Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 21

Pagalaglagon ang mga Kaaway sa Gingharian sa Diyos

Pagalaglagon ang mga Kaaway sa Gingharian sa Diyos

PUNTO SA KAPITULO

Mga hitabo nga mosangko sa gubat sa Armagedon

1, 2. (a) Unsay ebidensiya nga ang atong Hari nagmando na sukad 1914? (b) Unsay hisgotan niini nga kapitulo?

MAKAPALIG-ON sa pagtuo ang pagrepaso sa mga nalampos sa Gingharian sa Diyos taliwala sa mga kaaway. (Sal. 110:2) Ang atong Hari nakapatungha nag panon sa kinabubut-ong magwawali. Nahinloan ug nadalisay na niya ang espirituwalidad ug moralidad sa iyang mga sumusunod. Ug bisag gipaningkamotan sa mga kaaway sa Gingharian ang pagbungkag kanato, napahimuslan nato karon ang tibuok kalibotan nga panaghiusa. Kini ug ang ubang nalampos sa Gingharian maoy dayag kaayong ebidensiya nga sukad 1914, ang atong Hari nagmando na taliwala sa mga kaaway sa Gingharian.

2 Ang Gingharian mohimog mas katingalahan pang mga butang sa dili na madugay. Kini moabot aron ‘dugmokon ug taposon’ ang mga kaaway niini. (Mat. 6:10; Dan. 2:44) Pero una pa niana, may uban pang importanteng hitabo. Unsa kana? Tubagon kana sa daghang tagna sa Bibliya. Susihon nato ang pipila ka tagna aron masayran ang umaabot pang mga hitabo.

Una pa sa “Kalit nga Kalaglagan”

3. Unsa ang unang hitabo nga atong gipaabot?

3 Proklamasyon sa kalinaw. Sa iyang sulat sa mga taga-Tesalonica, gihubit ni apostol Pablo ang unang hitabo nga atong gipaabot. (Basaha ang 1 Tesalonica 5:2, 3.) Si Pablo naghisgot ug “adlaw ni Jehova,” nga ang sinugdanan mao ang pag-atake batok sa “Dakong Babilonya.” (Pin. 17:5) Pero una mosugod ang adlaw ni Jehova, ang mga nasod magaingon, “Kalinaw ug kasegurohan!” Kini nga ekspresyon mahimong usa ka proklamasyon o serye sa talagsaong mga pahayag. Moapil ba niana ang mga lider sa relihiyon? Kay bahin man sa kalibotan, sila lagmit moduyog sa mga nasod sa pag-ingon, “Adunay pakigdait!” (Jer. 6:14; 23:16, 17; Pin. 17:1, 2) Ang proklamasyon sa kalinaw ug kasegurohan magpaila nga hapit na ang adlaw ni Jehova. Ang mga kaaway sa Gingharian sa Diyos ‘dili gayod makaikyas.’

4. Unsay benepisyo dihang nasabtan nato ang kahulogan sa tagna ni Pablo bahin sa proklamasyon sa kalinaw ug kasegurohan?

 4 Unsay benepisyo dihang nasabtan nato ang kahulogan niini nga tagna? Si Pablo nag-ingon: “Kamo wala diha sa kangitngit, nga tungod niana makalitan kamo nianang adlawa nga moabot sama sa mga kawatan.” (1 Tes. 5:3, 4) Lahi sa kadaghanang tawo, nasabtan nato kon unsay sangkoan sa mga hitabo karon. Sa unsang paagi eksaktong matuman ang tagna bahin sa kalinaw ug kasegurohan? Paaboton ug tan-awon nato kon unsay lakat sa kalibotan. Busa “magtukaw kita ug maghupot ug maayong panghunahuna.”—1 Tes. 5:6; Sof. 3:8.

