Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 APENDISE

“Kalag” ug “Espiritu”—Unsay Tinuod nga Kahulogan sa Maong mga Termino?

“Kalag” ug “Espiritu”—Unsay Tinuod nga Kahulogan sa Maong mga Termino?

INIGKADUNGOG nimo sa mga terminong “kalag” ug “espiritu,” unsay mosantop sa imong hunahuna? Nagtuo ang daghan nga kining mga pulonga nagpasabot sa butang nga dili makita ug dili mamatay nga anaa sa atong kahiladman. Naghunahuna sila nga panahon sa kamatayon kining dili-makitang bahin sa tawo mogawas sa lawas ug magpadayong buhi. Sanglit kini kaylap nga gituohan, daghan ang matingala sa pagkahibalo nga kana wala gayod itudlo sa Bibliya. Nan, unsa ang kalag, ug unsa ang espiritu, sumala sa Pulong sa Diyos?

“KALAG” SUMALA SA PAGKAGAMIT DIHA SA BIBLIYA

Una, tagda ang kalag. Makahinumdom ka nga ang dakong bahin sa Bibliya gisulat sa sinugdan sa pinulongang Hebreohanon ug Grego. Sa pagsulat bahin sa kalag, gigamit sa mga magsusulat sa Bibliya ang Hebreohanong pulong neʹphesh o ang Gregong pulong psy·kheʹ. Kining duha ka pulong makita kapig 800 ka beses diha sa Kasulatan, ug ang Bag-ong Kalibotang Hubad naghubad kanunay niana nga “kalag.” Sa dihang imong susihon ang pagkagamit sa “kalag” o “mga kalag” diha sa Bibliya, madayag nga kining pulonga nagtumong sa (1) mga tawo, (2) mga hayop, o (3) ang kinabuhi nga nabatonan sa usa ka tawo o usa ka hayop. Atong hisgotan ang  pipila ka kasulatan nga nagpadayag niining tulo ka nagkalainlaing diwa.

Mga tawo. “Sa mga adlaw ni Noe, . . . pipila ka tawo, nga mao, walo ka kalag, ang giluwas latas sa tubig.” (1 Pedro 3:20) Dinhi ang pulong “walo ka kalag” tin-awng nagpasabot sa mga tawo—si Noe, iyang asawa, iyang tulo ka anak lalaki, ug ilang mga asawa. Ang Exodo 16:16 naghisgot bahin sa mga sugo nga gihatag sa mga Israelinhon bahin sa pagpamunit ug mana. Sila gisugo: “Pamunit kamo niini . . . sumala sa gidaghanon sa mga kalag sa matag usa kaninyo nga anaa sa iyang tolda.” Busa ang gidaghanon sa mana nga gipamunit gipasukad sa gidaghanon sa mga tawo sa matag pamilya. Ang uban pang pananglitan sa Bibliya nga nagpadapat sa “kalag” o “mga kalag” ngadto sa usa ka tawo o mga tawo makaplagan sa Genesis 46:18; Josue 11:11; Buhat 27:37; ug Roma 13:1.

Mga hayop. Sa asoy sa Bibliya bahin sa paglalang, atong mabasa: “Miingon ang Diyos: ‘Modagsang sa mga tubig ang panon sa buhing mga kalag ug manglupad ang nagalupad nga mga linalang ibabaw sa yuta sa nawong sa hawan sa mga langit.’ Ug miingon ang Diyos: ‘Magpatungha ang yuta ug buhing mga kalag sumala sa ilang mga matang, anad nga hayop ug nagalihok nga mananap ug ihalas nga mananap sa yuta sumala sa iyang matang.’ Ug nahimong ingon.” (Genesis 1:20, 24) Sa maong kasulatan, ang mga isda, anad nga mga hayop, ug ihalas nga mga mananap ngatanan gitumong sa samang pulong—“mga kalag.” Ang mga langgam ug ubang mga hayop gitawag ug mga kalag diha sa Genesis 9:10; Levitico 11:46; ug Numeros 31:28.

Kinabuhi sa usa ka tawo. Usahay ang pulong “kalag” nagkahulogang kinabuhi sa usa ka tawo. Si Jehova miingon kang Moises: “Ang tanang tawo nga nangita sa imong kalag patay na.” (Exodo 4:19) Unsay gipangita sa mga kaaway ni Moises? Sila nagtinguha sa paghunos sa kinabuhi ni Moises. Sayosayo niana, samtang si Raquel nanganak kang Benjamin, “migula ang iyang kalag (tungod kay siya namatay man).” (Genesis 35:16-19) Niadtong higayona, si Raquel nawad-an sa iyang kinabuhi. Tagda usab ang mga pulong ni Jesus: “Ako ang maayong magbalantay; ang maayong magbalantay magatugyan sa iyang kalag alang sa mga karnero.” (Juan 10:11) Gihatag ni Jesus ang iyang kalag o kinabuhi alang sa katawhan. Niining mga tekstoha sa Bibliya, ang pulong “kalag” tin-awng nagtumong sa kinabuhi sa usa ka tawo. Makaplagan mo ang dugang  pananglitan sa maong diwa sa “kalag” diha sa 1 Hari 17:17-23; Mateo 10:39; Juan 15:13; ug Buhat 20:10.

