PUNTO SA KAPITULO

Ang katawhan sa Diyos nagpasidungog sa balaang ngalan

1, 2. Sa unsang paagi ang New World Translation nagbayaw sa ngalan sa Diyos?

SA BUGNAW pero sanag nga buntag sa Martes, Disyembre 2, 1947, ang dako kaayong proyekto gisugdan sa gamayng grupo sa dinihogang mga brader nga nag-alagad sa Bethel sa Brooklyn, New York. Ang proyekto makuti pero ila kanang gipadayon sulod sa 12 ka tuig. Sa Dominggo, Marso 13, 1960, nakompleto na gyod nila ang bag-ong hubad sa Bibliya. Tulo ka bulan sa ulahi, sa Hunyo 18, 1960, giluwatan ni Brader Nathan Knorr ang kataposang tomo sa kompletong New World Translation of the Holy Scriptures ngadto sa nalipayng nanambong sa kombensiyon sa Manchester, England. Ang mamumulong mipahayag sa gibati sa nanambong dihang siya mipatugbaw: ‘Adlaw karon sa kalipay sa tanang Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan!’ May talagsaong rason sa kalipay—ang kanunayng paggamit sa ngalan sa Diyos diha sa bag-ong hubad.

Ang New World Translation of the Christian Greek Scriptures gi-release sa 1950 Pag-uswag sa Teokrasya nga Asembliya (Wala: Yankee Stadium, New York City; tuo: Ghana)

2 Daghang hubad sa Bibliya ang nagtangtang sa ngalan sa Diyos. Pero gipakgang sa dinihogang mga alagad ni Jehova ang daotang tuyo ni Satanas nga ang ngalan sa Diyos mawala sa panumdoman sa tawo. Ang introduksiyon sa New World Translation nga gi-release niadtong adlawa nag-ingon: “Ang labing hinungdanong bahin niini nga hubad mao ang pagpasig-uli sa balaang ngalan sa hustong dapit niini.” Oo, kini nga hubad naggamit sa personal nga ngalan sa Diyos, Jehova, sa kapig 7,000 ka beses. Kini nagbayaw gyod sa ngalan sa atong langitnong Amahan—Jehova!

3. (a) Unsay nasabtan sa atong mga igsoon bahin sa kahulogan sa ngalan sa Diyos? (b) Unsaon nato pagsabot ang Exodo 3:13, 14? (Tan-awa ang kahong “ Ang Kahulogan sa Ngalan sa Diyos.”)

3 Sa unang katuigan, ang pagsabot sa mga Estudyante sa Bibliya mao nga ang ngalan sa Diyos nagkahulogang “Ako Mao ang Mao Ako.” (Ex. 3:14, King James Version) Busa ang Watch Tower sa Enero 1, 1926 nag-ingon: “Ang ngalang Jehova nagpasabot nga . . . Usa nga walay sinugdanan ug walay kataposan.” Pero sa gisugdag hubad ang New World Translation, gitabangan ni Jehova ang iyang katawhan nga masabtan nga ang iyang ngalan wala lang magpaila nga siya walay sinugdanan ug walay  kataposan, kondili labaw sa tanan, siya Diyos nga may katuyoan ug buluhaton. Nakat-onan nilang ang ngalang Jehova sa literal nagkahulogang “Siya Nagpahinabo nga Mamao.” Oo, iyang gipahinabo nga molungtad ang uniberso ug intelihenteng mga linalang, ug padayong nagpahinabo nga matuman ang iyang kabubut-on ug katuyoan. Pero nganong importante kaayong mabayaw ang ngalan sa Diyos, ug sa unsang paagi makigbahin ta niini?

Ang Pagbalaan sa Ngalan sa Diyos

4, 5. (a) Unsay atong gihangyo dihang kita mag-ampo: “Pagabalaanon unta ang imong ngalan”? (b) Kanus-a ug sa unsang paagi balaanon sa Diyos ang iyang ngalan?

4 Gusto ni Jehova nga mabayaw ang iyang ngalan. Gani, ang pagbalaan niini mao ang iyang pangunang katuyoan, sumala sa unang hangyo sa modelong pag-ampo ni Jesus: “Pagabalaanon unta ang imong ngalan.” (Mat. 6:9) Sa paghangyo niana, unsay atong ginaampo?