Pagsugod sa Dakong Kasakitan

5. Unsa ang unang bahin sa “dakong kasakitan”?

5 Pag-atake batok sa relihiyon. Hinumdomi nga misulat si Pablo: “Sa dihang sila magaingon: ‘Kalinaw ug kasegurohan!’ unya ang kalit nga kalaglagan modangat dihadiha kanila.” Ingong ang kilat sundan dayog dalugdog, ang proklamasyong “Kalinaw ug kasegurohan!” sundan dayog “kalit nga kalaglagan.” Unsay pagalaglagon? Una, ang “Dakong Babilonya,” ang tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon, nga nailhan sab nga “bigaon.” (Pin. 17:5, 6, 15) Ang paglaglag sa Kakristiyanohan ug tanang ubang bakak nga relihiyon mao ang unang bahin sa “dakong kasakitan.” (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Daghan ang matingala niana. Ngano? Kay hangtod nianang panahona, ang bigaon maghunahuna nga siya “rayna” nga ‘dili gyod makatilawg pagbangotan.’ Pero kalit niyang masayran nga sayop ang iyang kompiyansa. Siya laglagon dayon, samag ‘sa usa [ra] ka adlaw.’—Pin. 18:7, 8.

6. Kinsa o unsay moatake sa “Dakong Babilonya”?

6 Kinsa o unsay moatake sa “Dakong Babilonya”? Usa ka “mapintas nga mananap” nga may “napulo ka sungay.” Gipaila sa Pinadayag nga kining mapintas nga mananap mao ang United Nations (UN). Ang napulo ka sungay nagrepresentar sa tanang politikal nga gahom karon nga nagsuportar niining “sanag-pulang bulok nga mapintas nga mananap.” (Pin. 17:3, 5, 11, 12) Unsa ka grabe ang pag-atake? Ang mga nasod sa UN mag-embargo sa bahandi sa bigaon, magakaon sa iyang unod, ug “magaugdaw kaniya sa kalayo.”—Basaha ang Pinadayag 17:16. *

7. Giunsa pagkatuman niadtong 66 C.E. sa mga pulong ni Jesus sa Mateo 24:21, 22, ug unsay katumanan niana sa umaabot?

7 Pamub-on ang mga adlaw. Gipadayag sa atong Hari kon unsay mahitabo niining bahina sa dakong kasakitan. Si Jesus miingon: “Tungod sa mga pinili kanang mga adlawa pagapamub-on.” (Basaha ang Mateo 24:21, 22.) Ang mga pulong ni Jesus may gamayng katumanan sa 66 C.E. dihang “gipamubo” ni Jehova ang pag-atake sa Romanong kasundalohan batok sa Jerusalem. (Mar. 13:20) Tungod niana, ang mga Kristohanon sa Jerusalem ug Judea naluwas. Unsay tibuok kalibotang katumanan niana sa dakong kasakitan? “Pamub-on” ni Jehova, pinaagi  sa atong Hari, ang pag-atake sa United Nations batok sa relihiyon aron dili malaglag ang matuod nga relihiyon uban sa bakak. Busa dihang gub-on ang tanang bakak nga relihiyosong organisasyon, ang usa ka matuod nga relihiyon magpabilin. (Sal. 96:5) Hisgotan nato karon kon unsay mga hitabo human niini nga bahin sa dakong kasakitan.

Mga Hitabo nga Mosangko sa Armagedon

8, 9. Lagmit unsang panghitabo ang gihisgotan ni Jesus, ug unsa unyay reaksiyon sa mga tawo sa ilang makita?

8 Ang tagna ni Jesus bahin sa kataposang mga adlaw nagpaila nga duna unyay importanteng mga hitabo nga mosangko sa Armagedon. Ang unang duha ka hitabo gihisgotan sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, ug Lucas.—Basaha ang Mateo 24:29-31; Mar. 13:23-27; Luc. 21:25-28.

9 Katingalahang mga hitabo sa langit. Kini ang tagna ni Jesus: “Ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa kahayag niini, ug ang mga bituon mangahulog gikan sa langit.” Ang relihiyosong mga lider dili na gyod unya masaligan o ilhong dangpanan para sa kahayag. Gipasabot ba sab ni Jesus nga duna unyay katingalahang talan-awon sa kalangitan? Posible. (Isa. 13:9-11; Joel 2:1, 30, 31) Unsa unya ang reaksiyon sa mga tawo sa ilang makita? Mobati silag “tumang kasakit” kay “wala mahibalo sa kalingkawasan.” (Luc. 21:25; Sof. 1:17) Gani, ang mga kaaway sa Gingharian sa Diyos—gikan sa ‘mga hari’ ngadto sa ‘mga ulipon’—“panguyapan sa kahadlok ug sa pagpaabot sa mga butang nga mahitabo” ug managan aron mangitag katagoan. Pero sila dili makatago gikan sa kasuko sa atong Hari.—Luc. 21:26; 23:30; Pin. 6:15-17.

