Ang mga Pelistihanon misulong na usab sa pakiggubat batok sa Israel. Ang tulo ka magulang igsoong lalaki ni David anaa na karon sa kasundalohan ni Saul. Busa usa ka adlaw niana si Isai misulti kang David: ‘Pagdalag pipila ka pagkaon sa imong mga igsoon. Susiha kon unsa na ang ilang kahimtang.’

Sa paghiabot ni David sa kampo sa kasundalohan, nangita siya sa iyang mga igsoong lalaki. Ang Pelistihanong higante nga si Goliat nahiabot sa pagbiaybiay sa mga Israelita. Nagbuhat siya niini sa 40 ka adlaw na. Misinggit siya: ‘Pagpili ug usa sa inyong mga lalaki sa pakigsangka kanako. Kon siya makapatay kanako, kami mahimong inyong mga ulipon. Apan kon akong mapatay siya, kamo mahimong among ulipon!’

Si David nangutana sa pipila ka sundalo: ‘Unsa may madawat sa usa ka tawo nga makapatay niining Pelistihanon ug magpagawas sa Israel niining pakaulaw?’

‘Mahatagan siyag daghang bahandi, ug ang anak babaye ni Saul mismo mahimong iyang asawa,’ miingon ang sundalo.

Apan ang tanang mga Israelita nangahadlok kang Goliat. Siya may kapin sa 9 ka tiil (dul-an sa 3 metros) ang katas-on, ug may laing sundalo magdalahay sa iyang taming para kaniya.

Si Haring Saul nakabati nga si David gusto makig-away kang Goliat. ‘Bata ka pa lang!’ sulti ni Saul kang David. Si David mitubag: ‘Ako nakapatay ug usa ka oso ug usa ka leyon. Ug ang Pelistihanon mahimong sama sa usa kanila. Si Jehova motabang kanako.’ Busa gitugotan ni Saul si David makigaway kang Goliat.

Namunit si David lima ka hamis nga bato, gikuha ang iyang lambuyog, ug milakaw sa pagtagbo sa higante. Sa dihang nakakita si Goliat kaniya, siya miingon: ‘Duol lamang kanako, ug akong ihatag ang imong lawas sa mga langgam ug sa mga mananap aron kan-on!’

Apan si David miingon: ‘Ikaw mianhi kanako uban sa usa ka espada, sa usa ka bangkaw ug sa usa ka salapang. Apan ako mianhi kanimo uban sa ngalan ni Jehova. Niining adlawa, si Jehova motugyan kanimo sa akong mga kamot, ug ako magpatay kanimo.’

Unya, si David midagan paduol kang Goliat. Iyang gibutang ang usa ka bato sa lambuyog, ug gilabay kini sa makusog. Miigo kini sa ulo ni Goliat, ug nagpatay kaniya. Unya, ang tanang Pelistihanon miliso ug nanalagan pahilayo. Ang mga Israelita migukod ug midaog sa away.