Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 3

Si Jehova Nagpadayag sa Iyang Katuyoan

Si Jehova Nagpadayag sa Iyang Katuyoan

PUNTO SA KAPITULO

Si Jehova anam-anam nga nagpadayag sa hustong pagsabot sa iyang katuyoan, pero sa mga nahadlok lang kaniya

1, 2. Giunsa ni Jehova pagpadayag ang iyang katuyoan para sa katawhan?

IAPIL sa mapinanggaong ginikanan ang mga anak sa ilang panaghisgot bahin sa pamilya. Pero sila maalamon kon bahin sa impormasyon nga ipadayag—mga detalye lang nga masabtan sa ilang mga anak.

2 Sa susama, si Jehova anam-anam nga nagpadayag sa iyang katuyoan para sa tawhanong pamilya. Ug iyang gihimo kana sa giisip niyang hustong panahon. Tagda kon giunsa niya pagpadayag ang mga kamatuoran bahin sa Gingharian latas sa kasaysayan.

Nganong Gikinahanglan ang Gingharian?

3, 4. Gibut-an ba daan ni Jehova ang dagan sa kasaysayan sa tawo? Ipatin-aw.

3 Sa sinugdan, ang Mesiyanikong Gingharian dili bahin sa katuyoan ni Jehova. Ngano? Kay wala niya but-i daan ang dagan sa kasaysayan sa tawo; gani, gilalang niya ang mga tawo nga may kagawasan sa pagpili. Busa gisulti niya kang Adan ug Eva ang iyang katuyoan para sa mga tawo: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta ug gamhi kini.” (Gen. 1:28) Gisugo sab sila ni Jehova nga sundon ang iyang mga sukdanan sa maayo ug daotan. (Gen. 2:16, 17) Si Adan ug Eva makapili unta nga magmaunongon. Kon sila ug ang ilang mga kaliwat nagmaunongon pa, dili nato kinahanglan ang Gingharian nga mandoan ni Kristo aron matuman ang katuyoan sa Diyos. Ang yuta puno unta karon ug hingpit nga mga tawong nagsimba kang Jehova.

4 Bisag mirebelde si Satanas, Adan, ug Eva, wala biyai ni Jehova ang iyang katuyoan nga ang yuta mapunog hingpit nga mga tawo. Hinuon, gipasibo niya ang iyang paagi sa pagtuman niana. Ang iyang katuyoan dili samag tren nga mosubay ug riles aron makaabot sa destinasyon, ug kini dili madiskaril tungod sa binuhatan sa uban. Dihang ipahayag na ni Jehova ang iyang katuyoan, walay puwersa sa uniberso ang makababag sa pagkatuman niana. (Basaha ang Isaias 55:11.) Kon may makababag  sa usa ka dalan, mogamit si Jehova ug lain. * (Ex. 3:14, 15) Kon isipon niyang haom, sultihan niya ang iyang maunongong mga alagad sa bag-ong paagi nga iyang gamiton sa pagtuman sa iyang katuyoan.

5. Unsay gihimo ni Jehova tungod sa rebelyon sa Eden?

5 Tungod sa pagrebelde sa Eden, gilakip ni Jehova ang pagtukod sa Gingharian sa iyang katuyoan. (Mat. 25:34) Niadtong mangiob nga panahon, misugod si Jehova pagpadan-ag ug kahayag bahin sa instrumentong gamiton niya aron ipasig-uli ang katawhan ug wad-on ang kadaot tungod sa pakyas nga pagpangilog ni Satanas ug gahom. (Gen. 3:14-19) Pero wala ibutyag ni Jehova ang tanang detalye bahin sa Gingharian.

