PUNTO SA KAPITULO

Nasabtan sa katawhan sa Diyos ang importanteng mga kamatuoran bahin sa Gingharian, mga magmamando ug ginsakpan niini, ug pagkamaunongon

1, 2. Sa unsang paagi gipakita ni Jesus nga siya maalamon kaayong tiggiya?

HUNAHUNAA nga gi-tour ka sa hanas nga tour guide diha sa talagsaon ug matahom nga siyudad. Una ninyo kining pagbisita, busa namati mo pag-ayo sa tanang pulong sa tiggiya. Eksayted mo kon unsa pay nindot nga mga talan-awon sa siyudad. Pero kon mangutana mo sa tiggiya bahin niana, hulaton niya ang hustong panahon una motubag, sagad dihang anam-anam nang makita ang talan-awon. Ngadtongadto, mas mibilib mo sa kaalam sa tiggiya kay gisulti niya kaninyo kon unsay angay ninyong mahibaloan sa husto gyong panahon.

2 Ang matuod nga mga Kristohanon samag mga turista. Eksayted kitang mahibalo bahin sa labing talagsaong siyudad, ang “siyudad nga may tinuod nga mga patukoranan,” ang Gingharian sa Diyos. (Heb. 11:10) Sa dinhi si Jesus sa yuta, iya mismong gigiyahan ang iyang mga sumusunod aron mas masabtan ang Gingharian. Gitubag ba niya ang tanan nilang pangutana ug gitug-anan sila sa tanan bahin sa Gingharian? Wala. Siya miingon: “Duna pa akoy daghang butang nga isulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini sa pagkakaron.” (Juan 16:12) Kay si Jesus maalamon kaayong tiggiya, wala niya lumsig impormasyon ang iyang mga tinun-an nga dili nila masabtan.

3, 4. (a) Sa unsang paagi padayong gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod bahin sa Gingharian sa Diyos? (b) Unsay atong hisgotan niini nga kapitulo?

3 Gisulti ni Jesus ang mga pulong sa Juan 16:12 sa iyang kataposang gabii sa yuta. Pagkamatay niya, sa unsang paagi padayon siyang makatudlo sa iyang mga sumusunod bahin sa Gingharian sa Diyos? Siya nagpasalig sa iyang mga apostoles: “Ang espiritu sa kamatuoran . . . magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran.” * (Juan 16:13) Ikatandi nato ang balaang espiritu sa mapailobong tiggiya. Kini gigamit ni Jesus sa pagtudlo sa iyang mga sumusunod kon unsay angay nilang mahibaloan bahin sa Gingharian sa husto gyong panahon.

4 Hisgotan nato kon giunsa paggiya sa balaang espiritu ni Jehova ang sinserong mga Kristohanon aron mas mahibalo sila bahin sa Gingharian. Una, atong hisgotan kon sa unsang paagi nasabtan nato kanus-a nagsugod pagmando kana. Ikaduha,  susihon nato kon kinsa ang mga magmamando ug ginsakpan sa Gingharian ug unsay ilang mga paglaom. Ikatulo, tan-awon nato kon sa unsang paagi mas nasabtan sa mga sumusunod ni Kristo kon unsay kahulogan nga magmaunongon niini.

Nasabtan ang Importanteng Tuig

5, 6. (a) Unsa ang sayop nga mga ideya sa mga Estudyante sa Bibliya bahin sa pagkatukod sa Gingharian ug bahin sa ting-ani? (b) Tungod nianang sayop nga mga ideya, nganong dili angayng magduhaduha nga si Jesus naggiya sa iyang mga sumusunod?

5 Ang Kapitulo 2 niining libroha naghisgot nga dugay nang gipunting sa mga Estudyante sa Bibliya ang 1914 ingong importanteng tuig kon bahin sa pagkatuman sa tagna sa Bibliya. Pero niadto, nagtuo sila nga ang presensiya ni Kristo nagsugod sa 1874, nga siya nagsugod pagmando gikan sa langit sa 1878, ug ang Gingharian bug-os matukod sa Oktubre 1914. Ang ting-ani nga nagsugod sa 1874 matapos sa 1914, dihang matigom na ang mga dinihogan sa langit. Tungod niining sayop nga mga ideya, magduhaduha ba kita nga si Jesus naggiya sa mga sumusunod pinaagi sa balaang espiritu?

