Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 22

Tumanon sa Gingharian ang Kabubut-on sa Diyos sa Yuta

Tumanon sa Gingharian ang Kabubut-on sa Diyos sa Yuta

PUNTO SA KAPITULO

Tumanon sa Gingharian ang tanang saad sa Diyos para sa katawhan ug sa yuta

1, 2. (a) Nganong lisod usahay tuohan nga tinuod ang Paraiso? (b) Unsay atong buhaton aron molig-on ang atong pagtuo sa mga saad sa Diyos?

ANG matinumanong brader miabot sa tigom, gikapoy ug na-stress human sa tibuok adlaw nga trabaho. Nakasab-an siya sa estrikto kaayo niyang boss, ug nabalaka siya bahin sa pagsuportar sa iyang pamilya ug sa sakit sa iyang asawa. Dihang nanganta na, migaan ang iyang paminaw ug siya nalipay nga anaa sa tigom uban sa mga igsoon. Bahin sa paraiso ang awit, ug nahanduraw niyang tua na siya sa paraiso. Kadto ang iyang paboritong awit, ug samtang nanganta, nabuhi ang paglaom diha sa iyang mabalak-ong kasingkasing.

2 Mibati ka ba sukad niana? Ang kadaghanan mibati gyod. Tungod sa kahimtang niining daang sistema, lisdan tang motuo sa umaabot nga Paraiso. Kita nia sa “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon,” ug ang kalibotan karon dili gyod samag paraiso. (2 Tim. 3:1) Unsay atong buhaton aron maseguro nga tinuod ang atong paglaom? Nganong nahibalo kita nga ang Gingharian hapit nang magmando sa tanang tawo? Hisgotan nato ang pipila ka tagna ni Jehova nga nangatuman kanhi. Unya repasohon nato kon sa unsang paagi kana ug ang ubang susamang tagna nagakatuman karon. Sa kataposan, kay napalig-on ang atong pagtuo, hisgotan nato kon unsay kahulogan nianang mga tagnaa para sa atong umaabot.

Si Jehova Nagtuman sa Iyang mga Saad sa Kanhing mga Panahon

3. Unsang saad ang nakahupay sa binihag nga mga Hudiyo sa Babilonya?

3 Hunahunaa ang kinabuhi sa mga Hudiyong nabihag sa Babilonya sa ikaunom nga siglo B.C.E. Sama sa ilang mga ginikanan, natawo ug nagtubo ang daghan ingong mga binihag, ug lisod ang kinabuhi. Gibiaybiay pa sila sa mga taga-Babilonya tungod sa ilang pagtuo kang Jehova. (Sal. 137:1-3) Sa daghang dekada, kini ang gilaoman sa maunongong mga Hudiyo: Misaad si Jehova nga ang iyang katawhan ibalik sa ilang yutang natawhan. Si Jehova miingon nga hayahay unya ang kinabuhi didto. Ang napasig-uling yuta sa Juda iya pang gipakasama sa hardin  sa Eden—usa ka paraiso! (Basaha ang Isaias 51:3.) Kadto gituyo para palig-onon ang katawhan sa Diyos ug mawala ang ilang pagduhaduha. Sa unsang paagi? Tagda ang pipila ka tagna.

4. Unsay pasalig ni Jehova sa mga Hudiyo bahin sa kasegurohan diha sa ilang yutang natawhan?

4 Kasegurohan. Mamalik ang mga binihag, dili sa literal nga paraiso, kondili sa layong yuta nga napasagdan sa 70 ka tuig ug pipila ra nilay nakakita. Komon niadto ang mga leyon, lobo, leopardo, ug ubang manunukob nga hayop sa kayutaan sa Bibliya. Makahunahuna tingali ang usa ka amahan, ‘Luwas kaha didto ang akong asawa ug mga anak? Unsaon nako pagprotektar ang akong mga baka ug karnero?’ Natural kana nga kabalaka. Nan, hunahunaa ang saad sa Diyos sa Isaias 11:6-9 ug kon unsa ka makapahupay kana. (Basaha.) Pinaagig balaknong mga pulong, mipasalig si Jehova nga luwas sila ug ang ilang kahayopan. Ang leyon mokaon ug uhot, nga nagpasabot nga dili sila manukob ug baka. Ang mga matinumanon dili mahadlok sa maong mga manunukob. Misaad si Jehova nga ang iyang katawhan luwas diha sa napasig-uling yuta sa Juda, bisan sa kamingawan ug kalasangan.—Ezeq. 34:25.