5 Sumala sa Kapitulo 1, ang hangyo nga “Pagabalaanon unta ang imong ngalan” maoy usa sa tulo ka hangyo ni Jesus nga konektado sa katuyoan ni Jehova. Ang duha pa ka hangyo mao: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on.” (Mat. 6:10) Busa ingon nga gihangyo natong molihok na si Jehova aron paanhion ang iyang Gingharian ug matuman ang iyang kabubut-on, gihangyo sab natong molihok na si Jehova sa pagbalaan sa iyang ngalan. Sa ato pa, kita naghangyo nga si Jehova molihok na sa paghanaw sa tanang pasipala sa iyang ngalan sukad sa pagrebelde sa Eden. Unsay tubag ni Jehova? Siya nag-ingon: “Balaanon ko ang akong dakong ngalan, nga gipasipalahan sa taliwala sa kanasoran.” (Ezeq. 36:23; 38:23) Sa Armagedon, dihang wagtangon ni Jehova ang pagkadaotan, balaanon niya ang iyang ngalan atubangan sa tanang linalang.

6. Unsay atong mahimo sa pagbalaan sa ngalan sa Diyos?

6 Sa tibuok kasaysayan, gitugotan ni Jehova ang iyang mga alagad nga makigbahin sa pagbalaan sa iyang ngalan. Hinuon, dili nato mahimong mas sagrado ang iyang ngalan. Kini sagrado na, o balaan, sa bug-os nga diwa. Busa unsaon nato pagbalaan kini? Si Isaias nag-ingon: “Si Jehova sa mga panon—siya ang Usa nga angay ninyong tagdon ingong balaan.” Ug si Jehova mismo miingon bahin sa iyang katawhan: “Ilang balaanon ang akong ngalan . . . , ug ang Diyos sa Israel ilang tamdon uban ang kataha [o, kahingangha].” (Isa. 8:13; 29:23) Busa mabalaan nato ang ngalan sa Diyos pinaagi sa pag-isip nga kini linain ug labaw sa tanang ubang ngalan, pagtahod sa personang gihawasan niini, ug pagtabang sa uban nga isipon kining balaan. Ikapakita pa nato ang kahingangha ug pagtahod sa ngalan sa Diyos dihang ilhon nato si Jehova ingong atong Magmamando ug sugton sa bug-os nga kasingkasing.—Prov. 3:1; Pin. 4:11.

 Naandam sa Pagdala ug Pagbayaw sa Ngalan sa Diyos

7, 8. (a) Nganong wala dayon tugoti ni Jehova ang iyang katawhan sa pagdala sa iyang ngalan? (b) Unsay atong hisgotan karon?

7 Ang mga alagad sa Diyos sa modernong panahon naggamit sa ngalan sa Diyos sa ilang publikasyon sukad sa katuigang 1870. Pananglitan, ang ngalang Jehova gigamit sa Agosto 1879 nga Zion’s Watch Tower ug sa songbok nga giimprenta nianang tuiga nga Songs of the Bride. Pero masabtan nga una itugot ni Jehova nga ang iyang katawhan tawgon sa iyang sagradong ngalan, giseguro niyang makab-ot nila ang kuwalipikasyon para sa maong dakong pribilehiyo. Giunsa ni Jehova pag-andam ang unang mga Estudyante sa Bibliya aron tawgon sila sa iyang ngalan?

8 Sa hinapos sa katuigang 1800 ug sa sayong bahin sa katuigang 1900, gitabangan ni Jehova ang iyang katawhan nga mas masabtan ang importanteng mga kamatuoran sa iyang ngalan. Atong hisgotan ang tulo niini.

9, 10. (a) Nganong ang unang mga isyu sa Watch Tower naghisgot kanunay kang Jesus? (b) Unsang kausaban ang nahitabo sukad 1919, ug unsay resulta? (Tan-awa ang kahong “ Ang Bantayanang Torre Nagbayaw sa Ngalan sa Diyos.”)

9 Una, nakab-ot sa mga alagad ni Jehova ang hustong panglantaw sa kaimportante sa ngalan sa Diyos. Ang matinumanong unang mga Estudyante sa Bibliya nagtuo nga ang kahikayan sa lukat ang pangunang gitudlo sa Bibliya. Busa ang Watch Tower naghisgot kanunay kang Jesus. Pananglitan, sa unang tuig sa pag-imprenta, kini naghisgot sa ngalang Jesus labaw ug napulo ka beses kay sa ngalang Jehova. Bahin sa unang mga tuig sa mga Estudyante sa Bibliya, ang Septiyembre 15, 1976 nga Bantayanang Torre nag-ingon nga naghatag silag “sobrang importansiya” kang Jesus. Pero ngadtongadto, gitabangan sila ni Jehova nga masabtan nga ang Bibliya mas nagpasidungog sa personal nga ngalan sa Diyos. Unsay epekto niana kanila? Ilabina sukad 1919, ang maong artikulo sa Bantayanang Torre nag-ingon nga “sila nagsugod pagpakitag mas dakong pag-ila kang Jehova, ang langitnong Amahan sa Mesiyas.” Gani, sukad 1920 hangtod 1929, ang Watch Tower naghisgot sa ngalan sa Diyos kapig 6,500 ka beses!