10. Unsang hukom ang ipahayag ni Jesus, ug unsa unyay reaksiyon sa mga tigsuportar ug sa mga magsusupak sa Gingharian sa Diyos?

10 Pagpahayag sa hukom. Ang tanang kaaway sa Gingharian sa Diyos mapugos pagsaksig usa ka hitabo nga makadugang sa ilang kasakit. Si Jesus miingon: “Ilang makita ang Anak sa tawo nga moanhi diha sa mga panganod uban ang dakong gahom ug himaya.” (Mar. 13:26) Kining talagsaon kaayong pagpasundayag sa gahom magpaila nga miabot na si Jesus sa pagpahayag sa hukom. Sa laing bahin niini mismong tagnaa, si Jesus mihatag ug dugang detalye bahin sa hukom nga ipahayag nianang panahona. Kana nga impormasyon makita sa ilustrasyon sa mga karnero ug mga kanding. (Basaha ang Mateo 25:31-33, 46.) Ang maunongong mga tigsuportar sa Gingharian sa Diyos pagahukmang “mga karnero” ug ‘mohangad sa [ilang] mga ulo,’ kay nahibalo nga ang ilang “kaluwasan nagakaduol na.” (Luc. 21:28) Pero ang mga magsusupak sa Gingharian pagahukmang “mga kanding” ug “magapukpok sa ilang kaugalingon sa pagminatay,” kay nahibalo nga “walay kataposang kalaglagan” ang modangat kanila.—Mat. 24:30; Pin. 1:7.

11. Unsay angay natong hinumdoman samtang hisgotan ang umaabot nga panghitabo?

 11 Human ipahayag ni Jesus ang iyang hukom sa “tanang kanasoran,” duna pay pipila ka importanteng hitabo una mosugod ang Armagedon. (Mat. 25:32) Hisgotan nato ang duha niana: ang pag-atake ni Gog ug ang pagtigom sa mga dinihogan. Samtang hisgotan nato kining duha ka hitabo, angayng hinumdoman nga ang Pulong sa Diyos wala magpadayag kon kanus-a kini eksaktong mahitabo. Gani, lagmit mag-abot pa ang duha ka hitabo.

12. Unsaon pag-atake ni Satanas ang Gingharian?

12 Todotodong pag-atake. Si Gog sa Magog moatake sa nahibiling mga dinihogan ug sa kauban nilang ubang mga karnero. (Basaha ang Ezequiel 38:2, 11.) Kini nga pag-atake ni Satanas sa nagmando nang Gingharian maoy iyang kataposang pakigbugno sa nahibiling mga dinihogan sukad siya ipalagpot gikan sa langit. (Pin. 12:7-9, 17) Ilabina sukad sa pagtigom sa mga dinihogan diha sa napasig-uli nga kongregasyon, gisulayan ni Satanas pagguba ang ilang espirituwal nga paraiso—pero siya napakyas. (Mat. 13:30) Pero dihang mawala na ang tanang relihiyosong organisasyon ug ang katawhan sa Diyos morag nagpuyo nga ‘walay panalipod nga mga paril, mga trangka ug mga pultahan,’ makakita si Satanas ug maayong kahigayonan. Hulhogan niya ang iyang daotang mga kaalyado nga modasdas para sa todotodong pag-atake batok sa mga tigsuportar sa Gingharian.

13. Sa unsang paagi si Jehova mangilabot para sa iyang mga alagad?

13 Gihubit ni Ezequiel kon unsay mahitabo. Bahin kang Gog, ang tagna nag-ingon: ‘Ikaw moabot gayod gikan sa imong dapit, gikan sa kinalay-ang mga bahin sa amihanan, ikaw ug ang daghang katawhan uban kanimo, silang tanan managsakay sa mga kabayo, usa ka dakong panon sa katawhan, usa ka panon sa kasundalohan nga daghan uyamot. Ug ikaw motungas gayod batok sa akong katawhan, sama sa mga panganod nga motabon sa yuta.’ (Ezeq. 38:15, 16) Unsay reaksiyon ni Jehova niining morag dili mabangbang nga pag-atake? “Mosilaob ang akong kasuko,” miingon si Jehova. “Tawgon ko ang usa ka espada.” (Ezeq. 38:18, 21, Maayong Balita Biblia; basaha ang Zacarias 2:8.) Si Jehova mangilabot ug motabang sa iyang mga alagad sa yuta. Kana na ang gubat sa Armagedon.

