Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 KAPITULO DESINUYBE

Magpabilin Kamo Diha sa Gugma sa Diyos

Magpabilin Kamo Diha sa Gugma sa Diyos
  • Unsay kahulogan sa paghigugma sa Diyos?

  • Sa unsang paagi makapabilin kita diha sa gugma sa Diyos?

  • Sa unsang paagi gantihan ni Jehova kadtong magpabilin diha sa iyang gugma?

Himoon mo ba si Jehova nga imong dalangpanan niining mabagyohong mga panahon?

1, 2. Asa nato makaplagi ang usa ka luwas nga dalangpanan karon?

HANDURAWA nga nagsubay ka sa usa ka dalan usa niana ka mabagyohong adlaw. Ngiob na ang langit. Nagsugod na pagpangilat, milipak na ang dalugdog, dayon mibunok ang ulan. Nagdali ka paglakaw, nga nangitag kapasilongan. Didto, sa daplin sa dalan, imong nakita ang usa ka silonganan. Kini malig-on, mala, ug makapadani. Mapasalamaton ka gayod sa maong luwas nga dapit!

2 Nagkinabuhi kita sa mabagyohong mga panahon. Nagkagrabe ang mga kahimtang sa kalibotan. Apan adunay usa ka luwas nga silonganan, usa ka dalangpanan nga magpahilayo kanato sa malungtaron nga kadaot. Unsa ba kini? Matikdi kon unsay gitudlo sa Bibliya: “Magaingon ako kang Jehova: ‘Ikaw mao ang akong dalangpanan ug akong salipdanan, akong Diyos, kang kinsa mosalig ako.’”Salmo 91:2.

3. Sa unsang paagi mahimo nato si Jehova nga atong dalangpanan?

3 Tiaw mo na! Si Jehova, ang Maglalalang ug Soberano sa uniberso, mahimo nga atong tigpanalipod nga dalangpanan. Siya makatipig kanato  nga luwas, kay siya labing gamhanan kay kang bisan kinsa o bisan unsa nga tingali modaot kanato. Bisan pag madaot kita, si Jehova makawagtang sa tanang daotang epekto. Sa unsang paagi mahimo nato si Jehova nga atong dalangpanan? Kinahanglang mosalig kita kaniya. Dugang pa, ang Pulong sa Diyos nag-awhag kanato: “Magpabilin kamo diha sa gugma sa Diyos.” (Judas 21) Oo, kinahanglang magpabilin kita diha sa gugma sa Diyos, nga huptan ang mahigugmaong relasyon uban sa atong langitnong Amahan. Dayon kita makasalig gayod nga siya mao ang atong dalangpanan. Apan sa unsang paagi maugmad nato ang maong relasyon?

ILHA ANG LAINLAING PAAGI NGA ANG DIYOS NAGPAKITAG GUGMA UG MOSANONG NIANA

4, 5. Unsa ang pipila ka paagi nga si Jehova nagpakitag gugma kanato?

4 Aron magpabilin diha sa gugma sa Diyos, kinahanglan natong masabtan kon sa unsang paagi si Jehova nagpakita sa iyang gugma alang kanato. Hunahunaa ang pipila ka pagtulon-an sa Bibliya nga imong nakat-onan sa tabang niining basahona. Ingon nga Maglalalang, gihatag ni Jehova kanato ang yuta ingong matahom natong puy-anan. Iyang gipuno kinig dagayang pagkaon ug tubig, mga kahinguhaan sa kinaiyahan, makalingaw nga kahayopan, ug matahom nga talan-awon. Ingong Awtor sa Bibliya, gipadayag sa Diyos ang iyang ngalan ug iyang mga hiyas kanato. Dugang pa, gipadayag sa iyang Pulong nga iyang gipadala ang iyang minahal nga Anak nganhi sa yuta, nga gitugotan pa si Jesus nga mag-antos ug mamatay alang kanato. (Juan 3:16) Ug unsay kahulogan sa maong gasa alang kanato? Kini naghatag kanatog paglaom sa usa ka talagsaong kaugmaon.

5 Ang atong paglaom sa umaabot nag-agad usab sa lain pang gihimo sa Diyos. Gitukod ni Jehova ang usa ka langitnong kagamhanan, ang Mesiyanikong Gingharian. Duol na kining magwagtang sa tanang pag-antos ug maghimo sa yuta nga paraiso. Hunahunaa ra! Mahimong magpuyo kita sa kalinaw ug kalipay hangtod sa hangtod. (Salmo 37:29) Kasamtangan, gihatagan kita sa Diyos ug giya kon unsaon pagkinabuhi sa kinamaayohang paagi karon mismo. Gihatag usab niya kanato ang gasa sa pag-ampo, nga bukas kanunayng linya sa komunikasyon kaniya. Pipila lang kini ka paagi nga gipakita ni Jehova ang gugma  alang sa katawhan sa katibuk-an ug alang kanimo ingong indibiduwal.

