TAN-AWA ang batang lalaki nga nakigsulti niining hamtong mga tawo. Sila maoy mga magtutudlo sa templo sa Diyos sa Jerusalem. Ug ang batang lalaki mao si Jesus. Siya karon 12 anyos na ang panuigon.

Ang mga magtutudlo natingala nga si Jesus nahibalo kaayo bahin sa Bibliya. Apan hain si Jose ug Maria? Atong tan-awon.

Sa matag tuig si Jose magdala sa iyang pamilya sa Jerusalem alang sa espesyal nga saulog gitawag Paskuwa. Maoy usa ka hataas nga panaw kini gikan sa Nasaret ngadto sa Jerusalem. Kaniadtong mga adlawa walay mga awto o mga tren. Ug mogugol dul-an sa tulo ka adlaw sa paglakaw ngadto sa Jerusalem.

Sa pagkakaron si Jose may usa ka dakong pamilya na. Busa adunay pipila ka gagmayng igsoong lalaki ug babaye si Jesus nga atimanon. Buweno, niining tuiga si Jose ug Maria nakalarga na uban sa ilang kabataan sa usa ka hataas nga panaw pauli sa Nasaret. Naghunahuna sila nga si Jesus uban kanila, apan sa kataposan sa adlaw, sila wala makakaplag kaniya sa bisan diin. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya didto.

Sa kataposan ilang nakit-an si Jesus dinhi uban sa mga magtutudlo. Ang tanang tawo nahibulong sa iyang pagkamaalam. Apan si Maria miingon: ‘Anak, ang imong amahan ug ako nabalaka kaayo sa pagpinangita kanimo.’

Nganong nangita man mo nako?’ nangutana si Jesus. ‘Wala ba kamo mahibalo nga kinahanglan ako ania sa balay sa akong Amahan?’

Oo, si Jesus nahigugma sa dapit diin siya mahimong makakat-on mahitungod sa Diyos. Dili ba kana mao usab ang atong pagbati? Sa Nasaret, si Jesus miadto sa mga tigom alang sa pagsimba sa matag semana. Siya namati pag-ayo ug nakakat-on sa daghang mga butang. Manundog kita kang Jesus ug mosunod sa iyang panig-ingnan.