KON ikaw namatay, unsay bation sa imong inahan kon ikaw nahibalik sa kinabuhi? Siya malipayon gayod kaayo! Apan mahimo ba ang usa ka tawong namatay mabuhi pag-usab? Nahitabo na ba kini kanhi?

Tan-awa ang mga tawo sa hulagway. Ang tawo mao ang manalagnang si Elias. Ang babaye mao ang balo sa siyudad sa Sarepat, ug ang batang lalaki mao ang iyang anak. Usa ka adlaw niana, ang batang lalaki nasakit nga grabe. Unya siya namatay.

Si Elias nagsakwat sa bata ug nagpahaluna kaniya sa katre. Nag-ampo siya: ‘Oh Jehova, himoang mabuhi pag-usab ang bata.’ Ug ang batang lalaki misugod sa pagginhawa! Unya si Elias miingon ngadto sa babaye: ‘Ang imong anak nabuhi!’ Kini ang hinungdan nga ang inahan malipayon kaayo.

Ang laing bantogang manalagna ni Jehova mao ang ginganlan ug Eliseo. Siya nag-alagad ingon nga katabang ni Elias. Apan ngadtongadto si Jehova migamit kang Eliseo sa paghimog mga milagro. Sa siyudad sa Shunem may usa ka babaye nga maluluy-on kaayo kang Eliseo. Kining babayhana may batang lalaki.

Usa ka buntag, sa midakodako na ang batang lalaki, siya miadto sa kaumahan, sa dihang kalit siya misinggit: ‘Sakit ang akong ulo!’ Igo lang siyang nadala sa balay, siya namatay. Pagkasubo gayod sa iyang inahan. Diha dayon siya miadto ug gikuha si Eliseo.

Si Eliseo miadto sa patayng bata ug nag-ampo kang Jehova. Wala madugay ang bata nangatsi. Siya nabuhi pag-usab! Pagkamalipayon gayod sa inahan!

Daghan, daghang mga tawo nangamatay. Naghimo kini sa ilang mga pamilya ug mga higala nga masulub-on kaayo. Apan si Jehova may gahom sa pagbangon sa patay. May adlaw nga iyang bangonon ang minilyon ka tawo balik sa kinabuhi.