6 Dili gyod! Palandonga ang ilustrasyon sa sinugdanan. Tungod sa mga pangagpas ug pangutana sa mga turista, magduhaduha ba kita sa pagkakasaligan sa tiggiya? Dili! Sa susama, bisag mosulay usahay ang katawhan sa Diyos sa pagsabot sa mga detalye sa iyang katuyoan una pa sila giyahi sa balaang espiritu ngadto sa maong mga kamatuoran, klaro gihapon nga si Jesus naggiya kanila. Busa, gipakita sa matinumanong mga sumusunod nga andam silang magpatul-id ug mapainubsanong nag-usab sa ilang panglantaw.—Sant. 4:6.

7. Unsang espirituwal nga kahayag ang midan-ag sa katawhan sa Diyos?

7 Human sa 1919, anam-anam nga midan-ag ang espirituwal nga kahayag diha sa katawhan sa Diyos. (Basaha ang Salmo 97:11.) Sa 1925, may espesyal nga artikulong “Pagkahimugso sa Nasod” nga migula sa Watch Tower. Naghisgot kinig makapakombinsir nga ebidensiya base sa Kasulatan nga ang Mesiyanikong Gingharian natukod sa 1914, nga nagtuman sa tagna sa Pinadayag kapitulo 12 bahin sa langitnong babaye nga nanganak. * Gipakita sab sa artikulo nga ang paglutos ug pag-antos nga nasinatian sa katawhan ni Jehova panahon sa gubat maoy klarong ilhanan nga si Satanas gitambog na gikan sa langit, “nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.”—Pin. 12:12.

8, 9. (a) Sa unsang paagi mas napasiugda ang kaimportante sa Gingharian? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

8 Unsa ka importante ang Gingharian? Sa 1928, ang Watch Tower nagpasiugda nga ang Mesiyanikong Gingharian mas importante kay sa personal nga kaluwasan pinaagi sa lukat. Pinaagi niini, si Jehova magbalaan sa iyang ngalan, magbindikar sa iyang pagkasoberano, ug magtuman sa tanan niyang katuyoan sa katawhan.

9 Kinsay magmando kauban ni Kristo sa Gingharian? Kinsay yutan-ong ginsakpan niana? Ug sa unsang buluhaton angayng magmapuliki ang mga sumusunod ni Kristo?

 Ang Pagpangani Nagpokus sa mga Dinihogan

10. Unsay dugay nang nasabtan sa katawhan sa Diyos bahin sa 144,000?

10 Daghang katuigan sa wala pay 1914, nasabtan na sa matuod nga mga Kristohanon nga ang 144,000 nga matinumanong sumusunod ni Kristo magmando uban kaniya sa langit. * Nasabtan nila nga kadto literal nga numero ug nagsugod ang pagtigom kanila sa unang siglo C.E.

11. Unsay mas nasabtan sa mahimong mga membro sa pangasaw-onon ni Kristo bahin sa ilang asaynment sa yuta?

11 Unsay asaynment sa mahimong mga membro sa pangasaw-onon ni Kristo samtang anaa pa sa yuta? Ilang nakita nga gipasiugda ni Jesus ang pagsangyaw ug gilangkit kini sa pagpangani. (Mat. 9:37; Juan 4:35) Sumala sa Kapitulo 2, nagtuo sila nga ang ting-ani dangtag 40 ka tuig ug matapos dihang matigom na ang mga dinihogan sa langit. Pero kay kini nagpadayon pa human sa 40 ka tuig, gikinahanglan ang dugang katin-awan. Karon nasabtan nato nga ang ting-ani—ang panahon sa paglain sa trigo gikan sa mga bunglayon, sa matinumanong mga dinihogan gikan sa mini nga mga Kristohanon—nagsugod sa 1914. Panahon na kadto aron ipokus ang atensiyon sa pagtigom sa nahibiling mga membro nianang langitnong matang!

Ang tuig sa 1914 maoy sinugdanan sa ting-ani (Tan-awa ang parapo 11)

12, 13. Sa unsang paagi natuman ang ilustrasyon ni Jesus sa napulo ka ulay ug sa talanton sa kataposang mga adlaw?

12 Sukad sa 1919, si Kristo padayong naggiya sa matinumanon ug maalamong ulipon aron ipasiugda ang buluhatong pagsangyaw. Iyang gihatag kana nga asaynment sa unang siglo. (Mat. 28:19, 20) Gipaila sab niya ang mga hiyas nga gikinahanglan sa iyang dinihogang mga sumusunod sa pagtuman sa maong sugo. Sa unsang paagi? Sa ilustrasyon sa napulo ka ulay, iyang gipakita nga ang mga dinihogan angayng magmabinantayon ug magmaabtik sa espirituwal aron makaapil sa dakong kombira sa kasal sa langit, dihang kaslon si Kristo ug ang iyang “pangasaw-onon” nga 144,000. (Pin. 21:2) Sa iyang ilustrasyon sa talanton, si Jesus nagtudlo nga ang mga dinihogan angayng magmakugihon sa buluhatong pagsangyaw nga gisalig kanila.—Mat. 25:1-30.