14, 15. Unsay mahitabo human magsugod ang todotodong pag-atake ni Satanas?

14 Una pa nato hisgotan kon unsaon pagdepensa ni Jehova ang iyang katawhan panahon sa gubat sa Armagedon, susihon nato ang laing importanteng hitabo. Kini mahitabo tali sa pagsugod sa todotodong pag-atake ni Satanas ug sa pagpangilabot ni Jehova panahon sa Armagedon. Sumala sa parapo 11, kining ikaduhang hitabo mao ang pagtigom sa nahibiling mga dinihogan.

15 Pagtigom sa mga dinihogan. Girekord ni Mateo ug Marcos ang giingon ni Jesus bahin sa “mga pinili”—dinihogan sa  espiritu nga mga Kristohanon—ingong bahin sa serye sa mga hitabo una magsugod ang Armagedon. (Tan-awa ang parapo 7.) Gitumong ni Jesus ang iyang kaugalingon ingong Hari dihang siya mitagna: “Unya iyang ipadala ang mga manulonda ug pagatigomon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit.” (Mar. 13:27; Mat. 24:31) Unsang pagtigom ang gihisgotan ni Jesus? Kini dili ang kataposang pagtimbre sa nahibiling mga dinihogan, nga mahitabo una magsugod ang dakong kasakitan. (Pin. 7:1-3) Hinuon, ang gitumong ni Jesus maoy hitabo panahon sa dakong kasakitan. Busa human magsugod ang todotodong pag-atake ni Satanas sa katawhan sa Diyos, lagmit nianang tungora tigomon ngadto sa langit ang mga dinihogang nahibilin sa yuta.

16. Unsay himoon sa nabanhawng mga dinihogan panahon sa gubat sa Armagedon?

16 Unsay koneksiyon niini nga pagtigom sa nahibiling mga dinihogan ug sa sunod nga hitabo, ang Armagedon? Ang tayming sa pagtigom nagpaila nga ang tanang dinihogan tua na sa langit una magsugod ang gubat sa Armagedon. Sa langit, ang 144,000 ka kaubang magmamando ni Kristo makadawat ug awtoridad aron makigbahin sa pagbakyaw sa “olisi nga puthaw” aron laglagon ang tanang kaaway sa Gingharian sa Diyos. (Pin. 2:26, 27) Unya ang nabanhawng mga dinihogan ug ang gamhanang mga manulonda mosunod kang Kristo—ang Manggugubat nga Hari—aron makig-away sa dako kaayong “panon sa kasundalohan” nga hapit nang motukob sa katawhan ni Jehova. (Ezeq. 38:15) Kana nga bayolenteng pagharongay mao na ang gubat sa Armagedon!—Pin. 16:16.

Kataposang Bahin sa Dakong Kasakitan

Ang gubat sa Armagedon magsugod na!

17. Unsay mahitabo sa “mga kanding” panahon sa Armagedon?

17 Pagpatuman sa hukom. Ang gubat sa Armagedon mao ang kataposang bahin sa dakong kasakitan. Nianang tungora, makadawat si Jesus ug dugang asaynment. Gawas nga Maghuhukom sa “tanang kanasoran,” mahimo sab siyang Tiglaglag sa kanasoran—sa ato pa, sa tanang tawo nga gihukmang “mga kanding.” (Mat. 25:32, 33) Gamiton sa atong Hari ang “mahait, taas nga espada” aron “itigbas sa kanasoran.” Segurado, ang tanang samag kanding—gikan sa “mga hari” ngadto sa “mga ulipon”—‘mangadto sa walay kataposang kalaglagan.’—Pin. 19:15, 18; Mat. 25:46.

18. (a) Sa unsang paagi mausab ang kahimtang para sa “mga karnero”? (b) Unsaon pagtapos ni Jesus ang iyang pagpangdaog?

