili magpakabana sa ebidensiya nga kita nagkinabuhi na sa kataposang mga adlaw. Ang kalaglagan sa mga daotan moabot nga kalit ug wala damha. Samag usa ka kawatan sa kagabhion, ang kadaghanang tawo makalitan. (1 Tesalonica 5:2) Si Jesus nagpasidaan: “Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang presensiya sa Anak sa tawo. Kay ingon nga sila niadtong mga  adlawa sa wala pa ang baha, ang mga lalaki nangaon ug nanginom, nagminyo ug ang mga babaye gihatag sa kaminyoon, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka; ug wala sila magtagad hangtod nga miabot ang baha ug gibanlas silang tanan, mao man usab unya ang presensiya sa Anak sa tawo.”Mateo 24:37-39.

18. Unsang pasidaan ni Jesus ang angay natong isipon nga seryoso?

18 Busa, giingnan ni Jesus ang mga nagpatalinghog kaniya: “Bantayi ang inyong kaugalingon nga ang inyong mga kasingkasing dili mabug-atan sa pagpalabig kaon ug sa pagpalabig inom ug sa mga kabalaka sa kinabuhi, ug sa kalit kanang adlawa dihadiha modangat kaninyo ingon nga usa ka lit-ag. Kay moabot kini sa tanang nagapuyo ibabaw sa tibuok nawong sa yuta. Nan, magpadayon sa pagtukaw, nga sa tanang panahon magapangamuyo aron molampos kamo sa pag-ikyas niining tanang butanga nga gitakdang mahitabo, ug sa pagbarog [nga inuyonan] atubangan sa Anak sa tawo.” (Lucas 21:34-36) Maalamon nga isipong seryoso ang mga pulong ni Jesus. Ngano man? Tungod kay kadtong giuyonan ni Jehova nga Diyos ug sa “Anak sa tawo,” si Jesu-Kristo, makalaom nga makalabang-buhi sa kataposan sa sistema sa mga butang ni Satanas ug mabuhing walay kataposan diha sa kahibulongang bag-ong kalibotan nga duol na kaayo!Juan 3:16; 2 Pedro 3:13.

^ par. 4 Alang sa impormasyon nga nagpakita nga ang Miguel maoy laing ngalan ni Jesu-Kristo, tan-awa ang Apendise, panid 218-19.