Misugod si Jehova Pagpadayag sa mga Kamatuoran sa Gingharian

6. Unsay gisaad ni Jehova, pero unsay wala niya ipadayag?

6 Sa una mismong tagna, si Jehova nagsaad nga dunay “binhi,” o kaliwat, nga magadugmok sa halas. (Basaha ang Genesis 3:15.) Pero wala ipadayag niadto kon kinsa ang maong kaliwat ug kon kinsa sab ang kaliwat sa halas. Gani, si Jehova wala magpadan-ag ug dugang kahayag bahin niana sulod sa mga 2,000 ka tuig. *

7. Nganong napili si Abraham, ug unsang leksiyon ang atong makat-onan?

7 Kadugayan, gipili ni Jehova si Abraham, nga pinaagi sa iyang banay ang sinaad nga kaliwat moabot. Napili si Abraham kay siya ‘namati sa tingog’ ni Jehova. (Gen. 22:18) Makakat-on kitag leksiyon niini—si Jehova magpadayag sa iyang katuyoan ngadto lamang sa mga tawong may diyosnong kahadlok.—Basaha ang Salmo 25:14.

8, 9. Unsang impormasyon bahin sa sinaad nga kaliwat ang gipadayag ni Jehova kang Abraham ug Jacob?

8 Dihang si Jehova nakigsulti sa iyang higalang si Abraham pinaagig manulonda, kadto ang unang higayon nga nagpadayag siyag importanteng impormasyon bahin sa sinaad nga kaliwat: Siya maoy tawo. (Gen. 22:15-17; Sant. 2:23) Pero unsaon pagdugmok sa maong tawo ang halas? Kinsa ang halas? Ang ulahing mga pagpadayag magtubag niini.

9 Nakahukom si Jehova nga ang sinaad nga kaliwat moabot pinaagi sa apo ni Abraham nga si Jacob, tawong nagpakitag dakong pagtuo sa Diyos. (Gen. 28:13-22) Pinaagi ni Jacob, gibutyag ni Jehova nga ang Sinaad nga Usa maoy kaliwat ni Juda nga anak ni Jacob. Gitagna ni Jacob nga ang maong kaliwat makadawat ug “setro,” nga nagsimbolo sa awtoridad sa hari, ug “ang pagkamasinugtanon sa mga katawhan maiya.” (Gen. 49:1, 10) Sa maong pahayag, gipaila ni Jehova nga ang Sinaad nga Usa mahimong magmamando, usa ka hari.

10, 11. Nganong gipadayag ni Jehova ang iyang katuyoan ngadto kang David ug Daniel?

10 Mga 650 ka tuig human sa panahon ni Juda, si Jehova nagpadayag ug dugang detalye bahin sa iyang katuyoan ngadto kang Haring David nga gikan sa banay ni Juda. Si Jehova nag-ingon nga si David “usa ka tawo nga gikahimut-an sa iyang  kasingkasing.” (1 Sam. 13:14; 17:12; Buh. 13:22) Kay si David may diyosnong kahadlok, si Jehova mihimog pakigsaad kaniya nga usa sa iyang mga kaliwat magmando hangtod sa hangtod.—2 Sam. 7:8, 12-16.

11 Mga 500 ka tuig sa ulahi, gigamit ni Jehova si propetang Daniel aron ibutyag ang eksaktong tuig nga ang Dinihogan o Mesiyas mopadayag sa yuta. (Dan. 9:25) Para kang Jehova, si Daniel “tilinguhaon kaayo.” Ngano? Kay si Daniel nagtahod pag-ayo kang Jehova ug nag-alagad kaniyang mapinadayonon.—Dan. 6:16; 9:22, 23.

12. Unsay gisugo kang Daniel, ug ngano?

12 Bisag gigamit ni Jehova ang matinumanong mga propeta sama kang Daniel sa pagrekord ug mga detalye bahin sa sinaad nga kaliwat, ang Mesiyas, dili pa kadto panahon nga masabtan sa iyang mga alagad ang bug-os nga kahulogan sa iyang gipasulat. Pananglitan, human makadawat si Daniel ug panan-awon bahin sa pagkatukod sa Gingharian sa Diyos, siya giingnan nga timbrehan ang tagna hangtod sa tinudlong panahon ni Jehova. Nianang umaabot nga panahon, ang matuod nga kahibalo “modagaya.”—Dan. 12:4.