10 Pinaagi sa hustong pag-ila sa ngalan ni Jehova, ang atong mga igsoon nagpakita sa ilang gugma sa ngalan sa Diyos. Sama kang Moises, andam nilang “ipahayag ang ngalan ni Jehova.” (Deut. 32:3; Sal. 34:3) Ingong resulta, gihinumdoman ni Jehova ang ilang gugma sa iyang ngalan ug gipakitaan silag kaluoy, ingon sa gisaad sa Kasulatan.—Sal. 119:132; Heb. 6:10.

11, 12. (a) Unsay nahimong kausaban sa atong mga publikasyon human sa 1919? (b) Unsay gipaila ni Jehova sa iyang mga alagad, ug ngano?

11 Ikaduha, nabatonan sa matuod nga mga Kristohanon ang hustong pagsabot sa buluhatong gisugo sa Diyos. Human dayon sa 1919, gisusi sa nanguna nga dinihogang mga brader ang tagna ni Isaias. Unya, nausab ang gipasiugda sa mga artikulo sa atong publikasyon. Nganong ang maong kausaban maoy “pagkaon sa hustong panahon”?—Mat. 24:45.

12 Sa wala pay 1919, wala gyod hisgoti sa Watch Tower ang mga pulong ni Isaias: “‘Kamo mao ang akong mga saksi,’ mao ang  giingon ni Jehova, ‘ang akong alagad nga akong gipili.’” (Basaha ang Isaias 43:10-12.) Pero human sa 1919, ang atong publikasyon nagsugod paghisgot nianang tekstoha, nga nagdasig sa mga dinihogan sa pagpakigbahin sa buluhatong gisugo ni Jehova—ang pagsaksi bahin kaniya. Gani, sukad sa 1925 hangtod 1931, ang Isaias kapitulo 43 gihisgotan sa 57 ka isyu sa Watch Tower, ug sa matag isyu, ang mga pulong ni Isaias giaplikar sa matuod nga mga Kristohanon. Klaro nga niadtong mga tuiga, gipaila ni Jehova ang buluhaton nga angayng tumanon sa iyang mga alagad. Ngano? Aron “masulayan una sila kon angayan ba.” (1 Tim. 3:10) Sa dili pa tawgon sa ngalan sa Diyos, kinahanglang pamatud-an nila kang Jehova pinaagig mga buhat nga sila iyang mga saksi.—Luc. 24:47, 48.

13. Giunsa pagpadayag sa Pulong sa Diyos ang labing importanteng isyu nga pagahusayon?

13 Ikatulo, nasabtan sa katawhan ni Jehova ang kaimportante sa pagbalaan sa ngalan sa Diyos. Sa katuigang 1920, ilang nasabtan nga ang pagbalaan sa ngalan sa Diyos ang labing importanteng isyu nga pagahusayon. Giunsa pagpadayag sa Pulong sa Diyos kanang importanteng kamatuoran? Tagda ang duha ka pananglitan. Unsay pangunang rason nga giluwas ang Israel gikan sa Ehipto? Si Jehova miingon: “Aron ang akong ngalan ikapahayag sa tibuok yuta.” (Ex. 9:16) Ug nganong si Jehova naluoy sa Israel bisag mirebelde sila kaniya? Si Jehova miingon na sab: “Ako milihok alang sa akong kaugalingong ngalan aron kini dili mapasipalahan atubangan sa mga mata sa kanasoran.” (Ezeq. 20:8-10) Unsay nakat-onan sa mga Estudyante sa Bibliya niini ug sa uban pang panghitabo sa Bibliya?

14. (a) Sa hinapos sa katuigang 1920, unsay nasabtan sa mga alagad sa Diyos? (b) Sa unsang paagi ang mas tin-awng pagsabot sa mga Estudyante sa Bibliya nakaapektar sa ilang buluhatong pagsangyaw? (Tan-awa ang kahong “ Lig-ong Rason sa Pagsangyaw.”)

