Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 APENDISE

Ang Kamatuoran Bahin sa Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu

Ang Kamatuoran Bahin sa Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu

ANG mga tawo nga nagtuo sa pagtulon-an sa Trinidad nag-ingon nga ang Diyos gilangkoban ug tulo ka persona—ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu. Matag usa nianang tulo ka persona giingon nga sama sa uban, labing gamhanan, ug walay sinugdanan. Busa, sumala sa doktrina sa Trinidad, ang Amahan maoy Diyos, ang Anak maoy Diyos, ug ang Balaang Espiritu maoy Diyos, apan adunay usa lamang ka Diyos.

Ang daghan nga nagtuo sa Trinidad moangkon nga sila dili makapatin-aw niini nga pagtulon-an. Bisan pa niana, sila tingali nagtuo  nga gitudlo kini sa Bibliya. Pagamatikdan nga ang pulong “Trinidad” dili gayod makita sa Bibliya. Bisan pa niana, ang ideya sa Trinidad makaplagan ba diha niana? Sa pagtubag niining pangutanaha, tan-awon nato ang usa ka teksto nga kasagarang gamiton sa mga tigpaluyo aron depensahan ang doktrina sa Trinidad.

“DIYOS ANG PULONG”

Ang Juan 1:1 nag-ingon: “Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Diyos, ug Diyos ang Pulong.” (King James Version) Unya sa mao gihapong kapitulo, tin-awng gipakita ni apostol Juan nga “ang Pulong” mao si Jesus. (Juan 1:14) Ugaling, sanglit ang Pulong gitawag nga Diyos, ang pipila moingon nga ang anak ug ang Amahan bahin gayod sa mao rang Diyos.

Hinumdomi nga kining bahina sa Bibliya gisulat sa sinugdan sa Grego. Sa ulahi, ang mga maghuhubad naghubad sa Gregong teksto ngadto sa ubang pinulongan. Bisan pa niana, ang ubay-ubayng maghuhubad wala mogamit sa mga pulong “Diyos ang Pulong.” Nganong wala man? Pinasukad sa ilang kahibalo bahin sa pinulongang Grego nga gigamit sa pagsulat sa Bibliya, kadtong maong mga maghuhubad mihinapos nga ang mga pulong “Diyos ang Pulong” angayng hubaron sa laing paagi. Sa unsang paagi kana hubaron? Aniay pipila ka pananglitan: “Ang Logos [Pulong] maoy balaan.” (A New Translation of the Bible) “Ang Pulong maoy usa ka diyos.” (The New Testament in an Improved Version) “Ang Pulong uban sa Diyos ug nagbaton ug kinaiyahan nga sama sa iyaha.” (The Translator’s New Testament) Sumala sa maong mga hubad, ang Pulong dili mao ang Diyos. * Hinunoa, tungod sa iyang hataas nga posisyon taliwala sa mga linalang ni Jehova, ang Pulong gitumong ingong “usa ka diyos.” Ang terminong “diyos” dinhi nagkahulogang “usa nga gamhanan.”

MAGBATON UG DUGANG KASAYORAN

Ang kadaghanang tawo wala mahibalo sa pinulongang Grego nga gigamit sa pagsulat sa Bibliya. Busa sa unsang paagi mahibaloan nimo kon unsay gipasabot gayod ni apostol Juan? Palandonga kini nga pananglitan: Usa ka magtutudlo nagpatin-aw sa usa ka ulohan ngadto sa iyang mga estudyante. Human niana, nagkalahi ang pagsabot sa mga estudyante bahin sa katin-awan. Sa unsang  paagi mahusay sa mga estudyante ang maong butang? Makapangayo silag dugang impormasyon sa magtutudlo. Sa walay duhaduha, ang pagkahibalo ug dugang impormasyon makatabang kanila nga mas masabtan ang ulohan. Sa susamang paagi, aron masabtan ang kahulogan sa Juan 1:1, makasusi ka sa Ebanghelyo ni Juan alang sa dugang impormasyon bahin sa posisyon ni Jesus. Ang pagkat-on ug dugang impormasyon bahin niini nga ulohan makatabang kanimo sa pagkadangat sa hustong konklusyon.

