Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 APENDISE

Adlaw sa Paghukom—Unsa ba Kini?

Adlaw sa Paghukom—Unsa ba Kini?

UNSAY imong hunahuna bahin sa Adlaw sa Paghukom? Gihunahuna sa daghan nga ang bilyonbilyong tawo paatubangon nga tagsatagsa sa trono sa Diyos. Diha niana, ang hukom sa matag tawo ipakanaog. Ang pipila gantihan ug langitnong kahimayaan, ug ang uban hukman ug walay-kataposang pagpaantos. Apan lahi ang paghulagway sa Bibliya bahin niining yugtoa sa panahon. Kini gibatbat sa Pulong sa Diyos, dili ingong makalilisang nga panahon, kondili ingong panahon sa paglaom ug kapasig-ulian.

Sa Pinadayag 20:11, 12, mabasa nato ang pagbatbat ni apostol Juan bahin sa Adlaw sa Paghukom: “Nakita ko ang usa ka dakong puti nga trono ug ang naglingkod niini. Gikan sa atubangan niya ang yuta ug ang langit nangalagiw, ug walay dapit nga nakaplagan alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, ang dagko ug ang gagmay, nga nagbarog sa atubangan sa trono, ug gibuksan ang mga linukot nga basahon. Apan gibuksan ang laing linukot nga basahon; mao kini ang linukot nga basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gihukman pinasukad sa mga butang nga nahisulat sa mga linukot nga basahon sumala sa ilang mga buhat.” Kinsa ang Maghuhukom nga gibatbat dinhi?

Si Jehova nga Diyos mao ang kinalabwang Maghuhukom sa katawhan. Bisan pa niana, iyang gitugyan sa lain ang aktuwal nga buluhaton sa paghukom. Sumala sa Buhat 17:31, si apostol Pablo  miingon nga ang Diyos “nakatakda na ug adlaw aron iyang pagahukman ang gipuy-ang yuta subay sa pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo.” Kining tinudlong Maghuhukom mao ang gibanhawng si Jesu-Kristo. (Juan 5:22) Apan, kanus-a magsugod ang Adlaw sa Paghukom? Unsay gidugayon niana?

Gipakita sa basahong Pinadayag nga ang Adlaw sa Paghukom mosugod human sa gubat sa Armagedon, sa dihang pagalaglagon ang sistema ni Satanas sa yuta. * (Pinadayag 16:14, 16; 19:19–20:3) Human sa Armagedon, si Satanas ug ang iyang mga demonyo bilanggoon sa usa ka bung-aw sulod sa usa ka libo ka tuig. Nianang panahona, ang 144,000 ka langitnong kaubang mga manununod mahimong mga maghuhukom ug magmando “ingong mga hari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig.” (Pinadayag 14:1-3; 20:1-4; Roma 8:17) Ang Adlaw sa Paghukom dili kay kadiyot nga panghitabo nga mohangtod ug 24 lang ka oras. Mohangtod kinig usa ka libo ka tuig.

Sulod nianang usa ka libo ka tuig nga yugto, si Jesu-Kristo “maghukom sa mga buhi ug sa mga patay.” (2 Timoteo 4:1) Ang “mga buhi” mao unya ang “dakong panon” nga makalabang-buhi sa Armagedon. (Pinadayag 7:9-17) Nakita usab ni apostol Juan “ang mga patay . . . nga nagbarog sa atubangan sa trono” sa paghukom. Sumala sa gisaad ni Jesus, ‘ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa tingog ni Kristo ug manggula’ pinaagi sa pagkabanhaw. (Juan 5:28, 29; Buhat 24:15) Apan sa unsa ipasukad ang paghukom sa tanan?

Sumala sa panan-awon ni apostol Juan, “gibuksan ang mga linukot nga basahon,” ug “ang mga patay gihukman pinasukad sa mga butang nga nahisulat sa mga linukot nga basahon sumala sa ilang mga buhat.” Ang maong mga linukot nga basahon mao ba ang rekord sa nangaging mga binuhatan sa katawhan? Dili, ang paghukom dili ipasukad sa gibuhat sa mga tawo una pa sila mamatay. Nganong nahibalo kita niana? Ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga namatay nahigawas na gikan sa iyang sala.” (Roma 6:7) Busa ang mga binanhaw mabuhi nga ang tanan nilang sala nalimtan na. Mao nga ang mga linukot nga basahon maoy simbolo gayod sa dugang mga kinahanglanon sa Diyos. Aron mabuhi hangtod sa hangtod, ang mga makalabang-buhi sa Armagedon ug ang mga binanhaw kinahanglang  mosunod sa mga sugo sa Diyos, lakip na ang bisan unsang bag-ong mga kinahanglanon nga mahimong ipadayag ni Jehova sulod sa usa ka libo ka tuig. Busa, ang mga indibiduwal pagahukman pinasukad sa ilang ginabuhat sulod sa Adlaw sa Paghukom.

Sulod sa Adlaw sa Paghukom, ang bilyonbilyong tawo makabaton sa ilang unang higayon sa pagkat-on bahin sa kabubut-on sa Diyos ug magpahiuyon niana. Nagpasabot kini nga pagahimoon ang dakong edukasyonal nga buluhaton. Sa pagkatinuod, “ang pagkamatarong mao gayod ang makat-onan sa mga molupyo sa mabungahong yuta.” (Isaias 26:9) Bisan pa niana, dili tanan buot magpahiuyon sa kabubut-on sa Diyos. Ang Isaias 26:10 nag-ingon: “Bisan pag ang daotan pagakaluy-an, siya dili gayod makakat-on ug pagkamatarong. Diha sa yuta sa katul-iran siya dili magminatarong ug dili makakita sa kahalangdon ni Jehova.” Ang maong mga daotan pagapatyon nga permanente sulod sa Adlaw sa Paghukom.Isaias 65:20.

Pagkatapos sa Adlaw sa Paghukom, ang mga tawong makalabang-buhi ‘mabuhi’ sa bug-os ingong hingpit nga mga tawo. (Pinadayag 20:5) Busa sa Adlaw sa Paghukom, ang katawhan mapasig-uli sa orihinal nga kahingpitan niini. (1 Corinto 15:24-28) Unya mahitabo ang kataposang pagsulay. Si Satanas buhian gikan sa iyang pagkabilanggo ug tugotan sa pagsulay sa pagpahisalaag sa katawhan sa kataposang higayon. (Pinadayag 20:3, 7-10) Kadtong dili magpadaog kaniya makapahimulos sa bug-os nga katumanan sa saad sa Bibliya: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” (Salmo 37:29) Oo, ang Adlaw sa Paghukom mahimong panalangin sa tanang matinumanong katawhan!

^ par. 1 Bahin sa Armagedon, palihog pagtan-aw sa Insight on the Scriptures, Tomo 1, mga panid 594-5, 1037-8, ug kapitulo 20 sa Simbaha ang Bugtong Matuod nga Diyos, nga samang gipatik sa mga Saksi ni Jehova.