Gigamit ni Jehova ang matinumanong mga tawo sama kang Daniel sa pagrekord ug mga detalye bahin sa Mesiyanikong Gingharian

Si Jesus Nagpadan-ag ug Kahayag sa Katuyoan sa Diyos

13. (a) Kinsa ang sinaad nga kaliwat? (b) Unsang katin-awan ang gihatag ni Jesus bahin sa tagna sa Genesis 3:15?

13 Tin-awng gipaila ni Jehova nga si Jesus mao ang sinaad nga kaliwat, gikan sa banay ni David nga mahimong Hari. (Luc. 1:30-33; 3:21, 22) Pagsugod ni Jesus sa iyang ministeryo, samag gidan-agan sa adlaw ang kahibalo sa mga tawo bahin sa katuyoan sa Diyos. (Mat. 4:13-17) Pananglitan, naklaro na kon kinsa ang “halas” sa Genesis 3:14, 15 dihang si Jesus nagtawag sa Yawa ingong “mamumuno” ug “ang amahan sa bakak.” (Juan 8:44) Sa pinadayag nga gihatag ni Jesus kang Juan, iyang gipaila “ang orihinal nga halas” ingong “ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas.” * (Basaha ang Pinadayag 1:1; 12:9.) Sa samang pinadayag, gipakita ni Jesus kon unsaon niya—ang sinaad nga kaliwat—pagtuman ang tagna didto sa Eden ug paglaglag kang Satanas.—Pin. 20:7-10.

14-16. Kanunay bang masabtan dayon sa mga tinun-an sa unang siglo ang bug-os nga kahulogan sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Jesus? Ipatin-aw.

14 Sumala sa Kapitulo 1 niining libroha, naghisgot kanunay si Jesus sa Gingharian. Pero wala niya ibutyag ang tanang detalye nga gustong mahibaloan sa mga tinun-an. Bisag mihatag siyag mga detalye, usahay mga siglo pa sa ulahi nga nasabtan sa iyang mga sumusunod ang bug-os nga kahulogan sa mga kamatuoran nga gipadayag sa ilang Agalon. Tagda ang pipila ka pananglitan.

15 Sa 33 C.E., gitin-aw ni Jesus nga ang mga kaubang magmamando sa Hari sa Gingharian kuhaon gikan sa yuta ug banhawon ingong espiritung mga linalang sa langit. Pero wala  dayon kini hisabti sa iyang mga tinun-an. (Dan. 7:18; Juan 14:2-5) Sa samang tuig, si Jesus migamit ug mga ilustrasyon sa pagpaila nga matukod ang Gingharian paglabay sa taas pang panahon human sa iyang pagkayab sa langit. (Mat. 25:14, 19; Luc. 19:11, 12) Ang mga tinun-an wala makasabot niini ug sa ulahi nangutana sila sa nabanhawng si Jesus: “Ipasig-uli mo ba ang gingharian sa Israel niining panahona?” Pero wala ipadayag ni Jesus ang dugang detalye niadtong panahona. (Buh. 1:6, 7) Nagtudlo sab siya nga dunay “ubang mga karnero,” kinsa dili bahin sa “gamayng panon” sa iyang mga kaubang magmamando. (Juan 10:16; Luc. 12:32) Human lang sa pagkatukod sa Gingharian sa 1914 nga tukmang nasabtan sa iyang mga sumusunod kon kinsa kining duha ka grupo.

16 Daghan pa untag isulti si Jesus sa iyang mga tinun-an samtang kauban sila sa yuta, pero siya nahibalo nga dili pa nila masabtan kini. (Juan 16:12) Bisag ubay-ubay nang detalye bahin sa Gingharian ang napadayag sa unang siglo, kadto dili pa ang panahon nga ang maong kahibalo modagaya.

Matuod nga Kahibalo Modagaya “Panahon sa Kataposan”

17. Aron masabtan ang mga kamatuoran bahin sa Gingharian, unsay angay natong buhaton, pero unsa ang ilabinang gikinahanglan nato?