14 Hinapos sa katuigang 1920, nasabtan sa mga alagad sa Diyos ang kahulogan sa giingon ni Isaias mga 2,700 ka tuig kanhi. Bahin kang Jehova, siya miingon: “Sa ingon gitultolan mo ang imong katawhan aron sa paghimog usa ka matahom nga ngalan alang sa imong kaugalingon.” (Isa. 63:14) Nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya nga ang pangunang isyu mao ang pagbalaan sa ngalan sa Diyos, dili ang personal nga kaluwasan. (Isa. 37:20; Ezeq. 38:23) Sa 1929, gipahayag kana sa mubo sa librong Prophecy nga nag-ingon: “Ang ngalan ni Jehova mao ang labing importanteng isyu atubangan sa tanang kalalangan.” Tungod niini nga kausaban, mas nadasig ang mga alagad sa Diyos sa pagsaksi bahin kang Jehova ug paghinlo sa iyang ngalan gikan sa mga pasipala.

15. (a) Sa katuigang 1930, unsa nay nabatonan sa atong mga igsoon? (b) Panahon na kadto para sa unsa?

15 Sayo sa katuigang 1930, nabatonan na sa atong mga igsoon ang hustong panglantaw bahin sa kaimportante sa ngalan sa Diyos, mas tin-awng pagsabot sa buluhatong gisugo kanila, ug lawom nga pagsabot sa labing importanteng isyu nga pagahusayon. Para kang Jehova, panahon na nga ang iyang mga alagad tawgon  sa iyang ngalan, nga usa gyod ka pribilehiyo. Hisgotan nato kon sa unsang paagi kana nahitabo.

Si Jehova Nagkuhag “Katawhan Alang sa Iyang Ngalan”

16. (a) Unsa ang talagsaong paagi nga si Jehova nagbayaw sa iyang ngalan? (b) Kinsay unang naghawas ingong katawhan alang sa ngalan sa Diyos?

16 Ang pagbatog katawhan nga gitawag sa iyang ngalan maoy talagsaong paagi nga si Jehova nagbayaw sa iyang ngalan. Sukad sa 1513 B.C.E., ang nasod sa Israel naghawas kang Jehova ingong iyang katawhan. (Isa. 43:12) Pero napakyas sila pagtuman sa ilang pakigsaad sa Diyos, ug sa 33 C.E., nawala ang ilang espesyal nga relasyon kaniya. Human niadto, si Jehova ‘nagliso sa iyang pagtagad ngadto sa kanasoran aron sa pagkuha gikan kanila ug usa ka katawhan alang sa iyang ngalan.’ (Buh. 15:14)  Kanang bag-ong pinili nga nasod nailhang “Israel sa Diyos,” nga gilangkoban sa dinihogang mga sumusunod ni Kristo gikan sa lainlaing nasod.—Gal. 6:16.

17. Unsang daotang tuyo ni Satanas ang milampos?

17 Sa mga 44 C.E., ang mga tinun-an ni Kristo “pinaagi sa pagtultol sa Diyos . . . gitawag nga mga Kristohanon.” (Buh. 11:26) Sa primero, kanang ngalana linain kay nagtumong lang kana sa matuod nga mga Kristohanon. (1 Ped. 4:16) Pero sumala sa gipaila sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa trigo ug mga bunglayon, si Satanas milampos sa paggamit niining linaing ngalan para sa tanang mini nga Kristohanon. Busa sa daghang siglo, wala kaayo maila ang matuod nga mga Kristohanon gikan sa mini. Pero kana nausab panahon sa “ting-ani,” nga nagsugod sa 1914. Ngano? Kay gisugdan paglain sa mga manulonda ang mini nga mga Kristohanon gikan sa matuod.—Mat. 13:30, 39-41.

18. Nganong nasabtan sa atong mga igsoon nga sila nagkinahanglag bag-ong ngalan?

18 Human matudlo ang matinumanong ulipon sa 1919, gitabangan ni Jehova ang iyang katawhan nga masabtan ang buluhatong iyang gisugo kanila. Nasabtan dayon nila nga ang pagsangyaw sa balay ug balay nagpalahi kanila gikan sa tanang mini nga Kristohanon. Sa wala madugay, nasabtan nila nga dili igong tawgon lang silag “Estudyante sa Bibliya.” Ang ilang pangunang katuyoan sa kinabuhi dili lang ang pagtuon sa Bibliya, kondili ang pagsaksi bahin sa Diyos ug pagpasidungog ug pagbayaw sa iyang ngalan. Busa, unsang ngalana ang haom tungod sa ilang buluhaton? Natubag kana sa 1931.

1931 nga programa sa kombensiyon

19, 20. (a) Unsang makapalipay nga resolusyon ang gihimo sa usa ka kombensiyon sa 1931? (b) Unsay gibati sa atong mga igsoon bahin sa ilang bag-ong ngalan?

