BASA ug bisan unsang mantalaan. Tan-aw ug telebisyon, o pamati sa radyo. Daghan kaayong estorya bahin sa krimen, gubat, ug terorismo! Hunahunaa ang kaugalingon nimong mga problema. Tingali naguol ka pag-ayo tungod kay ang usa ka minahal nasakit o namatay. Mahimong mobati ka sama sa maayong tawo nga si Job, kinsa miingon nga siya “puno sa kasakitan.”Job 10:15.

Suknaa ang imong kaugalingon:

  • Kini ba ang katuyoan sa Diyos alang kanako ug sa uban pang katawhan?

  • Asa ko ba makaplagi ang tabang aron masagubang ang akong mga suliran?

  • Makalaom ba kita nga makasinati gayod kitag kalinaw sa yuta?

Gihatag sa Bibliya ang makapatagbawng mga tubag niining mga pangutanaha.

 GITUDLO SA BIBLIYA NGA IPATUNGHA SA DIYOS KINING MAONG MGA KAUSABAN DINHI SA YUTA.

“Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.”Pinadayag 21:4

“Ang bakol mosaka ingon sa laking osa.”Isaias 35:6

“Ang mga mata sa mga buta mabuka.”—Isaias 35:5

 “Ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan . . . manggula.”Juan 5:28, 29

“Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’”Isaias 33:24

“Aduna unyay dagayang lugas sa ibabaw sa yuta.”—Salmo 72:16

 PAGPAHIMULOS SA MGA GITUDLO SA BIBLIYA

Ayaw dayon isalikway ang mga pahayag sa nag-unang mga panid ingong dili katuohan. Misaad ang Diyos nga iyang ipatungha kining mga butanga, ug gipatin-aw sa Bibliya kon sa unsang paagi iya kining himoon.

Apan ang Bibliya mapuslanon sa daghan pang paagi. Kini nagtagana sa paagi nga mapahimuslan nimo ang tinuod nga matagbawong kinabuhi bisan karon. Sa daklit hunahunaa ang imong mga kabalaka ug mga suliran. Mahimong naglakip kana sa mga suliran bahin sa salapi, mga suliran sa pamilya, pagkamasakiton, o pagkamatay sa usa ka minahal. Ang Bibliya makatabang kanimo sa pagsagubang sa mga suliran karon, ug kini makahatag ug kahupayan pinaagi sa pagtubag sa mga pangutanang sama niini:

  • Nganong nag-antos kita?

  • Sa unsang paagi masagubang nato ang mga kabalaka sa kinabuhi?

  • Sa unsang paagi atong mahimo nga mas malipayon ang atong pamilyahanong kinabuhi?

  • Unsay mahitabo kanato sa dihang kita mamatay?

  • Makita ba nato pag-usab ang namatay natong mga minahal?

  • Sa unsang paagi makapaneguro kita nga tumanon sa Diyos ang iyang mga saad alang sa umaabot?

 Ang imong pagbasa niining basahona nagpakita nga gusto nimong susihon kon unsay gitudlo sa Bibliya. Kining basahona makatabang kanimo. Matikdi nga ang mga parapo adunay katugbang nga mga pangutana sa ubos sa panid. Ang milyonmilyong tawo nahimuot sa paggamit sa pangutana-ug-tubag nga paagi sa dihang naghisgot sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Kami naglaom nga mahimuot ka usab niana. Hinaot ang Diyos magapanalangin kanimo samtang imong pahimuslan karon ang makapalipay ug makapatagbaw nga kasinatian sa pagkakat-on kon unsay tinuod nga gitudlo sa Bibliya!