5. Unsang mga tagna ang nakatabang sa mga Hudiyo sa pagsalig nga si Jehova magtagana kanila?

5 Kadagaya. Basin may uban pa silang kabalaka. ‘Masuportahan ba nako ang akong pamilya sa napasig-uling yuta? Asa man ko magpuyo? Duna kahay trabaho, ug mas maayo ba ang kinabuhi didto kay sa kinabuhi ingong binihag sa Babilonya?’ Gitubag sab kana ni Jehova pinaagig inspiradong mga tagna. Misaad siya nga ang iyang masinugtanong katawhan makasalig nga mag-ulan sa hustong panahon, busa ang yuta magpatunghag “tambok ug mantikaon” nga pagkaon. (Isa. 30:23) Bahin sa puy-anan ug makalingawng trabaho, misaad si Jehova sa iyang katawhan: “Sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga. Dili sila magtukod ug lain ang magpuyo; dili sila magtanom ug lain ang magkaon.” (Isa. 65:21, 22) Hayahay unya ang kinabuhi kompara sa ilang kinabuhi ingong binihag sa paganong Babilonya. Pero komosta ang ilang seryosong mga problema nga maoy nakaingon sa ilang pagkabihag?

6. Unsang klaseng sakit ang giantos sa nangaging katawhan sa Diyos, ug unsay pasalig ni Jehova sa mga binihag?

6 Kahimtang sa espirituwal. Sa wala pa mabihag ang katawhan sa Diyos, sila nahimong masakiton sa espirituwal. Pinaagi ni propetang Isaias, si Jehova miingon bahin kanila: “Ang tibuok ulo nagmasakiton, ug ang tibuok kasingkasing maluya.” (Isa. 1:5) Sila buta ug bungol sa espirituwal, kay ilang gisampongan ang ilang mga dalunggan sa tambag ni Jehova ug gipiyong ang ilang mga mata sa kahayag sa kamatuoran nga iyang gitanyag. (Isa. 6:10; Jer. 5:21; Ezeq. 12:2) Kon ang namalik nga mga binihag mag-antos ug samang mga problema, duna ba silay kasegurohan? Dili ba mawad-an gihapon silag pabor ni Jehova? Makapalig-on gyod ang saad ni Jehova: “Nianang adlawa ang mga  bungol tinong makadungog sa mga pulong sa basahon, ug gikan sa kangiob ug gikan sa kangitngit bisan ang mga mata sa mga buta makakita.” (Isa. 29:18) Segurado, ayohon ni Jehova ang espirituwal nga sakit sa iyang mahinulsolong katawhan. Kon sila mosanong ug magmasinugtanon, motagana siyag makaluwas sa kinabuhi nga giya ug kaalam.

7. Giunsa pagtuman ni Jehova ang iyang mga saad sa binihag nga mga Hudiyo, ug nganong kana makapalig-on kanato?

7 Gituman ba ni Jehova ang iyang mga saad? Ang mga hitabo sa kasaysayan nagtubag niana. Ang namalik nga mga Hudiyo gipanalanginag kasegurohan, kadagaya, ug maayong kahimtang sa espirituwal. Pananglitan, giproteksiyonan sila ni Jehova batok sa silingang mga katawhan nga mas kusgan ug daghan. Walay nanukob sa ilang mga hayop. Hinuon, dili pa kadto ang bug-os nga katumanan sa mga tagna ni Isaias, Jeremias, ug Ezequiel bahin sa paraiso. Pero ang nangatuman nga mga saad nakapalipay ug nakatagana sa ilang panginahanglan. Dihang mamalandong kita sa gihimo ni Jehova para sa iyang katawhan kaniadto, ang atong pagtuo mas molig-on. Kon ang una ug gamayng katumanan sa mga tagna nakapalipay, unsa pa kaha ang bug-os nga katumanan? Tagda ang ginahimo ni Jehova para kanato karon.