Pananglitan, tagda kon unsay dugang gisulat ni Juan sa kapitulo 1, bersikulo 18: “Walay tawo nga nakakita sa Diyos [nga Labing Gamhanan] sa bisan unsang panahon.” Apan may mga tawo nga nakakita kang Jesus, ang Anak, kay si Juan nag-ingon: “Ang Pulong [si Jesus] nahimong tawo, ug ipon kanamo siya mipuyo, ug among nakita ang iyang himaya.” (Juan 1:14, KJ) Nan, sa unsang paagi ang Anak mahimong bahin sa Diyos nga Labing Gamhanan? Si Juan nag-ingon usab nga ang Pulong maoy “uban sa Diyos.” Apan sa unsang paagi ang usa ka indibiduwal uban sa laing persona ug sa samang panahon mao ra usab kana siya? Dugang pa, sumala sa nahisulat sa Juan 17:3, gipatin-aw ni Jesus ang pagkalahi niya ug sa iyang langitnong Amahan. Gitawag niya ang iyang Amahan “ang bugtong matuod nga Diyos.” Ug sa duol na sa kataposan sa iyang Ebanghelyo, gisuma ni Juan kana sa pag-ingon: “Kini nahisulat aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Kristo nga Anak sa Diyos.” (Juan 20:31) Matikdi nga si Jesus gitawag, dili Diyos, kondili ang Anak sa Diyos. Kining dugang impormasyon nga gihatag diha sa Ebanghelyo ni Juan nagpakita kon sa unsang paagi pagasabton ang Juan 1:1. Si Jesus, ang Pulong, maoy “usa ka diyos” sa diwa nga siya adunay hataas nga posisyon apan dili sama sa Diyos nga Labing Gamhanan.

PALIG-ONA ANG MGA KAMATUORAN

Palandonga pag-usab ang pananglitan bahin sa magtutudlo ug sa mga estudyante. Handurawa nga ang pipila aduna pay mga pagduhaduha, bisan human makapatalinghog sa dugang katin-awan sa magtutudlo. Unsay ilang mahimo? Makadangop sila sa laing magtutudlo alang sa dugang impormasyon bahin sa samang ulohan. Kon palig-onon sa ikaduhang magtutudlo ang katin-awan sa unang magtutudlo, ang mga pagduhaduha sa kadaghanang estudyante basin mawagtang na. Sa susamang paagi, kon ikaw dili segurado kon unsay tinuod nga gisulti sa magsusulat sa Bibliya nga si Juan bahin sa relasyon tali ni Jesus ug sa Diyos nga Labing Gamhanan, makadangop  ka sa laing magsusulat sa Bibliya aron makadawat ug dugang impormasyon. Pananglitan, tagda ang gisulat ni Mateo. Bahin sa kataposan niining sistema sa mga butang, iyang gikutlo si Jesus nga nag-ingon: “Mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa mga langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang.” (Mateo 24:36) Sa unsang paagi kining mga pulonga nagpalig-on nga si Jesus dili mao ang Diyos nga Labing Gamhanan?

Si Jesus nag-ingon nga labaw ang nahibaloan sa Amahan kay sa Anak. Apan kon si Jesus bahin pa sa Diyos nga Labing Gamhanan, siya mahibalo unta sa samang mga kamatuoran sama ra sa iyang Amahan. Busa, ang Anak ug ang Amahan dili mahimong managsama. Bisan pa niana, ang pipila moingon: ‘Si Jesus adunay duha ka kinaiyahan. Siya dinhi nagsulti ingon nga usa ka tawo.’ Bisan pag tinuod kana, unsa na man ang balaang espiritu? Kon kini bahin sa samang Diyos sama ra sa Amahan, nganong si Jesus wala mag-ingon nga kini nahibalo kon unsay nahibaloan sa Amahan?

Samtang magpadayon ka sa pagtuon sa Bibliya, mahibalo ka ug daghan pang teksto nga may kalabotan niining ulohana. Ang maong mga teksto nagpalig-on sa kamatuoran bahin sa Amahan, sa Anak, ug sa balaang espiritu.Salmo 90:2; Buhat 7:55; Colosas 1:15.

^ par. 3 Alang sa dugang paghisgot bahin sa Juan 1:1, tan-awa ang mga panid 24-25 sa Nobyembre 1, 2008 nga isyu sa Ang Bantayanang Torre nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

 

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

“Diyos” ba ang Pulong o “usa ka diyos”?

Unsay hustong pagsabot sa Juan 1:1?