Makatug-an ka ba kon unsa ang gibasa sa gamay batang babaye ug sa iyang mga higala? Oo, mao ang Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya. Ug sila nagbasa sa estorya nga imong gibasa karon—“Kon Unsaon nga Kita Mabuhi sa Dayon.”

Nahibalo ka ba unsay ilang nakat-onan? Ang unang atong nakat-onan maoy bahin kang Jehova nga Diyos ug Jesu-Kristo kon buot tang mabuhi sa dayon. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Kini mao ang paaging mabuhi sa dayon. Pagkat-on mahitungod sa matuod lamang nga Diyos, ug sa iyang Anak, si Jesu-Kristo.’

Unsaon nato pagkat-on bahin kang Jehova ug Jesus? Ang usa ka paagi mao ang pagbasa sa Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya. Kini nagtug-an ug daghan bahin kanilang duha, dili ba? Apan may buhaton kita dugang pa sa pagbasa ning basahona.

Nakita mo ba ang laing basahon sa salog? Ang Bibliya kana. Hangyoa ang usa sa pagbasa kanimo sa mga bahin sa Bibliya diin ang mga estorya niining basahona gipasukad. Ang Bibliya motug-an kanato sa tanang gikinahanglan tang masayran bahin sa pag-alagad sa Diyos. Busa kita magtuon niini sa kanunay.

Apan ang pagkat-on lamang bahin kang Jehova nga Diyos ug Jesu-Kristo dili pa igo. Nahibalo ka ba kon unsa pay gikinahanglan, kon kita mobaton sa kinabuhing dayon?

Kinahanglan kitang magkinabuhi sumala sa mga butang nga atong nakat-onan. Nahinumdom ka ba kang Judas Iscariote? Usa siya sa 12 nga gipili ni Jesus nga iyang apostoles. Si Judas daghan nahibaw-an bahin kang Jesus ug Jehova. Apan siya nahimong hakog ug nagluib kang Jesus ngadto sa iyang mga kaaway tungod sa 30 ka buok salapi. Busa si Judas dili makadawat sa kinabuhing walay kataposan.

Nahinumdom ka ba kang Giesi? Sa Estorya 69 atong nakita kon giunsa niya pagtinguha ang pipila ka sapot ug salapi nga dili iyaha. Busa siya namakak aron sa pagkuha sa maong mga butang. Apan si Jehova nagsilot kaniya. Ug siya magsilot kanato usab, kon kita dili mosunod sa iyang mga balaod.

Apan adunay daghang tawo kinsa kanunay nag-alagad kang Jehova nga matinumanon. Ang gamayng Samuel maoy maayong panig-ingnan nga pagasundon. Hinumdomi, atong nakita sa Estorya 55 nga siya nagpanuigon lamag upat o lima ka tuig sa dihang siya misugod sa pag-alagad sa tabernakulo. Busa walay sapayan unsa ka bata ikaw, ikaw dili bata ra kaayo sa pag-alagad kang Jehova.

Siempre, ang tawo nga gusto natong tanan nga sundon mao si Jesu-Kristo. Bisan siya sa bata pa, ingon sa gipakita sa Estorya 87, siya nagsulti ngadto sa uban bahin sa iyang langitnong Amahan. Sundon ta ang iyang panig-ingnan. Sultihan ta ang labing daghang mga tawo kutob sa mahimo ta mahitungod sa atong kahibulongang Diyos nga si Jehova ug sa iyang Anak, si Jesu-Kristo. Kon buhaton ta kini, nan kita makapuyo sa dayon sa bag-ong paraisong yuta sa Diyos.