Gisugdan ni Jehova Pagtuman ang Iyang mga Saad sa Atong Panahon

8. Unsang matanga sa “yuta” ang gihatag ni Jehova sa iyang katawhan karon?

8 Ang katawhan ni Jehova karon wala maporma ingong literal nga nasod, ni silang tanan nagpuyo sa usa ka nasod. Hinuon, ang dinihogang mga Kristohanon maoy espirituwal nga nasod, ang “Israel sa Diyos.” (Gal. 6:16) Ang “ubang mga karnero” nakig-uban nila diha sa espirituwal nga “yuta,” diin nag-usa sila pagsimba kang Jehova nga Diyos. Ang ilang kinabuhi gisentro sa maong pagsimba. (Juan 10:16; Isa. 66:8) Unsang matanga sa “yuta” ang gihatag kanato ni Jehova? Kini ang espirituwal nga paraiso. Dinhi natuman sa espirituwal nga paagi ang mga saad sa Diyos bahin sa samag Eden nga kahimtang. Tagda ang pipila ka pananglitan.

9, 10. (a) Giunsa pagkatuman karon sa Isaias 11:6-9? (b) Unsay pruyba nga ang katawhan sa Diyos dunay kalinaw?

9 Kasegurohan. Sa tagna sa Isaias 11:6-9, makita nato ang nindot nga paghulagway sa panagkauyon ug pakigdait—taliwala mismo sa mapintas nga mga hayop ug taliwala sa mga tawo ug sa ilang mga hayop. May espirituwal nga katumanan ba kana karon? Oo! Sa bersikulo 9, masayran nato kon nganong ang maong mga hayop dili magadaot o magagun-ob: “Kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon sa katubigan nga nagtabon sa dagat mismo.” Ang “kahibalo kang Jehova” mag-usab ba sa panggawi sa mga hayop? Dili. Mga tawo ang mabag-o tungod sa pagkahibalo bahin sa Labing Hataas nga Diyos ug sa pagsundog sa iyang makigdaitong mga paagi. Kanay hinungdan nga sa atong espirituwal nga paraiso karon, atong makita ang  makapalipayng katumanan nianang tagnaa. Ubos sa pagmando sa Gingharian, ang mga sumusunod ni Kristo nakakat-on sa pagpugong sa ilang bangis, mananapong mga hiyas ug nagpuyong malinawon ug nagkahiusa uban sa ilang mga igsoon sa pagtuo.

10 Pananglitan, atong nahisgotan niining libroha ang binase sa Kasulatan nga pagsabot bahin sa Kristohanong neyutralidad ug ang paglutos tungod niana. Dili ba talagsaon nga niining bangis nga kalibotan, dunay dako-dakong “nasod” nga dili makigbahin sa bisan unsang matang sa kabangisan, bisan pa sa hulga sa kamatayon? Talagsaon kini nga pruyba nga ang ginsakpan sa Gingharian nagtagamtam ug pakigdait sama sa gihubit ni Isaias! Si Jesus miingon nga ang iyang mga sumusunod mailhan tungod sa ilang gugma sa usag usa. (Juan 13:34, 35) Sulod sa kongregasyon, si Kristo mapailobong nagagamit sa iyang “matinumanon ug maalamong ulipon” aron matudloan ang tanang matuod nga Kristohanon nga mahimong makigdaiton, mahigugmaon, ug malumo.—Mat. 24:45-47.

11, 12. Unsang kagutom ang giantos sa kalibotan karon, pero sa unsang paagi abundang gitagan-an ni Jehova ang iyang katawhan?

11 Kadagaya. Nag-antos ang kalibotan ug espirituwal nga gutom. Ang Bibliya nagpasidaan: “‘Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ug ako magpadalag gutom sa yuta, usa ka gutom, dili sa tinapay, ug usa  ka kauhaw, dili sa tubig, kondili sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova.’” (Amos 8:11) Gigutom ba sab ang mga lungsoranon sa Gingharian sa Diyos? Gitagna ni Jehova kini nga kalainan tali sa iyang katawhan ug sa iyang mga kaaway: “Ang akong mga alagad mangaon, apan kamo panggutomon. Tan-awa! Ang akong mga alagad manginom, apan kamo pang-uhawon. Tan-awa! Ang akong mga alagad managmaya, apan kamo manag-antos sa kaulawan.” (Isa. 65:13) Nakita ba nimo nga natuman kini?