6. Unsa tingali ang imong pagsanong sa gugma nga gipakita ni Jehova kanimo?

6 Ang hinungdanong pangutana nga imong tagdon mao kini: Sa unsang paagi mosanong ako sa gugma ni Jehova? Daghan ang moingon, “Aw, agig balos kinahanglang higugmaon ko si Jehova.” Kana ba ang imong gibati? Miingon si Jesus nga kining sugoa mao ang kinadak-an sa tanan: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.” (Mateo 22:37) Seguradong duna kay daghang katarongan sa paghigugma kang Jehova nga Diyos. Apan ang pagbating nakabaton ka nianang gugmaha mao ba lamay nalangkit sa paghigugma kang Jehova sa tibuok mong kasingkasing, kalag, ug hunahuna?

7. Ang pagbatig gugma mao ba lamay gikinahanglan aron makaingon ka nga imong gihigugma ang Diyos? Ipatin-aw.

7 Sumala sa pagbatbat sa Bibliya, dili lamang pagbati ang nalangkit sa paghigugma sa Diyos. Sa pagkatinuod, bisan pag gikinahanglan nga mobatig gugma kang Jehova, kanang maong pagbati maoy sinugdanan lamang sa tinuod nga paghigugma kaniya. Gikinahanglan ang liso sa mansanas aron motubo ang nagapamunga nga punoan sa mansanas. Bisan pa niana, kon gusto nimog mansanas, ikaw ba makontento kon liso lang sa mansanas ang itunol kanimo? Dili gayod! Sa susama, ang pagbatig gugma kang Jehova nga Diyos maoy sinugdanan lamang. Ang Bibliya nagtudlo: “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo; ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at.” (1 Juan 5:3) Aron mahimong tinuod nga gugma, ang gugma alang sa Diyos kinahanglang mamunga ug maayong bunga. Kini kinahanglang ipahayag sa mga buhat.Mateo 7:16-20.

8, 9. Sa unsang paagi makapahayag kita sa atong gugma ug pagkamapasalamaton ngadto sa Diyos?

8 Ikapakita nato ang atong gugma sa Diyos sa dihang atong sundon ang iyang mga sugo ug ipadapat ang iyang mga prinsipyo. Kini dili kaayo lisod himoon. Inay kay kini mabug-at, gidisenyo  ang mga balaod ni Jehova aron matabangan kita sa pagkinabuhig maayo, malipayon, matagbawong kinabuhi. (Isaias 48:17, 18) Pinaagi sa pagkinabuhing uyon sa giya ni Jehova, gipakita nato sa atong langitnong Amahan nga tinuod kitang nagpabili sa tanan niyang nabuhat alang kanato. Makapasubo nga pipila ra gayod sa kalibotan karon ang nagpakita sa maong pagpabili. Dili nato gustong mahimong ingrato, sama sa pipila ka tawong nagkinabuhi sa dinhi si Jesus sa yuta. Napulo ka sanlahon ang giayo ni Jesus, apan usa lamang ang mibalik nga nagpasalamat kaniya. (Lucas 17:12-17) Seguradong gusto nato nga mahisama sa usa nga mapasalamaton, dili sa siyam nga ingrato!

9 Nan, unsa ang mga sugo ni Jehova nga angay natong sundon? Ang daghang sugo ato nang nahisgotan niining basahona, apan repasohon nato ang pipila. Ang pagsunod sa mga sugo sa Diyos motabang kanato sa pagpabilin diha sa gugma sa Diyos.

PAKIGSUOD KANUNAY KANG JEHOVA

10. Ipatin-aw kon nganong hinungdanon ang pagpadayon sa pagkuhag kahibalo bahin kang Jehova nga Diyos.

10 Ang pagkakat-on bahin kang Jehova maoy bililhong tikang aron makigsuod kaniya. Usa kini ka  mapinadayonon nga proseso. Kon atua ka sa gawas sa matugnaw kaayong gabii nga nagpainit sa imong kaugalingon duol sa kalayo, itugot mo bang maawop ug dayon mapalong ang siga? Dili. Imong sugnoran kanunay aron makapadayon ang kahayag ug kainit sa kalayo. Ang imong kinabuhi basin nag-agad niana! Ingong ang kahoyng sugnod magpasiga sa kalayo, “ang mismong kahibalo sa Diyos” makapalig-on kanunay sa atong gugma kang Jehova.Proverbio 2:1-5.

