PUNTO SA KAPITULO

Susiha ang gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian sa Diyos

1, 2. Unsay gisulti ni Jehova nga nadunggan sa tulo ka apostoles ni Jesus, ug unsay ilang sanong?

KON si Jehova nga Diyos mismo dunay isugo kanimo, unsay imong himoon? Bisag unsay iyang isugo, mosugot gyod ka dayon, dili ba?

2 Kana mismo ang gihimo sa tulo ka apostoles ni Jesus—si Pedro, Santiago, ug Juan—human sa Paskuwa sa 32 C.E. (Basaha ang Mateo 17:1-5.) Kauban sa ilang Agalon sa “usa ka hataas nga bukid,” nakita nila sa panan-awon si Jesus ingon nga mahimayaong langitnong Hari. Morag tinuod ang panan-awon nga si Pedro gustong moapil niana. Samtang nagsulti pa si Pedro, may panganod nga milandong kanila. Unya sila nakadungog ug tingog nga pipila ray nakapribilehiyo nga makadungog—ang tingog mismo ni Jehova. Human isulti ni Jehova nga si Jesus iyang Anak, siya nagsugo: “Patalinghogi ninyo siya.” Gisunod kana sa mga apostoles. Sila namati sa gitudlo ni Jesus ug nagdasig sa uban nga mamati sab.—Buh. 3:19-23; 4:18-20.

Ang sagad hisgotan ni Jesus mao ang Gingharian sa Diyos

3. Nganong gusto ni Jehova nga patalinghogan nato ang iyang Anak, ug unsang ulohan ang atong susihon?

3 Ang mga pulong “Patalinghogi ninyo siya” narekord sa Bibliya para sa atong kaayohan. (Roma 15:4) Ngano? Kay si Jesus ang tigpamaba ni Jehova ug dihang siya nanudlo, iyang gitudlo kon unsay gusto sa iyang Amahan nga atong masayran. (Juan 1:1, 14) Ang sagad hisgotan ni Jesus mao ang Gingharian sa Diyos, ang langitnong Mesiyanikong gobyerno nga gilangkoban ni Kristo Jesus ug sa iyang 144,000 ka kaubang magmamando, busa maayong susihon nato kining importanteng ulohan. (Pin. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Pero, sayron una nato kon nganong daghag gitudlo si Jesus bahin sa Gingharian.

“Gikan sa Kadagaya sa Kasingkasing . . .”

4. Giunsa pagpakita ni Jesus nga ang Gingharian duol sa iyang kasingkasing?

4 Ang Gingharian duol sa kasingkasing ni Jesus. Nganong makaingon kita niana? Kay ang mga pulong magpadayag sa sulod sa kasingkasing—sa ato pa, ang atong mga pulong magpadayag kon unsa gyoy importante kanato. Si Jesus miingon: “Gikan sa kadagaya sa kasingkasing ang baba mosulti.” (Mat. 12:34) Matag buka sa iyang baba sa pagpanudlo, siya maghisgot bahin  sa Gingharian. Kapig 100 ka beses gihisgotan ang Gingharian diha sa upat ka Ebanghelyo, kadaghanan niana gisulti ni Jesus. Ang Gingharian mao ang tema sa iyang pagwali, nga nag-ingon: “Kinahanglan nga sa ubang siyudad usab ipahayag ko ang maayong balita sa gingharian sa Diyos, tungod kay alang niini gipadala ako.” (Luc. 4:43) Bisan human mabanhaw, si Jesus naghisgot gihapon sa Gingharian sa iyang mga tinun-an. (Buh. 1:3) Kay ang iyang kasingkasing napunog apresasyon sa Gingharian, nadasig siya pagsulti bahin niini.

5-7. (a) Nganong makaingon kita nga ang Gingharian duol sa kasingkasing ni Jehova? Iilustrar. (b) Unsaon nato pagpakita nga ang Gingharian duol sa atong kasingkasing?

5 Ang Gingharian duol sab sa kasingkasing ni Jehova. Nganong nahibalo kita? Hinumdomi, si Jehova nagpadala sa iyang bugtong Anak sa kalibotan; Siya ang tinubdan sa tanang gisulti ug gitudlo sa iyang Anak. (Juan 7:16; 12:49, 50) Si Jehova sab ang tinubdan sa tanang nasulat sa upat ka Ebanghelyo bahin sa kinabuhi ug ministeryo ni Jesus. Unsay ipasabot niini?

Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Ang Gingharian sa Diyos duol ba sa akong kasingkasing?’

