Human sa kamatayon ni Haring Jeroboam, ang matag haring nagmando sa amihanang 10 ka tribong gingharian sa Israel maoy daotan. Si Haring Ahab ang kinangil-aran sa tanan. Nahibalo kag ngano? Ang usa sa dakong katarongan mao ang iyang asawa, ang daotang Raynang Jezabel.

Si Jezabel dili usa ka babayeng Israelita. Anak siya sa hari sa Sidon. Nagsimba siya sa bakak nga diyos si Baal ug nagkabig kang Ahab ug sa daghang mga Israelita sa pagsimba pod kang Baal. Si Jezabel nagdumot kang Jehova ug nagpatay sa iyang daghang manalagna.

Usa ka adlaw si Haring Ahab nasubo kaayo. Busa si Jezabel nangutana kaniya sa hinungdan. Si Ahab nagtug-an kaniya: ‘Gusto kong paliton ang parasan ni Naboth. Apan siya nagbalibad kanako.’

‘Ayaw kaguol,’ matod ni Jezabel. ‘Kuhaon ko kini para nimo.’

Busa si Jezabel mihikay sa pipila ka tawo nga magsultig mga bakak bahin kang Naboth. Kining mga tawhana nagsulti nga si Naboth nagtunglo sa Diyos ug sa hari. Tungod niini, si Naboth gipagawas sa siyudad ug gibato sa kamatayon.

Sa pagkasayod ni Jezabel nga patay na si Naboth, siya nag-ingon ngadto kang Ahab: ‘Karon lakaw na ug kuhaa ang iyang kaparasan.’ Dili ka ba uyon nga si Jezabel kinahanglang silotan sa pagbuhat niya sa maong makalilisang butang?

Busa, sa paglabay sa panahon, si Jehova mipadala sa tawo nga si Jehu aron sa pagsilot kaniya. Sa dihang si Jezabel nahibalo nga moabot si Jehu, nagsulay siya sa pagpangareglar sa iyang kaugalingon nga maanyag tan-awon. Apan sa nakita ni Jehu si Jezabel diha sa bentana sa palasyo, siya mitawag sa mga lalaki nga uban kaniya: ‘Ihulog siya!’ Ang mga tawo misanong, ingon sa makita nimo sa hulagway. Busa siya nahulog ug namatay. Kini ang kataposan sa daotang Raynang Jezabel.