Sama sa kalayo, ang imong gugma kang Jehova nagkinahanglag sugnod aron kini magpadayong nagdilaab

11. Unsay epekto sa pagpanudlo ni Jesus diha sa iyang mga sumusunod?

11 Buot ni Jesus nga ipadayon sa iyang mga sumusunod ang pagpabuhi ug pagpainit sa ilang gugma kang Jehova ug sa Iyang bililhong Pulong sa kamatuoran. Human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus nagtudlo sa iyang duha ka tinun-an bahin sa pipila ka tagna sa Hebreohanong Kasulatan nga natuman kaniya. Unsay epekto? Sila miingon sa ulahi: “Dili ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man samtang nakigsulti siya kanato sa dalan, samtang iyang gibuksan sa bug-os ang mga Kasulatan kanato?”Lucas 24:32.

12, 13. (a) Sa kinabag-ang katawhan karon, unsay nahitabo sa gugma alang sa Diyos ug sa Bibliya? (b) Sa unsang paagi makapugong kita nga mabugnaw ang atong gugma?

12 Sa dihang ikaw nagsugod pagkakat-on sa tinuod nga gitudlo sa Bibliya, nakamatikod ka ba nga ang imong kasingkasing nahupong sa kangaya, kasibot, ug gugma alang sa Diyos? Walay duhaduhang nakamatikod ka. Daghan ang susamang mibati niana. Ang hagit karon mao ang pagpadayon sa pagpabuhi nianang mainitong gugma ug pagpausbaw niana. Dili nato buot mosunod sa kiling sa kalibotan karon. Si Jesus mitagna: “Mobugnaw ang gugma sa kadaghanan.” (Mateo 24:12) Sa unsang paagi mapugngan nimo nga mabugnaw ang imong gugma kang Jehova ug sa mga kamatuoran sa Bibliya?

13 Magpadayon sa pagkuhag kahibalo bahin kang Jehova nga Diyos ug kang Jesu-Kristo. (Juan 17:3) Palandonga o hinuktoki ang imong nakat-onan gikan sa Pulong sa Diyos, nga mangutana sa kaugalingon: ‘Unsay gitudlo niini kanako bahin kang Jehova nga Diyos? Unsang dugang katarongan ang gihatag niini kanako aron ako siyang higugmaon uban ang tibuok kong kasingkasing, hunahuna, ug kalag?’ (1 Timoteo 4:15) Ang maong pagpalandong makapadilaab kanunay sa imong gugma kang Jehova.

14. Sa unsang paagi ang pag-ampo makatabang kanato sa pagpabuhi kanunay sa atong gugma kang Jehova?

 14 Ang laing paagi aron padayong magdilaab ang imong gugma kang Jehova mao ang regular nga pag-ampo. (1 Tesalonica 5:17) Sa Kapitulo 17 niining libroha, atong nakat-onan nga ang pag-ampo maoy bililhong gasa gikan sa Diyos. Ingong ang tawhanong mga relasyon mousbaw pinaagi sa regular, walay pagpanuko nga komunikasyon, ang atong relasyon usab kang Jehova magpabiling mainiton ug buhi kon kita regular nga moampo kaniya. Hinungdanong dili gayod nato himoong mekanikal ang atong mga pag-ampo—naandan lamang nga mga pulong nga atong sublisublion nga walay dulot nga pagbati o kahulogan. Kinahanglang makigsulti kita kang Jehova sama sa pagpakigsulti sa bata ngadto sa iyang minahal nga amahan. Siyempre, buot natong mosulti sa matinahoron apan sa walay pagpanuko, matinud-anong paagi, ug gikan sa kasingkasing. (Salmo 62:8) Oo, ang personal nga pagtuon sa Bibliya ug kinasingkasing nga pag-ampo maoy hinungdanong mga bahin sa atong pagsimba, ug kana motabang kanato sa pagpabilin diha sa gugma sa Diyos.

MAGMANGAYAON SA IMONG PAGSIMBA

15, 16. Nganong angay natong isipon ang buluhatong pagwali sa Gingharian ingon nga pribilehiyo ug bahandi?