18 Mausab gyod ang kahimtang niadtong gihukman ni Jesus ingong “mga karnero”! Imbes tamaktamakan na unta sa daghan kaayong “mga kanding,” ang “dakong panon” sa “mga karnero” nga morag walay proteksiyon maluwas sa pag-atake sa mga kaaway ug ‘makalabang sa dakong kasakitan.’ (Pin. 7:9, 14) Unya human malaglag ni Jesus ang tawhanong kaaway sa  Gingharian sa Diyos, iyang itambog si Satanas ug ang mga demonyo ngadto sa kahiladman. Sila didto samag patay, walay kalihokan sulod sa usa ka libo ka tuig.—Basaha ang Pinadayag 6:2; 20:1-3.

Kon Unsaon Pagpangandam

19, 20. Unsaon nato pagpadapat ang Isaias 26:20 ug 30:21?

19 Unsaon nato pagpangandam sa umaabot nga makapakurat nga mga hitabo? Pipila ka tuig kanhi, ang Bantayanang Torre miingon: “Ang kaluwasan nagadepende sa pagkamasinugtanon.” Ngano? Gitubag kana sa pasidaan ni Jehova sa nabihag nga mga Hudiyo sa karaang Babilonya. Si Jehova mitagna nga mapukan ang Babilonya, pero unsay ilang buhaton aron makapangandam? Si Jehova miingon: “Lakaw, akong katawhan, sulod ngadto sa inyong sulod nga mga lawak, ug sirhi ang mga pultahan luyo kaninyo. Panago kamo sa makadiyot lamang hangtod nga ang mahukmanong pagsaway [o, kasuko] molabay.” (Isa. 26:20) Matikdi ang mga pulong: “lakaw,” “sulod,” “sirhi,” “panago”—kini mga sugo. Ang mga Hudiyo nga misunod niana nagpabilin sa ilang mga balay, nga layo sa mga sundalo sa kadalanan. Busa ang ilang kaluwasan nagdepende sa pagsugot sa mga sugo ni Jehova. *

20 Unsay atong makat-onan? Sama sa kahimtang sa karaang mga alagad sa Diyos, ang atong kaluwasan sa umaabot nga mga hitabo magdepende sa atong pagsugot sa mga sugo o instruksiyon ni Jehova. (Isa. 30:21) Ihatag kana pinaagi sa kongregasyon. Busa angay natong ugmaron ang kinasingkasing nga pagkamasinugtanon sa madawat nga giya. (1 Juan 5:3) Kon himoon nato kana karon, lagmit mas masinugtanon kita sa umaabot ug busa maproteksiyonan kita sa atong Amahan, si Jehova, ug sa atong Hari, si Jesus. (Sof. 2:3) Tungod sa proteksiyon sa Diyos, atong masaksihan ang paglaglag sa mga kaaway sa Gingharian sa Diyos. Seguradong dili gyod kana makalimtan!

^ par. 6 Morag makataronganon nga ang paglaglag sa “Dakong Babilonya” nagtumong sa pagkalaglag o pagkagun-ob sa relihiyosong mga institusyon, dili sa pagpatay sa tanang relihiyosong tawo. Busa ang kadaghanang sumusunod sa Babilonya maluwas niana nga kalaglagan ug lagmit modistansiya sa relihiyon, sumala sa Zacarias 13:4-6.

^ par. 19 Para sa dugang impormasyon, tan-awa ang Tagna ni Isaias—Kahayag Alang sa Tibuok Katawhan I, panid 282-283.

Pagkat-og Dugang

Pakigsuod Kang Jehova

Gahom sa Paglaglag—“Si Jehova Maoy Kusganong Lalaki sa Panggubatan”

Sa unsang paagi ang “Diyos sa pakigdait” makiggubat?

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Magpabilin sa Walog ni Jehova Alang sa Proteksiyon

Unsa ang walog nga nagsilbing proteksiyon ug sa unsang paagi ang mga magsisimba ni Jehova magpabilin diha niana?

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pangutana Gikan sa mga Magbabasa—Mayo 2015

Kinsa si Gog sa Magog nga gihisgotan sa basahon sa Ezequiel?

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pito ka Magbalantay, Walo ka Duke—Kon Unsay Kahulogan Alang Kanato Karon

Sa unsang paagi gipakita ni Ezequias, Isaias, Miqueas, ug sa mga prinsipe sa Jerusalem nga sila maoy maayong mga magbalantay? Kinsa karon ang pito ka magbalantay ug walo ka duke?