17 Si Jehova nagsaad kang Daniel nga “panahon sa kataposan,” daghan ang “magngadto-nganhi, ug ang matuod nga kahibalo” bahin sa katuyoan sa Diyos modagaya. (Dan. 12:4) Kadtong gusto sa maong kahibalo angayng maningkamot aron makabaton niana. May reperensiyang nag-ingon nga ang Hebreohanong pulong para sa “magngadto-nganhi” nagpasabot sa ideya nga ang usa nagsusi nga bug-os sa usa ka libro. Pero bisag bug-os natong gisusi ang Bibliya, dili kita makasabot sa mga kamatuoran bahin sa Gingharian gawas kon itugot ni Jehova.—Basaha ang Mateo 13:11.

18. Giunsa pagpakita sa mga nahadlok kang Jehova ang pagtuo ug pagpaubos?

 18 Si Jehova anam-anam nga nagpadayag sa mga kamatuoran bahin sa Gingharian mga dekada una pa sa 1914, ug bisan niining panahon sa kataposan. Sumala sa ipakita sa Kapitulo 4 ug 5, sa miaging 100 ka tuig, pipila ka beses nga giusab sa katawhan sa Diyos ang ilang pagsabot. Nagpasabot ba kana nga wala sila paluyohi ni Jehova? Dili, siya nagpaluyo gyod kanila. Ngano? Kay kadtong nahadlok kang Jehova nagpakitag duha ka hiyas nga iyang gipabilhan—pagtuo ug pagpaubos. (Heb. 11:6; Sant. 4:6) Ang mga alagad ni Jehova nagtuo nga matuman ang tanang saad sa Pulong sa Diyos. Sila nagpakitag pagpaubos dihang moangkon sila nga sayop ang ilang pagsabot sa eksaktong katumanan sa maong mga saad. Kana nga pagkamapainubsanon gipakita sa Marso 1, 1925 nga isyu sa Watch Tower nga nag-ingon: “Kami nahibalo nga ang Ginoo mismo ang tig-interpretar ug mag-interpretar sa iyang Pulong ngadto sa iyang katawhan sa iyang kaugalingong paagi ug sa gitakdang panahon.”

“Ang Ginoo . . . mag-interpretar sa iyang Pulong ngadto sa iyang katawhan sa iyang kaugalingong paagi ug sa gitakdang panahon”

19. Unsay gitugot ni Jehova nga atong masabtan karon, ug ngano?

19 Pagkatukod sa Gingharian sa 1914, limitado pa ang kahibalo sa katawhan sa Diyos bahin sa katumanan sa mga tagna sa Gingharian. (1 Cor. 13:9, 10, 12) Kay interesadong makakita sa katumanan sa mga saad sa Diyos, usahay masayop ang atong pangagpas. Latas sa katuigan, nadayag nga husto ang laing giingon sa nahisgotang Watch Tower. Kini nag-ingon: “Morag maayong sundon ang giya nga masabtan lang nato ang tagna dihang kini natuman na o nagakatuman.” Karon nga duol na kaayo ang kataposan, daghang tagna sa Gingharian ang nangatuman ug nagakatuman. Kay ang katawhan sa Diyos mapainubsanon ug andam nga magpatul-id, gitugot ni Jehova nga mahimong mas kompleto ang atong pagsabot bahin sa iyang katuyoan. Ang matuod nga kahibalo midagaya na gayod!

 Masulayan ang Katawhan sa Diyos Dihang may Kausaban sa Pagsabot

20, 21. Sa unsang paagi ang pagdalisay sa pagsabot nakaapektar sa mga Kristohanon sa unang siglo?

20 Dihang dalisayon ni Jehova ang atong pagsabot sa kamatuoran, masulayan ang kahimtang sa atong kasingkasing. Dawaton ba nato ang mga kausaban tungod sa atong pagtuo ug pagpaubos? Giatubang sa mga Kristohanon sa unang siglo ang maong pagsulay. Pananglitan, hunahunaa nga ikaw usa ka Hudiyong Kristohanon niadto. Nagtahod ka sa Moisesnong Balaod ug nagpasigarbo nga ikaw Israelinhon. Unya nakadawat ka sa inspiradong mga sulat ni Pablo nga nag-ingong ang Balaod dili na ipatuman. Gisalikway na sab ni Jehova ang kinaiyanhon o pisikal nga Israel ug gisugdan pagtigom ang espirituwal nga Israel nga maglakip sa mga Hudiyo ug Hentil. (Roma 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Col. 2:13, 14) Unsay imong reaksiyon?