12 Ang ginadawat natong espirituwal nga tagana samag agos sa nagkalapad ug nagkalawom nga suba. Ang mga publikasyon sa Bibliya, rekording ug video, tigom ug kombensiyon, ug impormasyon sa atong Web site—ang tanan samag baha sa espirituwal nga tagana diha sa kalibotang gigutom sa espirituwal. (Ezeq. 47:1-12; Joel 3:18) Dili ka ba malipay nga nangatuman ang mga saad ni Jehova bahin sa abundang tagana para sa kinabuhi kada adlaw? Regular ka bang nagakaon sa lamesa ni Jehova?

Ang atong kongregasyon nagtabang aron kita mahimong busog, himsog, ug luwas sa espirituwal

13. Sa unsang paagi nakita nimo ang katumanan sa saad ni Jehova nga ang mga buta makakita ug ang mga bungol makadungog?

13 Kahimtang sa espirituwal. Ang espirituwal nga pagkabuta ug pagkabungol samag kaylap nga epidemya karon. (2 Cor. 4:4) Pero si Kristo nag-ayog mga sakit ug depekto sa tibuok kalibotan. Nakakita ka na bag buta nga nabalik ang panan-aw, ug bungol nga nakadungog na? Kon may nailhan ka nga nakakat-on sa kamatuoran sa Pulong sa Diyos ug mibiya sa bakak nga mga doktrina nga kaniadto nakapabuta ug nakapabungol nila sa kamatuoran, katumanan kana sa saad: “Nianang adlawa ang mga bungol tinong makadungog sa mga pulong sa basahon, ug gikan sa kangiob ug gikan sa kangitngit bisan ang mga mata sa mga buta makakita.” (Isa. 29:18) Sa tibuok kalibotan, libolibo kada tuig ang nangaayo sa espirituwal. Ang kada tawo nga mogula sa Dakong Babilonya ug moduyog nato sa pagsimba diha sa espirituwal nga paraiso maoy buhing pruyba nga nangatuman na ang mga saad ni Jehova!

14. Unsang ebidensiya ang angayng pamalandongon aron molig-on ang atong pagtuo?

14 Ang kada kapitulo niining libroha may lig-ong ebidensiya nga sa panahon sa kataposan, si Kristo nagpasulod sa iyang mga sumusunod sa tinuod nga espirituwal nga paraiso. Mamalandong kita kanunay sa daghang panalangin nga atong nadawat sa maong paraiso. Kon himoon nato kana, mas molig-on ang atong pagtuo sa mga saad ni Jehova para sa umaabot.

“Paanhia ang Imong Gingharian”

15. Nganong segurado kitang maparaiso ang yuta?

15 Dugay nang katuyoan ni Jehova nga maparaiso ang yuta. Iyang gibutang si Adan ug Eva sa hardin sa Eden, ug gisugo sila nga pun-on ang yuta sa ilang mga kaliwat ug atimanon ang tanang linalang. (Gen. 1:28) Pero si Adan ug Eva misunod kang Satanas sa pagrebelde ug busa ang tanan nilang kaliwat  nabanlod sa pagkadili-hingpit, sala, ug kamatayon. Pero kana wala makapausab sa katuyoan sa Diyos. Dihang mabungat na ang iyang mga pulong, kana matuman gyod. (Basaha ang Isaias 55:10, 11.) Busa makapaneguro kitang kining yutaa mapuno sa mga kaliwat ni Adan ug Eva ug sila magagahom niini, nga mahigugmaong mag-atiman sa kalalangan ni Jehova sa tibuok yutang paraiso. Nianang panahona, bug-os nang matuman ang mga tagnang gihatag ngadto sa nabihag nga mga Hudiyo bahin sa kinabuhi sa paraiso! Tagda ang mosunod nga pananglitan.

16. Giunsa paghubit sa Bibliya ang kasegurohan nga atong matagamtam sa Paraiso?

16 Kasegurohan. Sa kataposan, ang makapalipayng paghulagway sa Isaias 11:6-9 bug-os nga matuman sa literal. Bisan diin sa yuta, luwas ug may kasegurohan ang tanan—lalaki, babaye, ug bata. Ang tawo o hayop dili na mangdaot. Hunahunaa nga ang tibuok planeta maoy imong puy-anan, diin luwas kang makalangoylangoy sa suba, lanaw, ug dagat; makasuroysuroy sa kabukiran, kapatagan, ug kasagbotan nga may kasegurohan. Ug inigtikyop sa kagabhion, wala kay kahadlokan. Ang mga pulong sa Ezequiel 34:25 matuman, nga posible gani nga ang katawhan sa Diyos “magpuyo sa kasegurohan diha sa kamingawan ug mangatulog diha sa kalasangan.”

