USA ka adlaw si Jesus nakigsulti sa usa ka tawo nga kinahanglan siya mahigugma sa iyang silingan. Ang tawo nangutana kang Jesus: ‘Kinsa man ang akong silingan?’ Buweno, si Jesus nahibalo unsay gihunahuna ning tawhana. Ang tawo naghunahuna nga ang katawhan lamang sa iyang kaugalingong rasa ug relihiyon maoy iyang mga silingan. Busa atong tan-awon unsay gisulti ni Jesus kaniya.

Miasoy siya sa usa ka estorya bahin sa usa ka Hudiyo ug sa usa ka Samaritanhon. Nahibalo na kita nga kadaghanan sa mga Hudiyo wala makagusto sa mga Samaritanhon. Buweno, kini ang estorya ni Jesus.

Usa ka adlaw niana may usa ka Hudiyo nga naglugsong sa dalang bakilid paingon sa Jerico. Apan mga tulisan mibanhig kaniya. Ilang gikuha ang iyang salapi ug nagbunal kaniya hangtod nga siya hapit na mamatay.

Sa ulahi, usa ka Hudiyong saserdote ang nahiagi sa dalan. Iyang nakita ang tawo. Unsay imong hunahuna nga iyang gibuhat? Aw, siya milabay lamang sa pikas kilid sa dalan ug mipadayon sa paglakaw. Unya may usa ka tawong nahiabot. Siya usa ka Levihanon. Wala usab siya mohunong sa pagtabang. Imong makita ang saserdote ug ang Levihanon diha sa halayo.

Apan kinsa ang usa nga nagtabang sa tawong gibunalan? Siya usa ka Samaritanhon. Nagbutang siyag tambal sa iyang mga samad. Human niana iyang gidala ang Hudiyo ngadto sa usa ka dapit diin siya makahimo sa pagpahulay ug mamaayo.

Human matapos ang iyang estorya, si Jesus misukna: ‘Hain man ning tulo ang gihunahuna mong milihok sama sa usa ka silingan ning tawong gibunalan?’

Ang tawo mitubag: ‘Ang Samaritanhon. Siya maluluy-on ngadto sa tawo kinsa gibunalan.’

Si Jesus miingon: ‘Husto kana. Busa lakaw ug tratahang uban sa samang paagi nga iyang gihimo.’

Wala ba ikaw makagusto sa paagi sa pagpanudlo ni Jesus?