6 Pananglitan, maghimo kag album sa pamilya. Daghan kag letrato pero limitado ang ikabutang sa album. Unsay imong buhaton? Imong pilion kon unsay ibutang. Ang mga Ebanghelyo samag album. Kini tin-awng nagpakita kon kinsa si Jesus. Giinspirar ni Jehova ang mga magsusulat sa Ebanghelyo nga irekord ang mga gisulti ug gibuhat ni Jesus samtang dinhi siya sa yuta, pero dili ang tanan niana. (Juan 20:30; 21:25) Hinuon, gigiyahan sila sa espiritu ni Jehova aron irekord kadto lang gisulti ug gibuhat ni Jesus nga makatabang nato sa pagsabot sa katuyoan sa iyang ministeryo ug kon unsay labing importante kang Jehova. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Ped. 1:21) Kay ang mga Ebanghelyo puno man sa mga gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian, kita makaingon nga kana duol sa kasingkasing ni Jehova. Hunahunaa—gusto ni Jehova nga bug-os kitang mahibalo bahin sa iyang Gingharian!

7 Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Ang Gingharian sa Diyos duol ba sa akong kasingkasing?’ Kon oo, angay tang mamati sa gisulti ug gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian—ang kaimportante niini, ug kon kanus-a ug sa unsang paagi kini moabot.

“Paanhia ang Imong Gingharian”—Sa Unsang Paagi?

8. Giunsa pagpasiugda ni Jesus ang kaimportante sa Gingharian?

8 Tagda ang modelong pag-ampo. Pinaagig simple pero makapatandog nga mga pulong, gipasiugda ni Jesus ang kaimportante sa Gingharian, nga nagpakita kon unsay malampos niini. Kana nga pag-ampo dunay pito ka hangyo. Ang unang tulo maoy bahin sa katuyoan ni Jehova—pagbalaan sa iyang ngalan, pag-abot sa iyang Gingharian, ug pagkatuman sa iyang kabubut-on sa yuta maingon sa langit. (Basaha ang Mateo 6:9, 10.) Kanang tulo ka hangyo konektado sa usag usa. Ang Mesiyanikong  Gingharian maoy gamiton ni Jehova sa pagbalaan sa iyang ngalan ug sa pagtuman sa iyang kabubut-on.

9, 10. (a) Unsay kahulogan nga moabot ang Gingharian sa Diyos? (b) Unsang saad sa Bibliya ang gipangandoy nimong matuman?

9 Unsay kahulogan nga moanhi o moabot ang Gingharian sa Diyos? Inig-ampo nato, “Paanhia ang imong gingharian,” gihangyo nato nga molihok na kini. Dihang moabot ang Gingharian, ang bug-os nga gahom niini gamiton labot sa yuta. Kini maglaglag sa daotang sistema sa mga butang karon, apil sa tanang gobyerno sa tawo, ug magpatunghag matarong nga bag-ong kalibotan. (Dan. 2:44; 2 Ped. 3:13) Unya, ubos sa pagmando sa Gingharian, ang tibuok yuta mahimong paraiso. (Luc. 23:43) Kadtong naa sa panumdoman sa Diyos banhawon ug makauban pag-usab sa ilang mga minahal. (Juan 5:28, 29) Ang masinugtanong mga tawo mahingpit na ug mabuhi sa walay kataposan. (Pin. 21:3-5) Matuman na sa bug-os ang kabubut-on ni Jehova nga Diyos dinhi sa yuta, maingon sa langit! Nangandoy ka bang matuman ang maong mga saad? Hinumdomi, inig-ampo nimo nga moabot ang Gingharian, ikaw nag-ampo nga matuman ang maong talagsaong mga saad.

10 Klaro, ang Gingharian sa Diyos wala pa moabot aron sa pagtuman sa modelong pag-ampo. Mga gobyerno sa tawo gihapon ang nagmando karon ug wala pa ang matarong nga bag-ong kalibotan. Pero dunay maayong balita. Natukod na ang Gingharian sa Diyos, nga hisgotan sa sunod kapitulo. Susihon nato ang giingon ni Jesus bahin sa kon kanus-a matukod ug moabot ang Gingharian.

Kanus-a Matukod ang Gingharian sa Diyos?

11. Unsay gipaila ni Jesus bahin sa pagkatukod sa Gingharian?

11 Gipaila ni Jesus nga ang Gingharian dili matukod sa unang siglo C.E., bisag kanay gidahom sa pipila ka tinun-an. (Buh. 1:6) Tagda ang duha ka ilustrasyon nga iyang gipahayag nga may gintang nga duolag duha ka tuig.

12. Sa unsang paagi gipaila sa ilustrasyon sa trigo ug mga bunglayon nga ang Gingharian wala matukod sa unang siglo C.E.?