13 Gipamatud-an sa mga dinihogan ang ilang pagkamabinantayon ug pagkamakugihon sulod sa miaging siglo. Walay duda,  gantihan gyod ang ilang pagkamabinantayon! Pero ang pagaanihon mao ba lamang ang nahibiling mga membro sa 144,000 nga kaubang magmamando ni Kristo?

Ang Gingharian Nagtigom sa Yutan-ong Ginsakpan!

14, 15. Unsang upat ka grupo ang gihisgotan sa The Finished Mystery?

14 Ang matinumanong mga igsoon dugay nang interesado bahin sa “dakong panon” sa Pinadayag 7:9-14. Dili ikatingala nga sa wala pa ipadayag ni Kristo kon kinsa kanang dakong grupo, daghang gipahayag bahin niana maoy lahi ra kaayo sa klaro ug simpleng kamatuoran nga atong nahibaloan ug gipabilhan karon.

15 Sa 1917, ang librong The Finished Mystery nag-ingong may “duha ka ang-ang o matang sa Langitnong kaluwasan, ug duha ka ang-ang o matang sa yutan-ong kaluwasan.” Kinsay naglangkob nianang upat ka grupo nga may lainlaing paglaom sa kaluwasan? Una, ang 144,000 nga magmando uban ni Kristo. Ikaduha, ang dakong panon. Ilang gituohan niadto nga sila maoy nag-angkong mga Kristohanon nga membro gihapon sa Kakristiyanohan. Sila may pagtuo, pero walay kaisog nga mobarog. Busa hatagan silag ubos nga posisyon sa langit. Bahin sa yuta, gituohan nga ang ikatulong grupo, ang mga matinumanon nga takos sa kaluwasan sama kang Abraham, Moises, ug uban pa magmando ibabaw sa ikaupat nga grupo, ang katawhan sa yuta.

16. Unsang espirituwal nga kahayag ang midan-ag sa 1923 ug 1932?

16 Sa unsang paagi ang balaang espiritu naggiya sa mga sumusunod ni Kristo ngadto sa mga pagtulon-ang nasabtan nato karon? Pinaagi sa anam-anam nga pagpadan-ag sa espirituwal nga kahayag. Sukad sa 1923, ang Watch Tower nagpaila sa usa ka grupo nga wala maglaom nga moadto sa langit, kondili magpuyo sa yuta ubos sa pagmando ni Kristo. Sa 1932, ang Watchtower naghisgot kang Jonadab (Jehonadab), nga mikuyog sa dinihogang hari sa Israel nga si Haring Jehu aron makig-away batok sa bakak nga pagsimba. (2 Hari 10:15-17) Ang artikulo miingon nga may katawhan sa modernong panahon nga sama kang Jonadab nga luwason ni Jehova “latas sa gubat sa Armagedon” aron magpuyo dinhi sa yuta.

17. (a) Sa 1935, unsang espirituwal nga kahayag ang midan-ag pag-ayo? (b) Unsay gibati sa matinumanong mga Kristohanon sa ilang bag-ong pagsabot sa dakong panon? (Tan-awa ang kahong “ Nahupayan Pag-ayo.”)

17 Sa 1935, midan-ag pag-ayo ang espirituwal nga kahayag. Sa kombensiyon sa Washington, D.C., ang dakong panon gipaila ingong yutan-ong matang, nga mao ang mga karnero sa ilustrasyon ni Jesus sa mga karnero ug kanding. (Mat. 25:33-40) Ang dakong panon maoy bahin sa “ubang mga karnero,” nga gitumong ni Jesus dihang siya miingon: “Kinahanglan nga dad-on ko usab sila.” (Juan 10:16) Dihang ang mamumulong, si J. F. Rutherford miawhag: “Kadtong tanan nga naglaom nga mabuhing walay kataposan ibabaw sa yuta palihog manindog,” kapig katunga sa mga mamiminaw ang nanindog! “Tan-awa!” siya mipahayag.  “Ang dakong panon!” Daghan ang nalipay kay nasabtan na gyod nila kon unsay ilang paglaom.

