Si Josias maoy walo ka tuig lamang ang panuigon sa nahimo siyang hari sa nahabagatan duha ka tribo sa Israel. Kini maoy bata pa kaayo. Busa sa sinugdan ang pipila ka tigulang mga tawo nagtabang kaniya sa pagmando sa nasod

Sa dihang si Josias nakahari sa pito ka tuig siya misugod sa pagpangita kang Jehova. Iyang gisunod ang panig-ingnan sa maayong mga hari sama kang David, Josaphat ug Ezechias. Unya, bisan siya maoy bayong pa lamang, gihimo ni Josias ang maayo kaayong butang.

Sulod sa taas nang panahon ang kadaghanan sa mga Israelita nahimong daotan kaayo. Nagsimba sila sa bakak nga mga diyos. Busa si Josias migula uban sa iyang mga tawo ug nagsugod pagwagtang sa bakak nga pagsimba sa yuta. Imong makita dinhi si Josias ug ang iyang mga tawo nga nagdugmok sa mga diyosdiyos.

Pagkatapos, si Josias mitudlo sa tulo ka lalaki sa pagdumala sa pag-ayo sa templo ni Jehova. Ang salapi gikolekta gikan sa katawhan aron gugolon sa trabaho. Samtang sila nagtrabaho sa templo, ang hataas saserdote si Hilcias nakakaplag sa usa ka butang didto nga hinungdanon kaayo. Kini mao gayod ang basahon sa kasugoan nga gipasulat ni Jehova kang Moises kanhi, sa dugay nang panahon. Kini nawala sulod sa daghang tuig.

Si Josias mihangyo nga basahon ang basahon kaniya. Samtang siya namati iyang nakita nga ang katawhan wala magbantay sa balaod ni Jehova. Mibati siya sa labihang kasubo bahin niini, ug busa iyang gigisi ang iyang mga sapot, ingon sa imong makita dinhi.

Si Josias misugo kang Hilcias sa pagtino kon unsay buhaton ni Jehova ngadto kanila. Si Hilcias miadto sa babayeng si Hulda, kinsa usa ka manalagna. Siya mitug-an kaniya: ‘Ang Jerusalem ug ang tanang katawhan pagasilotan tungod kay sila nagsimba sa bakak nga mga diyos. Apan kini dili mahitabo hangtod si Josias mamatay, tungod kay siya nagbuhat sa maayo.’