17. Nganong segurado kitang abundang itagana ni Jehova ang tanan natong gikinahanglan dihang magmando na ang Gingharian sa tibuok yuta?

17 Kadagaya. Handurawa nga wala nay kapobrehon, malnutrisyon, gutom, o mga ahensiya sa gobyerno para sa hinabang. Ang espirituwal nga kadagaya sa katawhan sa Diyos k aron maoy garantiya nga ang Mesiyanikong Hari bug-os nga magtagana sa iyang ginsakpan. Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, gipakita niya sa gamayng paagi nga iyang matuman kanang mga saara; gipakaon niya ang libolibong gigutom pinaagig pipila ra ka tinapay ug isda. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mar. 8:19, 20) Dihang ang Gingharian sa Diyos magmando na sa tibuok yuta, literal nga matuman ang mga tagna nga sama niini: “Siya tinong maghatag sa ulan alang sa imong binhi nga maoy imong gipugas sa yuta, ug tinapay ingong abot sa yuta, nga mahimo gayong tambok ug mantikaon. Ang imong kahayopan manibsib nianang adlawa sa usa ka luag nga sibsibanan.”—Isa. 30:23.

18, 19. (a) Unsay kahulogan sa Isaias 65:20-22 para nimo? (b) Unsay ipasabot nga ang atong mga adlaw “mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy”?

18 Para sa daghan karon, damgo lang ang pagbatog hayahayng balay o makalingaw ug maayog suweldo nga trabaho. Sa korap nga sistema karon, gibati sa daghan nga ang ilang trabaho hago ug lisod pero gamay rag suweldo ug benepisyo, samtang mga dato ug hakog ang nabulahan niana. Hunahunaa ang kahimtang dihang matuman na sa tibuok kalibotan kini nga tagna: “Sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga. Dili sila magtukod ug lain ang magpuyo; dili sila magtanom ug lain ang magkaon. Kay ang mga adlaw sa akong katawhan mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy; ug gamiton sa  bug-os sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot.”—Isa. 65:20-22.

19 Unsay ipasabot nga ang atong mga adlaw “mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy”? Kon motindog ka sa tiilan sa dako kaayong kahoy, dili ba ka mahibulong kon pilay edad niana? Tingalig gulang pa kaayo na sa imong mga apohan. Basin maghunahuna ka nga niining dili hingpit nga kahimtang, mauna ka pa nianag kamatay, ug ang kahoy buhi gihapon samtang ikaw handomon na lang. Maayo kaayo si Jehova, kay gipasaligan kita nga sa umaabot nga Paraiso, ang atong kinabuhi mahimong taas ug malinawon! (Sal. 37:11, 29) Moabot ang adlaw nga bisan ang kahoy nga tag-as ug kinabuhi mahisamag balili, nga moturok pero malaya ra, samtang kita mabuhi sa walay kataposan!

20. Sa unsang paagi mabatonan sa maunongong ginsakpan sa Gingharian ang hingpit nga panglawas?

20 Hingpit nga panglawas. Pagkakaron, walay makaikyas sa sakit ug kamatayon. Kon buot sabton, kitang tanan masakiton kay nakapanunod sa makapatayng sakit, ang sala. Ang makaayo lang niana mao ang halad lukat ni Kristo. (Roma 3:23; 6:23) Sa Milenyong Paghari, tabangan ni Jesus ug sa kaubang magmamando ang matinumanong katawhan para bug-os makabenepisyo sa lukat, ug anam-anam mawala ang tanang timaan sa sala. Bug-os nang matuman ang tagna ni Isaias: “Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’ Ang katawhan nga magpuyo sa yuta mao kadtong mga gipasaylo sa ilang kasaypanan.” (Isa. 33:24) Tiaw mo na, wala nay buta, bungol, o bakol! (Basaha ang Isaias 35:5, 6.) Ayohon ni Jesus ang tanang sakit—pisikal, mental, o emosyonal. Makapahimulos na ang ginsakpan sa Gingharian ug hingpit nga panglawas!