19 Sa Hulyo 1931, mga 15,000 ka Estudyante sa Bibliya ang nangabot sa Columbus, Ohio, U.S.A., para sa usa ka kombensiyon. Natingala sila sa duha ka dagkong letra nga J ug W sa hapin sa programa sa kombensiyon. Sila nangutana, ‘Unsay ipasabot nianang mga letraha?’ May nagtuo nga kadto nagpasabot ug ‘Just Watch’; ang uban ‘Just Wait.’ Dayon sa Dominggo, Hulyo 26, si Brader Joseph Rutherford kusganong mipresentar ug resolusyon nga may giingon: “Kita nagtinguha nga mailhan ug tawgon sa ngalang mga saksi ni Jehova.” Niadtong tungora nasabtan sa tanang nanambong ang gikatingad-ang mga letra—kadto nagpasabot ug Jehovah’s Witnesses, ngalan nga gibase sa Isaias 43:10.

20 Nanghugyaw ug dugayng namalakpak ang mga nanambong tungod sa maong resolusyon. Pinaagig radyo, ang ilang malipayong reaksiyon didto sa Columbus nadungog bisan sa pikas bahin sa kalibotan! Si Ernest ug Naomi Barber sa Australia nahinumdom: “Pagpakpak sa mga igsoon sa America, ang mga igsoon sa Melbourne nanindog ug dugayng namakpak. Dili gyod namo to malimtan!” *

 Ang Ngalan sa Diyos Ginabayaw sa Tibuok Kalibotan

21. Sa unsang paagi ang bag-ong ngalan nakapadasig sa buluhatong pagsangyaw?

21 Ang pagbaton sa ngalang mga Saksi ni Jehova, nga gibase sa Bibliya, dugang nakadasig kanila sa pagsangyaw. Si Edward ug Jessie Grimes, magtiayong payunir sa United States nga nakatambong sa 1931 nga kombensiyon sa Columbus, miingon: “Mibiya mi sa balay ingong mga Estudyante sa Bibliya, pero miuli mi ingong mga Saksi ni Jehova. Nalipay ming nakabatog ngalan nga nagtabang namo sa pagbayaw sa ngalan sa among Diyos.” Human sa kombensiyon, ang pipila ka Saksi migamit ug bag-ong paagi sa pagbayaw sa Diyos. Sila nagpaila sa tagbalay pinaagig pagtunol ug card nga nag-ingon: “Usa sa mga saksi ni JEHOVA nga nagsangyaw sa Gingharian ni JEHOVA nga among Diyos.” Ang katawhan sa Diyos magarbohong nagdala sa ngalan ni Jehova, ug sila andam sa pagmantala sa kahulogan niana bisan diin.—Isa. 12:4.

“Mibiya mi sa balay ingong mga Estudyante sa Bibliya, pero miuli mi ingong mga Saksi ni Jehova”

22. Unsay nagpamatuod nga lahi ang katawhan ni Jehova?

22 Daghang katuigan na ang milabay sukad si Jehova nagdasig sa atong mga igsoong dinihogan sa paggamit sa maong talagsaong ngalan. Sukad sa 1931, milampos ba si Satanas sa iyang paningkamot nga dili kaayo maila ang matuod nga mga alagad sa Diyos? Milampos ba siya sa pagpatuo sa mga tawo nga kita parehas ra sa ubang relihiyon? Wala gayod! Mas klaro pa hinuon ang atong ilhanan ingong mga saksi sa Diyos. (Basaha ang Miqueas 4:5; Malaquias 3:18.) Gani, ilado kitang nagdala sa ngalan sa Diyos maong si bisan kinsa nga naggamit niini tawgon dayon sa uban ingong Saksi ni Jehova. Imbes matabonan sa samag bukid nga bakak nga mga relihiyon, ang matuod nga pagsimba kang Jehova ‘lig-ong natukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran.’ (Isa. 2:2) Karon, ang pagsimba kang Jehova ug ang iyang balaang ngalan nabayaw pag-ayo.

23. Sa Salmo 121:5, unsang importanteng kamatuoran bahin kang Jehova ang makapalig-on kanato?

23 Makapalig-on ang pagkahibalo nga panalipdan kita ni Jehova batok sa pagpangatake ni Satanas karon ug sa umaabot! (Sal. 121:5) Tungod niini, kita mobati sama sa salmista nga nag-ingon: “Malipayon ang nasod kansang Diyos mao si Jehova, ang katawhan nga gipili niya ingon nga iyang panulondon.”—Sal. 33:12.

^ par. 20 Para sa dugang detalye bahin sa maong paggamit sa radyo, tan-awa ang Kapitulo 7, panid 72-74.