18. Gipokus sa mga sumusunod ni Kristo ang ilang ministeryo sa unsa, ug unsay resulta?

18 Sukad niadto, gigiyahan ni Kristo ang iyang mga sumusunod nga magpokus sa pagtigom sa umaabot nga mga membro sa dakong panon nga makalabang-buhi sa dakong kasakitan. Sa sinugdan, ang pagtigom morag dili makapahingangha. Gani, bisan si Brader Rutherford mikomento: “Morag dili man gyod diay dako ang ‘dakong panon.’” Siyempre, nahibalo na kita karon nga gipanalanginan gyod ni Jehova ang pagpangani sukad niadto! Ubos sa paggiya ni Jesus ug sa balaang espiritu, ang mga dinihogan ug ang ilang mga kauban nga sakop sa “ubang mga karnero” nahimong “usa ka panon” nga nag-alagad ubos sa “usa ka magbalantay,” sumala sa gitagna ni Jesus.

Wala mahanduraw ni Brader Rutherford kon unsa ka dako ang dakong panon (Gikan sa wala patuo: Nathan H. Knorr, Joseph F. Rutherford, ug Hayden C. Covington)

19. Sa unsang paagi makapakigbahin kita sa pagpadako sa dakong panon?

19 Ang kadaghanan sa matinumanong katawhan mabuhing walay kataposan sa paraiso sa yuta, nga mandoan ni Kristo ug sa iyang 144,000 ka kaubang magmamando. Makapalipay ang pagpamalandong kon giunsa paggiya ni Kristo ang katawhan sa Diyos sa maong tin-awng paglaom. Dako gayong pribilehiyo nga ikapaambit nato ang maong paglaom diha sa ministeryo! Magmaaktibo kita kutob sa maarangan aron modaghan pa ang dakong panon, ug mas madayeg ang ngalan ni Jehova!—Basaha ang Lucas 10:2.

Padayong nag-uswag ang gidaghanon sa dakong panon

Ang Kahulogan nga Mounong sa Gingharian

20. Unsay naglangkob sa organisasyon ni Satanas, ug sa unsang paagi atong ikapakita ang Kristohanong pagkamaunongon?

20 Samtang ang katawhan sa Diyos padayong nagkat-on bahin sa Gingharian, kinahanglan sab nilang bug-os masabtan ang kahulogan nga magmaunongon nianang langitnong gobyerno. Sa 1922, ang Watch Tower naghisgot nga dunay duha ka organisasyon nga nagalihok, kang Jehova ug kang Satanas. Ang organisasyon ni Satanas gilangkoban sa sistema sa negosyo, relihiyon, ug politika. Kadtong maunongon sa Gingharian sa Diyos ubos ni Kristo kinahanglang molikay sa dili tukmang pagpakiglabot sa bisan unsang bahin sa organisasyon ni Satanas aron dili makompromiso ang iyang pagkamaunongon. (2 Cor. 6:17) Unsay ipasabot niana?

21. (a) Unsay gipasidaan sa matinumanong ulipon bahin sa dagkong negosyo? (b) Sa 1963, unsay gipakita sa Watchtower bahin sa “Dakong Babilonya”?

21 Ang espirituwal nga pagkaon gikan sa matinumanong ulipon kanunayng nagyagyag sa korapsiyon sa dagkong negosyo ug nagpasidaan sa katawhan sa Diyos batok sa materyalismo. (Mat. 6:24) Ang atong publikasyon sab kanunayng naghisgot sa relihiyosong bahin sa organisasyon ni Satanas. Sa 1963, ang Watchtower tin-awng nagpakita nga ang “Dakong Babilonya” nagsimbolo dili lang sa Kakristiyanohan kondili sa tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. Busa, sumala sa mas masabtan pa nato sa Kapitulo 10 niining libroha, ang katawhan sa Diyos sa matag nasod ug kultura gitabangan nga ‘mogula kaniya,’ nga biyaan ang tanang tulumanon sa bakak nga relihiyon.—Pin. 18:2, 4.

22. Sa Gubat sa Kalibotan I, unsay pagsabot sa daghang alagad sa Diyos sa awhag sa Roma 13:1?

 22 Unsay ikaingon sa politikal nga bahin sa organisasyon ni Satanas? Ang matuod nga mga Kristohanon puwede bang makigbahin sa mga gubat ug panagbangi sa mga nasod? Sa Gubat sa Kalibotan I, nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya nga ang mga sumusunod ni Kristo dili angayng mopatay sa ilang isigkatawo. (Mat. 26:52) Pero para sa daghan, ang awhag sa Roma 13:1 nga magmasinugtanon sa “labaw nga mga awtoridad” nagpasabot nga sila angayng magsundalo, magsul-ob ug uniporme sa sundalo, ug magdala pag armas; pero dihang sugoon nga patyon ang kaaway, angay silang magpabuto sa kahanginan.