15 Ang personal nga pagtuon sa Bibliya ug pag-ampo maoy mga buhat sa pagsimba nga atong mahimo sa pribado. Apan atong hisgotan karon ang usa ka bahin sa pagsimba nga atong mahimo sa dayag: ang pagpakigsulti sa uban bahin sa atong mga tinuohan. Nakasulti ka na ba sa pipila ka kamatuoran sa Bibliya ngadto sa uban? Kon mao, imong napahimuslan ang talagsaong pribilehiyo. (Lucas 1:74) Sa dihang ipakigsulti nato ang mga kamatuoran nga atong nakat-onan bahin kang Jehova nga Diyos, atong ginahimo ang hinungdanon kaayong buluhaton nga gihatag ngadto sa tanang matuod nga mga Kristohanon—nga mao ang pagwali sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos.Mateo 24:14; 28:19, 20.

16 Giisip ni apostol Pablo ang iyang ministeryo ingong bililhon, nga nagtawag niini ingong bahandi. (2 Corinto 4:7) Ang pagpakigsulti sa mga tawo bahin kang Jehova nga Diyos ug sa iyang mga katuyoan mao ang kinamaayohang buluhaton nga imong mahimo. Kini maoy pag-alagad sa labing maayong Agalon, ug magpatungha kinig kinamaayohang mga benepisyo.  Pinaagi sa paghimo niining buluhatona, ikaw nagatabang sa matinud-anon-ug-kasingkasing nga mga tawo aron makigsuod sa atong langitnong Amahan ug makasubay sa dalan padulong sa walay-kataposang kinabuhi! Aduna bay buluhaton nga mas makapatagbaw pa kay niini? Dugang pa, ang pagsangyaw bahin kang Jehova  ug iyang Pulong mopadako sa imong pagtuo ug magpalig-on sa imong gugma alang kaniya. Ug pabilhan pag-ayo ni Jehova ang imong mga paghago. (Hebreohanon 6:10) Ang pagpadayong puliki sa maong buluhaton motabang kanimo sa pagpabilin diha sa gugma sa Diyos.1 Corinto 15:58.

17. Nganong ang Kristohanong ministeryo dinalian karon?

17 Hinungdanon ang paghinumdom nga ang buluhatong pagwali sa Gingharian maoy dinalian. Ang Bibliya nag-ingon: “Iwali ang pulong, magmadali diha niini.” (2 Timoteo 4:2) Nganong ang pagbuhat niini dinalian kaayo karon? Ang Pulong sa Diyos nagsulti kanato: “Ang dakong adlaw ni Jehova haduol na. Kini haduol na, ug nagadali sa hilabihan.” (Sofonias 1:14) Oo, ang panahon nagadali sa pag-abot sa dihang laglagon ni Jehova kining tibuok nga sistema sa mga butang. Kinahanglang pasidan-an ang mga tawo! Kinahanglang mahibalo sila nga panahon na karon sa pagpili kang Jehova ingon nga ilang Soberano. Ang kataposan “dili maulahi.”Habacuc 2:3.

18. Nganong angay kitang magsimba kang Jehova sa dayag, nga nakig-uban sa matuod nga mga Kristohanon?

18 Buot ni Jehova nga kita magsimba kaniya sa dayag, nga nakig-uban sa matuod nga mga Kristohanon. Kanay katarongan ang iyang Pulong nag-ingon: “Magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat, nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom, sama sa nabatasan sa pipila, apan magdinasigay sa usag usa, ug ilabina gayod samtang makita ninyo nga ang adlaw nagkaduol na.” (Hebreohanon 10:24, 25) Sa dihang kita magkatigom uban sa mga isigkamagtutuo panahon sa Kristohanong mga tigom, kita adunay talagsaong kahigayonan sa pagdayeg ug pagsimba sa atong minahal nga Diyos. Kita maglig-onay usab ug magdinasigay sa usag usa.

19. Sa unsang paagi makapanlimbasog kita sa pagpalig-on sa mga bugkos sa gugma diha sa Kristohanong kongregasyon?

19 Samtang kita nakig-uban sa ubang mga magsisimba ni Jehova, atong gipalig-on ang mga bugkos sa gugma ug panaghigalaay diha sa kongregasyon. Hinungdanong pangitaon nato ang maayong mga hiyas sa usag usa, kay si Jehova nangita sa atong maayong mga hiyas. Ayaw dahoma ang kahingpitan gikan sa imong mga isigkamagtutuo. Hinumdomi nga dili managsama ang espirituwal nga pagtubo sa tanan ug nga ang matag usa kanato makahimog  kasaypanan. (Colosas 3:13) Tinguhaa ang pag-ugmad sa suod nga mga pakighigala uban sa mga mainitong nahigugma kang Jehova, ug ikaw makamatikod nga ikaw nagtubo sa espirituwal. Oo, ang pagsimba kang Jehova uban sa imong espirituwal nga mga igsoong lalaki ug babaye motabang kanimo sa pagpabilin diha sa gugma sa Diyos. Sa unsang paagi gantihan ni Jehova kadtong nagsimba kaniya nga matinumanon ug sa ingon nagpabilin diha sa iyang gugma?