Ang dugang pagtuon sa Pulong sa Diyos magpakita kanimo nga ang mga termino nga “dili mamatay” o “walay kataposan” nga gilangkit sa pulong “kalag” dili gayod makita bisan asa sa tibuok Bibliya. Hinunoa, ang Kasulatan nag-ingon nga ang usa ka kalag mamatay. (Ezequiel 18:4, 20) Busa, ang Bibliya yanong nagtawag sa usa nga namatay nga “patay nga kalag.”Levitico 21:11.

ANG “ESPIRITU” GIPAILA

Atong hisgotan karon ang paggamit sa Bibliya sa terminong “espiritu.” Naghunahuna ang pipila ka tawo nga ang “espiritu” maoy lain lang nga pulong alang sa “kalag.” Apan dili kana tinuod. Ang Bibliya nagtin-aw nga ang “espiritu” ug “kalag” nagtumong sa duha ka magkalahi nga mga butang. Sa unsang paagi kana sila magkalahi?

Gigamit sa mga magsusulat sa Bibliya ang Hebreohanong pulong ruʹach o ang Gregong pulong pneuʹma sa dihang sila nagsulat bahin sa “espiritu.” Gipaila sa Kasulatan mismo ang kahulogan nianang mga pulonga. Pananglitan, ang Salmo 104:29 nag-ingon: “Kon kuhaon mo [Jehova] ang ilang espiritu [ruʹach], mabugtoan sila ug gininhawa, ug mobalik sila ngadto sa abog.” Ug ang Santiago 2:26 nag-ingon nga “patay ang lawas nga walay espiritu [pneuʹma].” Nan, sa maong mga bersikulo, ang “espiritu” nagtumong nianang naghatag ug kinabuhi sa lawas. Kon walay espiritu, ang lawas patay. Busa, diha sa Bibliya ang pulong ruʹach gihubad dili lang ingong “espiritu” kondili ingon usab nga “puwersa” o puwersa-sa-kinabuhi. Pananglitan, mahitungod sa Lunop sa adlaw ni Noe, ang Diyos nag-ingon: “Ako magdala ug lunop sa mga tubig diha sa yuta aron laglagon ang tanang unod nga niana ang puwersa [ruʹach] sa kinabuhi aktibo gikan sa silong sa langit.” (Genesis 6:17; 7:15, 22) Busa ang “espiritu” nagtumong sa dili-makita nga puwersa (ang kidlap sa kinabuhi) nga nagapaaktibo sa tanang buhing mga linalang.

Dili managsama ang kalag ug ang espiritu. Ang lawas nagkinahanglan sa espiritu sama ra gayod nga ang radyo nagkinahanglag koryente—aron moandar. Sa dugang paghulagway niini, hunahunaa ang madaladala nga radyo. Kon butangan nimog mga baterya ang madaladala nga radyo ug patokaron kana, ang koryenteng napondo sa mga baterya mopaandar sa radyo. Apan kon walay mga baterya, ang radyo dili motokar. Mao man usab ang mahitabo sa dekoryente nga matang sa radyo kon tangtangon ang plag niini gikan  sa pansakanan. Sa susama, ang espiritu mao ang puwersa nga makapabuhi sa atong lawas. Gawas pa, sama sa koryente, ang espiritu walay pagbati ug dili makahunahuna. Kini maoy puwersa nga walay personalidad. Apan kon wala ang maong espiritu o puwersa-sa-kinabuhi, ang atong mga lawas “mabugtoan ug gininhawa ug mobalik sila sa abog,” sumala sa giingon sa salmista.

Sa paghisgot bahin sa kamatayon sa tawo, ang Ecclesiastes 12:7 nag-ingon: “Ang abog [sa iyang lawas] mobalik sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu mobalik sa matuod nga Diyos nga maoy naghatag niini.” Sa dihang ang espiritu o puwersa-sa-kinabuhi mobiya sa lawas, ang lawas mamatay ug mobalik sa gigikanan niini—sa yuta. Sa susama, ang puwersa-sa-kinabuhi mobalik sa gigikanan niini—sa Diyos. (Job 34:14, 15; Salmo 36:9) Wala kini magpasabot nga ang puwersa-sa-kinabuhi aktuwal nga mopaingon sa langit. Hinunoa, nagpasabot kini nga alang sa tawong mamatay, ang paglaom bahin sa umaabot nga kinabuhi nagdepende kang Jehova nga Diyos. Ang iyang kinabuhi anaa sa mga kamot sa Diyos, ingnon ta. Pinaagi lamang sa gahom sa Diyos nga mahibalik ang espiritu o puwersa-sa-kinabuhi aron ang usa ka tawo mabuhi pag-usab.

Makahupay gayod ang pagkahibalo nga kini gayod ang pagabuhaton sa Diyos alang sa tanang nagpahulay diha sa “handomanang mga lubnganan”! (Juan 5:28, 29) Panahon sa pagkabanhaw, pormahon ni Jehova ang bag-ong lawas alang sa tawo nga natulog sa kamatayon ug ipasig-uli kini sa kinabuhi pinaagi sa pagbutang ug espiritu o puwersa-sa-kinabuhi diha niana. Malipayon gayod unya kanang adlawa!

Kon buot nimong makakat-on ug dugang pa bahin sa mga terminong “kalag” ug “espiritu” sumala sa pagkagamit diha sa Bibliya, imong makaplagan ang bililhong impormasyon diha sa brosyur nga Unsay Mahitabo Kanato sa Dihang Mamatay Kita? ug sa mga panid 89-93 ug 172-176 sa librong Nangatarongan Pinasukad sa Kasulatan, nga kanang duha gipatik sa mga Saksi ni Jehova.