12 Ang ilustrasyon sa trigo ug mga bunglayon. (Basaha ang Mateo 13:24-30.) Human kini iasoy, lagmit sa tingpamulak sa 31 C.E., gipatin-aw kini ni Jesus sa iyang mga tinun-an. (Mat. 13:36-43) Kini ang unod ug kahulogan sa ilustrasyon: Pagkamatay sa mga apostoles, ang Yawa magpugas ug mga bunglayon (mini nga mga Kristohanon) taliwala sa trigo (“mga anak sa Gingharian,” o dinihogang mga Kristohanon). Ang trigo ug mga bunglayon tugotang magdungan pagtubo hangtod sa ting-ani, nga maoy “kataposan [o, konklusyon] sa sistema sa mga butang.” Pagsugod sa ting-ani, ang mga bunglayon ibton ug bugkoson. Dayon, ang trigo anihon ug tigomon. Busa gipaila sa ilustrasyon nga ang Gingharian matukod, dili sa unang siglo C.E., kondili pagkatapos sa panahon sa pagtubo. Ingon sa nahitabo, sa  1914, ang panahon sa pagtubo natapos ug ang panahon sa pag-ani nagsugod.

13. Giunsa pag-ilustrar ni Jesus nga dili dayon siya maentrono ingong Mesiyanikong Hari pagbalik niya sa langit?

13 Ang ilustrasyon sa mga mina. (Basaha ang Lucas 19:11-13.) Kini giasoy ni Jesus sa 33 C.E. sa nagpadulong siya sa Jerusalem sa kataposang higayon. Naghunahuna ang pipila niya ka mamiminaw nga iyang tukoron ang Gingharian pag-abot nila sa Jerusalem. Aron matul-id kana nga ideya ug ipakita nga dugay pang matukod ang Gingharian, gipakasama ni Jesus ang iyang kaugalingon sa “usa ka tawo nga hamili ug kagikan” nga kinahanglang mopanaw “ngadto sa usa ka layong yuta aron makahupot ug harianong gahom.” * Sa bahin ni Jesus, ang “layong yuta” mao ang langit, diin madawat niya ang gahom ingong Hari gikan sa iyang Amahan. Pero nahibalo si Jesus nga dili dayon siya maentrono ingong Mesiyanikong Hari pagbalik niya sa langit. Kinahanglang molingkod una siya sa tuong kamot sa Diyos ug magpaabot sa tinudlong panahon nga mikabat pag daghang siglo.—Sal. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Heb. 10:12, 13.

Kanus-a Moabot ang Gingharian sa Diyos?

14. (a) Unsay tubag ni Jesus sa pangutana sa upat niya ka apostoles? (b) Sa pagkatuman sa tagna ni Jesus, unsay gipadayag niini bahin sa iyang presensiya ug sa Gingharian?

14 Pipila ka adlaw una patya si Jesus, upat sa iyang mga apostoles nangutana kaniya: “Unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang?” (Mat. 24:3; Mar. 13:4) Sa pagtubag, si Jesus naghisgot ug detalyadong tagna nga narekord sa Mateo kapitulo 24 ug 25. Gitagna ni Jesus  ang nagkalainlaing panghitabo sa kalibotan nga magsilbing ilhanan sa usa ka yugto sa panahon nga gitawag nga iyang “presensiya.” Ang pagsugod sa iyang presensiya mao sab ang pagkatukod sa Gingharian; ug ang pagkatapos sa iyang presensiya mao sab ang pag-abot sa Gingharian. Duna kitay igong pamatuod nga ang tagna ni Jesus nagakatuman sukad sa 1914. * Busa, nianang tuiga nagsugod ang iyang presensiya ug natukod ang Gingharian.

15, 16. Kinsay gitumong sa mga pulong “kining kaliwatana”?

15 Pero kanus-a ba gyod moabot ang Gingharian sa Diyos? Wala ibutyag ni Jesus kon kanus-a kini eksaktong mahitabo. (Mat. 24:36) Pero may giingon siya nga makapaneguro kitang duol na gyod kini. Gipaila ni Jesus nga ang Gingharian moabot human makasaksi “kining kaliwatana” sa katumanan sa gitagnang ilhanan. (Basaha ang Mateo 24:32-34.) Kinsay gitumong sa mga pulong “kining kaliwatana”? Susihon nato ang giingon ni Jesus.

