SA PAGKATINUOD si Jesus makitang nasuko dinhi, dili ba? Nahibalo ba ikaw sa hinungdan? Tungod kay kining mga tawhana diha sa templo sa Diyos sa Jerusalem maoy hakog kaayo. Nagsulay sila sa pagpanapi gayod sa katawhan kinsa nanganhi dinhi sa pagsimba sa Diyos.

Ang mga tawo nagbaligya nianang mga mananapa nga imong makita, dinhi gayod sa sulod sa templo. Nahibalo ka bag ngano? Tungod kay ang mga Israelita nagkinahanglan sa mga mananap ug mga langgam nga ihalad ngadto sa Diyos. Kini maoy sumala sa balaod sa Diyos. Apan asa man ang usa ka Israelita makakuhag mga langgam ug mga mananap nga ihalad ngadto sa Diyos?

Ang pipila ka Israelita nanag-iyag mga langgam ug mga mananap. Apan daghan sa mga Israelita wala. Ug ang uban nagpuyo nga layo kaayo sa Jerusalem nga dili sila makadala sa usa sa ilang mga mananap sa templo. Busa sila nanganhi dinhi ug nagpalit sa mga mananap o mga langgam nga ilang gikinahanglan. Apan kining mga tawhana naglimbong sa katawhan. Gawas pa, sila dili angay mamaligya dinhi sulod sa templo sa Diyos.

Kini mao ang nakapasuko kang Jesus. Busa iyang gilintuwad ang mga lamesa sa mga tawo nga may salapi. Usab, mihimo siyag usa ka latigo gikan sa pisi ug giabog ang tanang mananap sa gawas sa templo. Iyang gimandoan ang mga tawo kinsa namaligya sa mga salampati: ‘Kuhaa kini sila dinhi! Hunong sa paghimo sa balay sa akong Amahan nga usa ka dapit alang sa tumang pagpanapi!

Ang mga sumusunod ni Jesus nahibulong sa pagtan-aw sa gibuhat ni Jesus. Unya sila nahinumdom nga ang Bibliya nagsulti mahitungod sa Anak sa Diyos: ‘Ang gugma sa balay sa Diyos magdilaab diha kaniya sama sa usa ka kalayo.’

Samtang si Jesus dinhi sa Jerusalem nagtambong sa Paskuwa, siya naghimo sa daghang milagro. Sa pagkatapos, siya misugod sa pagpanaw balik sa Galilea. Apan sa iyang panaw, siya nahilatas sa distrito sa Samaria. Tan-awon ta unsay nahitabo didto..