21. Unsay mahitabo sa kamatayon, ug nganong makapahupay kana nga saad?

21 Komosta ang komong sangkoanan sa sakit, ang di kaikyasang resulta sa sala—ang kamatayon? Kana ang atong “kataposang kaaway,” nga dili gyod mapildi sa tanang dili hingpit nga tawo. (1 Cor. 15:26) Pero ang kamatayon ba kaaway nga dili mapildi ni Jehova? Matikdi ang gitagna ni Isaias: “Iyang lamyon gayod ang kamatayon hangtod sa kahangtoran, ug ang Soberanong Ginoong Jehova tinong magpahid sa mga luha gikan sa tanang nawong.” (Isa. 25:8) Mahulagway ba nimo kana nga panahon? Wala nay ipanglubong, menteryo, ug luha sa kasub-anan! Modagayday hinuon ang mga luha sa kalipay kay tumanon na ni Jehova ang iyang saad sa pagbanhaw sa mga patay! (Basaha ang Isaias 26:19.) Sa kataposan, ang tanang kasakit gumikan sa kamatayon maalim na.

22. Unsay mahitabo dihang matapos na sa Mesiyanikong Gingharian ang pagtuman sa kabubut-on sa Diyos sa yuta?

22 Pagkatapos sa Milenyo, bug-os nang matuman sa Gingharian ang kabubut-on sa Diyos sa yuta, ug itugyan na ni Kristo ang pagmando ngadto sa iyang Amahan. (1 Cor. 15:25-28) Kay nahingpit na, ang katawhan andam nang moatubang sa kataposang pagsulay dihang pagawason si Satanas sa kahiladman.  Human niana, si Kristo maglaglag sa daotang halas ug sa tanang tigsuportar niini. (Gen. 3:15; Pin. 20:3, 7-10) Pero ang tanang nahigugma kang Jehova may sanag nga kaugmaon. Nindot kaayo kining pagkahulagway sa inspiradong mga pulong—ang saad nga “mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos” para sa mga matinumanon.—Roma 8:21.

Tumanon sa Gingharian ang tanang saad ni Jehova para sa katawhan ug sa yuta

23, 24. (a) Nganong seguradong matuman ang mga saad sa Diyos? (b) Unsay determinado nimong buhaton?

23 Dili ra pangandoy o damgo ang maong mga saad. Seguradong matuman ang mga saad ni Jehova! Ngano? Hinumdomi ang mga pulong ni Jesus nga gihisgotan sa Kapitulo 1 niini nga libro. Gitudloan niya ang iyang mga sumusunod nga moampo kang Jehova: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mat. 6:9, 10) Ang Gingharian sa Diyos dili lang imahinasyon. Kini tinuod! Pagkakaron, kini nagmando na sa langit. Sa 100 na ka tuig, ang mga saad ni Jehova natuman diha sa Kristohanong kongregasyon, ug kana klaro natong nakita. Busa segurado kitang matuman ang tanang saad ni Jehova dihang ang Gingharian sa Diyos moabot na aron bug-os gamiton ang gahom niini para sa yuta!

24 Nahibalo kita nga moabot ang Gingharian sa Diyos. Nahibalo kita nga matuman ang tanang gisaad ni Jehova. Ngano? Kay ang GINGHARIAN SA DIYOS NAGMANDO NA! Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Ang Gingharian ba nagmando kanako?’ Magmadeterminado kitang magkinabuhi karon ingong maunongong ginsakpan sa Gingharian aron makabenepisyo kita sa hingpit, matarong nga pagmando niini sa walay kataposan!

Pagkat-og Dugang

Pakigsuod Kang Jehova

Gahom sa Pagpasig-uli—Si Jehova ‘Nagabag-o sa Tanang Butang’

Gipasig-uli na ni Jehova ang putli nga pagsimba. Unsay iyang ipasig-uli sa umaabot?

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pagbaton ug Lig-ong Pagtuo sa Gingharian

Gigamit ni Jehova ang unom ka pakigsaad sa paggarantiya nga tumanon sa Gingharian ang iyang katuyoan. Sa unsang paagi mapalig-on niini nga mga pakigsaad ang atong pagtuo?