23, 24. Unsay atong pagsabot sa Roma 13:1 panahon sa Gubat sa Kalibotan II, pero ngadto sa unsang mas tukmang panglantaw gigiyahan ang mga sumusunod ni Kristo?

23 Sa pagbuto sa Gubat sa Kalibotan II sa 1939, ang Watchtower detalyadong naghisgot bahin sa neyutralidad. Gipakita sa artikulo nga ang mga Kristohanon dili angayng makigbahin sa tanang gubat ug panagbangi sa mga nasod sa kalibotan ni Satanas. Tukma gyod sa panahon! Ang mga sumusunod ni Kristo nakalingkawas sa grabeng pagkasad-an sa dugo sa kanasoran tungod sa maong gubat. Pero sugod sa 1929, ang atong publikasyon mipahayag sab nga ang labawng mga awtoridad nga gihisgotan sa Roma 13:1 mao si Jehova ug si Jesus, dili ang tawhanong mga magmamando. Gikinahanglan pa ang mas tukmang pagsabot.

24 Sa giya sa balaang espiritu, ang mga sumusunod ni Kristo midangat sa tukmang pagsabot niadtong 1962, dihang ang  mga artikulo bahin sa Roma 13:1-7 migula sa Nobyembre 15 ug Disyembre 1 nga mga isyu sa Watchtower. Nasabtan ra gyod sa katawhan sa Diyos ang prinsipyo sa relatibong pagpasakop nga gipadayag ni Jesus sa iyang iladong mga pulong: “Ibayad gayod ninyo kang Cesar ang mga butang ni Cesar, apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.” (Luc. 20:25) Nasabtan na nila nga ang labaw nga mga awtoridad mao ang tawhanong mga magmamando niining kalibotana, ug ang mga Kristohanon kinahanglang magpasakop kanila. Pero kana nga pagpasakop relatibo lamang. Dihang sugoon kita sa tawhanong mga magmamando nga supakon si Jehova nga Diyos, kita motubag sama sa mga apostoles: “Kinahanglang among sugton ang Diyos ingong magmamando inay ang mga tawo.” (Buh. 5:29) Sa Kapitulo 13 ug 14 niining libroha, mas makakat-on kita kon giunsa pagpadapat sa katawhan sa Diyos ang prinsipyo sa Kristohanong neyutralidad.

Dakong pribilehiyo ang pagpaambit sa binase sa Bibliya nga paglaom nga mabuhing walay kataposan!

25. Nganong naapresyar nimo ang paggiya sa balaang espiritu bahin sa atong pagsabot sa Gingharian sa Diyos?

25 Hunahunaa ang tanang gitudlo ngadto sa mga sumusunod ni Kristo bahin sa Gingharian sa milabayng siglo. Atong nakat-onan kon kanus-a natukod ang Gingharian sa Diyos sa langit ug unsa kini kaimportante. Klaro kanato ang duha ka paglaom sa matinumanong katawhan, ang langitnon ug ang yutan-ong paglaom. Ug nahibalo kita kon unsaon pagpakitag pagkamaunongon sa Gingharian sa Diyos samtang nagpasakop sa relatibong paagi sa tawhanong mga gobyerno. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Mahibaloan kaha nako ang maong mga kamatuoran kon wala giyahi ni Jesu-Kristo ang iyang matinumanong ulipon sa yuta aron masabtan ug unya ikatudlo kana?’ Pagkadakong pribilehiyo nga si Kristo ug ang balaang espiritu nagagiya kanato!

^ par. 3 Sumala sa usa ka reperensiya, ang Gregong pulong sa “giya” niana nga bersikulo nagpasabot nga “ipakita ang dalan.”

^ par. 7 Gituohan kaniadto nga ang panan-awon nagtumong sa gubat tali sa pagano ug sa Katolikong Roma.

^ par. 10 Sa Hunyo 1880, ang Zion’s Watch Tower naghisgot nga ang 144,000 maoy pisikal nga mga Hudiyo nga makombertir pagka-1914. Pero sa hinapos sa 1880, kini may gihatag nga katin-awan nga susama sa atong pagsabot karon.