21 Ang mapainubsanong mga Kristohanon midawat sa inspiradong katin-awan ni Pablo ug gipanalanginan ni Jehova. (Buh. 13:48) Ang uban misupak niana ug gustong mosunod sa ilang kaugalingong pagsabot. (Gal. 5:7-12) Kon dili nila usbon ang ilang panglantaw, mawad-an silag kahigayonan nga mahimong mga kaubang magmamando ni Kristo.—2 Ped. 2:1.

22. Unsay imong reaksiyon bahin sa mga katin-awan sa atong pagsabot sa katuyoan sa Diyos?

22 Sa di pa dugayng mga dekada, si Jehova nagdalisay sa atong pagsabot sa Gingharian. Pananglitan, iya kitang gitabangan nga mas masabtan kon kanus-a bulagon ang mahimong sakop sa Gingharian gikan sa mga tawong walay pagsanong, sama sa pagbulag sa mga karnero gikan sa mga kanding. Iya sab kitang gitudloan kon kanus-a makompleto ang 144,000, kon unsay kahulogan sa mga ilustrasyon ni Jesus bahin sa Gingharian, ug kon kanus-a banhawon ang kataposang dinihogan ngadto sa langitnong kinabuhi. * Unsay imong reaksiyon sa maong mga katin-awan? Nalig-on ba ang imong pagtuo? Nasabtan ba nimong kini ebidensiya nga si Jehova padayong nagtudlo sa iyang mapainubsanong katawhan? Ang sunod nga impormasyon niining libroha mas magpalig-on sa imong pagtuo nga si Jehova anam-anam nga nagpadayag sa iyang katuyoan ngadto sa mga nahadlok kaniya.

^ par. 4 Ang ngalan sa Diyos maoy porma sa Hebreohanong berbo nga nagkahulogang “mamao.” Ang ngalan ni Jehova nagpasabot nga siya ang Magtutuman sa iyang mga saad. Tan-awa ang kahong “Ang Kahulogan sa Ngalan sa Diyos,” sa panid 43.

^ par. 6 Bisag tag-as kining mga edara karon, hinumdomi nga mas tag-as pa kaayo ang gitas-on sa kinabuhi sa mga tawo sa nangagi; gikan kang Adan ngadto kang Abraham, upat ra ka gitas-on sa kinabuhi ang nag-abot. Nag-abot ang kinabuhi ni Adan ug ni Lamek nga amahan ni Noe. Nag-abot ang kinabuhi ni Lamek ug ni Sem nga anak ni Noe. Nag-abot ang kinabuhi ni Sem ug ni Abraham.—Gen. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ par. 13 Ang ngalang “Satanas” makitag 18 ka beses sa Hebreohanong Kasulatan. Pero sa Kristohanon Gregong Kasulatan, ang “Satanas” makita kapig 30 ka beses. Haom, ang Hebreohanong Kasulatan wala magpasiugda pag-ayo kang Satanas kondili nagpokus sa pagpaila sa Mesiyas. Pag-abot sa Mesiyas, siya nagyagyag kang Satanas, ug kana narekord sa Kristohanon Gregong Kasulatan.

^ par. 22 Ang pipila ka kausaban sa pagsabot gihisgotan sa Bantayanang Torre: Oktubre 15, 1995, panid 23-28; Enero 15, 2008, panid 20-24; Hulyo 15, 2008, panid 17-21; Hulyo 15, 2013, panid 9-14.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pagbaton ug Lig-ong Pagtuo sa Gingharian

Gigamit ni Jehova ang unom ka pakigsaad sa paggarantiya nga tumanon sa Gingharian ang iyang katuyoan. Sa unsang paagi mapalig-on niini nga mga pakigsaad ang atong pagtuo?