16 “Kining kaliwatana.” Mga dili magtutuo ba ang gitumong ni Jesus? Dili. Tagda kinsay iyang gikaestorya. Giasoy ni Jesus kining tagnaa sa pipila ka apostoles nga “miduol kaniya nga silasila ra.” (Mat. 24:3) Ang mga apostoles hapit na niadtong dihogan sa balaang espiritu. Tagda usab ang konteksto. Una siya maghisgot bahin ‘niining kaliwatana,’ si Jesus miingon: “Karon tun-i ninyo kining puntoha gikan sa kahoyng igos ingong usa ka sambingay: Sa dihang ang linghod nga sanga niini manglumoy ug manalingsing, mahibalo kamo nga ang ting-init haduol na. Ingon man usab kamo, sa dihang makita ninyo kining tanang butanga, hibaloi nga siya haduol na sa mga pultahan.” Ang dinihogang mga sumusunod ni Jesus—dili ang mga dili magtutuo—mao ang makakita sa mga butang nga iyang gitagna ug makasabot sa kahulogan niini, nga si Jesus “haduol na sa mga pultahan.” Busa ang gitumong ni Jesus nga “kining kaliwatana” mao ang iyang dinihogang mga sumusunod.

17. Unsay kahulogan sa mga pulong ‘kaliwatan’ ug “kining tanang butanga”?

17 “Dili gayod mahanaw hangtod nga mahitabo kining tanang butanga.” Sa unsang paagi matuman kini? Sa pagtubag, kinahanglang masabtan nato ang duha ka butang: ang kahulogan sa ‘kaliwatan’ ug sa “kining tanang butanga.” Sa Bibliya, ang terminong ‘kaliwatan’ sagad nagtumong sa mga tawong magkalahi ang edad kansang mga kinabuhi nag-abot sulod sa usa ka yugto sa panahon. Ang kaliwatan dili taas kaayo, ug kini dunay kinutoban. (Ex. 1:6) Ang mga pulong nga “kining tanang butanga” naglakip sa tanang gitagna nga panghitabo sukad sa 1914 hangtod sa “dakong kasakitan,” nga gitagna ni Jesus nga mahitabo panahon sa iyang presensiya.—Mat. 24:21.

18, 19. Unsa kahay ipasabot sa gisulti ni Jesus bahin ‘niining kaliwatana,’ ug unsay atong ikahinapos?

18 Nan, unsaon nato pagsabot ang gisulti ni Jesus bahin ‘niining kaliwatana’? Ang kaliwatan naglakip ug duha ka nag-abot  nga grupo sa mga dinihogan—ang una mao ang mga dinihogan nga nakakita sa sinugdanan sa pagkatuman sa ilhanan sa 1914, ug ang ikaduha, kadtong mga dinihogan nga nakaabot pa sa kinabuhi sa pipila sa naunang grupo. Ang pipila sa ikaduhang grupo makakita pa sa pagsugod sa dakong kasakitan. Ang duha ka grupo matawag nga usa ka kaliwatan kay ang ilang mga kinabuhi ingong dinihogang mga Kristohanon nag-abot sa usa ka yugto sa panahon. *

19 Unsay atong ikahinapos? Kita nahibalo nga ang ilhanan sa presensiya ni Jesus ingong Hari dayag kaayong makita sa tibuok kalibotan. Nakita usab nato nga ang mga dinihogan nga buhi pa ug bahin ‘niining kaliwatana’ nagkatigulang na; pero dili tanan ang mamatay una pa ang dakong kasakitan. Busa makahinapos kita nga ang Gingharian hapit na gyong moabot ug magmando ibabaw sa yuta! Naghinamhinam na kita nga makakita sa pagkatuman sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesus kanato: “Paanhia ang imong gingharian”!

20. Unsang importanteng ulohan ang hisgotan niining libroha, ug unsay susihon sa sunod nga kapitulo?

20 Ayawg kalimti ang giingon ni Jehova gikan sa langit bahin sa iyang Anak: “Patalinghogi ninyo siya.” Ingong matuod nga mga Kristohanon, gusto natong sundon kana nga sugo. Interesado kita sa tanang gisulti ug gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian. Ang nahimo na ug ang pagahimoon pa sa Gingharian maoy importanteng ulohan nga hisgotan niining libroha. Hisgotan sa sunod nga kapitulo ang makapainteres nga mga panghitabo una ug human matukod ang Gingharian sa Diyos sa langit.

^ par. 13 Ang ilustrasyon ni Jesus lagmit nagpahinumdom sa iyang mga mamiminaw kang Arquelao, anak ni Herodes nga Bantogan. Una mamatay si Herodes, iyang gitudlo si Arquelao ingong iyang manununod nga hari sa Judea ug sa ubang lugar. Pero una mosugod pagmando, si Arquelao kinahanglang moadto sa Roma aron aprobahan ni Agusto Cesar.

^ par. 18 Bisan kinsa nga gidihogan pagkamatay sa kataposang membro sa unang grupo sa mga dinihogan—kadtong nakasaksi sa “sinugdanan sa mga kaul-ol sa kasakit” sa 1914—dili bahin ‘niining kaliwatana.’—Mat. 24:8.