TINGUHAA NGA MAKAB-OT ANG “TINUOD NGA KINABUHI”

20, 21. Unsa ang “tinuod nga kinabuhi,” ug nganong kini talagsaong paglaom?

20 Kinabuhi ang iganti ni Jehova sa iyang matinumanong mga alagad, apan unsang matanga sa kinabuhi? Buweno, dili ba ikaw tinuod nga buhi karon? Kadaghanan kanato moingon nga ang tubag dayag. Kon buot sabton, kita nagginhawa, kita nagkaon, ug kita nag-inom. Segurado nga kita buhi. Ug sa atong malipayong mga gutlo, basin kita moingon pa, “Kini gayod ang tinuod nga kinabuhi!” Bisan pa niana, gipaila sa Bibliya nga, sa hinungdanong diwa, walay tawo karon ang tinuod nga buhi.

Buot ni Jehova nga ikaw makatagamtam sa “tinuod nga kinabuhi.” Buot ba nimo?

21 Ang Pulong sa Diyos nag-awhag kanato nga ‘mangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi.’ (1 Timoteo 6:19) Kanang mga pulonga nagpaila nga ang “tinuod nga kinabuhi” maoy butang nga gilaoman natong makab-ot sa unahan. Oo, sa dihang kita hingpit, kita mabuhi sa labing bug-os nga diwa sa pulong, kay kita mabuhi unya sumala sa unang gituyo sa Diyos nga kita mabuhi. Sa dihang kita mabuhi sa paraisong yuta nga may hingpit nga panglawas, kalinaw, ug kalipay, sa kataposan atong matagamtam ang “tinuod nga kinabuhi”—ang kinabuhing walay kataposan. (1 Timoteo 6:12) Dili ba kana talagsaong paglaom?

22. Sa unsang paagi ikaw “makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi”?

22 Sa unsang paagi kita “makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi”? Sa samang konteksto, si Pablo miawhag sa mga Kristohanon nga “magbuhat sa maayo” ug “magmadato sa maayong mga buhat.” (1 Timoteo 6:18) Nan, tin-aw nga dako ang nag-agad sa paagi sa atong pagpadapat sa mga kamatuoran nga atong nakat-onan gikan sa Bibliya. Apan gipasabot ba ni Pablo nga atong mahagoan ang “tinuod nga kinabuhi” pinaagi sa pagbuhat ug maayong mga buhat? Dili, kay ang maong kahibulongang mga palaaboton nag-agad gayod sa atong pagdawat sa “dili-takos nga  kalulot” gikan sa Diyos. (Roma 5:15) Bisan pa niana, si Jehova nagkalipay sa pagganti niadtong nag-alagad kaniya nga matinumanon. Buot niya nga makakita kanimo nga nagkinabuhi sa “tinuod nga kinabuhi.” Ang maong malipayon, malinawon, walay-kataposang kinabuhi anaa sa unahan alang niadtong nagpabilin diha sa gugma sa Diyos.

23. Nganong hinungdanon nga magpabilin diha sa gugma sa Diyos?

23 Matag usa kanato angayng mangutana sa kaugalingon, ‘Ako ba nagasimba sa Diyos sa paagi nga iyang gipadayag diha sa Bibliya?’ Kon segurohon nato matag adlaw nga kita nagasimba sa maong paagi, nan kita nagsubay sa hustong dalan. Makasalig kita nga si Jehova mao ang atong dalangpanan. Iyang pagaluwason ang iyang matinumanong katawhan latas sa kataposang gubot nga mga adlaw niining daang sistema sa mga butang. Dad-on usab kita ni Jehova ngadto sa mahimayaong bag-ong sistema sa mga butang nga haduol na karon. Malipay gayod kita nga makasinati nianang panahona! Ug pagkamalipayon unya nato nga atong gihimo ang hustong mga pagpili niining kataposang mga adlaw! Kon himoon nimo ang maong mga pagpili karon, matagamtam nimo ang “tinuod nga kinabuhi,” ang kinabuhi nga maoy gituyo ni Jehova, hangtod sa kahangtoran!